Dóczy Jósef (szerk.): Európa tekíntete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában 1. (Bécs, 1829)

Európa átaljában

41 A’ Nyelvek Európában. lett, a’ kik ötét bonni­kussal ajándékozván, magok’ ruhájába öltöztették, és nevét a’ magokéra fordítot­ták. O Russiában orosz, Magyar Országban tót, Illy­­riában rátz, Bohemiában cseh, Moraviában morva, Po­­loniában Lengyel, Bosniában Bosnyák, Lausatziában, Styriában, Carnioliában, Wend (Vandalus). És így több ágai, több tartományokban. — Az Olasz nyelvnek Annya a’ Latán (Deák) nyelv, tsak hogy a’ szavak el vannak tsonkítva, és sok más nyelvekből vett beszéd’ részekkel egyesitve. Az Oláh pedig, vagy Roman’ nyelv közelit rész szerént a’ Latánhoz, rész szerént az Olaszhoz. A’ Frantz nyelv, a’ Latán, és régi frank­nyelv keverékéből származott; hozzá járulván a’ hajdani Celtai, vagy is Galli nyelv, melly alsó Brit­­tániában, és a’ Walesi Hertzegségben most is virágzik. Spanyol országban régenten a’ Kantabri nyelven be­­széltettek, melly Vizkayában, Guipuzkoában, Alavá­­ban, Navarra’ azon részében, mellyel a’ Spanyolok, és Frantzok bírnak, és a’ Labouri, ’s Soulei frantz’ vidékeken mas napiglan gyakoroltatok, de minek­­utánna az a’ Fenix, Carthagói, latán’, goth­i, és arab’ nyelvekkel öszve kevertetett, abból a’jelen­­való Spanyol, vagy is Castiliai nyelv támadott fel, mellytöl a’ Cataloni meszszebb távozik, mint a’Por­­tugalli. Az Angol­ nyelv tulajdon­képpen az, a’ mel­­lyet az Angolok, Szászok, Ji­ták­, és Friesek az ötödik században magokkal nagy Británniába hoztak, tsak hogy más egyébb nyelvekkel is egybe egyesedett. Az új görög nyelv, mellyen most a’ Görögök Török országban, és egyéb tartományokban beszéllenek, romlott régi g­örög nyelv, mint p. o. az Olasz a’ La­­tánhoz képest tsak romlott Latán nyelv. A’Török, és Tatár nyelv egy forma. A’ mi illeti Magyar saját Nyelvünket, arról bővebben fogunk szóllani, a’mi­dőn édes Hazánkba jutandunk. 2. Jegyzés: A’ nyelv’ élő, a’ melly gyakorlásban van valamelly nemzetnél álaljában, és az miglen élő, mindég míveltetik, ’s palléroz­tatik. Miveltetése egy­szer’s mind terjesztése annak, mivel a’ nyelv-mive­­lés is a’ többi szép mesterségek’ közé tartozik, ’s-

Next