Budapest, 2006. (29. évfolyam)

3. szám március - Lengyel Balázzsal Zeke Gyula beszélgetett: „...mint sokszor életem során egész' másféle világ van...”

7.A BUDAPEST borművet. A korábbihoz hasonlóan u­gyancsak bronzból öntött reliefet 1999 októberében ismét beépítették a szobor terméskő talapzatába. Mivel az eredeti bronz dombormű alsó részén lévő szö­veget pontosan nem lehetett rekonstru­álni, csak a „KOSSUTH LAJOS" felirat került fel annak alsó részére. A Kossuth letartóztatására utaló mészkő emlék­táblát a felújított posztamens hátsó olda­lára helyezték át, így az elfogatás he­lyéről és időpontjáról továbbra is tájé­koztatást kaphat az arra járó. (Az em­lékmű helyreállítása alkalmából Ka­racs Dénes 1999-ben kis füzetet szer­kesztett, amely részletesen szól az 1913-as avatásról és az emléktábla pótlásáról. A kiadvány a Hegyvidékünk Gyöngysze­mei sorozat 3. számaként jelent meg.) A zugligeti Kossuth-emlékmű továb­bi érdekessége, hogy 1933-ban földmé­rési jelet helyeztek el a posztamensen: az 1493. számú szintezési tárcsa került a talapzat oldalára. A cikk elején felmerült kérdésre visz­szatérve (melyik alkotás tekinthető az első köztéri Kossuth-szobornak Buda­pesten?), megállapítható, hogy Fleischl Károly műve ugyan előbb készült, de alapvetően épületplasztikának számít. Klasszikus értelemben vett köztéri alko­tásként — Budapest korabeli határainak figyelembevételével — a Tóth István min­tázta mellszobrot illeti az elsőség. — Tisztelt és kedves Lengyel Balázs! Hadd üdvözöljelek először is a Budapest hasábjain, s köszönjem meg olvasóink ne­vében, hogy szép korod nyűgein felülke­rekedve időt szántál ránk. Irodalmunk közönsége előtt ismert a személyed és mű­ködésed, kezdve a Márciusi Front meg­alakulásában és tevékenységében betöltött fontos szerepeddel, folytatva az Újhold lét­rehozásával valamint szerkesztésével 1946-1948 között, majd elhallgattatá­sotokat követően gyermek- és ifjúsági kö­teteid, lassú és nem teljes visszaengedésed az irodalmi nyilvánosságba az 1970-es évek elejétől, az Újhold-Évkönyv szerkesz­tése 1986-tól, majd az 1989-es politikai fordulattal felgyorsuló kései elismerés gesztusai. Én itt most mégsem ezekről a dolgokról kérdeznélek, nem az életed és a pályád egészéről, amelyről visszaemléke­ző esszéidben és a Kabdebó Lórántnak a­dott interjúban (Újhold-Évkönyv, 1986­/1, 476-491. p.) részletesen írsz, beszélsz. Tekintve lapunkat, ezúttal Budapesthez, a városhoz való viszonyodról faggat­nálak. Kezdjük azonban középtájt! Vol­na-e még mondanivalód a legutóbbi számban közölt, el nem küldött levélről, melyen a Te aláírásod is ott áll, s mel­lyel kapcsolatban megerősítetted, a Nyu­gat újraindítási próbálkozásainak egyik hamvába holt kísérletével van dolgunk. Volt-e valamiféle összefüggés e kudarc­ba fúlt törekvés és az Újhold 1946-os megindítása közt? — Igen volt, hogyne lett volna. Bár az Újhold közvetlenül a Kéry László szerkesztette Magyarokból vált ki, amely már 1945 áprilisában megindult. Sőtér István és Thurzó Gábor voltak még a ve­zető alakjai. A Centrálban tartott szer­kesztőségi üléseken megfordult némely­kor Hatvany Lajos, és egyszer ott volt Schöpflin Aladár is, akik köztudottan nem állhatták egymást. „Nem kívánok a Hatvanyval beszélni" — mondta akkor ott Schöpflin. Hát így, lassan érlelődött meg bennünk, Rába Györgyben, Mán­dy Ivánban, Pilinszky Jánosban és Ne­mes Nagy Ágnesben, hogy ez a Magyarok nem egészen az, amire mi gondoltunk, és indítottuk meg 1946 nyarán az Újholdat. Keddenként voltak a Centrálban a szer­kesztőségi délutánok, asztalunk a kony­hapultnál, a mostanában bemutatókra használt galéria alatt állt. - Köszönjük, becses hír az utókornak. Tér­jünk hát rá akkor a városi életedre, mi az első már eleven emléked Budapestről? — A Bartók Béla útról nyílik a Ke­lenhegyi út, ott laktunk először. Arra emlékszem nagyon élesen a húszas é­vek közepéről, hogy az autók nem tud­tak fölmenni a hegyre, a taxik. A mo­torjuk gyenge volt, és mindig megálltak a Kelenhegyi út alján, ott volt a festő­iskola nem messze, és ott megálltak a kocsik, mindig megálltak, és nevettünk, emlékszem, van egy ikertestvérem, Hor­váthné Lengyel Piroska, nevettünk min­dig, hogy az autók nem tudtak fölmenni a hegyre. Négyen voltunk gyerekek, az ikertestvérem mellett volt két bátyám, ők már nem élnek. A Fehérvári út volt a felnövésem színhelye, utána az Avar ut­cában laktunk, ott, a sínek közelében, a­hol a vonatok az alagútba mennek. Ak­kor még a mozdonyokkal állandóan lök­dösték egymást a vonatok, élesen emlék­szem a csattanások ismétlődő hangjaira. Onnan kerültünk át a Damjanich utcába, úgy tizen-egynéhány éves koromtól. - Maradt benned valamiféle összkép is a városról, mint sokszor életem során, egész­ másféle világ van..." Lengyel Balázzsal Zeke Gyula BESZÉLGETETT FOTÓ: Sebestyén László

Next