Belügyi Közlöny, 1992 (3. évfolyam, 6-11. szám)

1992-04-01 / 6. szám

III. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 1992. ÁPRILIS 1. A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA :­­ TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 1992. XI. tv. Az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról ................................................................................................ 145 42/1992. (III. 6.) Korm. r. A munkanélküli ellátásból kikerülők szociális támogatásának átmeneti rendszeréről.............. 146 43 1992. (III. 11.) Korm. r. A munkanélküli ellátásban részesülő egyes munkanélküliek szociális támogatásának átmeneti rendszeréről..................................................................................................................................... 149­49/1992. (III. 13.) Korm. r. A Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítőire vonatkozó egyes rendelkezések hatá­lyon kívül helyezéséről....................................................................................................................... 151­2/1992. (1I. 4.) MKM r. ügyes nevelési-oktatási intézmények vezetőinek megbízása és az intézményvezetői állás betöl­tésével kapcsolatos pályázati eljárás szabályairól......................................................................... 151­8/1992 (III­­l)OGYK A nyugellátások, baleseti nyugellátások és egyes egyéb ellátások emeléséről, illetőleg kiegészí­téséről..............................................................................................................................­.................. 154 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 155 Jogszabályok 1992. évi XI. törvény az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról* 1963 után is változatlanul hatályban maradtak azok az állam és közrend elleni bűncselekményeket megállapító rendelkezések, amelyek alapján olyan ítélkezési gyakorlat érvényesült, mely egyrészt ellentétben állt az akkor hatá­lyos Alkotmányban rögzített alapelvekkel, másrészt ellen­tétes volt az emberi jogokra vonatkozó általánosan elis­mert elvekkel és szabályokkal, valamint a társadalom er­kölcsi értékrendjével. Mindezeket nemcsak a büntetőjog eszközeivel, hanem szabálysértési és más igazgatási eljárá­sokkal is megsértette a rendszer. Az Országgyűlés elítéli ezt a joggyakorlatot és erkölcsi elégtételt kíván adni mindazoknak, akiket az sújtott. Nincs mód arra, hogy mindenfajta sérelmet a törvény orvosoljon, de indokolt, hogy a büntetőeljárások alapján sérelmet szenvedett személyek — a jogállamiságnak az Alkotmányban rögzített elveivel összhangban — politikai, erkölcsi és jogi elégtételben részesüljenek, ezért az Or­szággyűlés a következő törvényt alkotja: 1. § nemissé kell nyilvánítani a következő bűncselekmé­nyek miatt 1963. április 5. és 1989. október 15. között történt elítéléseket: a) összeesküvés (1961: V. tv. 116—118. §, az 1978. évi IV. törvénynek az 1989: XXV. tv. hatálybalépéséig hatály­ban volt szövege — e törvény alkalmazásában a továbbiak­ban: Btk. —139. §); b) lázadás (1961: V. tv. 120—122. §, Btk. 140. §); HATÁROZATOK * A törvényt az Országgyűlés az 1992. február 19-i ülésnapján fogadta el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék