Gulyás Sándor - Zsoldos Ferenc (szerk.): Botanikai Közlemények, 80. kötet (1993)

1993 / 1. szám - SCHMIDT ANTAL: Dr. Uherkovich Gábor 80 éves

háború alatt az állomás épülete és berendezése teljesen megsemmisült. UHERKOVICH GÁBOR azonban ezekkel a bajai dunai vizsgálatokkal jegyezte el magát végleg a folyók biológiai, elsősorban algológiai kutatásával. 1948-ban Pécsre került, ahol az ott létrejött pécsi Tanárképző Főiskola egyik alapítójaként a Növénytani Tanszéket vezette. Ugyancsak az ő nevéhez fűződik a főiskolai botanikuskert létrehozása, és később sokat fáradozott annak bővítésén is. Ebben az időszakban kezdte el a Scenedesmus zöldalga nemzetség intenzív kutatását. 1957-ben „ellenforradalmárként" el kellett hagynia főiskolai tanszékét és akadémiai kutatóként a szegedi József Attila Tudományegyetemen működő Tiszakutató Állomásra került. Itteni kutatásai kiterjedtek a folyó egész hazai mederszakaszának al­gológiai vizsgálatára. Emellett hidrobiológiai speciális kollégiumot tartott a hallgatók­nak. Publikált eredményei nyomán 1963-tól számos és újból is megismételt meghívá­sokat kapott külföldi egyetemekre, előadások tartására és kutatóintézeti munkára. 1963—1975 között Finnország (Helsinki, Tvärminne, Joensuu) és Svédország (Uppsala, Lund, Anebhoda), 1963—1978 között Németország (Plön, Helgoland, Greif­swald, Stechlinsee, Hiddensee), 1968-ban Lengyelország (kutatás a Visztula egész hosszában), 1973-ban Hollandia (Groningen), 1975-ben Jugoszlávia (Palicsi tó), 1960—1988 között több ízben is a szülőföld, a mostani Szlovákia. Tiszakutató tevékenységét, amikor a kutatások súlypontja a folyó középső sza­kaszára tevődött át, Szolnokon folytatta. 1970—1971 között munkájához a szolnoki Damjanich János Múzeum adott otthont. Itt jelent meg a Tisza lebegő paránynövényei c. nagy átfogó Tisza-monográfiája. 1972-től 1978-ban történt nyugállományba kerüléséig a Pécsi Orvostudományi Egyetemhez tartozó kutatólaboratóriumban, saját lakásában dolgozhatott. Utána pedig még évekig tudományos tanácsadó a Pécsi Vízmű laboratóriumánál valamint a Balaton­kutatásnál. UHERKOVICH GÁBORt tudományos tevékenysége nemzetközileg is ismert és elis­mert kutatóvá tette. Munkásságának eredményei főleg négy területen jelentkeztek: 1. A Scenedesmus nemzetség kutatása. A hazai kutatási eredményeket össze­foglaló és rendszerező monográfia (Die Scenedesmus- Arten Ungars, 1966) az MTA kiadványaként jelent meg német nyelven. Kibővített változatának kézirata 1992-ben készült el és korlátozott példányszámban sokszorosítva került a szakemberek kezébe. 2. Folyóvízi kutatások. A skála rendkívül széles, hiszen a hazai nagy folyók ku­tatására éppúgy kiterjedt, mint a kisebb vízfolyásokra, továbbá a Visztulára, valamint Albánia, Skandinávia, Szlovákia és Amazónia folyóira is. 3. Alig, vagy egyáltalán nem ismert hidrobiotopok kutatása. Ilyen jellegű vizsgálatokat végzett a Balatonon (élőbevonatok, üledékfelszín), dunántúli tőzegmohás vizeken, természetvédemi területek kisebb vizein, Duna—Tisza közi szikes vizeken. 4. Taxonómiai kutatások. A minden alga-divíziót átfogó kutatásai során több száz a hazai flórára, vagy a tudományra nézve új taxon regisztrálása, leírása mellett lényeges kiegészítő adatokkal szolgált az édesvizekben ritka vörösmoszatok ismeretéhez (Thorea ramosissima, Bangia atropurpurea). UHERKOVICH GÁBOR munkamódszerére a legáltalánosabban az volt jellemző, hogy a természet megfigyelésén alapuló vizsgálatokat végzett, természetben gyűjtött anyagot dolgozott fel. Az eredmények kiértékelését mindig széles körű összefüggések (meteorológiai, hidrológiai tényezők, a víz kémiai és fizikai paraméterei, antropogén hatások stb.) alapján végezte el. Terepgyűjtéseit­­ esetenként egészítette laboratóriumi kísérletekkel (pl. egyes rendszertani kérdések tisztázása a Scenedesmus fajok vizs­gálatánál). UHERKOVICH GÁBOR tudományos eredményeit az 1960-as években szinte jobban

Next