Kárpáti Lapok, 1900 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-07 / 1. szám

Ezen szomorú esetek elég okot ké­peznek arra nézve, hogy népünk közzé oly intézményeket vezessünk be, melyek a megszorult szegény ember nyomorán segíteni volnának hivatva, hogy ne ke­rüljön uzsora kézre. Ezen czél szolgála­tában állanak a magas kormány által a beregi felvidéken létesített „hitel-, vala­mint fogyasztási szövetkezetetek, de ezeknek jótékony hatását csak egy kis terület érzi meg. Meg aztán, ne várjunk mindent a kormánytól, hanem magunk is tegyünk valamit a magunk fölsegítéséért. Létesítsünk kölcsön magtárakat! Szegény­ségünk nem engedi, hogy szövetkezeti utón juthatnánk ily magtárakhoz; de van egy módja a gyűjtésnek, mely gyűjtés által minden község kölcsön magtárhoz jut, ha a lelkész az eszmét magáévá teszi. A dolog igen egyszerű. A földkerek­ség minden zugában karácsonykor dívik a kántálás. A kántálók majd minden házban részesülnek némi ajándékban, a mi népünknél rendesen terménybeli ajándék járja. Azért is a mi kántálóink zsákkal házalják végig a hóba temetett falvakat. Némely vidéken, igy a mára­­marosi verh­ovinán is a templom javára szoktak kántálni. Hogy pedig a begyülendő ajándék ellen legyen őrizve; rendesen a számadó gond­nok vezeti a muzsikusokkal is megpótolt kántáló bandériumot, melynek hátvédjét rendesen az erősebb legényekből álló „zsákczipelő“ csapat képezi. Az igy be­gyült kukoricza, zab s egyébb termény a templom egyik jövedelmi forrását ké­pezi, mely a legkisebb községben is 4—6 köbölre rúg fel. Ezen dekántált terményt óhajtanám én a kölcsön magtárak csirá­jává alakítani. Lehetetlenség nincs benne, csak az egyházak gondnokságai mond­janak le 1—3 évre a létesítendő kölcsön magtárak javára a kántálás jogáról. Ezt annál is inkább tehetik, mert annak idején a kölcsön­magtárak jövedelme az ő tulajdonuk lehetne, azonban az ebből származható erkölcsi haszon egyelőre mérhetetlen. A­hol a kántálásnak e „hivatalos“ neme nincs szokásban, ott a szószék hatalmával be kellenne hozni. Hiszen a czél szen­tesíti az eszközöket! E módon minden községünk egy jól szervezett s magasabb erkölcsi tekintély, az egyház védnöksége alatt álló kölcsön magtárral dicseked­hetnék, miáltal tán eltűnnék népünk jellemzéséből az „éhező“ epitheton. Van a máramarosi verh­ovinán község, mely e sorok hójának kezdeményezésére már a múltakban létesítette a kölcsön magtárt, melynek jelenlegi szervezete a következő : alaptőkéje 50 köböl zab, ke­zelője a templom első gondnoka, kinél a kölcsönre jelentkeznek; de a kölcsön megszavazására van egy külön bizottság, mely áll a lelkész s tanítóból, meg 4—5 földmivelő bizottsági tagból. A lelkész az ülés elnöke, a tanító jegyzője s egyúttal könyvelője a kölcsön magtári intézetnek. A jelentkezőket a gondnok szombaton az elnöknél bejelenti, ki vasárnap dél­utánra bizottsági gyűlést hív össze; e bizottság szavazza vagy tagadja meg a kért kölcsönt. A megszorult, becsületes viseletű embernek kérését csak a magtár teljes kiürülése esetén, de a pazarlók, részegesekét rendesen elutasítják. Kevés ember is van a községben, ki kenyér hiányában vakaróznék ott hol nem is viszket! Az eszme, gondolom, életrevaló, csak őszinte jóakarat s egy kevés buzgóság szükséges hozzá, a minek népünk buzgó lelkészi és tanítói kara bővében van. Én pedig elégedett lennék, ha ez eszme nem volna pusztába való kiáltás. Radomszky Mihály, sitja a válságos helyzetről, de nem fo­gott a tolla, sírni kezdett, nem látta a betűket, tehetetlenné vált. Az orvos megszüntette pár nap alatt a lázat és biztatta a fiatal anyát, hogy a járványos betegségek közül egy sem hatalmasodott el a szegény gyermeken, de úgy ki van merülve, hogy ereje gyors hanyatlásától fél. Csak jönne közbe va­lami örvendetes esemény, mely jóra for­dítaná a nem biztató helyzetet, felvidí­taná a levert gyermek szívét. * * * A sok baj közepette megfeledkezett a mama még arról is, hogy karácsony estéje van. Nem törődött se fával, se ajándékkal, csak epedve várta a férjét és ócsárolta saját gyámoltalanságát. Mily örömöt okozott volna, ha szerez valahol egy kis fenyőfát, telerakja arany­dióval, mogyoróval, cukorkával s az al­jába helyezi a kis lovashuszárt .... Most pedig semmi, semmi. A kis Bandi körültekintett. Az apát kérdezte, aztán kérdéseivel faggatta a mamit, hogy „Mit hoz a Jézuska? s hogy nemsokára ide érkezik-e ?“ Megeredtek a könnyei a szegény asz­­szonynak, a nap végső sugarai tűntek el és je­lezték a szent este bekövetkezését. Maga a doktor mondta, hogy gondoskodni kel­lett valamiről, a­mi a gyermeknek nagy örömet okozna. Örömről gondoskodni az aggódás közt, ajándéktárgyon törni a fejét, mikor min­den gondolata a temetőhöz, a kétségbe­eséshez, az őrülethez sietteti. Szegény asszony a pamlagra vetette magát, míg a szegény gyermek elaludt és álmodott mennyországról, boldogság­ról, angyalokról, aranyos dióról és lovas kis huszárokról, amiből aztán arra fog ébredni, hogy nincs semmi!.................... Most megkopogtatta valaki az abla­kot. »Kop! Köp!“ hangzott újra. — Ki az ? — kiáltott aléltságából fel­ocsúdva a mama és rendbeszedte magát, ha talán a doktor érkeznék e szokatlan órában, mert már az éjfélt is elütötte az óra. „A Jézuska megérkezett!“ — kiáltott örömmel a gyermek és szinte ki akart ugrani az ágyából. A mama az ablakhoz futott s látta, hogy férje érkezett haza.­­г- Nyissátok fel a kapu ajtót! A fiatal asszony meg futott ki és rá­borult férjére zokogva. — Mi baj ? — kérdezte aggódva a férj. — Bandika nagyon rosszul volt. — De már jobban van? — Várja a Jézuskát és semmim sincs. Elvesztettem a fejemet. A férj megmutatta a kis fenyőfát, a­melyet hozott. Rátette a kis bundát. Ezt is az apuka hozta. Meggyujtották a kis viaszgyertyákat. Rátették az ágra a do­bot, sípot, a mi az apukának eszébe ju­tott s odaállították a fát a gyermek ágyához. Amint meglátta, elsikoltotta magát örömében s összevissza csókolt mindent, a­mit az ágyába tettek. Az öreg doktor pedig azt mondta: »No ez többet használt, mint akár meny­­nyit orvosság! . . . . Megmentette a Jé­­zuska!“ Fölajánlás. (Folytatás.) Hogy ez igy van, kimagyarázhatjuk minden liturgiából. Szent Ambrus misé­jében, midőn a pap a szent ostyát meg­töri és a kehelybe bocsátja egy ré­szét, igy imádkozik: »Megtöretik a te tested Krisztus, a kehely megáldatik; legyen nekünk a te véred, mi Istenünk, mindig az örökéletre és lelkünk üdvös­ségére. A mi Urunk Jézus Krisztus meg­szentelt teste és vérének összekeverése adja meg nekünk az örökéletet s a meny­­nyei örömek örök élvezését.“ Az ostya, mely megtöretik már Krisztus valódi teste, a kehelyben pedig már az Ő va­lódi vére van. A kehely tehát, melyet a pap megáld, midőn abban Krisztus teste s vére összekeveredik, csakis a hivő né­pet jelentheti. Ugyanezen liturgia szerint nagycsü­törtökön az ostya megtörése és a ke­helybe keverése után a pap ezeket mondja: „Az Ő (Krisztus) parancsa az Uram, a­mit most teljesítünk; az ő je­lenlétében kértünk téged: áldd meg az áldozatnak szerzőjét, hogy teljes legyen az ez iránti hit a titok magasztosságá­ban; hogy a­mint igazán a mennyei ál­dozatot mutatjuk be, úgy a maga való­ságában vegyük magunkhoz az Úr testét és vérét.“ Ezen áldozat alatt a hivő nép értendő, mely magát az oltáron Jézus Krisztussal szellemileg felajánlja. Az ál­dozat szerzője a Szentlélek, kihez a góth liturgia szerint pünköst napján a pap igy imádkozik: „Fogadd el mindenható Szentlélek Isten ezen általad alkotott s rendelt áldozatot.“ Midőn magunkat Krisztussal szellemi áldozat gyanánt felajánljuk és a méltó áldozásra elnyerjük a Szentlélek kegyel­mét, a dolog iránt hitteljes lesz a titok magasztosságában. Nagy szent Bazil liturgiájában erre­ vonatkozólag a következő imát találjuk: „Istenünk, ki elfogadtad tőlünk ezen ajándékodat, te tisztíts meg minket a lélek és a test minden szennyétől és taníts meg minket, hogy a megszentelést véghez vigyük a te félelmedben, hogy lelkiismeretünk tiszta bizonyságában vé­­vén magunkh­oz megszenteléseid részét, egyesüljünk Krisztusod szent teste és vérével, és hogy méltón véve azt, bír­juk az élő Krisztust szivünkben, és a Szentélek templomává legyünk.“ A római liturgia szerint a pap az os­tyát három részre töri és egy résszel a kehely felett háromszor keresztjeit tesz, mondván: „az Úr békéje legyen mindig veletek.“ Amint szent Ambrus liturgiá­jában e szavakkal: „a te lested megtö­retik Krisztus, a kehely megáldatik“, az alexandriaiban pedig: „ki akkor megál­dottad, most is áldd meg, ki akkor meg­szentelted, most is szenteld meg“ — úgy a római liturgia ama szavaival: „az Ur békéje legyen mindig veletek, a pap kéri a békét a híveknek, kik az Ur Jé­zus kelyhében lelkileg, szellemileg egye­sülve vannak. A mint szent Ambrus miséjében az Ur testének megtörése és a kehelynek, vagyis a népnek megáldása után e szavakat mondja a pap: „a mi Urunk Jézus Krisztus megszentelt testé­nek és vérének összekeverése adja meg nekünk, kik magunkhoz vesszük s azok­nak, kik azzal táplálkoznak az örök életet s a mennyei örömök örök élvezé­sét,“ — úgy a római liturgiában is meg­van a könyörgés: „a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vérének összekeverése legyen nekünk, kik abban részesülünk, az örök életre.“ E szót: „összekeverés“ a szent atyák következőkép értelmezik: „Hogy pedig nemcsak a szeretet folytán, de magából a dologból kifolyólag is összekevertettünk ama testtel, ez azon táplálék által tör­ténik, melyet nekünk adott, ki akarva mutatni a szeretetet, melylyel irántunk viseltetik. Ezért keverte össze magát­­ velünk, hogy egy legyünk ő vele, mint­­ a fej a testtel.“ (Ar. sz. Ján. in evang. Joann., thorn. 46. n. 3). „A mit az an­gyalok remegnek nézni, a mire nem mernek félelem nélkül tekinteni az ab­ból kitörő villámlás miatt, mi azzal táp­lálkoztunk, azzal kevertetünk össze és leszünk Krisztussal egy test és vér.“ (Ar. sz. Ján. thorn. 82. n. 5. Mathuem.) (Folyt köv.) É.-tanitói kinevezések. Po­lyák Mihály mihálkai é.-t. Tereselpatakra ének­­lész-tanitóul; Popovics Endre kis-almási é.-t. Lakártra éneklész-tanitóul nevezte­tett ki. a­ XIV. Kimutatás azon adományokról, melyek a létesítendő munkács-egyházmegyei „Erzsébet-leány­­árvaház“ javára újabban tétettek: 1. Dr. Mikita Sándor . . . 100 frt — kr. 2. Bányay János szerencsi esp.-lelkész........................50 frt — kr. 3. Sereghy Emil, kalocsa­horbi lelkész....................10 frt — kr. 4. Csepey Miklós, perecsenyi segéd­lelkész Popovics­féle Bibliáért................ 5 frt 1 kr 5. Mátyás Mihály t.-adonyi tanító............................ 1 frt 05 kr. Összesen: 166 frt 05 kr. A már előbb nyugtázott összeggel 1318 frt 47 krral tesz: 1478 frt 52 krt. Ezen összeg a ft. szentszék utján az e. m. alapkezelőséghez tétetett át. Ungvárott, 1899. decz. 28-án. WLADIMIR JÁNOS, volt pénztáros. b) I. Kimutatás. A kántor-tanítói fiárvák tápintézeti alap­jára adományoztak: 1. Szima Gyula, nyir-bak­tai k.-tanitó ... . 2 frt 1 kr. 2. Mátyás Mihály, t.-adonyi tanító...........................1 frt 05 kr. Összesen: 3 frt 05 kr. Egyházmegyei ügyek. A nagy méltóságú vall. és közok­tatásügyi m. kir. minisztérium Gyulai Viktor vásárhelyi, Pávuk Antal alsósáradi, és Varga György nyíregyházi tanítóknak évötödös pótlékot engedélye­zett. — Laskay Bazil kis-csongovai, Ricza Sándor kótaji tanítók fizetését 400 írtra kiegészítette. Hírek. A mi ú­jévünk. Lapunnk a mai számmal hatodik évfolyamába lép s amit ezelőtt hat évvel ígértünk, annak betartásáról meggyőzhette olvasóinkat lapunk min­den száma és az eddig elért eredmé­nyek, melyekről jelen számunk vezető cikkében emlékezünk meg külön. A­mit akkor megígértünk, azt ezután is kétsze­res erővel fogunk iparkodni megvalósítani, ehhez azonban olvasóközönségünk támoga­tása szükségeltetik. Midőn ezt az évszázad küszöbén, e nevezetes év hajnalán biza­lommal kérjük, meg vagyunk győződve, hogy a kezdődő jelentős időszak egyház­megyénkre is korszakalkotó lesz megyés főpásztorunk hatalmas kezdeménye­zése és а пау у fontosságú akció ré­vén, melyeknek lapunnk is ter­hetlen szolgá­latában lesz mindenkoron. Adja Isten, hogy e célokat egyesült erővel elérhessük, amire lapunk minden rendű és rangú olvasójának, pártolójának és támogatójának erőt egészséget és boldog megelégedett ujesztendőt kí­vánunk s ha ezeket elérhetjük­, akkor mindnyájunkra boldog lesz az ujesztendő, a mi újévünk is! Karácsonyfa ünnepély. Az ungvári kath. legény-egylet tagjai részére az el­nökség a róm. kath. karácsonyi ünnep alkalmából karácsonyfa-ünnepélyt rende­zett, melyen sorsolás utján alkalmi em­léktárgyakat nyertek az egylet tagjai. A sorsoláson az elnökségen kivü­l több ér­deklődő vendég is résztvett. A karácsonyfa ünnepélyre Hehelein Károly prépost-plébá­nos, mint az egyesület védnöke 6 koro­nát, Melles Gyula egyházi alelnök 4 ko­ronát, Jäger Bertalan világi alelnök 2 koronát, Dr. Jóna József elnök egy re­mek viaszkészítményt, mint első nyere­ményt adományozott, míg az egylet tagjai 8 korona 40 fillért adományoztak. Uj igazgató.A közoktatásügyi miniszter Kovásy Zoltán már­aros-szigeti állami tanítóképző intézeti rendes tanárt ugyan­ezen intézet igazgatójává nevezte ki. Egyházi kinevezés. A király Müller Károly máramaros-szigeti róm. kath. es­­peres-plebánost káptalanon kívüli mára­marosi főesperessé nevezte ki. Vidéki bizottság. A gör. kath. ma­gyarok országos bizottsága a Miskolczon múlt hóban megalakult helyi bizottsággal ismét tágabb kört nyert, amennyiben ott Szaffka Pál kir. közjegyző elnöklete alatt, Hodobay Sándor egyházi elnök fő­esperes, és Balogh Bertalan vasúti üz­letvezetőségi titkár mint jegyző megvá­lasztásával a szervező bizottság már meg­alakult. A helyi bizottság fő czélja, hogy Alsó-Zemplén, Borsod, Sáros és Abauj vármegyék gör. kath. hívei közt a magyar liturgia és naptár­egyesítés hazafias ügyét széles körben érvényesítse Államsegély a ruth­én lakta vidék iparosszövetkezeteinek. Firczák Gyula püspök úr őméltósága, hogy minden irányban mily segélyt hozó kézzel működik, azt már számos alkalommal igazolták a tények. Meghozta az egyházmegye papsá­gának a kongruasegélyt kiegészítő,az előző évekhez képest ez évben nagyobb összegű államsegélyt, mint karácsonyi ajándékot. Most újabban pedig az iparviszonyok fel­lendítésére 52,500 forint hitel alapot nyert három iparos szövetkezet, és pedig az ung­vári 21,000 irtot, a munkácsi 15.000 irtot, a huszti 16.500 frtot.Ilyen értelemben irt le Szél Kálmán miniszterelnök, Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter elő­terjesztésére Firczák Gyula püspök ur őméltóságához, hogy az érdekelt társadalmi tényezőkkel közölje, hogy a ruthén néplakta vidéken, Ungvár, Mun­kács és Huszt városokban létesült iparos szövetkezeteknél a kereskedelemügyi mi­niszter egyenként két­ezer forint ér­tékű üzletrész jegyzését engedélyezte, oly feltétel alatt ha a nevezett szövet­kezetek a központi hitelszövetkezetbe az 1898. évi XIII t. sz. értelmében be­lépnek és annak megfelelően átalakulnak. Egyidejűleg értesítette az országos hi­telszövetkezetet, hogy az általa jegyzett üzletrészek után ötszörös, a tagok üzlet­része után pedig kétszeres értékű hitelt nyújtson a szövetkezet segélyezésre. A kormányt ezen áldozatkészségéért, mint az ez ügyben fáradozó Főpásztort, mint az országos ruthén bizottság elnökét, a leg-

Next