Az Ujság, 1918. november (16. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-08 / 262. szám

10 [’ • Ppemiér a Télikertben. Szokatlanul zajos mozgalpiaís premiér folyt le ma a Télikert íben- Jla volt ugyanis a, bemutatója az első inagy operettnek, a melyet a fővárosnak ebben [a legszebb és legintimebb színházában játszot­­ytak. Max Gábriel, ki nem hiába kodvencze a (•berlinieknek. olyan muzsikát irt a Kuba gyön­­bgye (Die schöne Kubanerin) operettnek, a me pyet néhány na.p múlva kétségtelenül ismerni [fog egész Budapest. Melódia, frisseség, tem­­;T*eramentmn a főismertető jelei ennek a zené­­'nek- Az előadás nagyszerűen hozta ki a darab [humoros és érzelmes jeleneteit egyaránt, a vendégszereplő művészek: Tisza Karola és (Nádor .Tenő, a Király-Szinház, Stella Gyula, a [íVigszinház tagjai ismert tudásuknak és tehet­ségüknek megfelelően brillíroztak az operett­ében, uj és nagy tehetséget ismertünk meg An­itái Erzsiben, a ki énekben, tánezban és játék­éban egyaránt oly tökéletes volt, hogy ezen sze­replésévé! méltán kér helyet legelső primudon­­(máink között: Garai Károly és Gallai Nándor bigén szerencsésen szolgálták a humor és mu­­sJattatás ügyét, véges-végig derűt és kaczagást (fakasztottak. Az operett minden számát tom­­yboló tapsvihar jutalmazta, és mindegyiket [többször meg kellett ismételni. A Télikert ez­­[zel az előadással helyet biztosított magának ’ lcgelsőrendii színházaink között. '• * A*. I(Ifim-kabaré igazgatósága 25 szabadjegyet í engedélyezett estónként a harcztérről Budapestre érkező f íb 25 jegyet "a rokkant katonáknak. A jegyekét este 7 óra­ikor az Intim-kabaréban (Teréz-körut 46.) Leopold Gyula [ százados oéztjá ki. f - * Prasfean Jean, a kitűnő hegedűművész, ki hang-1 versenyeivel Angliában és Amerikában is nagy sikereket í aratott, betegsége folytán elhalasztott hangversenyét no­­j vember.10-én tartja a Vigadóban a következő műsorral : | Hándél: G-dur szonáta, Csajkovszky: D-dur hangver­seny (op. 35.), Paganini—Kreisler: Prelúdium Allegro, | Hubay: Sefir, Wienawsk v : Sherzo Tarantella, Paga­­?uini: Campauelia és Boszorkánvtáncz. A hangverseny ( iránt igen nagy az érdeklődés. (Harmónia). Jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, Allamszámviieliani államvizsgára és Tanári paedagógiai vizsgára fftJelcssKggel előkészítünk vidékieket is. Jegyzetkölcsön­zés. Szontagh szeminárium Bpest, IV., V4czi-ü. ól. 13731 Haza érkeztek szakképzett műszerészeink és ismét elválla­lunk irágépgavitásokat garanczia mellett. ROXEO’MJl Y FRIG YES V.. Fiirdő-a. 10. Telefon 7-34, 110-19. Minden külön értesítés helyett. Mély fájdalommal jelentjük egész csalá­dunk nevében, hogy drága jó édesanyánk Özv. Schneller Miklósné szül. Tárnok Lídia f. hó 5-ún hosszú szenvedés után 74 éves korában elhunyt. Folyó hó 9-én délután 3 óra­kor tóm etjük a monorl református temető balottasházából. Budapest, 1918 november 6-án. Mato'csy Károlyné szül. Herodek Jolán, Herodek István, Herodek Sándor. FŐVÁROS, (A fővárosi alkalmazottak fizetésrendezése.) Batthyány Tivadar belügyminiszter Budapest székesfőváros összes alkalmazottainak fizetés- és státusrendezésére vonatkozó közgyűlési határozatot azzal hagyta jóvá, hogy ezeknek egyidőben kell életbe lépniök és pedig valamennyinek visszaható hatálylyal. A jóváhagyó határozatot á belügy­miniszter már ma átküldte a fővárosnak. AZ ÚJSÁG KÖZGAZDASÁG. Szende Pál a hadi kölcsönök és a bankje­gyek értékének megvédéséről. Az Omke mai számában Szende Pál búcsút vesz aj. Országos Magyar Kereskedelmi Egyesüléstől, a melynek tiz éren keresztül volt vezérlő egyénisége. Bu­­csuczikkében a következő általános érdekű kijelentéseket teszi Szende Pál : Uj hatáskörömben mindent el fogok követni arra, hogy a kereskedők jogos érdekeit megvédjem és a leghatá­rozottabban szembe fogok szállani minden olyan egyoldalú osztálytörekvéssel, a mely a kereskedelem ellen irányul. Tiz éves működésem alatt sohasem küzdöttem azért, hogy a kereskedők felmentessenek az állami terhek vise­lése alól, de mindig síkra szálltam az ellen, hogy a külön­böző társadalmi Osztályok az adóteher viselésénél a keres­kedelem és ipar, a városi lakosság rovására előnyben ré­­szesittessenek. Kár volna magunkat illúziókban ringatni. Oly adótörvényeket kell csinálni, a melyeknél súlyosabba­kat a magyar történelem nem ismer. Ezek az összes fog­lalkozási ágakra, s igy a kereskedőkre is ki fognak ter­jedni, mert csak ily módon tudjuk biztcsitani azt, hogy az állam polgáraival szemben vállalt kötelezettségeinek megfeleljen. Csak ilyen módon tudjuk biztosítani azt, hogy a közhitei fentartassék, hogy a hadikölesönök és a bankjegyek értéke, csorbát ne szenvedjen. Ennek a czélnak elérésére a kormány minden erejével törekedni fog és ép ezért el is várja az állampolgároktól s igy a kereskedőktől is, hogy a súlyos adóterhet zugolcdas nélkül fogadják. Azt azon­ban már most Ígérem, hogy a mennyire hatáskörömbe esik, igazságtalanság történni nem fog és az adóterhet minden társadalmi osztály arányosan fogja viselni cs senki exisz­­tencziája veszélyeztetve nem lesz. .1 kormánytól semmi sincs olyan távol, mint hogy akár a devalváczió, a lebélyeg­zés, vágy pedig a vagyonelkobzásig menő adózás eszközeihez nyúl jón.« Szende ezután arra szólítja fel a kereske­delmi egyesületeket, a Budapesti Kereskedel­mi Testületet és a Pesti Lloy cl-Társulatot, hogy társuljanak az OMKE-vel. Tekintéttel a politikai viszonyok gyökeres változására, mély' az erők tömörítését egyenesen megköveteli s a kontroverz nézeteket kétségkívül egyetlen ha­talmas gondolatba. Magyarország jövőjének biztosításába olvasztotta össze: fel kell ten­nünk, hogy Szende államtitkár felhívásának foganata lesz. A jegybank főtanácsülése. Bécsból táviratoz­zak : Az Osztrák-Magyar Bank mai főtanácsülé­­séf öl a következőket jelentik még : Egybehangzóan fejeződött ki az a felfogás, hogy mindenekelőtt tisztázni kell az illetékességet Ausztriában és,Ma­gyarországon is. minthogy a bank, mint közös in­tézmény, rendkívül nagy kárát vallja az általános zavarnak. A jegybank illetékes fórumai egyelőre még az osztrák és magyar kormány. .4 bank külön­választásáról ma nem volt szó. Az egész ülésen a bank Általános helyzetéről folyt a vita, ugv hogy Sehmidt vezértitkár be sem terjeszthette a pénz- és devizapi&czról szóló szo­kásos jelentéseket. Értesülésünk szerint a jelentés közli a többi között, hogy az Osztrák-Magyar Bank a legutóbbi napok folyamán több mint két mjllió koronával gyarapította aranykészletét. Azt is el­mondja a vezértitkár jelentése, hogy az Osztrák- Magyar Banknak a német birodalmi bankkal való együttes eljárása nem változott meg. A lombard­­kölcsönök igénybevételének fokozását jellemzi, hogy egyetlen napon 609 millió korona hadikölcsönt lombardiroztattak Ausztriában és Magyarorszá­gon. A finom arany ára 23.000 koronáról 15.300 koronára eseti, az ezüst ára 360 koronáról 450 koro­nára, a 'Napóleon-aranyé 125 koronáról 90 koronára. Az Osztrák-Magyar Bank több rüüszaki és ad­minisztratív tisztviselője Budapestre utazott, hol felügyeletük alatt fogják elkészíteni az állam­nyomdában az uj 25 és 200 koronás bankjegyeket, .4 bank idejében dszálliltatia mindenét a trieszti, klagenfurti, bozeni és zimonyi intézeteiből. Az értéktőzsde- Ma is teljesen üzlettelen volt a tőzsde. Csak a szén- és vasipari értékek iránt mutatkozott némi érdeklődés. A mai jegy ­zések a következők : Magyar hitel 1025, Osztrák hitel 672—67], Leszá­­noitolóbank 650, Fa bank 651—650, Rima murányi 928 - 918, Városi vasút 310, AUamvasut 860, Mercurbank 295, Hazai takarék 18450, Borsod-miskolczi 1215, Gizella ma­lom 600, Vietoria 1330, Salgótarjáni 940—955, Unkáayi' 665, Csákv 468, Kaszab 520, Láng 410, Kóburg 460, Ganz vili. 645, Izzólámpa 740, Fatermeló 1200, Klotiid 450— 462, Főbus 120—,121. Slavonia 616. Déli vasút 100. Az Újság bécsi szerkesztősége telefonozza : A német fegyverszünet ügyében a frauezia fő­Póntefe, 1918. november 8.­hadiszállásra utazott kommisszió hiré a mai bécsi tőzsdén szilárd magatartást idézet}; élő. A mai berlini árfolyamemelkedéssel kapcsolatban a, dohányrészvények 11, Alpin 12, Bírna 7, Skoda 33, AUamvasut 6, Krupp 11 és Siemens 21 K-yal’í emelkedett. Frankértékek túlnyomóan szilár­dak, különösen szilárd a Lloyd, Lembérg—-Cser-j novltz Dynamit, Poldikohó, Prágai vas. Ma,-1 gyár Általános Szén (97). Bécsi kölcsönkötvé-! nyék is szilárdan tartották árfolyamukat. Osztrák hitel 675, Magyar hitel 1010, Zivnostensaa 560, Rima 930, Általános kőszén 1900, Trifaili 570, Prágai: vas 3150, Danagőzhajózási 1555, Lloyd 3565, Cősulick 1295, Gerngross 475. Fővárosi Pénzintézetek Szövetsége. Tizen-' égy fővárosi pénzintézet a közérdek megóvása-! nak érdekében Fővárosi Pénzintézetek Szövet-: sége név alatt szövetséget alkotott, mely. azzal: kezdte meg működését, hogy' a Magyar Nem-: zeti Tanácsot és az uj kormányt üdvözölte, ne-{ kik szolgálatait felajánlotta. Egyúttal felhívta á kormány figyelmét, hogy közéletünk mos­tani nagyfontosságu. elementáris változásai' közepette, a mikor mindenkinek össze kell tar­tani, hogy a közállapotok konszolidálását és’ megnyugvását elősegítse, néhány fővárosi; pénzintézet tárgyalásokat és akcziókat folytat,! a melyekbe hatósági személyeket is belevon és á melyekről a. sajtónak is közleményeket ad! le, a többi fővárosi pénzintézet teljes mellőzé-1 sévél, mégis a fővárosi pénzintézetek nevében. Már pedig most nem olyan időket élünk, a mi­kor egyes intézetek maguknak kiváltságokat' biztosíthatnak és ilyen szeparatisztikus törek­vések ma a közérdek rovására mehetnek., Szende Pál dr. pénzügyi államtitkár, a ki a tizenegy pénzintézet képviselőit fogadta. a; pénzügyi kormány nevében kijelentette, hogy teljesen helyesli a szövetség álláspontját és intézkedik, hogy a jövőben ez az álláspont; figyelembe is vétessék. A szövetséghez a követ-: kező intézetek csatlakoztak: : Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság, Buda-' pest-lipótvárosi takarékpénztár részvénytársaság. Egye­sült budapesti fővárosi takarékpénztár, Elsó magyar ipar-, bank. Magyar általános takarékpénztár részvénytársaság. Magyar fakereskedők hitelintézete részvénytársaság. Ma­gyar kereskedelmi hitelbank részvénytársaság, Magyar Országos bank részvénytársaság, Magyar országos központi takarékpénztár. Mercur váltóüzlet részvénytársaság és a, Nemzeti takarékpénztár és bank részvénytársaság. Fenti intézetek elhatározásának olyan, háttere van. a melyet lehetetlen hallgatással mellőzni. Az történik nevezetesen, hogy már1 hosszabb idő óta néhány nagyobb intézet jár el a,z összes budapesti pénzintézetek nevében, még pedig a nélkül, hogy erre bármikor is fel-' hatalmazásnk volna. A fentemlitett tizenegy bank és takarékpénztár, a mely nemcsak a fő­város. hanem az ország gazdasági életének is. igen fontos szervei, teljes joggal követelheti kv; hogy róluk-nélkülük más pénzintézetek ne ha-, távozzanak, nevükben felhatalmazás nélkül ne* beszéljenek, s a mi a legfontosabb, őket előze-t tea tudomásuk nélkül befejezett tények elé na állítsák. A szóban forgó intézetek elatározása tehát nemcsak érthető, hanem feltétlenül jogo­sult, is, a mit bizonyára minden illetékes té­nyező feltételűül respektálni fog. A győri ágyugyár üzemének atalakitása. Mint Az Újság értesül, a győri ágyugyár már; három héttel ezelőtt beszüntette az ágyú és a hadiszerek gyártását. Az ágyugyárat át fog­ják alakítani repülőgépek, kereskedelmi hajók.! és lokomobilok gyártására. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ma teljes ülést tartott, a mit már tegnap jelez­tünk. Ugyanakkor közöltük azt az elterjedt hirt is, mintha Lánczy Leónak, a kamara elnö­kének visszavonulási szándéka lenne. Őszinte örömmel halljuk, hogy ez a híresztelés alapta­lan, a miről bizonyára megelégedéssel vesz tu­domást. az ország kereskedő- és iparostársa.' dalma is, melynek fejlődése érdekében Lánczy Leó már évtizedek óta fejt ki lankadatlan és oredménydus munkát. A mai ülésen Lánczy! nagy érdeklődéssel fogadott megnyitó beszédet mondott s a forradalom óta első összejövetelen az egész kamara nevében üdvözölte az uj Ma-, gyarországot. Az ország első kamarája nevében — úgymond — örömmel lépnek Magyarország épitőmunkásainak sorába. Sajnos, hogy a forradalomnak melléktüneményei, zavar-,! gások és fosztogatások is voltak. Jelentékeny üzleti érté-1 kék pusztultak el. remélhető azonban, hogy ezek a zavar­gások rövidesen elsimulnak annál is inkább, mert a szer­vezett munkásság erélyesen lépett a rend védőinek és feutartóinak sorába. A forradalom első napján már a kereskedelmi és iparkamara megtette szükséges előtör-’ jesztéseit a Nemzeti Tanácsnak. Felhivja e helyről is aa egész ország kereskedő és iparos világát, hogy folytassa mun- ■ Icáját, mertadolgozó polgárság munkája alapja az uj Magyar-, országnak. Őreimmel üdvösük az uj kereskedelmi mibisz-SyilMér. S rovatban foglaltakért non villa! felelősi g«t a verkeetíoég. ffunkás-fehérnemat minden mennyiségbon olcsón szállit Koch Partiáruháza, Csengeri-utcza 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék