Magyar Grafika, 1927 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

GRAFIKAI IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR GRAFIKA HAVONKÉNT MEGJELENŐ GRAFIKAI FOLYÓIRAT UNGARISCHE GRAPHIK CÍMŰ NÉMET NYELVŰ MELLÉKLAPPAL SZERKESZTI ÉS KIADJA BÍRÓ MIKLÓS FELELŐS SZERKESZTŐ WANKÓ VILMOS FŐMUNKATÁRSAK KLIN MIHÁLY ÉS HERZOG SALAMON BUDAPEST VIE RÓZSA LICCA 25 BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MŰINTÉZETE ÉS KIADÓVÁLLALATA A­­Magyar Grafika új előfizetési díja M Magyarországon: Nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak egész évre 46 pengő, félévre 21 pengő. Egyes számok ára nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak 4 pengő, munkásoknak 2 pengő. A Magyar Grafika beszerzési ára külföldiek részére: Romániában a heti­ fizetéses rendszert az ottani jelenlegi pénzviszonyokra való tekintetből kénytelenek voltunk beszüntetni. Az alapár romániai olvasóink részére ezentúl 2 pengő (25.poolt) és az esetenként felmerülő­ kettős portóköltség és vámdíj megtérítésének összege. Egy-egy szám ára tehát jelenleg összesen kb. 96 lej. Jugoszlávia részére lapunk ára portómegtérítéssel együtt 20 dinár. Előfizetőknek 300 dinár egy évre. Cseh-Szlovák Köztársaság területére portómegtérítéssel 14 csK, előfizetőknek pedig egész évre 100 csK. Ausztria és Németország részére egy évre 30 GM, egyes szám ára 3 GM. Egyéb külföld részére egész évre 16 dollár, egyes szám ára 1 dollár. ---------------------------------------------------­ Folth­atásos refdámnyomtditoknyolc Amióta nálunk is divatba jöttek a villamoskocsikban elhe­lyezett u. n. villamosreklámok, mindinkább előtérbe nyomult a reklámoknak folthatásra épített megtervezésének kérdése. Aki sokat utazik villamoskocsin, önnön magán tapasztalhatja, hogy az egy-egy kocsiban felsorakoztatott 26-36 reklám közül csak azok vonják magukra figyelmét, amelyeknek tipográfiai vagy grafikai kiképzése a folthatásra van alapítva. Alig mél­­tatjuk figyelemre azokat a »reklámokat«, amelyeknek szürke sorai, vérszegény sortömegei az olcsó reklámnyomtatvány ismér­­veit viselik magukon. Ne feledjük el, hogy a villamosreklámnak feltűnőnek, szí­­nesnek s ennek megfelelően nem kis mértékben tolakodónak is kell lennie, ha azt akarjuk, hogy az egymás mellé sorakozó sok reklám közül kiváljon és­­ kiabáljon. Kár a pénzért, kár a fáradságért, amit egy szürke, semmitmondó, a lényeget csak megerőltető szemmunka árán eláruló reklámnyomtatványra pazarolt a megrendelő és a nyomdász. Mosolyogni való rek­­lámokat is látunk a villamoskocsikban: egy-egy nagyobbacska »sláger« alatt szürkén terpeszkedő 26-25 garmond (jó esetben ciceró) sornyi »szép« sorcsoportot,amelynek elolvasása a nyak­­szíjtmereved­és veszélyével fenyegeti a jámbor utast. Nem is szólva arról, hogy a legtöbbje az ilyen olcsó reklámolvasó Hiánynak közönséges nyomópapírra lévén nyomva, elolvas-» hatósága a szürkés papír és a rendszerint stílszerűen szürke nyomás következtében igazán a legalacsonyabb fokon mozog. A villamosreklámok nyomdatechnikai kivitele egészen külön­­leges feladatok elé állítja a könyvnyomtatót. A legkomolyabban és a megrendelővel szembeni kötelesség­­érzettel kell latolgatni mindazokat a lehetőségeket, amelyeknek eredményeként a villamosreklám céljának meg kell hogy fe­­leljen. Lássuk már most a villamosreklámnak a természetrajzát is, hogy feladatunkkal teljesen tisztában lehessünk. A villamosreklám első és legfőbb tulajdonsága az legyen, hogy az utas figyelmét magára hívja és percekre lekösse. Ebből a szempontból a villamosreklám annyiban különbözik az utcai plakátreklámoktól, hogy ez utóbbinak a figyelem felkeltésével egyidejűleg, pillanatok alatt kell közölni mondanivalóit s ezzel feladatát teljes mértékben betöltenie, míg a villamosreklámok a huzamosabb ideig helyben álló vagy ülő egyénnek figyelmét kell felhívnia, s azt arra serkentenie, hogy a sláger hatása alatt a reklám egyéb közölnivalóit is elolvassa, vagy ábrázolatait tanulmányozgassa. Vagyis előidézze azt a hatást, amely a villamosreklám külső formabeli alakjának emlékezetünkbe való megrögzítését és szövegének emlékezetünkbe való bevésődését elősegíti. Ezt a célt a következő eszközökkel érhetjük el leginkább: A villamosreklám nyomtatásbeli kivitelét folthatásra építsük. A papírfelület, szedéstükör szép arányos síkelosztása, a szöveg legfontosabb részeinek folthatásszerű kiképzése, egy-egy szim­­bolikus erejű és célzatú dekoráció vagy szignett, monogram alkalmazása mindezeket a fentebb elősorolt célokat igen jól szolgálják. Persze igen fontos a színbeli megoldás is, de ez már a szedéselrendezés helyes megszerkesztésének velejárója. Lapunk e számának nyolc mellékletén olyan szedéspéldá­­kat közlünk, amelyek villamosreklámok mintáiul igen alkal­­masak. A legtöbbje a villamosreklám előírásos nagyságánál kisebb ugyan, de figyelembe kellett vennünk azt a körülményt, hogy az erős színfoltoknak hatása eredeti nagyságban közvet­­len közelből nézve túlságosan erősen hatna s ezért kellett kisebb alakban megtervezni e reklámokat, amelyek ilyenformán a kisalakú reklámnyomtatványok mintáiul is szolgálhatnak. Sorravéve a példákat, utalunk a Tanczer Tivadar-féle hang­­szergyári reklámra, amelynek negatív betűs fősorai fölöttük a két betűszignettel igen pregnánsan hívják fel az olvasó figyel­mét, részben az erős fekete folt, részben a szokatlanabb, de villamosreklámnál nagyon jó helyezető - alulról felfelé olva­sandó —­lősorok révén. A Domonkos-féle szűkszavú reklám­nak a nagy erőssége és »Blickfang«-ja a markáns kéz s kü­lönösebb reklámkifejezés módja a feje tetejére állított két sor, amely a reklám kezdőmondatának feleletét adja. Tisztán színes foltelosztása révén bizonyul jó hatásúnak a Dánosy és Fejes-féle reklám, amely egyszerűsége mellett is kiválna a vil­­lamosreklámok tömegéből.­­ Ugyanezt mondhatjuk­ a »Ha rosszak a szemei« slágerű reklámra is, amelynél azonban a figyelem felkeltését célzó fekete folt egyben szimbolikus jelentő­séggel is bír. A Cyklop-garázs reklámja különösen érdekes megoldású. A Cyklop végcímet is megfelelően szimbolizálja, de ábrázolatban, anyagszerű tipográfiai eszközökkel adja vissza az »éjjel-nappal« slágerszavakat is. Slágerszavak? Kérdez­­hetné az olvasó, hogy szedhetni a slágersorokat egy nyomtat­ványon ilyen kicsiny betűkkel? A feleletet erre a kérdésre maga !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék