Belügyi Közlöny, 1990 (1. évfolyam, 2-6. szám)

1990-02-12 / 2. szám

I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM /­ 1990. FEBRUÁR 12. 2-“­V ' ' 1 A BELÜGYMINISZTÉ­RIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 1989. XXXIV. tv. Az országgyűlési képviselők választásáról............................................................................................ 9­2/1990. (1.16.) BM 1. Az 1990. március 25-ére kitűzött választás eljárási határidőinek, határnapjainak naptár szerin­ti megállapításáról............................................................... 27 Közlemények A Belügyminisztérium Választási Irodájának közleménye az országgyűlési képviselők válasz­tásához ajánlott mintákról................................................................................................................... 29 Jelentkezési felhívás a „Vállalkozó Tanácsok” című tanfolyamra.................................................. 46 Pályázati felhívás az 1990. évi belföldi és az 1991. évi külföldi tudományos továbbképzési ösz­töndíjakról ................................... 47 Jogszabályok 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról* ELSŐ RÉSZ A VÁLASZTÓJOG­ ­ 1. § A választójog általános és egyenlő, a szavazás köz­vetlen és titkos. 2. § (1) A Magyar Köztársaságban az országgyűlési kép­viselők választásán választójoga van — a (2) bekezdésben említettek kivételével — minden nagykorú magyar állam­polgárnak (a továbbiakban: választópolgár). * A törvényt az Országgyűlés az 1989. október 20-ai ülésén fogadta el. (2) Nincs választójoga annak: a) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gond­nokság alatt áll, b) aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet ha­tálya alatt áll, c) aki szabadságvesztés büntetését tölti, d) aki büntető eljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. (3) Mindenki választható, aki választójoggal rendelke­zik és állandó lakóhelye Magyarországon van. (4) A szavazásban akadályozott az, aki a szavazás nap­ján külföldön tartózkodik, továbbá akinek nincs állandó vagy ideiglenes lakóhelye Magyarországon. 3. § A választójog gyakorlása a választópolgár szabad el­határozásán alapul.

Next