Magyar Grafika, 1927 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

GRAFIKAI IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR GRAFIKA HAVONKINT MEGJELENŐ GRAFIKAI FOLYÓIRAT UNGARISCHE GRAPHIK CÍMŰ NÉMETNYELVŰ MELLÉKLAPPAL SZERKESZTI ÉS KIADJA BÍRÓ MIKLÓS FELELŐS SZERKESZTŐ WANKO VILMOS FŐMUNKATÁRSAK KLIN MIHÁLY ÉS HERZOG SALAMON A /Magyar Grafika új előfizetési díja Áfa^yarorsza^on: Nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak égés? évre 4o pengő, félévre 21 pengő. Egyes számok ára nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak 4 pengő, munkásoknak 2 pengő. A Magyar Grafika beszerzési ára külföldiek részére: Romániában a heti’ fizetéses rendszert az ottani jelenlegi pénzvíszonyokra való tekintetből kénytelenek voltunk beszüntetni. Az alapár romániai olvasóink részére ezentúl 2 pengő (25.oooK) és az esetenként felmerülő' kettős portóköltség és vámdíj megtérítésének összege. Egy=egy szám ára tehát jelenleg összesen kb. 9o lei. Jugoszlávia részére lapunk ára portómegtérítéssel együtt 2Ó dinár. Előfizetőknek 300 dinár egy évre. Cseh=Szlovák Köztársaság területére portómegtérítéssel 14 csK, előfizetőknek pedig egész évre 1Ó0 csK. Ausztria és Németország részére egy évre 30 GM, egyes szám ára 3 GM. Egyéb külföld részére egész évre lo dollár, egyes szám ára 1 dollár.---------------------------------------------------­Folthdátksos reJdkmnyomtditvknyolc Amióta nálunk is divatba jöttek a villamoskocsikban elhe­lyezett u. n. viffamosreklámok, mindinkább előtérbe nyomult a reklámoknak folthatásra épített megtervezésének kérdése. Aki sokat utazik villamoskocsin, önnőnmagán tapasztalhatja, hogy az egy-egy kocsiban felsorakoztatott 2o-3o reklám közül csak azok vonják magukra figyelmét, amelyeknek tipográfiai vagy grafikai kiképzése a folthatásra van alapítva. Alig mél­­tatjuk figyelemre azokat a »reklámokat«, amelyeknek szürke sorai, vérszegény sortömegei az olcsó reklámnyomtatvány ísmér­­veit viselik magukon. Ne feledjük el, hogy a víllamosreklámnak feltűnőnek, szí» nesnek s ennek megfelelően nem kis mértékben tolakodónak is kell lennie, ha azt akarjuk, hogy az egymás mellé sorakozó sok reklám közül kiváljon és — kiabáljon. Kár a pénzért, kár a fáradságért, amit egy szürke, semmitmondó, a lényeget csak megerőltető szemmunka árán eláruló reklámnyomtatványra pazarolt a megrendelő és a nyomdász* Mosolyogni való rek­­lámokat is látunk a villamoskocsikban: egy-egy nagyobbacska »sláger« alatt szürkén terpeszkedő 2o-25 garmond (jó esetben ciceró) sornyi »szép« sorcsoportot,amelynek elolvasása a nyak­­szírtmercveclés veszélyével fenyegeti a jámbor utast. Nem is szólva arról, hogy a legtöbbje az ilyen olcsó reklámolvas» Hiánynak közönséges nyomópapírra lévén nyomva, elolvas-» hatósága a szürkés papír és a rendszerint stílszerűen szürke nyomás következtében igazán a legalacsonyabb fokon mozog. A villamosreklámok nyomdatechnikai kivitele egészen külön­­leges feladatok elé állítja a könyvnyomtatót. A legkomolyabban és a megrendelővel szembeni kötelesség^ érzettel kell latolgatni mindazokat a lehetőségeket, amelyeknek eredményeként a víllamosreklám céljának meg kell hogy fe= leljen. Lássuk már most a víllamosreklámnak a természetrajzát is, hogy feladatunkkal teljesen tisztában lehessünk. A víllamosreklám első és legfőbb tulajdonsága az legyen, hogy az utas figyelmét magára hívja és percekre lekösse. Ebből a szempontból a víllamosreklám annyiban különbözik az uccaí plakátreklámoktól, hogy ez utóbbinak a figyelem felkeltésével egyidejűleg, pillanatok alatt kell közölni mondanivalóit s ezzel feladatát teljes mértékben betöltenie, míg a viílamosreklámok a huzamosabb ideig helyben álló vagy ülő egyénnek figyelmét kell felhívnia, s azt arra serkentenie, hogy a sláger hatása alatt a reklám egyéb közölnivalóit is elolvassa, vagy ábrázolatait tanulmányozgassa. Vagyis előidézze azt a hatást, amely a villamosreklám külső formabelí alakjának emlékezetünkbe való megrögzítését és szövegének emlékezetünkbe való bevésődését elősegíti. Ezt a célt a következő eszközökkel érhetjük el leginkább: A víllamosreklám nyomtatásbelí kivitelét folthatásra építsük. A papírfelület, szedéstükőr szép arányos síkelosztása, a szöveg legfontosabb részeinek folthatásszerű kiképzése, egy-egy szim­­bolíkus erejű és célzatú dekoráció vagy szígnett, monogram alkalmazása mindezeket a fentebb elősorolt célokat igen jól szolgálják. Persze igen fontos a színbeli megoldás is, de ez már a szedéselrendezés helyes megszerkesztésének velejárója. Lapunk e számának nyolc mellékletén olyan szedéspéldá­­kát közlünk, amelyek viílamosreklámok mintáiul igen alkat­­masak. A legtöbbje a villamosreklám előírásos nagyságánál kisebb ugyan, de figyelembe kellett vennünk azt a körülményt, hogy az erős színfoltoknak hatása eredeti nagyságban kőzvet­­len közelből nézve túlságosan erősen hatna s ezért kellett kisebb alakban megtervezni e reklámokat, amelyek ilyenformán a kísalakú reklámnyomtatványok mintáiul is szolgálhatnak. Sorravéve a példákat, utalunk a Tanczer Tivadar-félc hang­­szergyárí reklámra, amelynek negatív betűs fősorai fölöttük a két betúszignettel igen pregnánsan hívják fel az olvasó figyel­mét, részben az erős fekete folt, részben a szokatlanabb, de villamosreklámnál nagyon jó helyezető - alulról felfelé olva­sandó — fősorok révén. A Domonkos-féle szűkszavú reklám­nak a nagy erőssége és »Blíckfang«=ja a markáns kéz s kü­lönösebb reklámkífejczés módja a fejetetejére állított két sor, amely a reklám kezdőmondatának feleletét adja. Tisztán színes foltelosztása révén bizonyul jó hatásúnak a Dánosy és Fejes-féle reklám, amely egyszerűsége mellett is kiválna a vil­­famosrcklámok tömegéből. - Ugyanezt mondhatjuk' a »Ha rosszak a szemei« slágerú reklámra is, amelynél azonban a figyelem felkeltését célzó fekete folt egyben szimbolikus jelentő­séggel is bír. A Cyklop-garázs reklámja különösen érdekes megoldású. A Cyklop végcímet is megfelelően szimbolizálja, de ábrázolatban, anyagszerú tipográfiai eszközökkel adja vissza az »éjjel-nappal« slágerszewakat is. Slágerszavak? Kérdez» hetné az olvasó, hogy szedhetni a slágersorokat egy nyomtat­ványon ilyen kicsiny betűkkel? A (eleletet erre a kérdésre maga 1 BUDAPEST VIE RÓZSA LICCA 25 BÍRÓ MIKLÓS NyOMDAI MŰINTÉZETE ÉS KIADÓVÁLLALATA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék