Bolond Miska, 1868 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1868-06-28 / 26. szám

26-ik szám IX. évfolyam. 1868. június 28 án HETI NAPTÁR. Hétfő, junius 29. A czigányasszonyok bankadreszt küldenek Halász Bódihoz, hogy szabad bagózhatásuk érdekében felszólalt. Kedd, junius 30 Lónyai kijelenti, hogy aféle monopolium-eltörlé­­sek­be azért sem ereszkedik, mert a nép még valami vál­to­zást venne észre a mostani és régi állapotok közt. Szerda, július 1. A financzminisztérium a baloldal indítványait is trafik alá akarja venni, mert azok is rendszeresen­­ füstbe mennek. M­egjelen minden vasárnap. — előfizetési dij negyedévre 1 frt. 60 kr. félévre 3 frt., egész kiadó­ hivatalába (barátok tere 7. sz. HETI NAPTÁR. Csütörtök, julius 2 Festetics - excra külön érdemrendet tervez olyan képviselők számára, kik a tisztelt üvegfedelű ház mos­tani klímája alatt képesek egy egész ülést végig hallgatni. Péntek, julius 3. Grosz Lajos még egyszer kezet szőrit Napo­leon herczeggel — telegraff után. Szombat, julius 4. A lapbélyeg ügye újra szőnyegre kerül a házban,­­lobbjobbig úr azt indítványozza, hogy jövőre ne csak a lapok, hanem maguk az írók is megstempliztessenek, évre 6 frt. — Az előfizetés és minden reclamátió a Bolond Miska ) utasítandó. Előfizetési felhívás „BOLOND MISKA“ július—deczemberi folyamára. Ez a mi harminc­harnadik évnegyedi előfizetési felhívásunk, s miután a belügyminiszter ő excellentiája már olyan szépen megma­gyarázta, hogy mi az „uzus“, fölöslegesnek találjuk bővebben kifej­teni azon rendszabályunkat, hogy már most megint előfizetni kell; ez is „uzus.“ A „Bolond Miska“ — mint múlt évnegyedben is tetszett látni — jövőre kétszer annyi képpel jelenik meg, mint azelőtt s még rá­adásul a következő félévben ily czimű mellékletet fog hozni: „100 képviselő albuma.“ Ezt a mellékletet minden jövő félévi előfizetőnk ingyen kapja meg, az évnegyedes előfizetők is. Mindezen kedvezmények daczára, sem a „tört számok“ könnyebb elintézése kedvéért,sem az „önálló administráció“ miatt, az előfizetési adókat nem fogjuk emelni — s a közönséget a humor, kép, vagy megjelenési pontosság deficzitje ellen is telje­sen biztositjuk. Előfizetési feltételek: Félévre (jul.—dec.) végéig . . 3 fzt. — kr. Negyedévre (jul.—sept.) végéig . 1­9­50 „ Két előkelő pesti német lap pél­­l­dát ad nekünk, magyar barbároknak a­­ discretióból Az egyik azt írja, hogy Napoleon herczeg für­­ő­dése alkalmából az uszoda elzárat­ván, ez által a közönség meg lön fosztva attól, hogy a herczeg „ala­bástrom fehérségű testében“ gyö­nyörködhessék ; a másik pedig le­írván a herczeg egész napi életrend­jét, azt mondja, hogy egy este a herczeg 10 óra után csupán egy kammerdiener kíséretében ment ki s oda volt valahol éjféli 1 óráig, hogy hol — ezt úgymond azon előkelő német lap — e discretióból meg nem mondhatja. Ez aztán a nagy discretió. Úgy halljuk, hogy Napoleon itt­léte alatt a herczegh­ez valami 200-an adtak be folyamodást; nem pénzt, vagy nyugdíjat, hanem mindannyian franczia érdemjelet koldultak. Ezen érdemrend-koldu­sok közt igen sok előkelő úr és demokrata hazafi van. A múlt heti ülések egyikén a financzminiszter­i­exjának nagyon me­lege volt; de hát hogy is ne, mikor N­i­k­­­­­i­­­s képviselő egy egész temes­vári erdőt gyújtott alája. Erdélyben egy úr meghalt és örö­köseinek több százezer forintot hagyott hátra , hanem az öreg urnak az a szokása volt, hogy pénzeit különféle könyvek leve­lei közé, almáryomfiókokba s más ilyen he­lyekre rakta el; az örökösöknek a hagyo­mányt most úgy kell valahogy apránként összekeresgélni, így kaptuk meg mi is a 48-as törvényeket; bizony sokáig kell ko­torásznunk, a míg majd egyszer talán összeszedhetjük. Múlt számunk egyik képén Bolond Miska úgy volt leraj­zolva, a­mint 30,000 forintot visz az adóhivatalba. Ez sajtóhiba volt, Bolond Miska ugyanis egy nullával kevesebbet, az­az mint heti lap, csak mintegy 3000 ft bélyeget fizet. A „Hon“ és a Napló“ azonban, mint napi la­pok, csakugyan 30—35,000 frt bélyeget fizetnek évenként, a­hogy a „Miska“ múlt számában le voltak rajzolva. Azért ismé­teljük ezt, mert sokan m­iicz­­n­e­k vették azon számokat, nem is álmodván, hogy a sajtó, való­jában ilyen hihetetlen adónak van alá­vetve. Krajczár és forint. Megrójják a lapok nagyon Megrójják a tisztelt házat. H­ogy néha pár k­r­a­j­c­z­á­r fölött órákig eldisputálgat. De hát ugyan teendője Kérem szépen: mi lenne más ?.. K­r­a­j­c­z­á­r­o­k­b­a­n mehet itt csak Mi nálunk a gazdálkodás. A­mit Bécsben elvégezett A sok delegátus tuti. A millió sok forintról Nem lehet már disputáim. Bolond Miska

Next