Aviatikai Értesítő, 1927 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

111. évfolyam 1027 január AVIATIKÁI ERTESI A MAGYAR AERO SZÖVETSÉG TAGJAI RÉSZÉR Szerkeszti cs kiadja: A Magyar Aero Szövetség titkársága Budapest, IX, Lónyay-ulca 36. Telefon: József 49—52 Az „AVIATIKA! ÉRTESÍTŐ“ a tagdíjjal nem hátra­lékos tagok illetménye. Nemtagok számára előfizetési ár negyedévre 2 P, — félévre 4 P, — egy évre 8 P Revue technique et pratique de la locomotion Aérienne. Bulletin officiel de la „Fédération Aéronautique Hongroise" Redaction et Administration 36. rue lónyay, Budapest, IX, Hongrie. Statisztikai adatok a magyar légiközlekedés 1926-iki üzemi évéről A statisztikák hivatása a társadalmi élet és a nemzet­gazdaság egyes életműködéseire vonatkozólag hasonló azok­nak a műszereknek a rendeltetéséhez, amelyek a motorok működésére vonatkozó tudnivalókat közük a látás érzék­szervén keresztül azzal az emberi agyvelővel, amelyik a motor munkáját irányítani és az elvégzendő munkához arányosítani hivatva van. És ahogyan egy feszültségmérő alig pár grammnyi súlyú mutatója néha ezer lóerőkre menő munkaerő kifejtését regisztrálja, éppúgy a statisztikák apró számai mögött igen sokszor fáradságos, ideget és izmot egy­aránt megfeszítő emberi munka húzódik meg. Ha van ma Európában egy olyan működési kör, amelynek művelése egy legyőzött és kicsiny nemzet számára valóban meg­feszített munkát jelent, úgy ez a működési kör a légiközle­kedés. A sivár gazdasági viszonyok, a trianoni határok által fájdalmasan lecsökkenteti távolságok, a békeszerző­désben foglalt — már nem hosszú életű! — korlátozások és a hadseregnek az aviatikái életből való teljes kikapcso­lása mindme.gannyi kiapadhatatlan kútforrását jelentik olyan nehézségeknek, amelyek az ólom súlyával nehezed­nek a kifejthető munka mérőműszerének, az eredmény­­statisztikának a mutatóira. A fentieket nem azért kellett előrebocsátani, mintha a magyar légiközlekedés 1926. évi eredménystatisztikája reá volna szorulva arra, hogy enyhítő körülményeket soroljunk fel, mielőtt nyilvánosságra hozzuk. Ellenkezőleg! A magyar légiközlekedés eredménystatisztikájánál jobbat nem értek el még ott sem, ahol az aviatikái munka útjában nemcsak­­hogy a legcsekélyebb akadály sem áll, hanem ahol az állam és a társadalom egymással versenyezve biztosítják az avia­tikának a sikeres munka legtágabb lehetőségeit. A nehéz­ségeket azért bocsátottuk előre, hogy megsejttessük azt a nagy kvalitású szervező erőt és technikai készséget, amely a nehézségek dacára is az elvitathaiatlanul legjobb eredmény­statisztikák elérésére képesítette a magyar aviatikusoknak azt a maroknyi csapatát, amely a Magyar Légiforgalmi Rt. keretében keresheti és találhajta meg a jól végzett munka legnagyobb jutalmát, a becsületes megélhetést. A nehéz ségekre való reámutatással azt az elérhető legjobb ered­ménystatisztikákkal bizonyítható tényt akartuk elsősorban leszögezni, hogy a magyar aviatikusok kvalitásai és munka­bírása a legnemesebb gyümölcsöket is megteremni képes talajt jelentenek, ha hozzáértő kéz műveli azt. A Magyar Légiforgalmi Rt. eredménystatisztikája közös sikere : a jó vezetéssel párosult munkafegyelemnek és a magyar aviatikusok felelősségérzettel párosult technikai készségé­nek. Ahol az e két tényező megtalálható, ott nincs elérhe­tetlen cél, ha az állam és a társadalom a céloknak meg­felelő megértéssel és támogatással biztosítja a munka le­hetőségeit és alkalmat ád arra, hogy a munka eredményei­nek ez a két garanciális tényezője minél ‘szélesebb' keretek között juthasson érvényre. A Magyar Légiforgalmi Rt. múlt évi munkájának ered­ményeit a következő statisztikák szemléltetik : Forgalmi statisztika, Hó Repült km _ .£ Repült S’! nercek !e!' Szállított L Igénybevétel évi állaga u las árú kg posta, S7:ál.lí'?n nisá- í ar" “s X élő kg utas­férő­helyek súly IV.—3.000 12 1.283 25 264 630 2.894 V.—20.250105 0.776 2852.7583.340 28.898 VI —20.340 75 5.878 2642.231 3.168, 26.519 VII. -18.750 G3 7.039 2192.4493’605 23.574 VIII. —18.500 62 6.576 2602.7053.670 27.17568-9%70-4% IX.—20.940 70 7.677 2772.8753.737 28.772 X.—14.500 49! 4.850 1982.073 1.112 19.025 XI.—7.300 41 2.723 1282.117 223 12.580 XII. 15 2.1.00 10 665 23 440 211 2.301 132.080487 43.4671.67917.91219.506 171.738 Üzemi statisztika. Kv Üzembiztonság1 Üzemfolytonosság 2 Pontosság3 1926 100% 99-5% 99-6% 1 A repülések hány százaléka nyert balesetmentes lebonyolítást. - A repülések hány százaléka indult menetrend szerint. 3 Az elindult gépek közül kényszerleszállás nélkül célhoz ért. A forgalmi statisztika adatai azt mutatják, hogy a Budapest—Wien-i vonal Európa egyik legjobban frekven­tált légiközlekedési vonala. Közel 1700 utas és az utasok súlyát is beleszámítva 17 vagont meghaladó összsúlyú ter­helés mint üzemévi eredmény még azokon a nyugateurópai vonalakon is ritkaságszámba megy, ahol a hasonlíthatat­lanul jobbgazdasági viszonyok sokkal szélesebb néprétegek számára teszik lehetővé azt, hogy a repülőgépet akár utas, akár pedig árúszállítás céljából igénybe vegyék. A 68-9%, illetve 70‘4%-os férőhely, illetve súlykihasználás a múlt évivel szemben 5“2%, illetve 8*6% emelkedést mutat, ami örvendetes eredménye annak, hogy még ilyen magas ki­használási százalék mellett is jelentkezik az igénybevétel növekedése. Ez egyrészt annak a jele, hogy a nagyközön-Ára 72 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék