Aviatikai Értesítő, 1928 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-01 / 1. szám

­ Aviatikai Értesítő 1928 január Aviatikánk és a tanuló Ifjúság' Az ifjúságot megnyerni az aviatika ügyének és így széles, megbízható alapokra helyezni a repülés fontosságában és kihatásában állandóan növekedő pro­blémáját, a nyugati államokban, — de még Szovjet­­oroszországban is, — nemcsak szép terv manapság, hanem a megvalósulás és eredményes fejlődés stádiu­mában levő nagy, nemzeti mozgalom, aminek gyümöl­csei már élni kezdenek. Az olasz ifjúság aviatikai szervezettsége és a német ifjúsági repülőmozgalom céltudatos, tervszerű kifejlesztése mutatják, hogy a munka nem is olyan nehéz, mert az aviatika iránti érdeklődés és kedv ott szunnyad minden diák szívé­ben, amit az aviatika újabb és újabb nagy teljesítmé­nyei (a sarki repülések, óceánrepülések) stb. állan­dóan fejlesztenek. Ma már ott tartunk, hogy a nagy európai államok középiskolás tanulóifjúsága évek óta foglalkozik a gép­repülés elméleti és gyakorlati kérdéseivel ifjúsági re­pülő egyesületek körében. Az egyesületek szövet­ségbe, ligába tömörülve, központi irányítás és munka terv szerint dolgoznak és végeznek olyan munkát, ami a középiskolás ifjúság szellemi színvonalának megfelel, érdeklődését kielégíti és az iskolai oktatást károsan nem befolyásolja. Az iskola év folyamán heti egy-két óra alatt a repülés történetével, elméletével, a repülő­gép, motor, meteorológiai, alapismeretek elsajátításával foglalkoznak, továbbá­­a modell-repü­lőgépek készíté­sével kézügyességüket fejlesztik és a repülés alapfeltételeit ismerik meg. Szünidőben, repülő­terek, gyárak megtekintése zárja az évi munkát. Olaszországban a legmagasabb osztályokba járók repül­­tetésével, Németországban pedig a gyakorlatban tel­jesen veszélytelen siklórepülésben való kiképzéssel fe­jeződik be a középiskolás ifjúság aviatikai kiképzése, hogy a főiskolán, illetőleg kikerülve a középiskolákból a vitorlázó, továbbá sportrepülő kiképzésben és a részletes elméleti tudás megszerzésében folytatódjék. A Magyar Aéro Szövetség, valljuk be, elkésve, kezdeményezőleg kíván fellépni e téren és egyrészt az ország ifjúságán keresztül szeretné megtörni a felnőt­tek közönyét, másrészt a repülés iránt rajongó lelke­sedést érző, s majdan felnövő ifjúság lelkében sze­retné biztosítva látni a jövendő magyar aviatika ügyét. Terve az, hogy fokozatosan, minden középfokú tanintézetben alakuljon a felső osztályokban aero kör, amelyik a repülés fenntebb vázolt elméleti és a modell­­repülés gyakorlati művelésével foglalkozva az iskolán belül, az aviatika iránt érdeklődő diákok családja le­gyen. Ezek előadások tartása és modellrepülőgép ver­senyek rendezése által tanintézetükben az aviatika magvetőivé leszek. Ha meggondoljuk, hogy a repülő­gép, és a motor energiája oly fizikai hatásokon alapul, ami a középiskolai fizika tanítás keretébe tartozik és hogy a repüléssel foglalkozó téma előadása a diák ré­széről világos, szabatos magyarázó beszédet kíván, akkor mindenki előtt plauzibilissé válik, hogy az aero­­kör működése belekapcsolódik az iskolai nevelés szolgálatába és azt eredményesen egészíti ki. Ezért a körök megalakítása és működése közérdek is. Mielőtt azonban a körök megalakítása ügyében a kezdeményező lépést megtennék, a megfelelő vezető­ket, akik hivatva lesznek a szövetség ifjúsági osztályá­val kapcsolatban a körök munkáját irányítani, kell az aviatika ügyének megnyerni. Ez nehezebb, mint a fia­talság megnyerése, mert munkában megterhelt, kevés szabad idővel rendelkező, elfoglalt fizika tanári kart kell az aviatika fontosságáról, perspektívájáról meg­győzve az ügy szolgálatába állítani. Azok részére, akik Budapesten vannak valamely tanintézetben be­osztva, a szövetség, most egy szakemberek által tar­tandó előadás-ciklust tervez, amely előadás sorozatok azután az egyes vidéki kultúr­centrumokban nyerné­nek folytatást az ottani tanárok részére. Célunk ezzel egyrészt a tanárság érdeklődésének felkeltése és ismereteiknek ilyen irányú kiegészítése, másrészt a rájuk váró szép feladat megoldásának módozatairól való tájékoztatás. Két tanintézetünkben, a budai Bocskay főreálisko­lában és a jászberényi reálgimnáziumban már évek óta nagy kitartással, szép eredménnyel dolgozik egy­­egy aero-kör, ez bizonyítja legjobban, hogy a magyar középiskolás tanulóifjúság érdeklődése az aviatika iránt meg­van, csak megfelelő vezetők kellenek. Az itt már nyert tapasztalatokat előnyösen lehet értékesíteni az új körök megalakításánál, úgy hogy a tanári kar részére tartandó ismertető előadások után, a körök megalaku­lása és munkájuk megindulása rövidesen következ­­hetik. A Magyar Aero Szövetség ehhez a munkájához kérni fogja a kultuszminiszter és kereskedelemügyi miniszter urak, továbbá a Légügyi Hivatal magas tá­mogatását, hogy munkája kezdeti nehézségeiken meg ne akadjon és sikeres legyen. A szövetség módot fog a későbbiekben találni arra, hogy ifjúság részére ki­írandó pályázatokkal, országos modelversenyek tartá­sával az aero körök már megindult munkáját ébren tartsa és az egészséges verseny szellemének fenntar­tásával azokat fokozott munkára serkentse. Ismerve a magyar tanári kar kiváló képességeit és hazafias áldozatkészségét, továbbá a magyar diákság nemzetközi viszonylatban magas szellemi értékét; tudjuk, hogy amint a sport és cserkész moz­galomban a világon az elsők közé küzdötte fel magát, úgy aviatikában is rövidesen elől lesz a magyar diák.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék