Borsodi Fiatal, 1971 (1-12. szám)

1971-01-01 / 1. szám

2 BORSODI FIATAL Nem adminisztrációról volt szó. Tömegbefolyás és demokratizmus Tagösszeírás és tagkönyv-érvényesítés Borsodban legutóbb is fo­lyamatosan és tervszerűen haladt a KISZ-tagösszeírás. Néhány KISZ-alapszervezet­­től eltekintve, 1970. decem­ber 1-ig befejezték e fontos munkát alapszervezeteink­ben. Ezzel egyidőben megtör­tént a KISZ-tagok összeírá­sa, az egyének munkájának értékelése, véleményeik, ja­vaslataik meghallgatása. A fiatalok többsége hasz­nosnak és a jövőben is szük­ségesnek tartja a tagkönyv­­érvényesítést, az egyéni el­beszélgetés e módját, amely az ifjúsági mozgalom ered­ményesebb munkáját segí­tette, fejlesztve a KISZ-hez tartozás érzését. Az elmúlt két év tagössze­írásának és tagsági könyvek érvényesítésének tapasztala­tait felhasználva sikerült fo­kozni e munka politikai jel­legét. Az „Arccal az alap­szervezetek felé” jelszó je­gyében a tagösszeírás hoz­zájárult a KISZ -szervezetek politikai súlyának, szerveze­ti erejének növelése mellett a tömegbefolyás szélesítésé­hez, a demokratikus jogok gyakorlásához. Őszinte légkör­ i politikai akció tükrözte a KISZ-alapszervezetek munkájának, belső életének helyzetét, a fiatalokat érin­tő gondokat, a KISZ-szel szembeni igényeket, és az ál­lami, társadalmi, gazdasági szervek ifjúságpolitikai fel­adatait is. A beszélgetés legtöbb he­lyen őszinte légkörben tör­tént. Sok hasznos vélemény, észrevétel és megvalósítható javaslat hangzott el. Ez is igazolja a fiatalok felelős­ségérzetét önmagukkal és a KISZ-szel szemben. Hang­súlyozták a szervezeti élet javításának és a helyi párt- és gazdasági szervek nagyobb segítségének szükségességét, éppen úgy, mint a KISZ- alapszervezetek anyagi, tár­gyi feltételeinek fokozato­sabb kielégítését. KISZ-tagságunk újra meg­erősítette, hogy­­pártunk if­júságpolitikai állásfoglalásá­val egyetért és a párt hatá­rozatából adódó feladatok megoldása eddig is és a jö­vőben is kedvezően befolyá­solja a KISZ tevékenységét. A KISZ-vezetőségek jó munkáját bizonyítja, hogy reálisan értékelték a KISZ- tagok munkáját, KISZ-meg­­bízatásukat, beilleszkedésü­ket és viszonyukat a közös­séghez. Az akció nem vált tagrevízióvá, sőt az adott időszakban javult a KISZ- tagfelvételi munka. „Menetrend” elvben és gyakorlatban Valamennyi alsóbb szintű KISZ-vb intézkedési tervet készített a helyi jellegű po­litikai, szervezeti feladatok­ra. A KISZ-alapszervezeti titkárok felkészítésén túl több bizottság a reszortfe­lelősök részére is tartott el­igazítást. Megfelelő tájékoz­tatást kaptak a tagösszeírás feladatairól a pártalapszer­vezetek is. A tanintézeti KISZ-szervezetek pártössze­kötői részére megyei érte­kezletet tartottak. Az alap­szervezeti munka segítése és ellenőrzése céljából a KISZ- bizottságok aktívákat küld­tek egy-egy alapszervezetbe. Az alapszervezetek többsége ütemtervet készített, a tag­összeírást megelőzően ren­dezték a tagnyilvántartást és a tagdíjelmaradást, majd taggyűléseken tájékoztatták a KISZ-tagságot a részletes feladatokról. A tagösszeírás­ra való felkészítés megfelelő volt. Az összeíró, illetve az elbeszélgető csoportok több­sége a KISZ-vezetőségből került ki, munkájukat lelki­­ismeretesen elvégezték. Hasznos kezdeményezésnek bizonyult az alapszerveze­tenként vezetett napló — például Sátoraljaújhelyen —, amelyekbe leírták a KISZ- tagok által elmondottakat. Kedvezően­­ hatott, hogy a beszélgetések egy részénél ott voltak a párt, szakszer­vezeti és gazdasági vezetés képviselői is. Káros „ nagyvonalúság ” Sajnos, azonban néhány alapszervezetben nem volt kielégítő e munka. Nem fe­jezték be határidőre a tag­összeírást. Akadt olyan eset is, hogy az összeíró­ csoport fel sem kereste a KISZ-ta­­gokat, csupán a tagnyilván­tartóból írták ki az adato­kat. Ebben az időszakban történt a sorkatonai szolgá­latra való bevonulás. Volt olyan alapszervezet is, ahol a tagösszeírás munkáit 3 tit­kár végezte. Viszonylag sok KISZ-fiatal nem rendelke­zett tagsági könyvvel. Kritika és önkritika A beszélgetés jelentős ré­sze sajátosan, a KISZ belső életét érintő kérdések köré csoportosult. Szinte minden ifjúsági rétegnél bírálták a vezetőséget az egyes KISZ- programok elmaradásáért, a programok egyhangúságáért. Szóvá tették, hogy hiányos a KISZ-tagok tájékoztatása a felső KISZ- és párthatá­rozatokról, valamint az idő­szerű KISZ-munkákról. Több helyen javasolták, hogy kö­vetkezetesen vonják felelős­ségre az alapszervezeti tag­gyűlésekről és más KISZ- rendezvény­ekről igazolatla­nul távol maradó fiatalokat. Elsősorban a falusi és tan­intézeti jellegű alapszerveze­teknél jogos igények hang­zottak el a szabad idő helyes és hasznos eltöltéséhez szük­séges tárgyi, technikai felté­telek biztosításáról. Ugyan­akkor jólesően nyugtázták hogy az ifjúságpolitikai ha­tározat megjelenése óta több kezdeményezés, segíteni aka­rás tapasztalható az álllami és a gazdasági szervek ré­széről. Gondolunk itt új if­júsági klubok és úttörőtábo­rok létrehozására például. Közéleti tevékenység Sok szó esett a társadalmi, közéleti tevékenységbe való bekapcsolódás igényéről. Számos konkrét javaslat hangzott el e cél érdekében. A KISZ-bizottságoknak és az alapszervezeteknek éppen ezért többet kell tenniük, hogy megteremtsük a fiata­lok személyes érdekeltségét a különböző jellegű dönté­sekben, valamint azok vég­rehajtásában. Az üzemekben dolgozó fi­atalok nem tartják megfele­lőnek az ifjú szakemberek bérezését, munkába állásuk, beilleszkedésük a kollektívá­ba több megértést, türelmet és figyelmet érdemelne. Szó­vá tették, hogy a munkahe­lyeket sorozatosan változta­tókat, a „vándormadarakat” szükség esetén adminisztra­tív eszközökkel próbálják megfékezni. Figyelemre méltóak azok a javaslatok, amelyek a szo­cialista munkaverseny szé­lesítésére irányulnak. Több támogatást kérnek a­­fiatal házasok lakásproblémáinak megoldásához — ehhez na­gyobb anyagi áldozatot vár­nak az üzemek, tsz-ek ve­zetőségeitől. Felvetették a különböző árucikkek nyílt, vagy burkolt formában tör­tént áremelését. A járási, városi KISZ-bi­­zottságok felé elhangzott kri­tikai észrevételek, javaslatok többsége is jogos és reális. Ilyen volt például az, hogy a helyszíni segítségadás vál­jon hatékonyabbá, a JB tag­jai és a függetlenített appa­­rátus vegyen részt több he­lyi jellegű rendezvényen, le­gyen differenciáltabb a ve­zetőképzés. A reszortfelelő­sök járási, városi szintű fel­készítése sem megfelelő. A KISZ-bizottságok nyújtsanak több segítséget a tanintézeti KTSZ-munkához, és így to­vább. 11 Mindez egyértelműen bi­zonyítja, hogy a tagösszeírás és tagkönyvcsere nem vala­miféle adminisztratív dolog volt, hanem a tömegbefolyás és a demokratizmus növelé­sének hatékony eszköze. E Pályaválasztás idején e é­vről évre visszatérő gond így január—február forduló­ján az általános iskolát most végző fiatalok pályavá­­lasztása. Jóllehet a továbbtanulási jelentkezéseket az iskolákban február 10-ig kell beadni, a pályaválasztási mun­ka már jóval előbb megkezdődött, de e sorok megjelenése idején még nem zárult le. A Borsod megyei és Miskolc városi lehetőségekről bősé­ges tájékoztatást ad a Pályaválasztási Tanácsadó füzet, amely tételesen felsorolja, a megye és megyeszékhely melyik tan­intézetében milyen képzést lehet kapni, hány diákot tudnak felvenni az egyes tagozatokra és — mert a kollégiumi fé­rőhelyek nagyon korlátozottak — azokból hány lehet vidéki. Sajnos, miskolci férőhely sokkal kevesebb juthat vidékiek­nek, mint ahány fiatal szeretne itt továbbtanulni. A korábbi évek tapasztalatai és az idei jelentkezések ed­digi ismeretében el kell mondanunk, hogy még mindig igen kevés munkás- és parasztszülő választja gyermekének a gim­náziumot. Szakközépiskolába, vagy szakmunkásképző inté­zetbe irányítja gyermekét abból a meggondolásból, hogy ott hamarabb kap keresetet biztosító képzést. Pedig a gimnázi­umon keresztül vezet az út elsősorban a felsőoktatáshoz, a főiskolához, egyetemhez, s ennek elvégzése megadja azt a magas fokú tudást, amellyel a mai munkás-paraszt gyerek, kisdiák, a jövő felnőttje elfoglalhatja az őt és osztályát meg­illető helyet, a vezető posztokat a holnap társadalmában. KISZ-szervezeteinknek napjainkban egyik legfontosabb feladatuk a pályaválasztási munka segítése, az irányulás jó befolyásolása. Szívós munkát kíván ez a pedagógusoktól, el­sősorban az osztályfőnököktől, az iskolai pártszervezetektől, de leginkább a KISZ-szervezetektől, az ifivezetőktől, úttörő­vezető nevelőktől. Nem elég a pályaválasztás számadatokban megfogalmazott lehetőségeit feltárni a szülők és a gyerekek előtt, jó velük megismertetni az egyes pályák elérhetési le­hetőségeit is. A divatos szakmák túlzsúfoltságát, a kevésbé frekventált foglalkozások érdekességeit, az egyéni kívánalmak és a nép­gazdaság szakemberszükségletének kapcsolatát, s nem utolsó­sorban szem előtt kell tartani azt a korábban már megfogal­mazott és a X. pártkongresszuson megerősített állásfogla­lást, hogy fokozottan kell segíteni a fizikai dolgozók gyerme­keinek továbbtanulását. Helyes, ha közülük mind többen a továbbtanulást fokozottabban biztosító gimnáziumban sze­reznek középfokú képzés. Ifjúsági klubot avattak a kurityáni KISZ-isták, amit társadalmi munkában alakítottak át a lelkes fiatalok. Az avatóünnepség után birtokukba vették a fiatal generáció tagjai. (Fotó: Laczó József) 1971. január A KISZ feladatai a kollektív szerződések megkötésében A Kommunista Ifjúsági Szövetség Borsod megyei Végrehajtó Bizottsága megvizsgálta az 1969—1970-es kollektív szerződések ta­pasztalatait, és az elemzés után álást foglalt az 1971—1975-ös időszakra megkötendő szerződésekkel, illetve a szerződéskötésben a KISZ szervezetekre váró feladatokkal kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatban kiadott javaslat leglényegesebb pontjaiból néhá­nyat idejegyzünk. Az új kollektív szerződé­sek megkötésével kapcsolat­ban, új központi intézkedé­sek is születtek. Megjelent a munkaügyi miniszter rende­lete, az ehhez kapcsolódó SZOT és MüM együttes irányelv és előkészítés alatt áll egy olyan módszertani se­gédlet, amelynek kidolgozá­sában a KISZ Központi Bi­zottságának illetékes osztálya is részt­ vesz. Értelmezés és végrehajtás A megjelent irányelvek felvilágosítást adnak róla, milyen határidőre kell elké­szíteni és évente felülvizs­gálni, esetleg módosítani a szerződéseket. Az egységes joggyakorlat érdekében ho­­gyan kell a vállalatok részé­ről helyesen értelmezni és végrehajtani a rendeletet. A KISZ-szervezeteknek a kollektív szerződéseik készíté­sében való feladatait a KISZ KB titkársága 1970. novem­ber 30-án megtárgyalta. Iránymutatásul szolgál a szer­ződések kötésénél az 1016/ 1967. sz. kormányrendelet és az annak kiegészítése tár­gyában megjelent több mi­niszteri felhívás. Továbbra is aktuális a KISZ KB 1968. évi felhívásában felsorolt kérdések — próbaidő, fel­mondási idő, túlmunka, kez­dő szakemberek bérezése; tanulás, továbbtanulás, ta­nulmányi szabadságok; szo­ciális, sport- kulturális alap felhasználása, ebből a KISZ-szervezetek anyagi tá­mogatása; lakásépítés, ifjú­sági lakásépítési akciók tá­mogatása; munkásszállások­kal kapcsolatos kérdések; if­júsági termelési mozgalmak erkölcsi, anyagi elismerése; KISZ kitüntetésekkel járó el­ismerések­­ napirenden tar­tása és azoknak a kollektív szerződésekben szerepelteté­se. Iránymutatásul szolgál a KISZ KB 1968. februári és decemberi határozataiban megfogalmazott kérdéseknek a szerződésekben való szere­peltetése, továbbá a KISZ KB-nak a KISZ-alapszerve­­zetekhez és a SZOT titkár­ságának az üzemek szakszer­vezeti bizottságaihoz és igaz­gatóihoz intézendő levele. Felelősségteljesebb részvétel A kollektív szerződések kö­tése kapcsán a KISZ részéről Borsodban a következő fel­adatok adódnak: 1971 elején, a januári já­rási és városi bizottsági ülé­sek foglalkozzanak a kollek­tív szerződések megkötésé­nek problémáival. Kívánatos, hogy a módszertani útmuta­tók, a KISZ KB már említett levele minden szervezethez a legrövidebb időn­ belül el­jussanak. A járási, városi, nagyüzemi KISZ-bizottságok a felkészülés és felkészítés céljából kapják és ismerjék meg a KISZ MB 1969-es bri­gádvizsgálatának anyagát, ugyanezen szervek értékeljék az 1969—1970-es kollektív szerződés tapasztalatait, és azok, valamint a megkapott dokumentumok alapján ké­szítsék fel a KISZ-szerveze­­tek vezetőit a kollektív szer­ződések készítésében való aktív részvételre. Vitatkozzon a tagság is A felkészítés során a járá­si, városi KISZ-bizottságok az alapdokumentumokban fog­laltakon kívül még a követ­kezőkre hívják fel az alsóbb bizottságok és KISZ-vezetők figyelmét: A nagy-, közép- és kisüze­mi bizottságok az illetékes szakszervezeti bizottságokkal együttműködve vegyenek részt az 1969—1970-es kollek­tív szerződések tapasztalatai­nak értékelésében, valamint az új, 1971—1975-ös szerző­déseket előkészítő munkabi­zottságok munkájában. Az üzemi KISZ-bizottságok töre­kedjenek arra, hogy a terü­letükön levő KISZ-vezetők és tagok ismerjék meg a kol­lektív szerződés készítésének lényegét, célját, a különböző dokumentumokat. Az elké­szült kollektív szerződések tervezetét kapják meg a KISZ-alapszervezetek is, azo­kat taggyűléseiken vitassák meg, és továbbítsák a javas­latokat, észrevételeket az il­letékes üzemi KISZ-bizott­­sághoz. A nyers tervezetet az alapszervezetek javaslatainak figyelembevételével az üzemi KISZ-bizottságok végrehajtó bizottsági üléseken vitassák meg, és javaslataikat juttas­sák fel az előkészítő bizottsá­gokhoz. Az összevont válla­latok KISZ-titkárainak koor­dinációs tanácsai mindenütt tárgyalják meg a kollektív szerződésből adódó feladato­kat és a fiatalokat érintő ja­vaslatokat. Az országos jelle­gű, de Borsod területén levő vállalatok, illetve gyáregysé­gek KISZ-titkárai, akik tag­jai az országos szintű koor­dinációs tanácsoknak, az elő­zőekhez hasonlóan vegyenek részt a szerződések előkészí­tésében, a tervezet vitájában. A kollektív szerződések előkészítésében a KISZ-szer­vezeteknek fontos feladata, hogy hosszú távon befolyá­solják a fiatalokkal való fog­lalkozást, s ez természetesen kihat egész politikai munká­jukra is.

Next