Budapest, 2006. (29. évfolyam)

3. szám március - Saly Noémi: Könnyű forgalmat elérni azon a kitűnő helyen

7.A BUDAPEST rendre kerüljön. Abban bizakodott, hogy ott egy Haranghy-gyűjteményt le­het majd létrehozni. Az átadás jegyző­könyvét a Hotel Béke igazgatóhelyette­se, Blaskó Péter (ma is ő vezeti a Békét) és a Körmendi Városi Kórház nevében Komjáthy Kálmán írta alá. Kőszeg vá­rosa segített a tranzakcióban, így há­rom kép („Szondi búcsúja apródjától", „Hogy vitt ezerekkel...", Hazatérés va­dászatról") 1987-ben Kőszegre került, köszönetképpen. A többi Körmenden egy üzemi raktárban, majd egy zenei próba­teremben kötött ki. Aztán a Rázsó Imre Szakközépiskolai Kollégium számára edzőteremként szolgáló helyiségben tar­tották a képeket évekig. Az erősítőgépek mellett a falhoz támasztva sorakoztak, két avagy három részre vágva, hiszen némelyik kilenc négyzetméternél is nagyobb, s másképp nem fért volna be az ajtókon... Ez a kollégium a Batthyány-Stratt­mann-kastélyban működik, az edzőhe­lyiség a kastély kápolnája volt. Azóta a képek­­ négy kivételével (egyikük a ne­vezetes „Mátyás király követei tokaji bort visznek a velencei dogénak" című), amelyek a Batthyány-kastélyban, vagyis a szakmunkásképző igazgatói irodájá­ban maradtak — újra útra keltek, a ká­polnát pedig helyreállították. A fellelhető dokumentumok között o­lyan is akad, amely szerint 1990 novem­berében dr. Fabényi Júlia, a Szombat­helyi Képtár igazgatója és Marosfalvi Antal restaurátor Körmend felkérésére árajánlatot adott 13 kép restaurálására. Tizenegy évvel később, 2001 januárjá­ban Honfi János körmendi polgármes­ter 11 Haranghy-képet hivatalosan áta­dott Fekete Györgynek, a Danubiushoz tartozó Thermal Hotel Hévíz igazgatójá­nak. A szállodavállalat ezeket a képeket restauráltatta, és elhelyezte étterme, kon­ferenciatermei és sörözője falain. A címe­ikből következtethetünk arra, melyik ko­rábbi, Béke-beli termet díszítették: „Egyiptomi vadászjelenet", „Hadd zúg­jon az álgyú", „őszi harmat, hideg eső, ősszel érik meg a szőlő", „Sör­szállítás Drégely várába", „Sörben a barátság,", „Sörben a szerencse", „Sörben a vi­gasztalás", „Sörben a jókedv", „Sörben az erő" és két Shakespeare: „A windsori víg nők", Téli rege". Érdekesség, hogy miközben a­­ mi­nisztériumi listán védetté nyilvánított­­„Szeget szeggel" ábrázolásnak nyoma sincs a maga tárgyi valóságában, létezik egy olyan Shakespeare-színmű ihlette kép részlete, amelyről sehol sem olvasni feljegyzést, mégis — tapinthatóan — van! Ez pedig a IV Henrik (a Falstaff-törté­net) egy darabja. A fennmaradt kép­részlet nagyságából következtethetünk a méretre és a témájára. A figura ugya­nis a mű Poins nevű szereplője, akinek a neve olvasható is a kép alsó sávjában. Egy nagyjából négyszer ekkora olaj­kép jobb szélső sávja a képrészlet. Mellette, rajta, egymásra döntve fekszik ugyanott a „Sok hűhó semmiért" (három részre vágva), a „Két veronai ifjú" (két rész­ben), „A makrancos hölgy"(két részben). Tartózkodási helyük a Festetics-kastély pincéje Keszthelyen. Ott állnak res­taurálásra, megfelelő helyre, jó gazdára várva a „Haranghy-múzeum" festmé­nyei a pincefolyosón. Ha sikerül a sor­sukat megoldani, s ennek majd lelke­sen örülünk, mint most — húszévnyi há­nyattatás után - a Hévízen helyreállítot­taknak, valaki majd büszkén mondhatja, hogy megmentette ezeket a festménye­ket! Bár így lenne — legalább! De nem lehetne, nem kellene kultu­rális örökségünket eredeti helyén meg­őrizve, karbantartva, végre (a) békében hagyni? Könnyű forgalmat elérni azon a kitűnő helyen... A BRITANNIA (MA BEKE RABISSON) SZÁLLÓ egykori igazgatója, Németh Aladár (1890—1974) 1964-ben írásba foglalta a szállodához fűződő emlékeit. A 16 oldalas gépirat eredetijét a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeum őrzi. Ebből közöljük a bővítésekre, átépítésekre vonatkozó részleteket. Németh Aladár és felesége 1926. okt. 1-ig bérlői minőségben a debreceni Arany Bika nagyszállót s az azzal kapcsolatos nagyméretű éttermet, kávéházat, hang­versenytermet, mosodát és autógarázst vezettek. 1926 októberében... átvették a Britannia szálló vezetését, [ami... ] döntő változásokat eredményezett. [... ] A Szondy Söröző... alárendelt jelen­tőségű, értéktelen alagsori helyiségek összevonásából és átalakításából kelet­kezett. A kőbányai sörgyárak szakértői nagyon pesszimista szellemben nyilat­koztak a készülő sörözőről, mondván, hogy azon a rossz helyen egy új söröző nem lehet életképes. De a megnyitás u­tán, amikor a söröző forgalma napról­napra emelkedett, a szakvélemény már így módosult: „Könnyű forgalmat elérni azon a kitűnő helyen!" Haranghy képsorozata a vadászat tör­ténetét mutatja a legmegkapóbb s leg­művészibb ábrázolásban. E teremben egy kandalló is épült, amely a helyiséget még barátságosabbá teszi. Az üvegab­lakok Haranghy kartonjai nyomán Kopp üvegfestő alkotásai, és a magyar vadász­tájakat ábrázolják. Székely Ivó: A forgalom nagyarányú megduzzadása szükségessé tette a sön­tés teljes átépítését. Ebből keletkezett a Székely Ivó, nevéhez illő erdélyi fa­ragott fa berendezésével és barátságos fülkéivel ma is a közönség kedvelt he­lye.[... ] Kávéház. A körúti homlokzaton lévő boltok... megszüntetésével s a fodrász­üzletnek a szomszédos, Teréz körút 41. számú házba való áthelyezésével felsza­badult a körúti homlokzat. [... ] A boltok helyén kávéház létesült a halihoz csatla­kozóan. Haranghy Jenő 6 hatalmas go- Saly Noémi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék