Borsod - Miskolci Értesítő, 1875 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1875-09-23 / 38. szám

Egy lépés előre. A sajó-kazai ref. egyházi tanács 1. év Sep­tember hó 1- én tartott közgyűlésében telt. Dar­vas István helybeli birtokos urat egyező meleg óhajtások között iskola gondnokául választotta. E tapintatos választást azon édes reménnyel hozzuk nyilvánosság elé , hogy most már telje­sen hisszük, miszerint népiskolai épületünk, mellékes épületeivel együtt, erélyessége által fel fog emelkedni Pompei­ és Herkulánum romjai alól. — Adja Isten, hogy mielőbb úgy legyen!! Sajó-Kaza, 1875. sept. 19. Meghívás. A miskolczi határegylet f. hó 25-én az az szombaton — a korona vendéglő nagytermében tánc - vigalommal összekötött dalestélyt rendezend, — s erre a t. vidéki és helybeli pártoló tagokat, úgyszinte a dalkedvelő közön­séget tisztelettel meghívja. A dal­estély 8 órakor pontban kezdetét ve­szi. A pártoló tagok s a családjukhoz tartozók dij nélkül, a nem pártolók pedig 50 kv. belépti dij mellett vehetnek részt a dalestélyben. A pár­toló tagok kéretnek jelvényeik felfűzésére, mivel ez szólgáland igazolásául annak, hogy az illető pártoló tag. — Ily jelvény kapható Leszih Lajos egyleti pénztárnok úrnál, s a dalestély alkal­mával a pénztárnál. — Pontos s jó kiszolgálatról Szombathy Sámuel úr kezeskedik. Miskolcz, 1875. sept. 21. A választmány megbízásából Simon Andor, jegyző. Értesítés. Az egri érseki négy évi tanfolyam é­s teljes jog- és államtudományi karral biró joglyceum­­ban a jövő 187% tanévre a beiratások október 1-én kezdődnek, s tartanak ugyanazon hó 8-áig. Az azontúl jelentkezők október végéig a tanári­kar végzése, október elmúltával pedig csakis a nagyméltóságú magy. kir. vallás- és közoktatási miniszter úr engedélye alapján vétethetők fel. Azok , kik a múlt évből vizsgáikkal elma­radtak , ezeket jövő október hó 15-éig letehetik. Kelt Egerben, sept. 19-én 1875. Az érseki joglyceumi igazgatóság. Helyben­ és vegyes hírek. * A múlt héten városunkban a szirma-ut­­czában a kuruzsolás áldozatául esett egy ifjú 16 éves leányka. Ugyan­is a leányka lakodalomba volt és ott egyik lába hihetőleg megrándulás vagy csuklás folytán fájós lett. — A szülők or­vosért küldtek s ez megvizsgálván a fájós lábat, miután azt a fájdalom beállása idejétől 12 óra múlva dagadtnak nem találta s láznak sem volt semmi nyoma — jeges borogatást rendelt. — Másnap ismét megjelent az orvos a háznál, s a lábát ekkor is normális állapotban találván, a borogatást folytatni rendelte. Ekkor három na­pig nem látogatta meg a beteget s épen oda me­nendő volt, midőn kétségbeesve jött az anya, s előadta, hogy szomszédainak unszolására el­hivatta Földsteint vagy az úgynevezett­ Kacsa­­talp zsidót és ez egy 11 ostro­m rátevése után a lá­bat az újak hegyétől egész térdig befácslizta s most az úgy megdagadt s oly roppant fájdal­mas , hogy érinteni sem lehet. — Az orvos sie­tett a beteghez és azt csakugyan úgy találta s hozzá még roppant nagy lázban; orvosságot rendelvén eltávozott s nehány óra múlva ismét látogatást tett egy más orvos társával, — s ek­kor már a bajt oly veszélyesnek ismerték fel, hogy kényszerülve hitték magukat az ügyről a kir. ügyésznek ideje korán jelentést tenni. — A kir. ügyész úr másnap intézkedett, de úgy tudjuk , hogy a vizsgálatra kiküldött orvos már csak hullát talált s az ifjú leány kiszenvedett. — Megejtetvén a bonczolás, constatáltatott hogy sem törésnek sem hozamnak nem volt nyoma, s hogy a kuruzsoló által tudatlanul alkalmazott orvoslás okozta a nagymérvű genyes gyuladást, mely a vérbe felszivatván halált hozó volt. Meg­jegyzendő , hogy Kacsatalp úr a mint a beteg ágyánál megjelent, először is 10 forint honorá­riumot s egyet a fiakerért kért, — tehát zsarolt is a dominusz. — Régen úszik már ez a korsó a vizen, ideje már hogy elmerüljön. * Sajó-Vámoson két jóra való gazda em­ber együtt borozgatva összeszólalkozott, minek lökdösődés lett a vége , csakhogy oly szerencsét­lenül, hogy az egyik lefordult a székről és többé meg sem moczczant. — ezt látva társa, költö­­getni kezdé s csak akkor rémült el midőn az il­lető életjeit sem adott magáról s pipaszárát mélyen a szemébe fúródva találta. — A tettes rögtön je­lentkezett a kir. ügyészségnél s ez a bonczolást rögtön elrendeltette. * Miklós László megyénk másod aljegy­­zője’állásáról leköszönt; helyére úgy tudjuk ed­­digelé hárman is jelentkeztek, — e tárgyban már pártértekezlet is tartatott s a szabadelvű párt saját jegyzőjének Lengyel Lajos ügyvédnek meg­választatásában állapodott meg. * Az országgyűlés felirati vitája befejezte­tett, minket ez csak annyiban érdekel jobban az ország többi lakóinál, hogy a felirati bizottság előadója érdemes képviselőnk Horváth Lajos volt, s úgy a felirat beterjesztése alkalmával mondott kitűnő beszéde, mint a párbeszéd, a ház nagy tetszésével találkozott. * A miskolczi kereskedelmi testület vasár­nap tartott közgyűlésén, a Pollák Jakab leköszö­nésével megürült alelnöki állomásra Holländer Edét választotta meg. * A kassai közjegyzői kamara e hó 9-én tartotta meg alakuló közgyűlését, s jól esik itt feljegyeznünk, hogy városunk érdemes derék közjegyzője Dálnoky N. Barnabás kamara tag­jává s egyszersmind annak fegyelmi bizottságá­ba is beválasztatott. — Kun Kálmán biró a miskolczi kir. tör­vényszéknél megrongált egészségének helyreál­lása reményében hivataláról s fizetésének élveze­téről egy évre lemondott. Óhajtjuk, hogy az év elteltével teljesen visszanyert erőben folytathassa szolgálatát, irtogathassa s gyomlálgathassa az igazságszolgáltatás avar parlagát! — Dr. Fodor Pál m. keresztesi orvos a jö­vő hóban városunkba költözik. Ő benne nem csak kitűnő orvost fogunk bírni, de nemes em­berbarátot is. Szívesen üdvözöljük. * Míg más városok roppant összegeket vesznek be gyümölcsből, addig Miskolcz város piaczán alig fordul meg valami élvezhető gyü­mölcs. Kecskemét városából például ez év június, julius és augustus havában különböző fajú gyü­mölcs kivitetett Boroszlóba 200 vámmázsa 20 font, Katovitzba 126 vámmázsa 40 fut, Ber­linbe 484 vámmázsa 80 fut, Drezdába 69 vám­­mázsa 60 fut, Varsóba 2198 vámmázsa, Prá­gába 2710 vámmázsa, Bécsbe 9744 vámmázsa, Pestre 16,494 vámmázsa, más belföldi váro­sokba 678 vámmázsa, összesen 32,705 vám­­mázsa. Félreértés elkerülése végett megjegyez­zük, hogy ez összegben a kivitt 21,529 vám­­mázsa baraczk is be van foglalva. * A miskolczi tiszavidéki vaspálya udvar­ban levő bélyegárus ellen azon méltó panaszt küldte be hozzánk K . . . k Lajos, hogy az il­lető a bélyeges postai levélboríték párjáért 12 krt követel, s ha ezt meg nem adják neki, dur­ván visszarántja a postai igazgatóság rendele­tére hivatkozva. — Miután tudjuk, hogy ilyet a posta­igazgatóság nem rendelhet, és így a töb­bet követelés zsarolás, felhívjuk a postaigazga­tóság figyelmét ennek megszüntetésére. (Beküld.) „Pester Lloyd“ September 20-iki számában ez alatt a czím alatt: „Schulprogram­me“ a miskolczi lyceumról is megemlékezik, és miután ez évi értesítőjének tartalmát ismertette, megbotránkozását fejezi ki a felett, hogy a 4 alsó osztálynak csak 4 tanára van, majd követ­kezőleg szól: „az érettségi vizsgára 32 nyolc­a­­dik osztályú rendes és 19 magántanuló (!) jelentkezett, — utóbbiak külön lévén írásbeli vizsgát s nem egy időben a rendesekkel. — úgy látszik tehát, hogy Miskolczon még mindig kifi­zeti magát az érettségi bizonyítványok gyártása. Az egész országban alábbhagyott már ez a visz­­szaélés csak Miskolczon és néhány ref. gymna­­siumban folytattatik a gyakorlati praksis.“ — Oly vád ez, melyet az illető lap útján okvetle­nül meg kell czáfolni, mert máskülönben isko­lánk becsülete van pellengérre állítva s azok meg­­­szégyenitve s kik vizsgájukat a legjobb ered­ménynyel tették le, s pirulás nélkül bizonyítvá­nyaikat fel sem mutathatják. (Egy ilyen.) * A múlt számunkban dr. Guttman Soma ügyvéd „Sommás igazságszolgáltatás“ czimű czikkében egy értelem zavaró hiba csúszott be a második hasáb első sorába; ugyanis a helyett hogy. ..a közönség szellemi és anyagi jóléte“ —tévesen igy állott: „anyagi és szellemi közönség jóléte“ mit ezennel kiigazítunk. ...........1 Ü­ZLET. Termény árak. Miskolcz, September 22. 1875. Alsó ausztriai mérő szerint frt.kr.frt. kr Búza................................ ~3 504 — Búzás-gabona ....2 803 — Rozs ...........................2 602 80 Árpa................................ 170 180 Zab......................................1 60 170 Kukoricza...........................— — 2_ Bab................................— — 3 50 Köleskása...........................— — 380 Lencse................................— — 4 — Szesznek itezője 30 fok— — — 24 Szalonnának fontja . . .— — —56 Marhahús...........................— — —26 Juhhús ...........................— — —20 Városi kapitányi hivatal. Bécsi börze 1875. sept. 20-án. Arany 5.29 Ezüst 101.80. Felelős szerkesztő: Rácz Ádám. Solche Personen, welche vom Wohn­orte und Umgegend deutlich correct geschriebene Adressen gegen Vergütung liefern können, belieben sich franco an B. S. 333 poste restante Hamburg, inner­halb 8 Tage zu wenden.

Next