Épitő Ipar - Építő Művészet, 1922 (46. évfolyam, 1-43. szám)

1922-02-15 / 7-8. szám

1922. február 15 ÉPÍTŐ IPAR :­ ÉPÍTŐ MŰVÉSZET 29 és haj. főfelügyelő, Oláh György, gm., Schlick-Nicholson gyár gép­tervezője, Pálffy Aladár, vm., ip.-isk. tanár, Rékai Frigyes, m., min. oszt.-tan., Szikla Gusztáv, gm., máv. felügyelő, Szinte László, ép., szfév. főmérnök, Urbán Béla, bm., bányahatósági főtanácsos. VERSENYTÁRGYALÁSI HÍREK. Versenytárgyalási hirdetmény. A kereskedelmi m. kir. minisz­ter úr 17392/921. szám alatt versenytárgyalást hirdet a szombathelyi m. kir. postaház építése alkalmával teljesítendő folytatólagos föld-, kőműves- és elhelyező-, kőfaragó-, műkő-, ács-, vasfedélszék-, vasbeton-, facementfedél-, asztalos-, lakatos- és különleges lakatosmunkákra. A mun­kák azonnal megkezdendők és 1922. augusztus hó 31-ig befejezendők. A szabályszerű ajánlatok 1922. évi március hó 9-én déli 12 óráig nyújtandók be a posta és távirda vezérigazgatóság IX. ügyosztályához, Budapest, II., Fő­ utca 9. sz. Postaházak Építési Felügyelőségénél, hol a vállalati feltételek megtekinthetők, továbbá a soproni, valamint a szombathelyi m. kir állami építési hivatalnál. Versenytárgyalási hirdetés. A győri m. kir. államépítészeti hivatal a győr-veszprémi th. közút 216—217 km szakaszán levő 14. számú, a 21­8—21­9 km szakaszán levő 15. számú és a 219—22­0 km szakaszán levő 16. számú átereszeknek végleges jelleggel való újjá­építési munkálatainak biztosítása céljából versenytárgyalást hirdet. Ajánlatok tehetők külön-külön, egyes átereszek építésére vagy együt­tesen mindhárom áteresz építésére. A versenyezni óhajtók „Ajánlat a győr-veszprémi th. közút km sza­kaszán levő... sz. áteresz újjáépítésére" felírással ellátott, pecséttel lezárt, borítékba helyezett ajánlataikat 1922. évi március hó­d ik napjának d. e. 9 órájáig fenti hivatalhoz közvetlenül vagy posta útján nyújtsák be. Versenytárgyalási hirdetés. A szekszárdi áll. ép. hivatal a buda­­pest-eszéki áll. közút 90’1—90­2 km. szakaszán levő 6. sz. műtárgy részleges újjáépítési munkáinak biztosítása céljából versenytárgyalást hirdet. Ajánlatok i. é. február hó 27-én d­. e. 10 óráig nyújtandók be. Versenytárgyalási hirdetmény. A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem épületei tetőfedésének karbantartására nézve az egyetemi gazd. hiv. nyilvános árlejtést hirdet. Az ajánlatok zárt borítékban, lepecsételve­­. é. március hó 4-én d. e. 11 óráig (VIII., Üllői­ út 26. sz. I. em.) nyitjandók be. Pogány, vízvezeték - javítások. Budapest, VIli., Rökk-Szilárd­ utca 30. Telefon: József 1—48. TELEFON: József 3-21. Drótkerítés Stukkaturnád Rabitz-szövet Áthányórosta stb., stb. legolcsóbban beszerezhető: HAIDEKKER SÁNDOR sodronyszövet-, fonat- és kerítésgyárában Budapest, VIII., Üllői­ út 48. sz. IFJ. WEISS GYULA tábla- és tükörüveg nagykereskedő BUDAPEST, V., Vadász­ u. 29. Telefon: 44—19. Versenytárgyalási hirdetmény. A vallás- és közokatásü­gyi m. kir. minisztérium a püspökladányi régi római katholikus templom és közalapítványi magtár lebontásának munkáira ajánlatot óhajt beszerezni. Az árlejtésen csak hazai, képesített és iparengedélyes kőműves- vagy építőmester vehet részt. A lebontásból kikerülő anyagok a kir. közalapítvány tulajdonában maradnak. A bontó­munkák befejezésének határideje 1922. évi április 15., illetőleg a munkaátadástól számított hat (6) hét. Ajánlatok csakis a püspök­ladányi kir. közalapítványi felügyelőségen beszerezhető eredeti ajánlati íven tehetők.­Az ajánlatok zárt borítékban legkésőbb folyó évi február hó 20-ig nyújtandók be a püspökladányi kir. köz­­alapítványi felügyelőséghez. Budapest, 1922. évi január hó 23-án. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter. Melocco Péter Beton-, cement-, * * Budapest, mozaik-, terrazzo- és műkőgyártási vállalat VI., Nagymező­ utca 51. szám TELEFON: 16B-52. A SZÉKESFŐVÁROS MAGÁNÉPÍTÉSI BIZOTTSÁGA. Magánépítési engedélyek. A magánépítési albizottság 1922. január 30-án és február 6-án tartott ülésében (elnök Bárdi István tanácsnok, jegyző Haris Sándor igazgató) a következő engedélyek kiadását tárgyalta: Nagyobb és kisebb építkezésekre: Royal-gőzmosó r.-t. VI., Szondi-u. 54. emeletráépítés, ép. Enyedi Béla. — Hodász József VII., Zugló­ u. 57. raktár és keritésfal, ép. Stromayer Lajos. — Farkas Sándor VIII., Erdélyi-u. 15. toldalék, ép. Richtmann Dezső. — Onderka Gyula I., Virányos-út 34. toldalék, ép. Bartos Imre. — Kovács Rezső I., Fürj-u. 12816. hrsz. földsz. ház. — Vasas Miklósné I., Albert-u. 13761. hrsz. földsz. ház, ép. Hoch­­baum Ferenc. — Brenner Lajos VII., Garay-utca 32. boltkapuzat építésére vonatkozó tervei. Országos fatermelő r.-t. V., Akadémia-u. 768. hrsz. két emeletráépí­tés, ép. Freund Dezső. — Magyar lap- és könyvkiadó r.-t. VI., Eötvös­­utca 3379­ hrsz. emeletráépítés és toldalék, ép. ifj. Baráth Lajos. — Révai Mór I., Kelenhegyi-út 23. sz. emeletes villa, ép. Maróti Géza. — Resinoi olajgyár r.-t. gyár és lakház, ép. Schönteil Richárd. — Fittel és Brauswetter r.-t. X., Füzér­ utca 7394. hrsz. iroda és raktár, ép. Heim Sándor. — Halász Alfréd II., Marczibányi-tér 11. toldalék, ép. Igó Tihamér. — Langfelder Samu VII., Alpár-utca 9. üzletház, ép. Spitz Lipót. — Concordia gőzmalom r.-t. IX., Soroksári-út 24. toldalék, ép. Havel Lipót. — Hoffer János I., Kútvölgyi­ út 8857. hrsz. föld­szintes ház, ép. Eszterle János építésére vonatkozó tervei. VASGERENDÁT BETÖM GÖMB VAS­ÚT, FALKÖTŐVASAT SZÁLLIT. ANGOL-MAGYAR BANK Vasosztálya Budapest, V. kerület, Vilmos-császár­ út 32. szám. KLISÉRMZ ,FENYMft.SZMTEKAZA BÁLVÁNY­ U.17 TELEFON: 125-61. legolcsóbb áron villany-­­ fénnyel eszközöl negatív, pozitív kivitelben, Ferrografia (aluminium) MAGYAR VEGYKÉSZÍTMÉNYŰ PAPÍRGYÁR BUDAPEST, Ó.UTCA 49. SZÁM. :: Telefon 38—90. FÉNYMÁSOLÓ PAPÍROK: épület-, máslakatos és vasszerkezeti gyára, Budapest, IX. ker., Liliom-utca 20. szám. TELEFON: József 45—21. KOLLERICH PÁL ES FIAI ATTTIÜDITCT központi irodák, Iv., ferenc-józsefrp. 21. OUimb­La I * GYÁRTELEP , IX. KER., MARTON-UTCA 15. sz. TELEFON: JÓZSEF 54-17 és 54-18. SODRONYFONA1Ú KERÍTÉSEK, RÁCS­MUNKÁK, LYUKASZTOTT LEMEZEK, ÁTHÁNYOROLTÁK, stb. TÖMEGCIKKEK GYÁRTÁSA. T­OTM SMSSE Egészségügyi műszaki berendezések gyára, épületbádogos, központi fűtés, derítőtelep, vízvezeték és csatornázási be­rendezések, kereskedelmi és mezőgazdasági tömegcikkek Budapest, VI. ker., Próféta­ utca 7. Telefon 23—93-Száraz gipsztáblák állandóan raktáron Biehn János vasbetonosztályában, Budapest, IX., Ferenc-könyt 46. Iroda. Telefon : József 51-24. és 51—25. Raktár. Telefon: József 50—78. Solspaupa X. István «Kis Vilad, Budapest, V., Vadász­ utca 32. szám. Elvállal linoleum és gummival lépcsőket és műpadlefektetéseket. Javításokat elvállal. SZEILI és LENGYEL építési vállal­kozó­k BUDAPEST, VII., CSENGERY­ U. 20. TELEFON: József 130—20 Háztatarozások, átalakítások, új építkezések

Next