Magyar Építőművészet, 1941 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1. szám

Pestszenterzsébet házhelyfeloszt­ás Budapest határának legdélibb része alatt fekszik a Dräsche pestszenterzsébeti gyártelepe, a holt Dunaág és­­a Soroksári-út között. A téglakitermelés annyi­ra előrehaladt, hogy a gyártelep északi része üzemi célokra fe­leslegessé vált. Ez a terület ke­rült házhelyek részére felosztás alá. A telekfelosztás már a Buda­pest környékére kiterjeszettett hatáskörű Közmunkatanács ellen­őrzése alatt készült, az új rende­zési terv szerint, a megállapított közműépítésre és beépítésre vonatkozó kikötések szellemé­ben. A terület lakótelep céljára rendkívül alkalmas. Északról a Soroksári-útról, Csepel felé hala­dó híd és nagy közlekedési vo­nal határolja. Nyugatról a sorok­sári holt Duna-ág melletti kiala­kult korszerű hétvégi üdülőtele­pek széles sávja, keletről pedig a Soroksári-út és a bányagödör helyén keletkezett nagyfelületű tó. A tó vize tiszta forrásból táp­lálkozik, mely a természetes pá­rolgást pótolja. Partjának egy ré­sze máris levente-uszoda céljait szolgálja, további kihasználása sport szempontjából nagy lehető­ségeket rejt. A házhely felosztás déli részén tervezett országos főútvonal nagy Budapest negye­dik körútja lesz. Az új lakóterület egyelőre a Téglagyári­ úton keresztül közelít­hető meg, egy háromszögletű Főtéren keresztül. E térről nyílik megközelítőleg déli irányban az új városrész főtengelyét alkotó széles útvonal. E főútvonalat ke­let-nyugati irányban a távolabbi jövőben kialakuló gyorsközleke­dés érdekeinek szem előtt tartá­sával terveztetett. A benyíló út­vonalak gyalogközlekedés cél­jait szolgálják és így a forgalom biztonságát nem zavarják. A Téglagyári- és a tőle északra párhuzamosan húzódó utca, to­vábbá a háromszögletű Főtér zárt bérházsorral épül be. A többi házhelyek előkertes, szabadon­­álló családi házak számára ter­veztettek. A telkek átlagos nagy­sága 150­0-ös. Egyelőre kb. 140. házhely kerül tényleges eladásra és beépítésre. A közművek elő-­­zetesen épülnek ki. A Téglagyári­ utca, a Főtér és a nagy főútvonal kocsiútjának burkolata keramitkő. A járdák betonszegéllyel készülnek. A mellékutak és a gyalogjárók bur­kolása kavicsolás és salak. A lakó­telep összes utcái csatornázással vannak ellátva. A szennyvízcsa­torna biológiai derítőtelepen ke­resztül a holt Dunaágba vezet Az egész telepet ivóvízvezeték hálózza be, ami a Soroksári-úton húzódó nyomóvezetékből ágazik le. A köz- és magánvilágítást vil­lanyvezeték látja el. A szabadonálló családi házak a Fővárosi Közmunkák Tanácsa által kiadandó típustervek figye­lembevételével fognak felépülni. Az előkerteket szegélyező kerí­tések csakis egységes terv alap­ján készíthetők. A három épülettömb a térre betorkoló útvonalak tengelyé­ből nézve egységes képet nyújt. A nyitott- és zárterkélyekkel ta­golt homlokzat kongótégla-bur­kolattal készül. Az építkezés pél­dája lesz annak, hogy kerámiai gyártmányokkal hogyan lehet az épület külső részén a bádogo­zást teljesen kiküszöbölni. A fő­útvonal tengelyében fekvő, a tér északi részét lezáró bérházsor három középső telkén a Drasche tisztviselőinek nyugdíjintézete számára három egység építése már folyamatban van. vitéz Rákosi Nászay Miklós A háromszögletű tér egységes beépítését vitéz Nászay Miklós oki. építészmérnök tervezte, munkatársai Schall József és Weltzl János oki. építészmérnökök. E legmodernebb elvek alapján épülő bérházakat azok elké­szülte után lapunkban bővebben ismertetni fogjuk. (Szerk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék