Magyar Vaskereskedő, 1908. január-június (8. évfolyam, 1-26. szám)

1908-01-05 / 1. szám

MAGYAR VASKERESKEDŐ A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: b­író Ármin KIADJA: A SZERKESZTŐSÉG. VIII. évfolyam. Budapest, 1908. január 5. 1. szám. Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. bt­jp . e 8 szám ára 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Gyári utcza 38. szám, II. emelet. TELEFON­SZÁM: 318. Tisztelettel felkérjük olvasóinkat, hogy az 1908. évre szóló előfizetési díjat beküldeni kegyesked­jenek. Előfizetési ár: Egész évre . 16 korona Félévre. . . 8 korona Negyedévre . 4 korona A „Magyar Vaskereskedő“ kiadóhivatala Budapest, VI., Gyár­ utcza 38. Forduló­pont. Irta: Hieronymi Károly. A naptári év fordulója ez idő szerint gazdasági életünkben is forduló­pontot képez. Gazdasági viszo­nyaink Ausztriával, hosszú idő után ismét törvényes szabályozást nyertek és ezzel összes gazdasági tevé­kenységünk számára biztosítva van az, amire leginkább szüksége van: az állandóság. Alig csalódom abban, hogy az ország közvéleményének helyeslésével találkozott az, hogy köztünk, és a velünk százados közjogi kap­csolatban lévő osztrák tartományok között kifejlődött forgalmi viszonyok bizonytalansága megszűnt. Az Ausztriával való gazdasági viszonyok rende­zését első­sorban a megnehezedett hitelviszonyok tették kívánatossá. Nem remélhetjük ugyan ezen viszonyok­nak rövid időn belül való gyökeres javulását, mert az amerikai és német birodalmi pénzválság nálunk is érezteti hatását, de még a mostani pénzdrágaságot könnyebben elviselhetjük, ha a hosszú időn át kialakult forgalmi összeköttetéseket meg nem bolygatjuk; vala­mint a külföldi hitelviszonyok javulása nálunk is gyor­sabban lesz érezhető, ha közvetlen és nálunk minden­esetre tőkében gazdagabb szomszédunkkal békében élünk. Minden iparágnak és így a vasipar virágzásának feltétele a hitelviszonyok javulása. A mi iparunk, mint mindenütt első­sorban az ország belfogyasztásának kielégítésére van utalva. Ez a belfogyasztás mértéke pedig lényegesen a hitelviszonyok által van befolyásolva. A vasipari termékeknek két nagy fogyasztója, a magánépítkezések és a vasútépítkezések, az utóbbi időben a pénzszűke, a hitelnek majdnem teljes elvo­nása folytán nagyon korlátozva voltak. Budapesten a bérházak túlnyomó része nagy részben kölcsönökből épül, s ha ilyen kölcsönöket kapni nem lehet, szüne­tel nagyobbára az építkezés. A helyi érdekű vasutak építése jóformán fennakadt, mert a vállalkozók sem az állami segélyeket leszámítolni, sem az elsőbbségi részvényeket értékesíteni nem képesek. Ilyen viszonyok között a legnagyobb szerencse volt a tavalyi rendkívül bő termés és a mezőgazdasági termékek aránylag kedvező ára, ami a mezőgazdaságot, a vasipari ter­mékek másik nagy fogyasztóját arra képesítette, hogy éveken át halasztott megrendeléseket tehessen. Nálunk a hitelviszonyok javulása egyértelmű azzal, hogy külföldi tőkéket lehessen behozni, mert hitelpapírjainknak, az állami kötvényeknek, záloglevelek­nek, részvényeknek csak kisebb részét lehet az országban elhelyezni, nagyobb részüket csak a külföldön lehet értékesíteni. Eddig is hitelpapírjainknak vevője a német birodalom és Ausztria volt. Arra, hogy hitelpapírjainkat Németország felvegye, mindaddig nem számíthatunk, míg az amerikai és német birodalmi pénzviszonyok FUCHS és SCHLICHTER tejgazdasági és ónozott vasedények gyára Budapesti VII., Angyalföld, Jász-utcza 7. Kolom­enCSSifi* OBOZoH MztuHsi Is Konyhaberendezfsi czilftet Csiszolt irat i_ * ** Tt)gazdasági gépei­ is eszttszot Katonaságifelszerelsi czittit 4r1fiaryaAk Ingren e. h*nn«ntre,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék