Az Ujság, 1925. április (22. évfolyam, 74-97. szám)

1925-04-25 / 93. szám

SZOMBAT, 1925 ÁPRILIS 25 * AZ ÚJSÁG ♦ A kormány az erdőégések megakadályozásáért. A hivatalos lap mai száma rendeletet közöl, ame­lyet a kormány az erdőégések lehető megakadá­lyozására bocsátott ki. A rendelet egyik része a hazai tanárságnak és tanítóságnak ajánlja figyel­mébe, hogy az erdők fentartásához és megóvásá­hoz fűződő fontos közérdekre való tekintettel a kiránduló ifjúságra a legszigorúbban ügyeljen, hogy az erdőkben vagy közelükben tüzet ne rak­jon, ellenkezőleg, ahol elhagyott tüz­e akad, azt is mindenesetre oltsa el. Az idei száraz tél miatt fokozottabban kell ügyelni, mint csapadékosabb években. Az ifjúság előtt a fák és az erdők köz­egészségi és közgazdasági fontosságát állandóan hangoztatni kell és buzdítandó az ifjúság, hogy az erdők faállományának károsításától ne csak tartózkodjék, hanem ismerje hazafias kötelessé­gének azt a lehetőségig mások pusztításától is megoltalmazni. A rendelet másik része az egyházi főhatóságoknak szól és kéri, hogy az egyházak alá tartozó intézeteknél is kellő óvóintézkedése­ket tegyenek. Magyar-román kereskedelmi kamara. Er­délyi lapjelentések szerint az ottani gyáriparosok érdekképviselete a kereskedelmi és iparkamarák­kal karöltve javaslatot terjesztett a bukaresti kormány elé a román-magyar kereskedelmi ka­mara felállítására. Ez a szerv, amely az olasz­román kamara mintájára alakulna meg, volna hivatva a két ország között a kereskedelmi szer­ződést előkészíteni. Ha a bukaresti kormány a javaslathoz hozzájárul, nem volna akadálya an­nak, hogy hasonló szerv létesüljön Budapesten is. Az árutőzsdén gyengén tartott irányzatban csak csekélyebb forgalom fejlődött. Az amerikai piacok gyengült irányzatban valamivel olcsóbb árakat jeleztek, belföldi jelentéseink pedig az ország legtöbb helyéről kedvezőek. A kínálat mégis eléggé gyenge volt. A malmok keveset és kizárólag tobbfajta búzát vásároltak, melyből kevés volt a piacon, így alig 5 vagon kelt el 5 koronával olcsóbb árakon. Új búzában kissé élénkebb üzlet volt és egy nagyobb tétel augusz­tusra jó árat ért el. A rozs gyengébb kínálat mellett kisebb üzletben változatlan maradt és mindössze néhány vagont kötöttek. Árpában vál­tozatlanul ma sem volt üzlet és csak zárlatkor kötöttek egy kis tétel sörárpát hosszú idő után. A köles üzlettelenül árát változatlanul jól tar­totta. Zabban jelentéktelen kis tételeket kötöttek a helyi szükséglet részére változatlan árakon. Élénkebb forgalom volt tengeriben, melyből na­gyobb tételeket határidőre is kötöttek. Bab és hüvelyesek üzlettelenül is gyenge irányzatúak voltak. Magvak szórványosan kisebb tételekben változatlan árakon köttettek. Az őrlemények pia­cán alig van változás. A malmok a lisztárakat nem változtatták és a kereslet sem javult. Egye­dül barna liszteket lehetett volna könnyebben el­helyezni, azonban ilyenekből a készletek jelen­leg kisebbek. A korpa élénkülő kereslet folytán szilárd volt és üzlettelenül is 2 Va koronával drá­gult. Mai kötések: Búza 77 kg. h. pár. 53, 78 kg. Karcag 51, 77­ kg. h. kocsira kp. 5275, rozs­d. pár. 4650, árpa tiszai pár. 42, tengeri Salgótarján pár. 26, Lepsény 24375, Mohács jun. 15 disp. dupl. 2450, dunai áll. máj. 8­24, h. pár. 2450 és 2475, májusra 2525, h. pár. (gömbölyű) 24.875, korpa román Lőkösháza 20125, uj búza Békés áll., fele kp. 3650, h. pár. fele kp. augusztusra 77 kg. 3950. Hivatalos jegyzések: Búza tiszavidéki 76 kg. 522.500— 525, 77 kg. 527.500—530, 78 kg. 532.500— 535, rozs, árpa, zab, köles, tengeri, lucerna és lóhere változatlan, korpa 240—242.500. X.T. Traplaica. BŐRPIAC. A készbőrpiac a lefolyt hét második felében is élén­kebb volt, sőt ez alkalommal már a megszokott tavaszi cikkeken kívül, néhány más bőrfajta iránt is volt érdek­lődés. Elősegítette az üzlet fejlődését, hogy egyik nagyobb bőrgyár 5—8%-kal leszállította az árakat s ilymódon kiegyenlítette azt a különbözetet, mely eddig a nyers- és készbőr árai között fennállott. Az üzletben igen élén­­­­ken részt vett a vidéki kereskedelem, sőt a megszállott­­ területekről is több cég — kihasználva a Budapesti Nem­­­­­­zetközi Vásár által nyújtott olcsóbb utazási lehetőséget I' — nagyobb számban látogatta piacunkat. f f Égj jt| I l ~ ff A —-------­csak feternit veojiggyel valgss A U&TÖtCÉLtTELESETETŐFERŐ ANYAG F­ETERNIT t-tOVER naTStNEK IAJS5 BUDAPEST ANDRASEY UT Iá &TAR NYER&K­UJFALO -a legtökéletesebb Kérje mindenütt, pólósa a rfOSSeT n­ek kaphatta nám­ol! Vs Női kalapok nagy választékban legolcsóbban FRIEDMANN kalapgyáróban kaphatók 1\ Festés és alakitás a legdivatosabb formákra Ji | y\ Király utca 8 az udvarban 90­ 000 kötet magyar, német, angol és francia szép­­irodalmi és ismeretterjesztő műből álló kölcsönkönyvtárunk 12.000 korona havi díj ellenében mindennap rendel­kezésére áll előfizetőinknek. Az Újság előfizetési nyugtájának bemutatása­­ mellett » Azonnal be lehet iratkozni! Az Ijság kölcsönköny­vtára Budapest VI. Erzsébet-körút 43. sz. iffiále Tennisz­cikk és r­­ruházat Weszelyn­él ív. váci-utca 9 Élelm­iszerkereskedők és iparosok figyelmébe! t­pi Roeros jégszekrények (Szabadalom bejelentve.) Legmagasabb hőszigetelés! 50 százalék jégmegtakarítás! Olcsóbb árak. Féregmentesség! „CLÁHA“ Jégszekrény- és hirtőházépítő vállalat VII. Wesselényi­ utca 33. — Telefon: József 66-26. Megtekinthető a Nemzetközi Árumintavásáron. Városligeti Iparcsarnok 1069. számú fülke. Képviselők a vidékre és külföldre kerestetnek. 3 szobás utcai modern, Cegléden, központban lévő lakásomat, esetleg teljesen új bútorral együtt Átadnám, vagy hasonló budapesti lakással elcserélném. Bővebbet: Tauszky és Kiss cégnél Király-utca 16. 539 Jelzálogkölcsönt második helyre bérházakra, kereskedőknek gyorsan folyósítunk. — Solo kereskedelmi bank rt. Király-utca 87. Telefon: József 25—52, József 131—92 Fizetési zavarokkal küzdő kereskedők, ÍRfK­fl.Ak mielőtt kényszeregyezséget kérnek, fordul­­ljstü­l főnn, janak bizalommal Balassa és Weisz egyeztető irodához. VI., Gróf Zichy Jenő utca 44. I. em. (Gyár­ utcánál). Telefon 165—86. Teljes diszkréció 1 Mél­tányos díjazást Elsőrendű összeköttetések: 3533 Fáarkemszenl emum ALAPÍTOTTA G­ajári Ödön ! FELELŐS SZERKESZTŐ: A­gai Béla és Kóbor Tamás KIADÓTULAJDONOS : AZ ÚJSÁG RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS KIADÓ: HIRSCH ALFRÉD igazgató 4Q Óta -mim— Budapest m, Városhház­ utcá­i szerezhetők­ be legjobban? Használt gépek vétele és eladása Amatőr-felvételek kidolgozása. • Foto, Kino, Profectio, Rádió. Svábhegyi nyaraló 360 millióért sürgősen eladó 3 szoba, vagy zárt veranda, fürdő, cselédszoba, stb. villany, vízvezeték, 600 öles parkkal, 100 gyümölcs­fával, csodás kilátással, a Fogaskerény „Városkút" állomásától 6-7 percnyire. — tulajdonos megbízottja: Varsa Pál építész, Király-utca 70. Telefon 41—51 5575 Vaságyak, v ágybetétek legolcsóbban Prohászka-gyárnál, VL Gróf Zichy Jenő­ u. 46. Jelméző fogműtermemhez millióval társat keresek biztosítékkal „Szakismeret nem szükséges 23/79“ jeligére a kiadóhivatalba­nílTAN­T hálókat, ebédlőket,|||vg-| legolcsóbb ifiig llilli szalongornlturákatUa BM­UL készpénz-QUILLill­isssk«-HBIKUE­rzat VII., Akácfa-u. 45 KROQ. (Dob és Wesselényi­ utca között), koronáért Najir klgr.-ként egy hordó vételnél is Meister 40% kenőszappan! Kapható: József 71-24 „Franck“! Ezt a szócskát mindig­­ hozzá kell fűznie akkor,­­ amikor Ön a valódi F­ranck kávépótlékot ióy kívánja . . . Miért? ... ! Hogy mást ne kapjon! Ügyeljen bevásárlásai-­­nál gyári védjegyünkre,­­ a „kávédarálóra“!­­sangé­önyöket készít. Köztisztviselőknek 50 százalék árengedmény. Győződjön meg áraimról a J­égszekrény elé minden célra, elsőrangú kivitelben, skrldmérőkészü­lé­­kek, átalakítások, javítások. Jó minőségű, ízléses kivitelű konyhabú­torok Kérjen árjegyzéket Stiller Arthur, Budapest VIII, József­ utca 6. A budapesti értéktőzsde árfolyamjegyzései. (A részvények neve mellett zárójelben jelezzük, hány darab egy kiütés. — Ahol nincs szám, abból 25 darab egy kütés. — Mind ezer koronákban.) — 1. Az előző tőzsdenap zárlata: 11—111. Legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamok az előfordulás sorrendjében. IV. A mai záróárfolyam. Takarékpénztárak Könyvnyomdák Belvárosi.............. 29 27 29 29 Lipótvárosi ..... 5*5 — 5*5 5*5 Egyesült főv. (10). 41 40 42 40 5­­ Magy ált. takp. (10) 115 115 116 116 Orsz. közp. (10) . . 175 174 175 175 Hazai első (l) ... 2400 2400 2425 2410 Törekvés ...*•• 4 4 4*1 4 Vegyipari vállalatok Fizetési nap május 7. A nyersbőrpiacon szintén élénkült az üzlet, a Vidéki kereskedőkkel szintén megindult a forgalom s az árak néhány százalékkal emelkedtek. A vágóhídon ma fizettek magyar tehén- és ökörbőrökért 13—13.500, tarkáért n—* 14.500 és borjúbőrért 25.500 koronát. GYARMATÁRUK. Páris, április 23. Cukortőzsde. 3-as Sz. f. cuk. ápr. 202.50, máj. 204.25, jun. 206, máj.—jul. 206, jun.—aug. 208, okt.—dec. 210.60, nov.—jan. 210.50. Prága, április 23. Cukortőzsde. Aussig­loco 180—190. London, április 23. Cukortőzsde. Ápr. 17/1%, máj. 17/2%, jun. 17/3, júl. 17/4%, aug. 17/6, szept. 17/6, okt. 17/6%, nov. 17/6%, dec. 17/6­/6, okt.-dec. 17/6*/­, márc. 17/8%. AZ ÉLELMISZERPIAC. Primőrök. Újból néhány primőr került a fő­­városi piacokra és boltokba. Melegházi ugorkát kilónként 60.000 és kararábét darabonként 4000— 10.000 koronáért igyekeztek forgalomba hozni. A jelenlegi viszonyok azonban nem kedveznek az ilyen természetű bevezetéseknek. Itt említjük meg, hogy a még mindig primőrnek számító rántani való csirkének élénkebb kerete van 25— 40.000 koronás árban. Csendes üzlet, nagymennyiségű friss zöldségáru van a piacon, a húsárak néhány ezer koronával emelkedtek. Húspiac: Marhahús 20—34.000, borjúhús 20—44.000, ser­­téshús 24—36.000. Baromfipiac: Élő csirke darabonként, rántani való 24— 40.000, sütni való 35—55.000, friss vágott liba 40—42.000, friss vágott pulyka 28—30.000, élő tyúk darabja 45—65.000. Zsírpiac: Sertészsír 29—30.000, háj 30.000, szalonna 27— 28.000, nyers libazsír 60—65.000. — Tojás darabja 1400. Halak: Ponty 30-50.000, harcsa 70—120.000, compa 30.000, Főzelékek: Burgonya 1600—2600, spenót 2—5000, kel 14— 16.000, spárga 16—30.000, karfiol 20—30.000, vöröskáposzta 7—9000, savanyúkáposzta 6000, zöldborsó 18—22.000, sóska 12—16.000, hagyma 6000, fokhagyma 54—60.000, újburgonya 14—16.000, saláta fejenként 2—3000, hónapos retek kötege 2—8000, új hagyma csomója 500—1000. Tejtermékek: Tej literenként 6000, üvegben 7000, teavaj 100—110.000, főzővaj 80—90.000, tejfel 28.000, tejszín 48.000, sajtok 40—80.000, dán vaj 116.000, tehéntúró 14—16.000, juh­­túró 36—40.000, zólyomi túró 44—48.000. Gyümölcspiac: Alma 10—20.000, aszalt szilva 22—24.000, dió 20—22.000, gesztenye 14—16.000, narancs darabja 2—5000. A miskolci élelmiszerpiac. A felhozatal közepes, a for­galom igen élénk. Húspiac: Marhahús 16—20.000, borjúhús 18—20.000, ser­téshús 26—28.000, kolbász 42—48.000, disznósajt 22—24.000. Baromfipiac: Rántani való csirke 24—28.000, hízott friss vágott liba darabja 160-200.000, hízott friss vágott kacsa darabja 75—90.000, tyúk párja 70—85.000. Zsírpiac: Sertészsír 34.000, háj 32—34.000, szalonna 40— 42.000, — Tojás darabja 900—1000. . Halak: Vegyes apró 12—14.000, csuka 18—20.000, ponty 22—24.000. Főzelékek: Burgonya 1400—1500, spenót 500—800, kes­­virág 14—16.000, rózsaburgonya 2400—2500, fokhagyma 40— 4500, fejeskáposzt 5—6000, savanyúkáposzta 5—6000, fehér bab 3500, tarka bab 4000, hagyma 3000—3500, zöldség 800— 1000, zöldhagyma csomónként 800—1000, sóska 500—600, sa­láta fejenként 800—1000, őszi borsó 5000—5500). Tejtermékek: Édes tej literenként 3500—4000, teavaj 60— 65.000, uradalmi fölözött tej 2000, tej­fej 14—16.000, juhtúró 42—45.000. Gyümölcspiac: Alma 8—15.000, aszalt szilva 22—24.000, dió 20—22.000. A békéscsabai élelmiszerpiac. A forgalom jelenleg köze­pes irányú. Tojás darabja 1200. Főzelékek: Burgonya 2500—3000, spenót 2000, spárga 20.000, zeller 2500—3000, szárazbab 400, saláta fejenként 1000, zöldség csomója 1000, karfiol 35.000. Tejtermékek: Tej literenként 4000, vaj 70—75.000, tejtej 25.000, tehéntúró­ 15.000, juhtúró 40.000. KÜLFÖLDI ÁRUTŐZSDÉK. GABONA ÉS TERMÉNY. Chicago, április 23. Zárlat. (Jegyzések centben, bushe­­lekben.) Búza 60 lb­ás máj. 153.375 (155.625), juL 141.125 (143.375), szept. 133.375 (135.625). Tengeri 56 Ib-ás máj. 110.25 (108.5), jul. 112.875 (112.625), szept. 111.75 (112). Zab 32 Ib-ás máj. 42.75 (41.875), jul. 43.875 (43.625), szept. 44 (44.125). Rozs 56 Ib-ás máj. 111 (112.5), jul. 110 (112.25), szept. 101.75 (103.75). Newyork, április 23. Zárlat: Búza 60 Ib-ás őszi vár. 191.25 (193.75), kém. 169.25 (171.75). Tengeri 46 Ib-ás 125.25 (123.5). Liszt sp. n. c­. 196 Ib-ás 700—750 (700—750). Biztosítók Magy. biztosító (1) 62.0 6010 6100 6000 S Fonciére (10) ... 115 102 110 110 | Magy francia . . . 155 — — ~ Jég .............. - - 75 70 | Pannónia (5) .... 1450 — — — g Orsz. biztositó ... — — ~ “ | Pátria.................... 62 — 64 103 Malmok I Back (10) ........... 60 —­­ 50 50 | Borsod-Miskolci . • 190 - 190 189 | Concordia (10) ... 47*5 46 47*5 47 | Békéscsabai ... 94 — 95 96 | Első budapesti . . . 145,5 147 149 149 I Török-szt.-miklósi . — — — — | Gizella .... 70 — 70 70 | Hungária .... 119 117 119 118 5 Királymalom .... ~ ~ 24 24 | Viktória (10) .... 359 358 361 3­9 | Transdanubia . . . 49 43 49 49 Bányák és téglagyárak ! Asphalt és kátrány — — — -| Bauxit (10)........... 445 445 449 44^ | Beocsini lOiO — — 1000 « Borsodi ..»••• 50 50 52 5|­­ Szentlőrinci . . . • . 37 36*5 37 37 1 Csepeli épit............ — “ “ | Tégla, cement ... 83 82 83 82 \ Északmagyar ... — “ “ . ~ 2 Szászvári.............. 240 240 243 246 | Kohó .............. 245­­ 260 248 | István 12 — 1 Kőbányai tégla­­ Drasche ...... 105 Magnezit (5) ....­­380 — 1365 1350 I Aszfalt ............ 65*5 — 65*5 65 5 Alt. kőszén (10) . .3210 3190 3215 32,0­­Kerámia ........... “ ” Móri szén 12 — 1 II I Nagybátonyi (10) . . 96 100 110 110 I Salgótarjáni .... 486 493 500 499 Sajókondói szén . . — — ~ ~ 1 Újlaki . ...... 140 — 131 137­­ Unió .....................16*5 — —­­Urikányi (10) .... 1095 1031 1100 1095 Vasművek, gépgyárak t is m. ív. Bródi vagon • . . . 107 110 nos 110 Kóburg .................40*5 — 40*5 40*5 Corvin vasöntő . . 2*5 — 2*5 2*5 Csáky .................... 6­6*5 7*5 7*25 Gazd. gépgyár ... 160 — — 160 Fábián ................. 56 — 56 56 Fegyvergyár (5) . . 570 575 585 580 Fémkereskedelmi ,14 — 14 14 Frankl A. H. és fiai 87 82 86 82 Ganz-Danubius (6) 2300 2300 2335 2120 Ganz villamos (5) . 1065 1050 1080 1065 Kistarcsai...............43*5 43*5 44 Győrffy­­V. . . .. . 25 — — 25 Hofherr ....... 93 — 93 93 Kaszab 19 — ~ B“ Kissling ....... 3 —­­Kühne.................... 24 23 24 23,5 Láng ........ 73 74 77 74 Lipták.................... 18 — 18 18 Magy. ált. gépgyár 101 *5 1­10 Magyar acél .... 134 130 13­1 130 Magyar-belga .... 98 101 103 101 Mérleggyár........... « “­­ * Motor ..*♦*• 1 22 5 — 22 5 22 5 ólomárugyár . ... M .J* Chaudoir ..... 1^0 “*■ 150 150 Vegyipari gépgyár 14 — 14 14 Győri vagongyár . 40 — 40 40 Palágyi .................1 75­­­4*75 4*75 Rex Lloyd............ ~ Rimamurányi ... 112 115’8 118 17 Roessem. és Kühn. 32 — o* _ 62 Rothmüller ..... 3 '2 a Schlick .............. 40 40 5 41*5 41 Schuller ....... 30 — 30 TeudloH Ditrich . . 50 - - 60 Vulkán ................. 41­­ 41 41 Wörner ° ® 5 o Lámpa ..*•«*•• 1885 125 128 125 Faipari vállalatok Faipari és keresk. 0*8 — 1­0*9 Magyar Cserző . . — — “ ~ Dunaharaszti fa . . 0*8 — — 0*9 Egyesült fa............3 6 — ~ “ Erdőipar ...... 20 20 22 *0 Fournir ...... 12*5 12*5 1 Guttmann (10) . . . 440 400 410 400 Hasai fa.............. 64 61 65 *5 Honi fa....................7*5 — 7*5 7*5 Kőrösbányai (10) *3*75 ~ 7 7 Kronberger ..... 4*5 — 4*5 4*5 Lignum (10) .... 13 15 15 Hitelfa .............. 9­­ 9 9 Magyar-amerikai (a 7 — « 7 Magyar erdő . . 0*3 Magyar Lloyd . - - “ “ „ ..** Malomsoky • - • - * * _ L5 Nemzeti fa ... 375 385 385 Neuschloss-Uchtig . 9’75 0*7 0* / Ófa (Zürich) (10) . 473 470 485 480 Rézbányái ..... 45' 45 46 Szlavónia ........... 60 — eo25 Goas Ihék ... .... “ “ ““* ~ Union Nash­ (20) . 1625 1825 1850 1825 Viktória ................ [ 2 il? Zabolai ....*..95 ^ 8 5­­­5 Zentai .................... Közlekedési vállalatok Adria ....... '­­~“* —** Közúti ....... — ~ — — Városi ................. 59 — 54 54 Búr ....... 155 160 162 154 Délivasut .............. 46*5 — 47 47 Folyam-tenger (10) 160 165 170 165 Levante .................158 160 163 1025 Miskolci ...... — — 138 138 Nova 174 176 178 176 Államvasut........... 380 385 390 1 85 Tröszt ...•••• 182 181 183 tea­s Cukorgyárak Délcukor ............. 485 — 480 480 Horvát cukor ... — — — — Maco cukor (10) . 2060 2070 2090 2085 Georgia (10) .... 251 250 256 255 Mezőhegyesi (10) . 104 105 107 205 Stummer (5) ... 1620 — 1600 1610 Élelmiszervállalatok Czinner-szalámi . — — — — Fiumei rizs (10) — Fruktus .............. — — — — Haltenyésztő .... — — — — Óceán ................. 12­­ 12 12 Püspöki borpince 14 — 14 14 Bankok L II. E IV. Angol-magyar bank 3170 31*5 erre 31 *5­­ Bosnyák agrár ... 64*5 — 62 63 a B pesti iparbank . . 6 — — 6 Fabank 4 — 4 4 Földhitelb. (10) .. 163 164 165 164 Hazai bank . . . . 101 — 101 101 Herme*............. . 15 — 15 15 Agrárbank ............ — — —­­Horvát jelzálog • • 67 65 67 66*5 Lloyd-bank ..... 1 — 1 1 Magyar hitel .... 394 393 307 39*4 Ingatlanbank (10) . 181 — 190 190 1 Magy .-cseh iparb. .. 14*1 14 192 14 1 Forgalmi bank ... 36 — 36 36 1 Jelzálogbank . .­­ . 28 29 32 31*5 1 Keresk. hitelbank . 20 — 20 'A 1 Leszámítoló bank . 58 58 cs’ss 58 | Általános Bank . 13*5 — 13*5 13*5 | Magy.-amer. bank . 0*8 — 0*8 0*8 | Magyar-német bank 24 — 24 24 | Magyar-olasz bank 19 ~ 19 19 | Közp. jelzálog ... 4 33*75 2­8 Városi bank .... 4 — 4 4 | Merkúr ....*♦ 6*56 25 6*5 6*5 | Nemzeti bank . . . 26’1c 20*5 20 73 20*5 Osztrák hitel .... 136 137 138 13 Keresk. bank (5) • . 984 982 992 983 Wiener Bank.. . . 100 7­ — 100 Atlantika ................17*5 17 17*5 17­­ Athenaeum (10) . . 62 62 4 62­­ Főv nyomda ... 3 — 3 3 Franklin ..... 62 — — 62 Globus ....... 25 — 27 27 Kunossy ....... 4*5 4 4*5 4*5 Pallas .....................155 150 177 175 Révai ................. 45 — 44 44 Higler ....... 60 — — -Stefaneum ...... 3 — 3 3 1 Ujságüzem ..... 3*5 — 3’5 3*5 1 il m. tv. Tokaji....................130 - - -Villányi . 39 — 40 39 Gáz- és villamossági vállalatok Alt. gáz (25) .... 505 - - 500 Gázizzó és valam. 8­5 — 8*5 8­5 Egyesült izzó . • • 910 920 928 926 Just-izzó ...... 0­ 5­­­0*5 0*5 Auer................... . 995 — — 995 Phoebus .......81 *5 81 8381 *5 Vasvm. villamos . . — 120 120 Olajgyárak Marosv. petróleum! — — — -Olaj .......................1 65-5 64*5 66 66 Sör- és szeszpapirok Baróti....................0 55­­ O'J O’S Részvénysörf. (10) . 385 380 390 355 Temesvári Sz . . 225 215 220 220 Fővárosi sör .... 30 — 30 30 Gschwind (10) ... 195 200 202 200 Keglevich ...... —­­ “­­Királysörfőzfi .... — — — — Polgári sörfőzó . . 610 — — — Krausz-szesz ... 43 43 — 43 Pannónia sör ... 41 — — — Temesvári sörfőző — — 140 140 Szállodák és gyógyfürdők Royal ............. 180 — — — Égisz....................... 58 55 60 59 Liget-szanatórium . 20 — 16 19 Schwartzer........... 85 — 85 85 Lukács-fürdő .... 8 8 9 8*5 Textilvállalatok Wernstadti . .­­ . . 4*5 — 4*5 4*5 Gyapjúmosó « . » • 33 33 35 34 Kötött-szövött • • . 32*5 — 34 34*5 Goldberger...........111 116 119 116 Győri textil .... — — — — Juta 180 — — — Karton............. • 61 *5 6­­63 62 Kender és len . . . 49 — — — Pamutipar .... 194 185 200 195 Szegedi kend. (10) 400 400 405 400 Unió textilművek . 5 — — — Jaguard................. — — — — Chinoin ................. 4*25­­­4*54*25 Danica ........ 72 72 73 74 Diana ............. 14 — — 14 Spódium (10) ... 79 79 85 82 Flóra................ . 40 39*5 41 40 Műtrágya ...........Ms*a uns wy's 109 Keleti-Murányi • « — 34 arra 34 *5 Klein és Fia .... 2*5 2 2*52*25 Klotild .............. 24 — — — Labor ....... — — — — Pharmacia 5 5 Szénkéneg ..... — — — — Szikra.................... 37 39 42*5 42 Török .................... 37­­ 37 37 Wander ....... 28 - 28 28 Vegyes Bárdi .................... 1­ — 10 10 Bóni....................... 50 49 50 49 Brassói ................. 329 330 335 335 Corvin-film............3*25 — 3­3 Dorogi ................­5*5 — 16*5 16 Dun. sertéshizlaló 45 — 45 45 Betűöntőde . . . 78 — — 72 Magyar papir . . . 25*5 — 26 26 Féltén és Guill. . . — — — 1010 Győri Bőr (10) ... 93 88 90 90 Hangya ipar .... 21 20 21 20 Kábel ................. - - - -Királyautó ..... — 0*8 0*9 0*8 őstermelő (10) ... 175 180 190 188 Gummi ..... 263 263 267 265 M.-nem mezőg. (10) 72 70 75 7* Vasúti forgalmi — K­isos is? Nemzetk. kiv.­beh. 10^5 — N­ II Star-film .............. 55 — 55 55 Telefon ................. 138 135 140 135 Turul-cipő .... — — — — Unió Színház ... 16 — — Szóvi vm. mg. .1*25 — 1 *25 1­­25 Zagyvapálfalval . 4 4 4*5 4 13

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék