Borsod - Miskolci Értesítő, 1875 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1875-09-23 / 38. szám

Azonban az egylet bubába által okozott­­ kár és veszteség sokkal nagyobb, sokkal érzé- !­kenyebb volt, sem hogy az ügyek altatásába,­­ habár voltak is egyesek, kik veszteségeikre már - már keresztet vetettek, — bele nyugodni, bele­­­egyezni tudtak volna. — Akadtak férfiak kik egy általános közgyűlés megtartásától az ab­ban­­ hozandó határozatoktól várták némi légi kárpó­toltatásukat, várták a mindig jobban óhajtott li­quidate mi­hamarébbi keresztül vihetését. E terv magában véve nem lett volna rész , ha oly férfiaknál születik meg, kik az ügyek élére állva higgadtan tudtak volna gondolkozni,­­ és a mi fő­­ember ösmerettel is buták volna. Fájdalom nem így történt.­­ Az 1873. évi oct. 17. és 18-án megtartott általános köz­gyűlés , minden volt inkább mint gyűlés, min­den inkább mint higgadt tanácskozás. Szilaj szenvedélyek harcz helye lett a csillag vendéglő nagy terme, — az értelmetlenség a nevetségig felcsigázott remények meggondolatlan határo­zatai hozattak ott kárára, jóvá tehetetlen kárára a­ különben is károsult érdekletteknek. És valamint a juh­ nyáj rohan a kolompos után, úgy rohant a gyűlés is meggondolás nél­kül egy oly ember után, ki őket szép szóval, ígérettel, hitegetéssel, bőven ellátni, feltüzelni, s a pillanat hatalma alatt a maga érdekét elő­­mozdítani, az oroszlán részt magához ragadni elég okos volt. Így történt, hogy a gyűlés a helyett hogy s higgadt értelmes érdeknélküli férfiakat választott volna meg osztoztató bírálul, épen ellenkezőleg olyanokat választott meg, kik részben az egylet ügyeibe bele­bonyolódva, annak nem mika­­rábbi lebonyolításán, de a részükre busásan­­ megszavazott napi dijjak minél hosszabb ideig­­ tartó szedhetésén kívül úgy látszik egyébre nem gondolnak. Azonban lássuk magát a gyűlést, lássuk határozatait. Az új mértékrendszer gyakorlati meghonosítása érdekében a földmi­­velés,­ipar- és kereskedelmi miniszter a követ­kező fontos körrendeletét intézte az ország vala­mennyi ívhatóságához. Jövő 1876. év január 1-től kezdve a köz­forgalomban kizárólag a méterrendszer szerinti mértékek és sulyok használhatók. T A R_C­Z A. Egy kereszt története. Beszély irta: V. K. (Folytató­s.) Az ifjú gyönyörrel olvasá e lapot: r Nem beszéltem vele soha, noha félév óta majd mindig vele társalkodom. Tőle tanultam meg, hogy mily szép a természet, a tavasz a föld és ég mosolya. Ő beszél velem az ifjúságról, szerelemről és dicsőségről. Gyakran álmaimból ébreszt föl, majd édes szén derbe ringat, és vir­­raszt fölöttem. Egy egy hangja napokig cseng fülemben és szivemben. Mindenki nevetne, ha tudná, hogy ő az én egyedüli barátom, vigasz­talóm , kedvesem , noha azt sem tudom , hol él és kicsoda. Csak azt tudom, hogy — költő.“ — Mily boldoggá tett ön Margit! — mon­da az ifjú hévvel. — Csendesen! — figyelmezteté a lány­ka , — meg találnék hallani. — Igaz — viszonz­ az ifjú szomorúan, mi vagyok én, s micsoda ön! Nekem ön nem lehet kedvesem, csupán csillagom. Láthatom , fényé­ben gyönyörködhetem , de el nem érhetem soha. ( Margit nem ért rá vigasztaló szavakat mondani, mert lépteket hallottak a porondon, s zavarodva keltek föl egymás mellől. Bertha volt, ki vidám arcczal, örömtől sugározva fogta meg kezeiket. — Mennyire örülök kedveseim, — mon­da szelíden , hogy boldogok vagytok ! III. Atyjuk nem örült. Mikor egyik kirándulá­sából haza érkezett, Fodorkövy szomszéd, ki­hez egy pár szóra befordult, így szólt hozzá : — Kedves barátom, vigyázz! A­min oly sokat nevettünk, azon még szomorodhatunk is. Kertedben egy farkas jár, s elviheti szép bá­rányodat. Ennyit mondott, többet nem. Ezt sem bosszúból, irigységből, vagy haragból mondta, hanem azt híve, baráti kötelessége figyelmez­­­ tetni kedves szomszédját,, hogy baj lehet. Ily angyal és egy szegény kis lutheránus káplán — bizony ez elég nagy baj volna. A szomszéd néhány szava szöget ütött az orvos fejébe, s néhány percz múlva jelenés volt­­ a háznál. Máskor, ha az orvos jött, a lányok együtt szaladtak eléje, nyakába, karjaiba ka­­­­paszkodtak , s csókok közt nevetve kisérték be, s versenyezve szabadn­ált meg minden úti teher­től a mi rajta és nála volt. Most csak Bertha szaladt eléje. Margit hátul maradt, félt és hal­vány volt. — Hát te, kedves leányom! nem jösz­­ hozzám ? Margit oda ment, zavarban volt, s csók helyett, atyja keblére dugta arczát, hogy le ne olvashasson róla valamit. — Nem az vagy, a­kit elhagytam, h­á­ , nyom! — monda az apa, s egyet sóhajtott. Aztán midőn bementek, igy szólt: Margit ve­led valami történt? Mond el! — Oly nehéz elmondani... én nem is tu­dom elmondani... Bertha majd el fogja mon­dani ... És szemlesütve, félve, a másik szobá­ba ment, s az ágyra dőlve, zokogni kezdett. So­hasem szenvedett igy , s lelkét, úgy nyomta va­lami , mintha vétkezett volna. Ezalatt Bertha elmondott mindent, s hoz­zá tette: — Ez történt, kedves apuskám! Nem va­lami ritka történet . . . két fiatal szív találkozott, és megértette egymást. Enyi az egész. Az­ orvos nem tudta, haragudjon-e vagy búsuljon. Szörnyű nyugtalanság fogta el lelkét. Járt kelt föl s alá, mialatt Bertha aggódó sze­mekkel kisérte. — Megértették egymást . . . mintha ez elég volna . . . monda szakgatottan . . . Arra nem is gondolnak , hogy élni is kell a világon , nem­csak ábrándozni, szeretni. Egy fiatal káplán,... kinek sem állása ... sem jövedelme. — Majd lesz édes atyám . . . Györgynek sok esze van . . . a költő . . . — Hát mi az a költő­ ? Egy semmi. Hát állás vagy hivatal az ? Az orvos, daczára önzetlen gondolkozá­sának, elég gyakorlati nézettel bírt, s lelkiis­meretes szüle lévén, nem vehette könnyelműen a dolgot. Ő nem tartotta azt, mit a költők mon­danak , hogy az élet álom, s őszintén szólva, magukról a költőkről sem tartott sokat. Mi köze volt eddig neki e rajongó szegény szívekkel, kik danolnak , röpködnek a levegőben , s többnyire a levegőből is táplálkoznak , oly csodálatosan, mint a madarak. Nem tudta, mit tegyen! El­tökélte magában, hogy Marg­ot le fogja be­szélni e haszontalan ábrándokról, melyek meg­ronthatják életét. De midőn be­ment hozzá és keservesen sírni látta őt, megszánta szegényt. Eszébe jutott, mily érzékeny szive volt mindig , mennyire fájt neki minden, s mennyire nem le­heted vele soha szigorúan bánni. Megsimitá szép szőke fürtéit, keblére von­ta , és szomorúan mondta: — Látod kedves Margitém­ , mennyi bajt okoztál magadnak és énnekem ! A lány nem tudott szólani, és az apa nem tudta nézni szomorú arczát, fölkelt és átment a szomszédba. (Folytatása következik.) Ideje ennél fogva, hogy az új mértékfigy iránti érdeklődés a közönség részéről minél álta­lánosabb és minél behatóbb legyen. A méterrendszer kötelező behozatala véget fog vetni a mérték­ügy tekintetében hazánkban mindeddigien uralkodó bizonytalanságnak, köny­­nyítni fogja nagy mérvben a forgalmi élet min­dennapi számításait s így egyrészt teljes bizony­ságot nyújtva, másrészt a lehető legegyszerűbb kezelés folytán túl nem becsülhető időkimélést eredményezve, bizonyára lendíteni fog a gazda­sági tevékenység minden ágán. Ehez járul még, hogy az európai conti­nens valamennyi nagyobb államában elfogad­tatván a méter rendszer, a nemzetközi forgalom érintkezéseit is fejleszteni fogja, biztosítva egya­ránt a nemzetközi mértékek és súlyok úgy azo­nos, valamint helyes voltát. Ezen szempontoknál fogva a kormány leg­kiválóbb gondjai közé sorozta: jó eleve megten­ni mindazon intézkedéseket, melyek az 1874. évi, a métermérték behozataláról szóló VIII. törv. czikk sikeres keresztülvitele czéljából szüksége­sek, s az e részben legsürgősebbeknek ismert előmunkálatok nagyjában befejezetteknek mond­hatók. — Kétszáznál több mért­ék hitelesítési hivatal állíttatott fel eddig az ország törvényhatóságai által és működését részint már megkezdette, ré­szint legközelebb megkezdendő idejekorán fel lettek szólítva hazánk gyá­rosai és iparosai, hogy a törvényes kellékeknek megfelelő mértékek­ és súlyoknak a közforgalom szükségleteihez képest kellő mennyiségben leen­dő előállítása iránt gondoskodjanak. Facultatív használata a méterrendszer sze­rinti súlyoknak és mértékeknek már folyó évi július hó 1-seje óta lett megengedve. Ideje immár az új mértékrendszer gyakor­lati meghonosításához látni. E részben felette kívánatos, sőt az orszá­gos ügy hovabiztosabb előmozdítása végett m­ul­­­­tatlanul szükséges, hogy hazánk hazafias és ér­telmes polgárai vállvetve közreműködjenek, ne­hogy a népesség tájékozatlanság következtében megkárosuljon. Nem kétlem, hogy az ügy fontosságát s a teendők elodázhatlan voltát méltányolva, az új mértékügynek meghonosítását, népszerűsítését támogatni fogja mindenki, kinek az ország ha­­ladása, a közjólét emelése szívén fekszik. Ezért óhajtandó, hogy a méterrendszert a legegyszerűbb módon ismertető „tudnivalók“, valamint az új mértékeket és súlyokat ábrázoló „színes táblázatok“ minél inkább terjesztessenek. Nem kétlem továbbá, hogy a törvény ren­delkezésének megfelelni fog pontosan és lelki­­ismeretesen minden hazafias honpolgár, és hogy miután jövő évi január 1-től kezdve a közforga­lomban csak hitelesített mértékek és súlyok hasz­nálhatók, gondoskodni fog jó eleve mindenki a törvényes mértékek és súlyok megszerzése iránt. Elkerülhetlenül szükséges pedig, hogy az állami központi mértékhitelesítő m kir. bizott­ság felügyelete alatt kiadott átszámítási tábláza­tok megfelelő példányai minden helyen, hol ad­ás-ve­rési ügyletek rendszerint köttetnek, min­denki által könnyen hozzáférhető helyen kifüg­gesztve legyenek. Az új mértékügy köteles behozataláig im­már igen kevés idő van még hátra, és annyival inkább elvárom, hogy a törvényhatóságok a szük­séges előintézkedéseket hazafias készséggel s a legnagyobb erélylyel megteendik. Felh­ívom ezek után a törvényhatóságot, hogy mindezeket tegye kellőleg közhírré, figyel­meztesse a közönséget az átszámítási, tábláza­toknak ideje korán való megszerzésére s az uj­­ mértékrendszernek gyakorlati, általános és tel­jes meghonosodását mozdítsa elő minden kitel­hető erővel. Az uj mértékrendszerre való átmenetet, mely a gazdasági és forgalmi élet alaptényezőit érinti, annál könnyebben rossz eszközölhető és annál kevesebb megrázkódtatásokat fog szülni, minél inkább hozzá készül a népesség minden osztálya, idejekorán megküzd­ve az átmenet ne­hézségeivel, nehogy utóbb a kényszer szigora által a törvény megtartására szoríttassék. Végül megjegyzem, hogy az uj mérték­­rendszert ismertető munkálatok, valamint az át­számítási táblázatok az ország minden nevezete­sebb papirkereskedésében kaphatók. Budapesten, 1875. sept. 11-én. Báró Simonyi Lajos, s. k.

Next