Állami főreáliskola, Brassó, 1891

53 Történelem. Heti 3 órában tanította Dr. Mika Sándor. Tankönyv: Mangold Lajos »A magyarok oknyomozó törté­nelme«. Elvégzett tananyag: Magyarország történelme a legré­gibb kortól 1848-ig Philosophiai propaedeutika. Heti 3 órában tanította Bom­­bar Emil. Tankönyv:­­Toly H. »Philosophiai propädeutika«. Elvégzett tananyag: A logika és psychologia elemeinek ismer­tetése. Mathematika. Heti 3 órában tanította Walther Béla. Tankönyv: Mocnik — Klamarik — Wagner »Algebra« és »Geometria«. Elvégzett tananyag: Analytikai sík geometria, és pedig az egyenes és a másodrendű görbék (kör, elipsis, hyper­bola, parabola) tárgyalása. — Heti 1 órában egész éven át a megelelőző osztályok algebrai és geometria tananyaga ismé­­teltetett. Természettan: Heti 5 órában tanította Szontágh Gusztáv. Tankönyv: Czógler Alajos »Természettan«. Elvégzett tananyag: Hőtan Elektromosság- és mágnességtan. A kosmographia elemei: Ábrázoló geometria. Heti 2 órában tanította Szépréthy Béla. Tankönyv : Suppan Vilmos »Ábrázoló geometria« III. r. Elvégzett tananyag: A térelemek persp. ábrázolása. Az egy­szerűbb testek persp. képeinek szerkesztése, tekintettel a meg­világítás viszonyaira. A gömb stereographikus projectiója. Szabadkézi rajz. Heti 2 órában tanította Raidl Sándor. Különböző stylű domború ékítmények és összetettebb építkezési részletek, valamint fejek és emberi testrészek raj­zolása és árnyalása. Torna. Heti két órában tanította Méhely Lajos. A be­gyakorolt tananyag a VI. osztálynál van feltünteve, minthogy a tanórák közösök voltak. Rendkívüli tárgyak. Latin nyelv. I. cursus. Heti 4 órában tanította Binder Jenő. Tan­könyv. Pirchala Imre »Latin nyelvtan reáliskolák számára«. Végzett tananyag. Olvasás. Az alaktan vázlata módszeres tan­menetben. Accusativus cum infinitivo; participium atributivum , gerundium és gerundivum. Olvasmányok, a tankönyvben foglalt kis olvasmányok, írásbeli dolgozat havonként 2. Tárgya fordí­tások magyarból latinra. II. cursu­s. Heti 3 órában tanította Binder Jenő. Tan­

Next