Automobil - Motorsport, 1927 (2. évfolyam, 1-23. szám)

1927-08-14 / 15. szám

1927 augusztus 14. AUTOMOBIL — MOTORSPORT szer életében vetődik ide, az bizony teljesen a véletlenre bízhatja magát. Sem közel, sem távol nincsen falu, vagy élő­lény, akitől az utat megtudakolhatnánk. Egy egyszerű kis tábla, akárcsak B. felírással és egy nyíllal már elegendő volna ahhoz, hogy tudjuk az utat legalább a főváros felé. Nem tudjuk elképzelni, hogy mi lehet az oka a táblák késé­sének. Azt hisszük, hogyha nyilvános gyűjtést rendeznénk az autósok körében, 10 nap alatt össze lehetne hozni legalább a legfőbb útvonalak nagy elágazásainak jelölésére szolgáló táblákat. A helységjelző táblákat pedig már említeni sem merjük!* Az országúton nincsen rend. Sőt mi több, anarchia van. Nem is lesz rend, mert nincsen, aki rendet tartson. A kocsik ott hajtanak, ahol akarnak, de a gépjárművek sem tartják be a legelemibb szabályokat sem. A kocsik és kocsisok meg­­rendszabályozását csupán a csendőrség végezhetné. Ez azon­ban csak úgy oldható meg, ha a csendőröknek megfelelő gyors járművek állnának rendelkezésre, azon célból, hogy azokkal egy nap alatt nagy országútrészleteket bekalandoz­hassanak. Egy-egy motorkerékpáros csendőr­­gy­ors ren­det csinálhatna pl. a balatoni útvonalon két nap alatt. Az ismételten szabálytalanul hajtó parasztokat szigorú pénz­­büntetéssel kell sújtani és egészen rövid idő múlva mind­egyikük ébren a szabályos oldalon haladna. A vaduló lovak­kal szemben pedig nincsen más mentség, mint lelassítani, vagy kockáztatni a karambolt. Csupán pénztárca kérdése. Kölcsönös udvariasság volna az ideális. Az út baloldalán hajtó lovaskocsik és a kocsik mellett hangtalanul elhaladó automobilok. Mindkettő megoldható. Csak akarni kell. A nyi­tott kipuffogó csakis oda való, ahol embert és állatot nem zavar. És ha olyan hely nincsen, akkor csukott kipuffogó! Híreit Az olasz autostrada és a motorkerékpár. Köztudo­mású, hogy a motorkerékpár az autóstradákról mind­eddig el volt tiltva. Ezen a tényen a motoroskörök semminemű fáradozása nem tudott változtatni. Mosta­nában olasz szakemberek az újságokban ismét fel­emelik szavukat a motorkerékpár ezen elűzetése ellen. Felemlítik, hogy az autóstradák elég szélesek ahhoz, hogy azokon három autó is elmehessen egymás mellett. Így tehát nem szabad azt állítani, hogy azok a motor­­kerékpárnak túl keskenyek. Úgyszintén megcáfolják azt az ellenvetést is, amely szerint a motorbiciklisták nem eléggé fegyelmezettek ahhoz hogy őket az autó­­utakra bocsáthassák. Rámutatnak arra,, hogy annak­idején ugyanezen okból nem akarták a motorosokat a monzai pályára engedni, ahol azonban, miután mégis bekerültek, kiderült, hogy éppen ők a legtü­relmeseb­­bek és a legengedékenyebbek. Fegyelmezetlennek a motorost, vagy legalább is az olasz motorost nem sza­bad nevezni, hiszen éppen úgy alkalmazkodik a for­galmi szabályokhoz, akár az automobilista, sőt tekin­tettel arra, hogy a forgalomban ő a leginkább veszé­lyeztetett egyén, neki inkább érdeke a szabályokhoz való szigorú alkalmazkodás, mint az automobilistának. Az olasz szakemberek ezen állításának bizonyára van némi alapja és így remélhető, hogy az­ olasz autóutak csakhamar megnyílnak a motorosoknak is. A Berlin—Leipzig—München—Róm­a-autóút. Nem­rég tárgyalások folytak Lipcsében egy Berlinből ki­induló, Lipcsén és Münchenen át Rómába vezető autó­­műút építéséről. A tárgyalásokon részt vettek az álla­mok képviselői, valamint az, út által érintendő városok képviselői és a műút építésénél érdekelt körök. Hatá­rozatot hoztak, mely szerint beismerik, hogy Német­országban autó távutakra szükség van, ellenben meg­állapították, hogy az ezidő szerint az ilyen utak csak a már meglévő állami útrendszer keretén belül lesznek kiépíthetők. Egyúttal munkabizottság alakult, mely­ 35 . Az úgynevezett „gum-dipping“eljárás útján "minden egyes cordszál kétszer van gumiban átitatva és ez ma­gyarázza meg a Tirestone pneumatik rendkívüli ellenállóképes­ségét és felülmúlhatatlan tartósságát DÉNES­ES FRIEDMANN R.-T. Budapestül, Dessewffy­ u. 29. tel.: 289-86,144-71 U­AC túraútja 1927 KMC Guggerhegy­i versenye 1927 I­OO Item. túraítocsk kategóriában győztes Anton Gaszda GROFRI Vezérképviselet: Wollemann és Társa, Budapest IV, Veress Pálné­ utca 19

Next