Az Ujság, 1920. január (18. évfolyam, 1-27. szám)

1920-01-17 / 15. szám

Szombat, 1920 január 17. && ÚJSÁG — A német kommunista pues. Berlinből jelentik: A mai nap folyamán nemcsak Berlin­ben, hanem az egész birodalomban kétség­telenül megfordult a munkásság hangulata, a­mi a legnagyobb optimistákat is nagyon meg­lepi. Szerdán még remélhették a fügetlen szo­­czialisták, hogy eredményesen hirdethetik ki egész Németországban az általános sztrájkot és ma már a vasutasok sztrájkja is múlóban van, a berlini villamos vasút munkásai pedig ma újból megkezdték a munkát Pesti album. A pénztől most szabadulni kell, mert a pénz most semmi! Ezt mondják, kiabálják, harsogják, üvöltik a pénzszak­értők és ha helyesen mondják és üvöltik és ha a logika még mindig érvényben van, akkor mi, a­kik soha se spekuláltunk, nagy­szerű spekulánsoknak bizonyultunk. Mert mi olyan szabadok vagyunk a pénztől, mint a madár, a­kinek egy fillér sincs a zsebében, sőt zsebe sincs neki. Semmink pedig annyi van, hogy Roth­­schildnak is adhatunk kölcsön belőle. De csodála­tosképpen a vendéglős, ma, a­mikor a pénz az semmi és a pénztől szabadulni kell, még egy főze­léket feltéttel se ad semmennyi semmiért és a helyett, hogy szabadulni akarna attól a pénztől, a­mibe neki került, ötször annyit követel érte. És ugyanezt teszi a boltos, a paraszt, a szabó, a suszter, a kalapos is. Mind azt követel tőlem, a­mitől állítólag szabadulni akar mindenki: pénzt, pénzt és mindig csak pénzt. Egy ebédért annyi pénzt, a­mennyit valamikor az erős zsebű papa a gyönge fejű diákfiáért a tanár úrnál fizetett egy hónapra teljes ellátásért. Ha száz koronáért adnak k is egy svájczi frankot, én úgy tapasztalom, hogy a pénz sohase volt értékesebb, mert sohase volt szükségesebb és sohase kellett olyan rengeteg be­lőle, mint mostan, holott én se reggelire, se ebédre, se vacsorára nem eszem svájczi frankot. Se svájczi tojást, se svájczi húst, se svájczi mákosmetéltet. Én úgy tapasztalom, hogy a kereslet óriási a pénz­ben és nem a kínálat, mert háromszor annyit szed­nek el tőlem, mint a­mennyivel a »kínálat« meg­ostromol. Itt tehát valami rébusznak kell lennie, a­melynek a megfejtéséhez azok értenek jobban, a­kik, mialatt két szem szacharinnal isszák a teáju­kat a kávéházb­an, három vagyon koczkaczukrot adnak el mellette. " (az.) — Anglia diplom­ácziai ügyvivője Berlin­­ben. Berlinből táviratoztak : Lord Kilmarnock, a német birodalomba kinevezett új angol dip­­lomácziai ügyvivő, ma nyújtotta át megbízó levelét a birodalmi külügyminiszternek. — Szülői értekezlet. A X. kerületi tisztviselőtelepi főgimnázium igazgatósága ezúton kéri az intézetbe járó növendékek szüleit és az intézet tanári karát, hogy f. hó 17-én, szombaton, délután 4 órakor tartandó értekez­leten, melyen az intézet fűtőanyaggal való ellátása lesz a megbeszélés tárgya, megjelenni szíveskedjenek. — Sigray gróf nem Rulfot, hanem a rend­szert vádolja. Sigray Antal gróf a nyugatma­gyarországi csereüzletekkel és Rulf vezérigaz­gató szerepével kapcsolatban a következő nyi­latkozatot tette : Tartozom az igazságnak azzal, hogy nyil­vánosságra hozzam a belügyminiszter úrhoz intézett táviratomat, a­mely a következőkép­pen hangzik : A Távirati Iroda értesülésének reám vo­natkozó­­ része, nem fedi a valóságot és csakis félreértésen alapulhat. Én ugyanis nagyméltó­ságod előtt és mások előtt is ismételtem K­uli­­nak azon nyilatkozatát, hogy az esetben, ha a­ kormánybiztosság a tervbe vett csereüzleteknél a haszonból részesedni kivált és politikai czé­­lokra pénzösszegekhez akarna jutni, úgy ezt a minisztériumnál szokásos alapon kell keresz­­tülvinni. Mire én azt válaszoltam, hogy a kor­mánybiztosságnak pénzre szüksége nincsen, de hogy egyedüli érdeke csakis az, hogy a fo­gyasztó közönség minél gyorsabban és minél olcsóbban jusson a közszükségleti czikkekhez. Ennélfogva én nem Rulfot, de az általa felem­lített rendszert vádoltam. Sigray Antal grófnak a miniszterelnökhöz intézett táviratához a Magyar Távirati Iroda megjegyzi, hogy a Sigray gróf által kifogásolt értesítést illetékes helyről kapta. A Magyar Távirati Iroda közli a födmive­­lésügyi minisztérium múlt évi deczember 16-án Sigray Antal grófhoz intézett távirati rende­letét, a­melylyel a kompenzác­iós üzletet meg­engedi. E távirati rendelet végrehajtása és a vonatkozó kompenzác­iós megállapodás létesí­tése és mindkétoldali lebonyolítása, a félhiva­talos közlemény szerint, a kormánybiztosságra volt bízva és arra sem a földmivelésügyi mi­nisztérium, sem pedig annak ügyosztályai sem­minemű befolyást nem gyakoroltak. A­mi Sigray grófnak a földmivelésügyi miniszté­rium tisztikarára vonatkozó burkolt gyanúsí­tását illeti, a földmivelésügyi minisztérium módot fog nyújtani arra, hogy ezen állításait konkrét adatokkal támogathassa. — Halálozás. Gyulafalvi Bulyovszky Aladár nyug­­min tanácsos e hó 15-én 68 éves korában meghalt. Az elhunyt Bulyovszky Lillának, a híres színésznőnek fia volt. — Tisza István meggyilkolása. Margalits Ede dr. vizsgálóbíró több mint egy hete foly­tatja a Tisza-féle gyilkosság ügyében a kihall­gatásokat. Először az ügyben letartóztatott 17 vádlottat hallgatja ki a vizsgálóbíró és csak azután folytatja az ügy további vizsgálatát. A bizonyítás eddigi adatai szerint a letartózta­tott terheltek között többen vannak olyanok, a­kiknek tulajdonképpen semmi vagy egészen jelentéktelen szerepük volt a bűncselekmény elkövetésében. A terheltek kihallgatása után előreláthatóan a vizsgálóbíró néhány terhel­tet szabadlábra fog helyezni. Ez azonban nem jelenti majd azt, hogy az illetők csakugyan szabadulnak, mert egyik-másik ellen más ügy­ben is folyik a büntető eljárás és abban to­vábbra is fogságban maradnak. A Tisza-ügy egyik fővádlottja, Hüttner főhadnagy, rendkí­vül terjedelmes vallomást tett a vizsgálóbíró előtt és az ő kihallgatása három napig tartott. A mai napon Magyar Lajos újságírót vezet­tette maga elé a vizsgálóbíró és őt hallgatta ki az ügyben. A terheltek kihallgatása a jövő hét közepén ér véget.­­ A népbiztosok kétszázhúszmilliós sikkasztása. A rendőrség ma délelőtt letartóztatta dr. Zalai Béláné szül. Máté Olgát, egy ismert belvárosi fényképész-műterem tulajdonosnőjét, a­ki ellen az a vád, hogy a népbiztosok által elsikkasztott kétszázhúszmillióból huszonötezer frankot ő is kapott. A lakásán tartott házkutatás alkal­mával százhúsz, darab öt frankost találtak. Zalainé be­ismerte a rendőrségen, hogy Mannheim Gusztávtól tény­leg kapott huszonöt­ezer frankot, de ezt a pénzt vissza­adta neki. A rendőrség Zalainét átadta az államügyész­ségnek.­­ Ausztriában ötven korona lesz a czukor kilogrammja. Bécsből jelenti a M. T. 1.: A nem­zetgyűlés költségvetési bizottságában Löwen­­feld-Russ államtitkár közölte, hogy a prágai tárgyalások eredményeképp Ausztria egyelőre fix tételben 200.000 métermázsa czukrot vásá­rolhatott 13 cseh koronás egységárban és ígéretet kapott további 60.000 métermázsára. A czukor ára Ausztriában körülbelül ötven ko­rona lesz kilogrammonként.­­ Beterjesztették az osztrák vagyondézsma­­javaslatot, Bécsből jelentik. A nemzetgyűlés mai ülésén Reisch államtitkár előterjesztette a vagyondézsmára vonatkozó törvényjavaslatot.­­ Szatm­árban és Máramarosban éheznek, Alsó-Fehérben éhenhalnak az emberek. Buka­restből jelenti a Budapesti Tudósító távirata. Szatmár és Máramaros lakosága kérvényt nyújtott be a román kamarához, melyben sú­lyos élelmiszerhiány miatt emel panaszt. A ha­tóságok a helyzetet oly nehéznek tartják, hogy nem garantálják a közrendet, ha sürgős segít­séggel nem lép közbe a kormány. A Renasteria Romana azt mondja, hogy a kamara ezt a kér­vényt is az irattárba fogja helyezni, pedig köz­tudomású dolog Bukarestben, hogy Alsó-Fehér­­megye egyes helyein az emberek valósággal éhenhalnak Aradon elég élelem van, de a ro­mán főhadiszállás kiadta a rendeletet, hogy az élelmiszerrel megrakott vagyonokat, melyek az erdélyi megyék lakoságának voltak szánva, kapcsolják le a vonatokról. — Negyvennégy árdrágító vendéglős. Az Országos Központi Árvizsgáló Bt:O Ortság 44 vendéglős és étterem tulajdonosa ellen indított árdrágító kihágási eljárást, mert­ étlapjaikon vagy egyáltalán nem szerepelt­ főzelék feltéttel és ha kiszolgáltattak is ilyen ételt, akkor drágáb­ban számítottak, mint a­hogyan azt megállapították. — Kun Béla „titkára", Vizy detektívfel­üigyelő csoportja elfogta a napokban Bor József szerszámkészítőt, a­ki a Ganz-Danubius­­gyár alkalmazottja volt. Bór a proletárdikta­túra alatt Kun Béla személyi titkára volt. A főkapitányságon Szlovák dr. rendőrfogalmazó megállapította, hogy Bór és társai behatoltak a budai Majláth gróf-féle palotába, a­melyet arra használtak fel, hogy ott fegyvereket gyűjt­senek. 1918 deczemberében Kun Bélával és több társával arra szövetkezett, hogy ha Károlyi Mi­hály nem adja át simán a hatalmat és Kun Bélát a gyűjtőfogházból nem engedi ki, Ká­rolyi Mihályt megölik és a nemzeti tanácsot felrobbantják. A fegyvereket arra is tartogat­ták, hogy ha a rendőrlegénység, mely ugyan csatlakozott a nemzet­tanácshoz, ellenforra­dalmi viselkedést tanúsítana, lefegyverezzék és kíméletlenül legyilkolják őket. Bár Józsefet erős csendőri fedezettel ma átkisérték az állam­­ügyészség fogházába. — Ausztriában újra megállnak a vonatok. Bécsből jelentik. A szén­válság miatt az osztrák államvasúton január 19-étől bezáróan 25-éig az egész személy- és podgyászforgalom ugyanazok­kal a feltételekkel, mint az elmúlt év karácsony hetében, szünetelni fog. — Az állatkerti bölény támadása. Az Állatkertiben az egyik bölény megvadult és az ápoló őrét megtámadta, földre sújtotta és megtaposta. Borgáta István állatőr koponyaalapi törést szenvedett és a mentők a Rókusba szállították. Álapota súlyos. — Halálra ítélték Arco grófot. Münchenből táviratozzák, Areo Walley grófot halálra ítél­ték. Polgári jogaitól nem fosztották meg. Areo­ Wally gróf hadnagy, egy régi ba­jor arisztokrata­ család tagja ölte meg Eisner Kurz bajor radikális-szoczialista miniszterelnököt múlt év február havában, a bajor népköztársaság idejében. Ugyanakkor se­besült meg halálosan merénylő kezétől Auer belügyminiszter is. — Helyreigazítás. Tegnap egy razzia­hír keretében azt jelentettük, hogy Neuwald Samut és Schönfeld Aladárt, az Aranyművesmester­ Egyesület vezetőit előállították a főkapitányságra. Ez a hír téves informác­ión alapult. Neuwaldot és Schönfeldet nem állították elő, ellenkezőleg ők voltak azok, a­kik Diamant Józsefet, a­ki arany­ny­al üzérkedett, a rendőrség kezére juttatták. \ 5 )}\ (SAFr^EPOhlT; BS' “f j­ i |1pStR u­ u YtT / i ELITE-MOZGÓ Lipót­ körút 16. (A Vígszínház mellett.) Bajor Gizi, és Petheő Attila felléptével: A CSEMPÉSZKIRÁLY Dráma 4 felvonásban, príma,kemény,apri- Rtf IC B H tott úgyszintén maximális áron vagyononként vagy k­á­z­h­o­z, pinczébe szállítva, iroda: Rickóczi-út 67/b. szám. Telefon: József 52—73. 16844 f­­ SZIKRÁZ. ZEKE. * Reiner Frigyes Budapesten. Reiner Frigyes, a drezdai operaház kitűnő karmestere, egynapi tartózkodásra­ hazajött Budapestre s ma délelőtt végignézte Nádor Mihály és Mohácsi Jenő holnap bemutatásra kerülő dalművének a főpróbáját is. Mint értesülünk, Operánk igazgatósága több estére terjedő vendég­dirigálásra óhajtja megnyerni Rei­­nert. A tárgyalásokat azonban csak írásban foly­tathatják, mivel Reinernek ma este már vissza kellett utaznia Drezdába. * Főpróba az Operabálban. Operaházunk­ban ma délelőtt tartották meg Nádor Mihály és Mohácsi Jenő Donna Anna czimű , egy fel­­vonásos dalművének a főpróbáját. Az újdonság három szerepét M. Medek Anna, Gábor József és Palló Imre éneklik. * Gombaszögi Frida asszony első fellépte a Víg­­színházban Ruttkay György Tóth Etelka czimű új darabjában ismét halasztást szenvedett. A be­mutatóelőadás napja még nem végleges, tekintet­tel a Szerelem vására nagy sikerére, legjobb eset­ben e hó utolsó napján, de még valószínűbb, hogy csak február 7-én lesz. Gombaszögi Frida asszony egyébként egészen jól van és naponta részt vesz a próbákon. * A Vígszínházban holnap, szombaton, a V­engerkákat ismétlik Góthnéval és Góthal a két vezetőszel­epben. Vasárnap este a Szerelem vására, délután A legszebb kaland kerül színre. A jövő héten A­zsábát kedden és pénteken adják, szerdán az Ördög kerül színre. A jegye­ket már árusítják. * Szigligeti „Rózsája" vasárnap délután ke­rül színre a Belvárosi Színházban mérsékelt helyárakkal, Simonyi Máriával, Harsányival és Petheővel a főszerepekben. * Budapesti Színház. Gyermekelőadásul vasárnap délután Jancsi és Juliska, vagy a­ Vasami boszorkány látványos tündérrege kerül színre. Este 6 órakor jótékony­­czélű­ előadásul a rendőralap javára Trilby van műsoron. Jegyek a pénztárnál és az Éber Antal-pártirodában (István­ út 10.) előre válthatók. * A régi szeretet és lelkesség ébredt fel irodalom­kedvelő színházi közönségünkben a Madách­ Színház irodalmi matinéi iránt. A vasárnap délelőtti Kosztolányi— Strindberg matiné is a legnagyobb siker jegyében fog le­folyni. Jegyek a színház pénz­tágánál kaphatók. * A Revü-Színház díszelőadása. A vasárnapi rendőr­nap alkalmából a Revü-Színház díszelőadást rendez. Az óriási sikert aratott Pünkösdi rózsa előadása után, melyben Péchy Erzsi és Gazetta Ferenc­z játszanak, az Operaház legkiválóbb művészei lépnek föl, névszerint Midek Anna, Haselbeck Olga, Nirschy Emilia, Székely, Hidy Ferencz dr., Szemere Árpád, Dalnoky Viktor dr., Venczell­ Béla és Nádady Ferencz. A zongorakíséretet Fieischer Antal, az Opera karmestere látja el. * Ma, szombaton a Tériké, Földes Imre bájos vidéki története kerül szinre a Belvárosi Színházban 103-szor, Mészáros Gizával, Rosvai Rózsival és Harsányival a fő­szerepekben. * A Mozgókép-Otthon tegnapi bemutatóján rend­kívüli sikert aratott a páratlanul érdekes Harry Fie­. film, A fekete zsoké, melynek minden egyes jelenetét .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék