Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

6. rész - Lak-jegyzék - M

Mar—Mar. Lak-jegyzék. 660 Lak-jegyzék. Mar—Mar. Margetseh Kár., vasúti mérn., II, gyorskocsi-u. 1. Margittay Dezső, ügyv., IX, Fer.-körút 33. — Lajosné, Lujza, özv., földbirtokos,­­VHI, muzeum­körút 10. — Tihamér, festész, IX, üllői­ út 23. Margó József, magánzó, VHI, Hunyadi-u. 33. — Tiv., egyet, tanár, IV, muzeum-körút 7. Margulics Miksa, borkeresk., VI, Teréz-körút 58. — Miksa, szíjgyártó, VI, gyár-u. 47. Marhas János, vas. hív., VI, gyár-u. 5. Márhát József, Jésűs, IX, Lónyay-u. 26. Marheska Ign., majoros, VI.kult., Koczó-major 1501. Marhenke Vilm., szobrász, X, óhegy 8151. Márhovy János, távíró, VI, Szondy-u. 61. Máriaffy Dávid, dr.. p. n. min. fogalmazó, VI, Teréz­körút 24. — József, nyug. cs. k. törvényszéki tanácsos, V. n.-korona-u. 20. — József, kir. aljárásbiró, VI, Andrássy-út 84. Marhavi Ján., m. á. v. táviró, VI, Szondy-u. 61. Marialaky Ján., mag., X, tisztv. t., Héderváry-u. 34.­­ Ján., állatorvos, X, tisztviselő-telep, Héderváry­u. 32. Mariancsics Athanáz, kir. táblai biró, Marianik Sánd., kalapos, IX, Ferencz-u. 14. Mariankovich Marcel, m. tan., I, dísz-tér 11. Máriássy Barna, min. hív., IV, magyar-u. 44. — János, főrendiházi tag, IV, Vadászkürt szálloda. — Ján., nyug. altábornagy, IX, pipa-u. 6. •— Sánd., osztálytanácsos, IX, Csepel-rakp. 1. — Vilm., magánhiv., IV, Ferencziek-tere 3. Mariat Mari, kávémérő, VI, mozsár-u. 3. Marich Ágost, betűszedő, IV, reáltanoda-u. 5. — Béla, min. hiv., VIH, Berzsenyi-u. 5. — Fer., bírósági végrehajtó, IH, laktanya-u. 6. — László, főispán, V, bálvány-u. 15. Marienberg Adolf, házaló, IH, kiskorona-u. 4 Marienits Károly, hiv., VHI, Kerepesi-út 23. Marik Jánosné, Hermina, gőzmalmi hivat, özv., V, váczi-körút 58. — József, ifj. magánzó, VHI, fhg-Sándor-u. 15. Marikovszky László, aranyműves, VIH, zerge-u. 21. — Natália, özv., mag.,VIH, József-körút 53. Marines Ant., déligyümölcs házaló, IX, Czuczor-u. 8. Marini Ján., kőköszörűs, VH, Kazinczy-u. 7. Marionescu Athanáz, pótbiró, IV, magyar-u. 8. Marinovits Ferencz, vámtiszt, I, dísztér 11. — Imre, dr., k. jogügyi segédfogaim., I,dísz-tér 11. — László, mag., VIH, József-körút 27. — Marczell, nyug. p. u. közig. biró, I, dísz-tér 11. Mariska György, rend. tisztv., IV, lövész-u. 16. — Ödön, dr., kórházi alorvos, IX, markotányos-u. 3. Marjay József, asztalos, VH, százház-u. 10. — József, asztalos, VII, hársfa-u. 34. — Kár., asztalos, VI, kis-János-u. 4. Marjos Károly, bognárm., VH, angol-u. 3335. Márk, Márc. — Angelo, ügynök, V, fürdő-u. 4. — Árpád, tanitó, VII, Bombach-u 12. — Fer., m. á. v. hiv., X. k.-kerepesi-út 3. — Fer., vas. tisztv., VHI, üllői-út 48. — Géza, távirdai hiv., VHI, kerepesi-út 55. — Bka, tanítónő, VIH, óriás-u. 32. — István, pénztárn., IX, rákos-u. 8. — Kár., magy. kir. vasúti főfelügyelőségi biztos, VI, Andrássy-út 99. — Márkus, mag., VI, epreskert-u. 1. Markbreit Adolf, földbirtokos, V. n.-korona-u. 34. — Sánd., földb., VI, Teréz-körút 21. Markbreiter Dezső, czipész, VH, dohány-u. 26. Markert Boza, szatócs, IV, zöldfa-u. 22. Markfeld Adolf, kereskedő, VIH, József-körút 83. Markhót, Marcót. — Ján., kir. tan., földbirt., IX, soroksári-u. 16. — Aladár, dr., ügyvéd, IX, üllői-út 25. — Gusztáv, magánhivatalnok, VI, hajós-u. 24. — Jánosné, földbirt., IX, üllői-út 25. Markhót József, tanító, VI, a-u. 46. Marki, Márky. — Ida, főv. tanítónő, IV, egyetem-tér 6. — József, egyet, könyvtárőr, X, család-u. 7. — L. Béla, hivatalnok, VIII, Szentkirályi-u. 16. — László Béla, hiv., IX, üllői-út 5. — Pál, sertéskereskedő, X, kápolna-út 9982. — Pál, ifj., hentes, X, kápolna-u. 7992. — Sánd., dr., tanár, VH, hársfa-u. 24. Markly Géza, főv. hiv., VII, rózsa-u. 54. Markó Adolf, vas. hiv., I, lovas-út 16. — Albert, nagykereskedő, VI, Andrássy-út 42. — György, czipész, VI, Lehel-u. 5. — Mátyás, kávés, VHI, stáczió-u. 50. — Janka, mag., IV, reáltanoda-u. 14. — Nándor, vas. hiv., I, városmajor-u. 27. — Pál, hiv., X, Festetics-u. 7. Markóczy Ede, gőzgéptul.,­VH, Klauzál-u. 28. — Mária, özv., háztulajd., VH, Izabella-u. 35. Markon Jakab, tanár, IV, koronaherczeg-u. 3. Markonesz Mária, özv., kávémérő, VB, síp-u. 3. Markos György, mérn., VH, Kerepesi út 6. — Mari, dohánytőzsd., VI, Andrássy-út 84. — Mih., tvszéki jegyző, V, Wurm-u. 3. Markossy Béla, vas. hiv., VB, Rottenbiller-u. 26. Markovai Fer., postatiszt, VB, rózsa-u. 30. Markovits, Markovich.­­— Ábrahám, kereskedő, I. k.-váczi-út 1439. — Adolf, vasúti hív., VI, f.-erdősor 26. — Ágost, vasúti hivat., VH, akáczfa-u. 30. — Anna, özv., magánzó, VH, diófa-u. 14. — Árpád, földb., IX, Imre-u. 5. — Elek, államhivat., VHI, stáczió-u. 46. — Etel, tej csarnoki ul., VH, Kerepesi-út 6. — Fer., czipész, IH, tavasz-u. 5. — Fer., czipész, VIII, kis-stáczió-u. 13. — Fer., vas. tisztviselő, I, roham-u. 3. — Győző, p. n. titk., VIH, Kisfaludy-u. 9. — Gyula, ügyn., VI, Andrássy-u. 46. — Ign., fuvaros, VIH, Magdolna-u. 13. — Istv., mérn., IX, Lónyay-u. 40. — Iván, országh. gyorsíró-ellenőr, I, Donáti-u. 5. — Iván, vasúti hiv., V, Rudolf-rakp. 8. — Izsák, magánzó, VB, n.­diófa-u. 3. — Izsák, férfiszabó, VII, dohány-u. 6. Jakab, hírlapíró, IV, hatvani-u. 8. — Jan., r. k. káplán, X, kápolna-út 8133. — József, háztulajdonos, IH, viador-u. 22. — Kálmán, orsz. gyül. képv., IV, vadászkürt szálloda. — Kat., özv., magánzó, IV, borz-u. 12. — Klára, özv., magánzó, I. tárnok-u. 12. — Lázár, hentes, IV, magyar-u. 1. — Lip., szatócs, IX, mester-u. 3. — Lip., szabó, VI, új-u. 21. — Lipót, szatócs, VII, Bombach-u. 11. — Mózes, férfiszabó, VII, Kazinczy-u. 39. — Ottokár, tébolydai felügyelő H. Zsigmond-u. 19. — Pál, író, VI, f.-erdősor 4. — Péterné, özv., rőföskereskedő, VH, hársfa-u. 45. — Péterné, szülésznő, VI, Bajza-u. 38. — Sám., tanár, VI, Lázár-u. 3. — Tódor, hentes, V, vadász-u. 15. — Vilma, földb., IX, vámház-körút 15. — Vilmos, könyvnyomdász, IV, hajó-u. 10. — Vilm., könyvnyomdásul., V, sas-u. 5. — Zs., szalag-keresk., VB, dob-u. 19. Markovszki László, mag., VHI, bokréta-u. 10. Marks Róbert, szobrász, VI, f.-erdősor 54. Markstein Adolf, dr., orvos, VI, Andrássy-út 35. — A., dr., orvos, VI, király-u. 52. — Ármin, ügynök, VI, Hunyadi-tér 2. — Ármin, ügynök, VI, Andrássy­ út 35. — Ign., szobafestő, IV, egyetem-tér 6. — Salamon, ügynök, VH, síp-u. 22. — Samu, könyvvezető, V, Erzsébet-tér 10. — Sánd., ügynök, VI, hajós-u. 16. Márkus Adolf, bőrkereskedő, VH, Erzsébet-körút 7.

Next