Borsodi Fiatal, 1958 (1-4. szám)

1958-06-01 / 1. szám

Tizenkilenc ifjúsági exportbrigád dolgozik a DiMáVAG-ban A DIMÁVAG Gépgyárban az év elején még csak tizenegy ifjúsági ex­portbrigád működött, mintegy 80 tag­gal. A KISZ jó szervezőmunkájának eredményeként az utóbbi hetekben új ifjúsági brigádok alakultak. Jelenleg mintegy 150 taggal tizenkilenc ifjúsá­gi brigád dolgozik szervezetten a gyár exporttervének maradéktalan teljesítésén. Öt és félmillió forintot takarítottak meg a diósgyőri kohász fiatalok A Lenini Kohászati Művek fiatal­jai az év eleje óta ötvenkilenc bri­gádban és egyenként több, mint két­ezren vetélkednek a termelési költ­ségek csökkentéséért. Az első három hónap eredmé­nyei alapján a középkori henger­mű fiataljai szerezték meg az el­sőséget. A fiatal hengerészek a tavalyihoz viszonyítva négy tonnával­ növelték a hengermű óránkénti termelését. Jó eredményeiket értek el a selejt és a gyártási költségek csökkentésében is. Az elért megtakarítás értéke: egymillió hétszázezer forint. A második helyein a Martin üzem, a harmadik helyein pedig a finom­­­hemgerde fiataljai végeztek. A Leniii­ Kohászati Művek fiataljainak összes megtakarítása öt és félmillió forint. A mai nappal útnak indul­­ a „Borsodi Fiatal”, a KISZ Borsod megyei bizottságának takarékossági és tár­sadalmi munka híradója, hogy elő­segítse megyénkben a fiatalok taka­rékossági és társadalmi munkáját. A Minisztertanács tavasszal felhí­vással fordult az egész ország lakos­ságához, hogy az életszínvonal eme­lése, az ország erősítése érdekében mindenki a maga területén takaré­koskodjon anyaggal, energiával és idővel. A KISZ Központi Bizottsága ennek alapján határozatot hozott, hogy a fiatalok mindenütt járjanak élen a takarékosságban és a társa­dalmi munkában, legyen ez a mun­ka a KISZ első, több éves nagysza­bású feladata. A cél az, hogy az anyagi eredmény mellett, a takaré­kossági és társadalmi munka nevelő hatást gyakoroljon a fiatalokra a munka, az egyéni magatartás terüle­tén is. E feladat, a fiatalok takaré­kos, előrelátó, jövőre gondoló embe­rekké való nevelése nem könnyű. A „Borsodi Fiatal” segítse elő ■a fiatalok körében a nevelőmunkát, ismertesse a takarékossági és társa­dalmi munka eredményeit és leg­jobb módszereit. A kritika és szatíra eszközeivel tárja fel a pazarlást, a népvagyon herdálását, ostorozza a bürokráciát és a bürokratákat, akik gátolják az ifjúság ta­karékossági és társadalmi munka mozgalmát. A híradó népszerűsítse a legjobb KISZ-alapszervezeteket és a legjobban dolgozó fiatalokat, va­lamint módszereiket, hogy a többi KISZ-alapszervezetek ezek felhasz­nálásával is javíthassák e területen végzett munkájukat. Mutassa meg a híradó a takarékos, a jövőre gondoló fiatalok életét, csa­ládi körülményeit, szórakozását, de ugyanakkor mutassa meg a pazarló, iszákos, jövőre nem gondoló fiatalok életét is, hogy a kettő összehasonlí­tásából megláthassák fiataljaink, hogy melyik élet az igazi, a hasznos, a romantikus az egyén és a társada­lom­­számára. A „Borsodi Fiatal” szerkesztésé­ben, megírásában vegyenek részt megyénk fiataljai minél nagyobb számban. Írják meg véleményüket, javaslataikat, közöljék a feltárt hiá­nyosságokat, az elért eredményeket, hogy mindezeket hasznosítani tud­juk. Kívánnjuk a »Borsodi Fiatal"­­- nak, hogy érje el célját:­­ a propaganda eszközével segítse elő a takarékossági és társa­dalmi munkát, a fiataljaink szocia­lista nevelését. A KISZ MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA Ezek a fiatalok a Borsodvidéki Gépgyár jól dolgozó, exportbrigádjá­nak a tagjai. Munkájukról csak any­nyiit, hogy a megyében 40 exportbri­gád dolgozik és közöttük ők lettek az elsők.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék