Aviatika, 1932 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1932-01-01 / 1. szám

A MAGYAR AERO SZÖVETSÉG ÉS TAGEGYESÜLETEINEK HIVATALOS LAPJA Revue teclinique et pratique de la locomotion Aérienne. Bulletin officiel de la «Federation Aéronautique Hongroise» Redaction et administration : 17. rue I/myay, Budapest IX., Hongrie MEGJELENIK HAVONTA EGYSZER július és augusztus havában egy összevont számban Lapzárta minden hónap 1-én — Kisebb köz­leményeket minden hónap 5-ig veszünk át A cikkek és közlemények tartalmáért a szerző felelős A már leközölt kéziratokat nem adjuk vissza Az utánnyomást a Magyar Aero Szöv. engedélyezi SZERKESZTI ÉS KIADJA: MAGYAR AERO SZÖVETSÉG Budapest, IX., Lónyay-utca 17 Telefon : Aut. 861-45 Főmunkatárs: BISITS TIBOR ELŐFIZETÉSI DÍJ : Negyedévre 2 pengő — Félévre 4 pengő Egész évre 8 pengő Előfizetési megrendelések a Magyar Aero Szövetség titkárságához címzendők A Szövetség tagjai a pártoló tagok kivételé­vel az AVIATIKA-t tagsági illetményképpen díjtalanul kapják. Pártoló tagok á5°/í;-os előfizetési kedvezményben részesülnek MÉG MINDIG ÉRVÉNYBEN VAN . .. az 1926. évi párizsi légügyi egyezmény, amely egyes államokat — és közöttük Magyarországot is — eltiltja attól, hogy a motoros sport­repülést közpénzekből támogassák. Nyomatékkai felhívjuk az összes aviatikái sportkörök figyelmét erre az idejét múlta és a légihaderők mai erőviszonyai mellett szinte komiku­sán ható korlátozásra, amelynek külpolitikai jelentősége már egyáltalában nincsen és csupán arra jó, hogy egyes államok motoros repülő­sportjának egészséges fejlődését meggátolja, vagy legalább is megnehezítse. Az egyenjogosuitság minden nemes sportnak ethikai létalapja. A tilalom megszüntetése tehát az összes aviatikái sporthatóságoknak nem­csak érdeke, hanem erkölcsi kötelessége is! La convention aérienne, ditdePaiis du 1926, e^t encore en vigueui. Elle interdit a quelques états, par mi lesquelles il se trouve la Hongi ie aussi, l'encouragement de l’aviation sportive ä moteur, pa< des deniers publics. Nous prenons la liberté d’attiier l’attention du monde entier de l’aviation sportive a cette interdiction surannée, qui produit un effet comic en vue des foices aériennes d’aujourd’hui. Elle n’a plus aucune importance politique internationale du tout, et, ne serve qu’ä empécher, c’est ä dire aggraver le développement normal de l’aviation sportive ä m< teur de quelques états. L’égalité est la base éthique de chaque noble sport. C’est pourquoi la cessation de l’inter liction n’est pas seulement en intérét des autorités aériennes mais eile est leur devoir moral aussi. Das Pariser-Luftfahrtabkommen vom Jahre 1926 steht noch immer in Kraft. Dasselbe untersagt einigen Staaten — darunter auch Ungarn — den Flugsport aus Gemeingeldern zu fördern. Wir erlauben uns die Aufmerksamkeit aller aviatischen Sportkreise auf dieses längst veraltete und in Anbetracht der heutigen Kräfteverhältnisse der Luftflotten geradezu komisch wirkende Verbot hinzulenken. Dasselbe hat im Laufe der Zeit jedwede aussenpolitische Bedeutung verloren und dient lediglich nur dazu, um die hemmungslose Entwicklung des Flugsportes der betroffenen Ländern zu hindern, bzw. zu erschweren. Die Gleichberechtigung ist die ethische Grundlage eines jeden vornehmen Sport­zweiges. Die Aufhebung dieses sinnwidrigen Verbotes liegt daher nicht nur im In­teresse der gedeihlichen Fortentwicklung des Flugsportes, sondern sie ist auch eine mo­ralische Pflicht aller nationalen Sportbehörden, die endlich doch erfüllt werden müsste ! The Air-Agreement of the year 1926 made in Paris is still in force. This agreement forbids several states — amongst them Hungary as well — the pecuniary subvention of sportflying by the Government or Communities. We call the attention of all air-sport institutions to this restriction, which is long since out ot date and appears almost comical according to the present state of the dimensions and proportions of the different airforces. This agreement has already lost all its significance from the point of view of foreign policy and only serves to render the normal development of airsport in the concerned countries more difficult. Only equal rights can be the ethical basis of every noble sport. In the interest of increasing the general development of the flying-sport, all concerned authorities of the different countries ought to make it their moral duty to cooperate in ceasing this prohibition. La Convenzione aeronautica dell’anno 1926 di Parigi — ehe, come é noto — proibisce ad alcuni Stati, e fra questi all’Ungheria, di sostenere 1’aviazione sportiva con pubbliche sottoscrizioni, é tuttora in vigore. Attiriamo l’attenzione di tutti i circoli aviatori sportivi su tale disposizione completamente sorpassata dal tempo, ehe suona irónia in considerazione delle nostre forze aeree militari inesistenti e ehe non ha alcun significato politico, se non quello di paralizzare, o almeno mettere in difficoltä, lo sviluppo dell’aviazione sportiva di taluni Stati. La base etica di ogni sport nobile é l’uguaglianza dei diritti. La abolizione, quindi, di tale ingiusta disposizione, non solo é interessé, ma é dovere morale di tutte le autoritä ehe stanno a capo dell’aviazione sportiva. a |T7p I—TTA/rS a Magyar Aero Szövetség 1932. évi XXI. rendes közgyűlésére, mely 1932. évi február iVlrLvjriTl V W hó 27-én, határozatképtelenség esetén pedig 1932. március 5-én d. u. 6 órakor lesz. A közgyűlés helyét még közölni fogjuk. TÁRGYSOROZAT : NAPIREND ELŐTT: Lord Rothermere, Endresz György és Magyar Sándor megválasztása tiszteletbeli ta­gokká. — A Szövetség emlékplakettjének átadása Endresz György, Magyar Sándor és Szalay Imre számára, 1. Évi jelentés. 3. Felmentvények. 5. Választások. 2. Számvizsgáló bizottság jelentése. 4. 1932. évi költségelőirányzat. 6. Sportérmek és érdemérmek létesítése. 7. Esetleges indítványok. FIGYELMEZTETÉS: a) Az alapszabályok g. §-a értelmében az a lag, aki tagdíjjal hátralékos, tagsági jogait a hátralék befizetéséig nem gyakorolhatja. Ezért is felkérjük a tagokat, hogy az esetleges tagdíj ­­hátralékokat a Szövetség pénztárába befizetni szíveskedjenek. Ezen köte­lezettség teljesítése esetén a Szövetség titkári hivatala haladéktalanul ki­szolgáltatja a tagsági igazolványokat, amelyeknek felmutatása a tagsági jogok gyakorlásakor megkivántatik. b) Az alapsicé^lyok ló. §-a értelmében az évi rendes közgyűlés ha­tározatképességéhez —* a zárszámadásról, vagyonmérlegről és a költség­­előirányzatról lévén szó — az összes tagok legalább kétharmadrészének jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén ugyanazon tárgysorozattal legalább 8 nappal későbbi határidőre összehívott újabb közgyűlés azon­ban — már tekintet nélkül a megjelenő tagok számára ­c) Ugyancsak az alapszabályok 16. §-a értelmében a közgyűlés Csak oly indítványokat tárgyal, amelyeket a közgyűlés időpontja előtt legkésőbb két nappal valamely tag benyújtott. A KÉRELEM : Tekintettel a közgyűlés napirend előtti tárgysorozatára, valamint arra, hogy a közgyűlés az alapszabályok 16. §-a értelmében előreláthatólag csak 1932. március h 5-en d. u. 6 órakor lesz jogérvé­nyesen lefolytatható, arra kérjük tagjainkat, hogy az előbb említett időpontban minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. — Iga­zolt vendégeket szívesen látunk. — Öltözet lehetőleg sötét utcai ruha. december fó-án. A választmány.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék