Budapest, 1981. (19. évfolyam)

7. szám július - Dr. Buza Péter: A postamestert Klári néninek hívták

* „Közzéteszi: Prokoppné Kosatkó Anna igazgató­tulajdonos." Ez áll az iskolai értesítő címlapján. Érdemes lapozgatni a vékonyka füzetben. Milyen iskolában, milyen szellemben, mit tanított akkori­ban egy leánypolgári tanítónője, századunk próza­fejedelmének felesége? „A lefolyt iskolaévet a múlt évi szeptember hó else­jén beiratkozásokkal nyitottuk meg. Beiratkozott 74 növendék. Miután szeptember hó 9-én ünnepélyes „Veni Sancte" alkalmával Isten segítségét kértük, meg­kezdődött a rendes tanítás, s amikor rendeztük az osz­tályokat, felolvastuk az iskolai szabályokat..." Részletek a rendtartásból: „Az évi tandíj 60 korona. Ez negyedévi vagy félévi részletekben előre fizetendő. ” Az iskolában adható nevelés és oktatás sikeréhez szükséges lévén a szülők vagy azok helyetteseinek közreműködése, továbbá a nevelésnek úgy a család körében, mint az iskolában lehető összehangzó kezelése végett a t. szülők vagy azok helyetteseit felkérem, hogy engemet időről-időre a növendékek otthoni maga­viseletéről, szorgalmáról, orvoslást igénylő hibáiról, jó és rossz szokásairól értesíteni s egyúttal gyerme­küknek az iskolában való magaviseletéről az osztály­főnöknél vagy az iskola igazgatójánál tudakozódni szíveskedjenek. — Betegség vagy más fontos okból eredő tanóra mulasztás bizonyítvány által az illető osztályfőnöknél igazolandó. — Igazolandó mulasztást képez a tanulónak vallása szerinti ünnepnapján való iskolamulasztása is; de csak azon esetben, ha hitfelekezete s esetleg az illető lelkész által e tárgyban a benyújtandó jelentésben az oly ünnepnek jelentetik, melyen a tanulónak vallása szerint, okvetlenül isteni tiszteletre kell menni, s e mel­lett a tanuló szülei az ily ünnepnapon való elmaradást írásilag kívánják. — Az ablakokat nyitogatni és az utczára kinézni tilos. — A tanuló az iskolát elhagyva is tartozik magát illedelmesen, csendben viselni, s legrövidebb úton, ácsorgás nélkül hazamenni. — Megtörténhetik, hogy a növendékek egymás felöltőjét, nap- vagy esernyőjét kicserélik. Felkérem a tisztelt szülőket s azok helyetteseit, hogy ha gyermeke­ik ilyen cserélést követnek el, az elcserélt tárgyat min­dig még az­nap hozzám visszaküdeni szíveskedjenek. Felkérem továbbá a szülőket, ne engedjék meg, hogy gyermekeik ékszerekkel jöjjenek az iskolába, vagy elveszíthető más értékes tárgyakat hozzanak maguk­kal." A „Tanári testület" című fejezetben olvashatjuk: ,,Holics Eugénia Janka, aki­ tanítónő, a II. osztály főnöke. Tanított magyart az I—IV., földrajzot az I—III. és szépírást az I—II. osztályban." Ez heti 27 óra tanítást jelentett! A tantestület egyébként az 1901—1902-es tanévben, a szintén tanító igaz­gatónővel együtt hét főt számlált. •••••••••••••••••••••••| Holics Janka Mit tanított magyar irodalomból a legnagyobbak­nak, a végzős 15—18 éves negyedikeseknek, heti három órában a kispesti leánypolgári? Megtudjuk a tantervből: ,,Költészettan. A költészettan tárgya. A művészet fogalma. A belvilág költészete és ezeknek válfajai. A külvilág költészete: a leíró és elbeszélő költészet s fajai. A drámai költészet és fajai. Irodalom: Az iro­dalom fogalma és korszakai, irodalomtörténetünknek egyes kiváló és korszakalkotó alakjai és azoknak követői: Pázmány, Mikes, Kármán, Csokonai, Kis­faludy Sándor és Károly, Lévai és Kazinczy társaival mint a nyelvújítás megteremtői: Kölcsey, Katona, Vörösmarty, Bajza, Eötvös, Jósika, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Jókai, Széchenyi, Kossuth és Deák. Szép olvasás, szavalás." S álljon itt még egy passzus az igazgatónő ünnepi beszédéből, amellyel a 12 végzőstől, köztük Hildenstab Jusztinától búcsúzott: „Kedves Gyermekeim ! Elváltok ettől a kis hajléktól, mint a madár a fészkétől, mint a hajó a kikötőtől. Útravalónak mit adjak? Lelkem szeretetét adom veletek, s viszonzásul csak annyit kérek, bármerre vessen az élet tengere, tartsátok szívetekben s lelketekben azt, amit itt tanultatok, lelszavatok mindig az maradjon, amit mi adtunk alkatokra: Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!" Móricz Zsigmond 1905. január 5-én Vashegyen — Gömör megyében — vezeti oltár elé a kispesti tanítónőt, Holics Eugénia Jankát. A Ferencvárosban bérelnek lakást. Alkovás, egyszobás otthonuk cí­me: Üllői út 91. második udvar, első emelet. A ház falán, a kapu mellett, ma: emléktábla. Lezárult ház az 1900 őszétől 1904 teléig tartó időszak. S ha ott, azon a barátságos házon — Klári néni, Juci­ka, egy kedves és mostoha sorsú család egykori otthonának falán — nem hirdeti is már­ványlap arany betűkkel azt, amit aligha volt illendő dolog elfelejtenünk, e néhány év emléke mégis és visszavonhatatlanul része irodalmunk történeté­nek. A debreceni református kollégium tanári kara. Jó részük Móricz Zsigmondot is tanította

Next