A Munkaadó, 1928 (15. évfolyam, 1-51. szám)

1928-12-12 / 50. szám

4. oldal. ff Wnnlconirí^ 1928 december 12. Mozaik és cementlapot márványtörmeléket, bár­mily mennyiségben tud a Debreceni Mkőgyár r.-t Debrecen a magas fuvardíjak da­cára is igen olcsó árban szállítani Kérjen ajánlatot Kérjen ajánlatot I Jól! Olcsón! Gyorsan ! épít SZÉKELY-FÉLE FÖDÉM-mel »TRÄNSFER“ vasgerendákkal VASBETON ÉHíÉSI VÁLLALAT SZÉKEIY ÉS FARAGÓ Budapest, ti , Retek ucca ca. Telefon: Automata 332-28. Mindennemű vasbetonmunkák. Ajánlat díjtalan Szígethi Barthos Andor dr-t megoperálták. La­punk más helyén adunk arról hírt, hogy a Társada­lombiztosító Intézet autonómiájának választását sza­bályozó kormányrendelet dolgában küldöttség adta át az építőipari érdekeltségek kívánságait Vass József dr. népjóléti és munkaügyi miniszternek és hogy ezt a küldöttséget szigethi Barthos Andor dr. ny. állam­titkár, orszgy. képviselő, lapunk kitűnő munkatársa, vezette, annál inegrendítőbben hatott reánk az a né­hány nap múlva nyert értesülésünk, hogy időközben Barthos Andor kínos betegségen és ennek következté­ben operáción esett át. Az történt ugyanis, hogy az építőipari küldöttség eltávozása után Barthos Andor dr. a képviselőházban szemidegrohamot kapott, úgy hogy haza kellett mennie, a következő napon pedig Blaskovich László dr. egyetemi tanár szemészeti kli­nikájára kellett bemennie. A kitűnő tanár Barthos Andort glaucoma ellen hétfőn operálta meg. Az ope­ráció, mint örömmel közölhetjük, kitünően sikerült, Barthos Andornak azonban mindamellett, bár már jobban érzi magát, teljes felépüléséig néhány hétre van szüksége. A népszerű képviselő és ember iránt baTátai és ismerősei tág körében az esettel kapcsolat­ban nagy részvét nyilvánult meg, amelyet az operáció sikerén érzett igaz öröm váltott fel. Révész Sámuel építész meghalt. Megvalósuló ter­veinek közepéből ragadta ki a halál vasárnap Révész Sámuel építészt, a Révész és Kollár építőcég tagját. Utolsó nagyszabású alkotása a Vörösmarty-téren nemrég elkészült Buday-Goldberger-palota' volt, mely súlyos barokk-formáival és nemes anyagával min­denki figyelmét megragadja. Az Országos Kézműves Testület választmányi ülése. Az Országos Kézműves Testület Hadik János gróf elnöklésével csütörtökön délután tartotta meg választmányi üléséi. Hadik János gróf elnök meg­nyitóbeszédében a kézmüvesipar aktuális problémái­ról nyilatkozott és hangsúlyozta, hogy az úgynevezett kézmüveskamarai kérdésben magának az Iparosság­nak kell döntenie. Ha a kézmüvesipar állást foglalna egy adminisztratív központi szervezet felállítása mel­lett, úgy ez még mindig nem pótolhatja a független, szabad érdekképviselet munkáját. Feltétlenül szüksé­gesnek tartja azonban az ipartestületi reform sürgős megoldását, az ipartestületek jogkörének a közigaz­gatási hatóságokkal szembeni kiterjesztését és a tes­tületek anyagi megerősítését. Hadik János gróf elnök végül annak szükségességét hangoztatta az ipartestü­letek szavaztatására vonatkozólag, hogy taglétszámuk arányában kapjanak szavazati jogot, mert csak így nyerhető tiszta kép az iparosság véleményéről. A tes­tület tevékenységéről szóló titkári jelentés tudomásul­vétele után a választmány kiegészíti magát a kötelé­kébe tartozó testületek kiküldötteivel. A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elvi je­lentőségű döntései. Legutóbbi ülésén a Kereskedelmi és Iparkamara a következő, az építőipart érintő elvi jelentőségű döntéseket hozta: A vakolatrepedések he­­tapasztásának, bemeszélésének és a súrolás iparjogi helyzete. Konkrét esetből kifolyólag vizsgálat tár­gyává tétetett, vájjon a falfelületeken tapasztalható vakolatrepedések betapasztása, bemeszelése, valamint a súrolás és egyéb tisztogatási munka, amennyiben az házilag napszámosokkal végeztetik, ipari tevé­kenységnek tekinthető-e? Megállapítottuk, ha nem keresetszerű munkáról van szó, ipar jogosítványra ezeknél a munkáknál nincsen szükség. Amennyiben azonban valaki keresetszerűen foglalkozik, az szabad ipari tevékenységnek tekintendő és iparjogosítvány váltandó. A színes mintákkal való falfestés, ha ez sablonokkal történik, szobafestői munkának minősül. Nem változtat ezen a megállapításon az sem, hogy ha a festés népies motívumokat tüntet fel (29.742—1928.) — Kisebb kőmüvesiparos lakóhelyének várossá ala­kulása esetén tovább is ugyanolyan munkakörben folytathatja iparát, amilyen munkakör őt a várossá alakulás előtt megillette. A munkakör megszűkítésp/ csak azokra a kisebb kőművesiparosokra vonatkozik, akik iparengedélyüket a várossá alakulás után kiver­ték. (42.458—1928.) — Kisebb kőművesiparos beton­lapok készítésére szóló külön iparigazolvány .'nélkül cementárúfc (betonlhpok) előállításával nem« foglal­­kozhatik. (43.551—1928.) A MÁK érdekeltsége külföldi ojrefnentváHalatok­ban. Külföldi gazdasági körökb<eá érdeklődéssel tár­gyalják, hogy a MÁK érdekeltséget igyekszik terem­teni ottani cementgyárakkal. / Három németországi cementgyáron kívül a cseh jséi’ületen fekvő königshofi, valamint az egyik lengyeíl gyárral van most tárgya­lásban a MÁK vezetőségi?. Becsületesen teljesített munkának elismerése. Far­kas Izor szerelő- és bádogosmester, aki önállóságának hosszú 20 éve alatt számtalan köz- és magánépületen teljesített kifogástalan központi fűtési, vízvezetéki és bádogosmunkát, legutóbbi nagyobb munkája befeje­zésével a Magyar Országgyűlés Műszaki Hivatala legnagyobb elismerését fejezte ki a nagy szakértelmet kívánó nem mindennapi bádogosmunka sikeres és pontos kiviteléért: „Tek. Farkas Izor bádogos-szerelő­mester úrnak, Budapest, VIII., Nap-utca 10. sz. A Magyar Országgyűlés Gazdasági Bizottságának 1938 július hó 24-én hozott határozata folytán, az Ország­­háza tetőzetén 2500 négyszögméter síma és díszes vö­rösréz bádogosmunkának kicserélését rendelte el és ezen munkálatok Ifivitelével Önt bizta meg. Alulírott hivatal készséggel igazolja, hogy a fentemlített mun­kákat a kikötött határidőre pontosan és szakszerűen készítette el, miért is ilyen nagyobbszabású munkák kivitelezésére bárkinek melegen ajánlhatjuk. Láczay Fritz Oszkár, a Magyar Országgyűlés Műszaki Hiva­talának főigazgatója.“ Amint ezek a sorok is bizo­nyítják, a becsületes munkát magas helyen is értéke­lik. Szívből gratulálunk Farkas Izornak és kívánjuk, hogy az erkölcsieket mindenkor az anyagi siker is koronázza. Ú.j tclefonszám. Bukován Jenő tetőfedési és jó­­karbantartási vállalata (VIII., Karpfonstein-u. 35.) új telefonszáma: J. 355—29. Decemberben megalakul a román—jugoszláv puhafakartell. A magyar tűzifakereskedelem körében mint befejezett tényről beszélnek, hogy már a legkö­zelebb meg fog alakulni a román—jugoszláv puhafa­­karíell. A kartelltárgyal ások egyébként már hosz­­szabb ideje folynak a romániai puhafakartell bécsi irodája és a jugoszláv puhafatermelők Között. Hír szerint a kartellegyezmény már decemberben alá­írásra is kerül. A román—jugoszláv puhafakartellnek kétségtelenül nagy jelentősége van a magyar piac sezmpontjából is. A romániai puhafának ugyanis egyik legerősebb versenytársa volt a magyar piacon a jugoszláv puhafa, amely sokszor megzavarta a múltban a román árkonvenció üzleteit,. A népszövetség új palotájának építése. A lap< genfi jelentése szerint a népszövetség újonnan éípj tendő palotájának tervével foglalkozó émtég^fctLjf zottság, amelyben két francia, egy olasz yJS a magyar Vágó mérnök szerepel, gyűlést tartott, aUnelyen meg­állapították, hogy tavaszra valószinűleaT teljesen ké­szen lesznek a tervek és így az 1929./ év folyamán megkezdhetik a íj épszövetség palotájának a Genf mel­letti Ariana nevű területen való felépítését. Hatvan miskolci iparos negyvenéves jubileuma. A miskolci ipartestület szép ünnepség keretében ülte meg hatvan iparos negyvenével jubileumát. A jubi­láns iparosok érdemeit Huska ^Vilmos méltatta. A ki­tüntetett iparosok között több? építőiparos is szerepel, így kitüntetést kaptak: Kisá Albert ácsmester, Nye­­volszky József ácsmester, /Edelstein Hermann kőfa­ragó, Thuróczy István asíftaloS, Kovács Gyula szoba­festő, Müller Tamás ácsmester, Brodmann József bá­dogos, Csomós Bertalan Ufkatos, Foliczer Márton bá­dogos, Weinberger Józsefi szobafestő, Korányi Bőkli­­zsár kéményseprő, Kochj' Károly építész, Somló Ignác szobrász, Wertheimer Izidor bádogos, Héthy -jyMtán asztalos, Fischer Dávid! asztalos, Pásztor Miklós tető­fedő. ’ Tavasszal raeg-kezd ík a ny idégyházi evangélikus gimnázium iulernátus; ínak építését. Nyíregyházán az evangélikus Kossujfh Lajos-gimnázium mellé egy megfelelő nagyságú befogadóképességű internátust építenek, hogy azifntézet vidéki növendékei állandó felügyelet alatt Tegezhessék tanulmányaikat. A terv megvalósulásánál! eddig főként pénzügyi akadályai voltak, most azonban ezeket is sikerült nagyrészben elhárítani. SJ. intézet igazgatósága ugyanis az ev. ogyházkerülel útján építési államsegélyt kért a kul­­tuszmimszterftől, aki pénteken érkezett leiratában kö­zölte, hogy síz internátusépítés céljaira 50 ezer pengős államsegélsft ad, melyet részetekben fog kifizetni, értesiilésüjík szerint ilyenformán az internátus épí­tése tavasszal egész bizonyosan megkezdődhet. Nagy szükség/ lenne arra, hogy a leánygimnázium mellé is intjrrnátust építsenek. Erre a eélra a leánygimná­zium is kért segélyt, azonban a most kapott értesítés /szerint a kérlem ezidőszerint nem volt teljesíthető. A győri szegényház építése. Mint az ismeretes, a város tanácsa a szegényház építésével kapcsolatban tervpályázatot hirdetett. A tervpályázat nyertese Bayer Lajos budapesti műépítész lett, akit a város ta­nácsa megbízott azzal, hogy pályanyertes tervét a kivitelre dolgozza át. Bayer Lajos ezekkel a módosí­tásokkal most elkészült, megküldte a város által kí­vánt terveket és így a tanács most már foglalkozhat a szegényház építése ügyében a versenytárgyalás meghirdetésével is. ^ Sashalom plébániát épít. A sashalmi r. k! egy­­báztanács elhatározta, hogy 22.000 pengő költség­gel r. k. plébániát épít. A pécsváradi adóhivatal építkezése. A magyar királyi pénzügyíjúuj^térium f. é. október hó 9-én 139.438—1928. X\ I. a SZ- alatt a pécsváradi adóhivatal építésére árlejt^sí hirdetett. A beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb Klosz és Kóbor bátaszéki cégé volt 88.928.35 P-vel, oz.zel szemben a Pécsváradi Kisiparo­sok Alkalmi Égi pSűlete 89.964.43 P-ős ajánlatot nyúj­tott be. A PéC5>*ü;-adi Kisiparosok Alkalmi Egyesü­lete, mint a helybéli kisiparosság képviselete, a hely­beli ipar nyonjasztó helyzetére való tekintettel, ez a közszállítást i helyi kisiparnak kívánná juttatni s e céljának elíráséért illetékes helyen való közben­járásra a pécsi kereskedelmi és iparkamarát kérte fel. A kamara szej-jnt a nevezett egyesület kérése méltá­nyos, mert a i>éesvárndi iparosság állami építkezéshez újabban (‘lőrtjáthatólng egy emberöltőn át amúgy sem jut, azonkívül a./ vidéki kisipar a nyomasztó gaz­daság’ viszonyok következtében valósággal a tönk szélén áll, mlrt ott/sem köz-, sem magánépítkezés nin­csen. Jogos js a Nevezett egyesülés fenti kérése, mert hiszen éppeif a síiinisztérium körrendeleté intézkedik akként, hogy a Jfeözszállítások odaítélésénél a helybeli kisiparosok, valímint azok szövetkezetei még abban az esetben is elfjnyben részesítendők, ha azok ajánla­tai a legoinsbbj/nál hat százalékkal drágábbak. Szeged JJKjs(jvárosa kultúrházat és népfőiskolát épít. ^1<m>lsberg Kunó gróf kultuszminiszter Szegeden ifegkezdett kulturális alkotásait az előre kidolgozoitf Programm alapján tovább akarja foly­tatni. A /„miniszter kiküldetésében Szegeden járt Ne­­\elős Gyuja (jr> miniszteri tanácsos, ki Gombkötő An­tal kir. jl/an fel ügyelő vei együtt mindenekfölött felül­­vizsgált/^ a7_ iskolánkívüli népművelés programmját és iafoímáltatta magát a népművelés télre előirány­zott 'íuinkásságáról. Ezután a miniszteri tanácsos Szegedi állomáson megtekintette a vasutasok számára létesítőt könyvtárt. Délután a Klebelsberg-telepre nien\T(-;s tárgyalásokat folytatott az ott tervezett kul­­túrli/áy, és népfőiskola létesítéséről. Innen az alsóvárosi ®z,rnl Ferencrendi-zárdába ment, hol P. Schneider ^«fncel plébánossal megbeszélte az Alsóvároson épí­­í^eidő kultúrház ügyét. Ezt a kultúrházat a Szent­­láromság-uten és a Mátyás király-tér sarkán levő üres telekre tervezik, szemben az apácazárda most be­fejezett impozáns épületével. Ez a kultúrház szintén nagyszabású épület lesz és benne fogják összpontosí­tani az összes .alsóvárosi köröket ép egyesületeket. Ebben lesz a Helyisége a Gazdasági Egyesületnek is, mely ezidőszerint helyiség nélkül működik. Az épület­ben a különböző egyesületek számára egy nagy kö­zös tanácskozótermet létesítenek. A miniszteri ta­nácsos a délután folyamán még megszemlélte a kul­tuszminiszter által Szatymazon létesített népkönyv­tárat is, majd az esti gyorsvonattal elutazott Szeged­ről. Szombaton délelőtt a további iskolai építések ügyében Szegedre érkezett Petróczy István dr. mi­niszteri tanácsos, ki a gazdasági iskolai oktatás ügyében is tárgyalt. Értesülésünk szerint Balástyán két cgytantermes iskola épült. A miniszteri tanácsos szemlét tartott a Balástya-iskola környékén is és megvizsgálta, hogy mennyiben teljesíthető Engi An­talnak afc a kérelme, hogy ott egy új elemi iskolát építsenek. Kőműves tetőfedömunka végzése, síkúi. J. csurgói lakos beadványára közölte a pécsi kereskedelmi és iparkamara, bogy a 16.055—Í905. K. M. sz. elvi hatá­rozat értelmében a kőműves külön iparigazolvány nélkül csak akkor végezhet tetőfedőmunkát, ha olyan építkezésről van szó, amelynek a tetőfedés csak ki egészítő része, illetve a kőműves munkájának befeje­zése. A 32.396—1913. K. M. sz. rendelet 1. és 3. szaka­szainak az a rendelkezése ugyanis, hogy a kőműves­mesternek, illetve a kőmüvesiparosnak joga van lakó­házat és gazdasági épületeket az építkezés teljes be­fejezéséhez szükséges iparosmunkákkal együtt — az ácsmunkákat kivéve— elvállalni és végrehajtani, csak az új építkezésekre vonatkozik és nem magyarázható akként, hogy a kőműves akármiféle, kisebb-nagyobb javítómunkálatokkal kapcsolatban is jogosult lenne az összes ipari munkák és ezek között a tetőfedő­munkálatok elvégzésére is, mert ez már meghaladja az iparosnak az 1922. évi XII. t.-c. 45. szakaszában biztosított azt a jogát, hogy az iparának munkakö­rébe tartozó készítményeknek teljes előállításához szükséges mindennemű munkát egyesíthet. Ameny­­nyiben tehát valamelyik kőműves külöir tetöfedő-ipar­­igazolvány nélkül nem általa épített új 'épületen, ha nem kisebb vagy nagyobb javítómunkákkal kapcso­latban vállalt és végzett tetőfedőmnnkákat, jogosu­latlan iparújáét követett el. Ugyanezt már a múlt hó folyamán 13.519—1928. számunk alatt a es.-i járási főszolgabírói hivatallal is közöltük. Nem szombathelyiek kapták meg a Nemzeti Bank szombathelyi' székhazának építését. A Magyar Nem­zeti Bank új szombathelyi székházénak építési mun­kálatait most adták ki. A pályázók között a két leg­nagyobb szombathelyi építővállalkozó cég: a Müller és Weisz, továbbá a Kopfensteiner Testvérek cég is részt vett. A munkálatok elvégzésére Hnberth Ri­chard pesti, illetve pozsonyi ©ég kapott megbízást. Az építés megkezdése iránt még nem történt intézkedés.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék