Budapesti Hírlap, 1853. január (1-26. szám)

1853-01-01 / 1. szám

K2 Haditöörvényszéki ítélet. I. Nagy Albert, maros­vásárhelyi, ma­rosszéki születés, Erdélyországban, 20 éves, re­formátus , nőtelen, bölcsészetet végzett, volt honvéd, és néhány hónapig állítólag Sárbogárdon Fejér megyében posta­kiadó, legközelebb azonban foglalkozás nélkül Pesten. II. Hegymeghy Sámuel, mádi zemp­­lén megyei születés, Magyarországban , 27 éves , református, nőtelen, ügyvéd, volt honvéd és né­hány hónapig segéd egy itteni ügyvédnél, legkö­zelebb azonban foglalkozás nélkül. III. Kovács János, máskép Halasi, halasi, kis­kunsági születés, Magyarországban, 38 éves református, nős, öt gyermek atyja, házatlan zsellér és fuvaros Gerjenen Tolna megyében. IV. Benkő Sándor, duna-pataji, pest­­soltmegyei születés, Magyarországban , 27 éves, református, nőtelen, születés helyén paraszt és volt honvéd. V. Geller Károly, ordasi, pest-soltme­­gyei születés, Magyarországban, 26 éves, refor­mátus, nős, 3 gyermek atyja , házas paraszt Du­­napatajon fölebbnevezett megyében, az utóbbi magyar forradalom alatt guerilla. VI. Benkő István, testvére Benkő Sán­­dornak, duna-pataji, pest-solt megyei születés Magyarországban, 28 éves, református, nős, egy gyermeknek atyja, korcsmáros az úgynevezett miklai hagyma csárdán, a duna-pataji határon. VII. Hallal Sándor, duna-pataji pest­­solt megyei születés Magyarországban , 24 éves , református, nős, 2 gyermek atyja, házas paraszt szülőföldén; és VIII. Ifj. Mező Sándor, gerjeni tolna­megyei születés Magyarországban, 25 éves, refor­mátus, nős, egy gyermek atyja, házas paraszt szü­letése helyén. Ezek közöl Nagy Albert és Hegymeghy Sá­muel folyó évi October hónak első felében itt Pes-­ látandók. Ez ellátás tekintettel a hatóságok mi­nősége és terjedelmére, és a legszigorúbb hivatal szükségletre szorítkozva , egyenlő arány szerin megállapítandó. 11. §. Minden politikai járáshatóságnál a bi­rodalmi törvénylapnak és az országkormánylap­­nak a koronaország illető országnyelvein a hiva­talban meg kell lenni, s a kiszabott hivatali órák­ban az azokba tekintés mindenkinek megenge­dendő. 12. §. A községek a birodalmi törvénylap tartására általában nem kötelezvék, de azon ko­ronaországnak, melyhez tartoznak, országkor­­­mánylapját az ő országnyelvükön megszerezni kötelesek. De hogy a törvények ismerése minél inkább terjesztessék, nem csak a birodalmi törvénylap minden egyes darabjának kiadása rövid tartalom­­jelentéssel minden koronaország hivatalos hirde­tésekre szánt hírlapjaiban kihirdetendő, hanem e­­zenfölül gondoskodni kell, hogy a birodalmi tör­vénylapnak és az országkormánylapoknak gyors megszerzése mindenkire nézve lehetségig köny­­nyíttessék, az azokra a megrendelések minden pos­tahivatalnál elfogadtassanak , azok ára lehetségig jutányosra szabassék, és szétküldésük mindenütt a hírlapoké szerint intéztessék. 13. §. A körülményekhez és azokból folyó szükségességhez képest a birodalmi törvénylap­ban kötelező erővel közzétett törvények és ren­deletek lehetségig elterjesztésére a közzétételnek még más módjai is, mint a hivatalos országlapok­ba beigtatás, nyilvános kiragasztás, és a közzété­telnek egyéb országszerte szokásos eszközei hasz­­nálandók. Ugyanez áll az országkormánylapok­­ban megjelenő rendeletekről. 14. §. A katonai határszél számára, a törvé­nyek és rendeletek közzététele tárgyában külön határozmániy fog kiadatni. 15. §. E törvény hatályának kezdetével az 1849. mart. 4ki 153. számú nyiltparancsunk, va­lamint 1849. dec 7-ki 31. sz. és 1850. dec. 20-ki 473. sz. rendeletünk a birodalmi törvénylapban, érvényen kívül lépnek. 16. §. Ezen nyiltparancs végrehajtásával igazságügyi miniszterünk van megbízva. Azon határozmányokra vonatkozólag, me­lyek más ministériumok vagy legfelsőbb közigaz­gatási hatóságok hatáskörébe vágnak, ezekkel eszközlendő értesülés. Kelt császári fő- és székvárosunkban Bécs­­ben dec. 27-kén ezer nyolczszáz­ötven­kettőben, Uralkodásunk ötödik évében. Ferencz József s. k. (P. H.) Gr. B­uo­-Schauen­stein s. k. Krauss s. k. Legfelsőbb rendeletre: Ransom­ et s. k. Decemb. 31-én 1852 adatott ki és küldetett szét az általános birodalmi törvény- és kormány­lap LXXIX-dik darabja, és pedig az összes kia­dásokban, mely tartalmazza : 265. sz. a, a belügyministeriumnak és leg­felsőbb rendőrhatóságnak 1852. dec. 24-kén kelt rendeletét, melylyel a „Pesth­ Ofner-Zeitung és „Budapesti Hírlap** Magyarországra nézve hivatalos lapokká nyilváníttatnak. A cs. k. közoktatási ministerium az állam­­vizsgálati bizottmány államjogi közigazgatási osz­tályának vizsgáló biztosaiul cs. k. egyetemi taná Henfner Jánost, továbbá egyetértésben a pénz­­ügyministeriummal cs. k. pénzügyi tanácsosoka­t cs. kir. országos pénzügyi igazgatóságnál, Mar­­kovics József, Hesz János és Czelx János kinevezte.­ten ama szövetségbe — melynek élén az utóbbi magyar forradalomból elhirhedt guerilla-főnök Noszlopi Gáspár állott és melynek czélja volt elő­­­legesen az 1848/9-diki forradalom alatt, a magas kormányhoz híven maradt személyeken véghez­vitt rablások által további rendezésükhöz pénzt szerezni, később pedig a menekült és felségsértés miatt makacsságban elmarasztalt Kossuth Lajos által nem messze jövőbe ígért jelenlegi kormány­formának erőszakos megváltoztatására ezéltó új mozgalomhoz csatlakozni —léptek ; ezután mint­egy f. é. October közepén egyik szövetséges tár­suktól fegyverekkel, töltényekkel és más rabló eszközökkel ellátva, innét Gerjen- és Foktüre Tolna megyébe azon föladattal küldettek, hogy az azon vidéken Szabó Péter álnév alatt tartózkodó Noszlopi Gáspárt fölkeressék , oly egyénekkel, kik forradalmi czélokra már elkészítvék , közle­kedjenek, és azokkal rablásokat elkövessenek, mely küldetésüket annyiban teljesítették is , a­mennyiben Kovács, máskép Halasi János , ifj. Mező Sándor gerjeni zselléreket, továbbá Gellér Károly, Benkő Sándor és István, úgy Hallai Sán­dor dunapataji parasztokat egy még mostanáig kézre nem került egyénnel együtt viszonyos se­gély és titoktartásra esküvel kötelezve, Noszlopi Gáspár guerilla-csapatjába állásra rábeszélték, velük azonnal Gindly Antal birtokoson, tol­namegyei a­gy-tengeliczi pusztán fekvő birtokán elkövetendő rablásra összebeszéltek, olykép, hogy minden megtámadott ellentállás esetében lelöves­sék, és ezt miután 2 kocsin oda mentek, i. é. no­­vemb. 10-kén estvéli 6—7 óra között oly módon véghez is vitték, hogy Nagy Albert még néhány czimborával beburkolva és lőfegyverekkel jól el­látva, a nevezett birtokos kastélyába berontott, Hegymeghy pedig és a hasonlólag föl­fegyverzett többi bűntársak részint az ajtónál, részint pedig közvetlen a lakóház előtt készen álló kocsiknál mint őrök és viszonyos segély­nyújtásra lövésre készen visszamaradtak, hogy Nagy Albert, nem sokára a berontás után fegyverét a folyosón meg­jelenő G­i­n­d­­­y-re gyilkos szándékkal elsütötte, és őt nyakán megsebesítette , minek követ­keztében ez azonnal összerogyott, és néhány óra múlva meg is halt, mely alkalommal a megtáma­dottól egy arany czilinder óra hasonló lánczczal egy pár pisztoly, és egy kézi csengetyű elvé­tettek. Végre befogatásuk alkalmával Nagy Albert egy egycsövű, Hegymeghy Sámuel egy kétcsövű pisztoly, mindkettő keményen töltve, továbbá nagymenyiségű kemény töltény, különféle nagy­ságú ólomgolyó, lőpor, gyutacs és lő kupak tör­vénytelen birtoklásában találtattak, utóbbinak holmije közt végre 120 ftnyi Kossuth-bankó is volt elrejtve. Kovács János, Gellér Károly, Benkő S­ándor és István, Hallai Sándor és Mező Sándor, Noszlo­pi Gáspár guerilla-bandájába eskü­fogadással és czéljainak teljes tudomásával nemcsak beállottak, hanem Gindly birtokoson fölebb leírt módon elkö­vetett rablásban egyetértve részt is vettek, és e­­zen rablás alkalmával keményen töltött fegyverek birtokában voltak. Mind a nyolc­ eleintén megnevezett vádlott, mindezt törvényesen megállapított tényállás mel­lett hitelesen megváltván, a fölöttük folyó hó 27- én tartott rendes haditörvényszék által a katonai büntető törvénykönyv 61, 90. és 96-dik, továbbá a haditörvény 5­­30. és 35-dik czikkei utasítása szerint, kapcsolatban az 1802. October 16-kirab­­lási pátenssel, és a m. 111-dik hadtest parancsnok­ságának 1851-diki ápril 20. és jun. 30-án és 1783 1270­­. közrebocsátott rendeletével, rabló­­gyilkosság által súlyosbított felségsértés, továbbá törvénytelen fegyverbirtoklás. Hegymeghy Sá­muelnél ezenkívül Kossuth - bankók eltitko­lása miatt, kötél általi halálra ítéltettek, s a meggyilkolt Gindly birtokos törvényes örö­ö­kösei, az elrabolt arany czilinderórának a láncz­czal együtt visszaadása mellett még őket megil­­ető kártérítés iránti igényeikre nézve a katonai büntető törvénykönyv 19. sz. 38. §, s a közönsé­ges polgári törvénykönyv 1340-dik §-a szerint a törvény rendes útjára utaltattak. Mely ítélet bírói legfelsőbb megerősítés után­­. hó 28-án közzététetett és Kovács Jánoson, Ben­kő Sándoron, Gellér Károlyon, Benkő Istvánon, Hallai Sándoron és Mező Sándoron f. hó 30-kán Pakson, legközelebb az elkövetett rabló gyilkos­ság helyéhez ; Nagy Alberten és Hegymeghy Sá­­­muelen pedig folyó hó 31-kén Pesten végrehaj­tatott. — Pest, 1852. dec. 31. Cs. k. haditörvényszék által. NEMHIVATALOS RÉSZ. Levelezések. London, december 25. J. Az év öreg ünnepét, karácsont üljük. Nincs Angliában a­ családi életnek nagyobb nap­­­ja e közünnepnél, mely előbb áll rangban magá­nál a menyegzőnél is, s mi ezt ez országban gyor­san s gyakran követi — a vig keresztelőnél. Erő­­s utóheteket kölcsönzött a nemzeti szokás ez ün­nepnek, melynek nyolczad, tizenketted s tizen­negyedik napját is megüli a rendesen komor s vasárnapokon szenteskedő angol. December hó­nak már elején elevenedik s készülésnek indul a háztartás, s már kora hajnalban felveri naponkint álmaiból az úgynevezett ébresztők utczai zenéje, a különben későn kelő cselédséget.­­ Közeled­tével az ajándékban dús várva-várt napnak, a boltok kirakataiba legválogatottabb s legcsaloga­­tóbb czikkeit teszi ki közszemlére a kalmársereg; ibi­k­az étárusok s hentesek egy nemét a bitófanak e­l ők melik boltjaik előtt, melyeken frissiben leütöt­t­ pályanyertes marhák, versenyre hizlalt sertések as húsnagyságuk egész terjedelmében függesztet­­t­­nek ki; a végtelen számú sör­­s kávéházak e vég­­zt­e­re narancs s egyéb gyümölcscsel terhelt kara- és csontákkal diszittetnek fel, mely fák rendesen „je­­os ruzsálemi lovak,f alias szamarak, hátán hordáinak ré­szét, minthogy a megváltó is a türelem e mar­­uj tyzparipáján lovagolt a szent városba. Midőn­­­ tegnap hírlap-olvasni menék a citybe, házam ka - •­­puja előtt állott a füles időjós, ágak s lombokkal ló terhelten, s mig távol valók, zöld füzérek s vi­­ze rágkoszorúkkal kertté varázslák szobámat szives ír gazdasszonyom és szerelmes szőke leánya. Kö­­­­zepén, ott látom lecsüngeni a falról a hires mis­­­­letoe-t, csinosan összefűzött gályáit egy fehér­­ bogyót termő bokornak. — Angliában nem kará­­­­cson a karácson misle­toe nélkül, melynek, miután a a maga rendjén szabad boltozatára felfüggeszte­­t­­tett, nem több s nem kevesebb az értelme, mint:­z szabad a csók kiviradtig kihajnalig.­­ Mulatság­­ folytán ugyanis a leányok a lecsüngő gályák alá­­ tévednek, mire a mindig résen álló legények­­ talpra s a leányka mellé szöknek meglopni ajkai­­i­nak mézét. S valóban Albionnak mondhatlanul , szivet kisértő szép szőke angyalait (feltéve, hogy ■ a hosszú ruha elfedi a nem igen pic­i lábakat) a­­ bogyóbokor alatt az ég akaratával mintegy ha­­r­czolni látni, midőn feléd sugárzó édes szemeiből e szavakat olvashatod: jer, szegd meg a tiz pa­rancsolatot és lopj, szüretelj conamore ajkaimon,­­ Vigalom kezdetén a misle-toe alá csak téved­­­­nek s ott feledik magukat a kis ártatlanok ; de alig hogy a rhum pezsgésnek inditá kissé a britt vért, az ifju legények mindegyike karjára fűzi kedvesét, s a hányszor neki tetszik, bokor alá viszi őt, mely alatt azután a csóknak hosszú­­vége nincs. — De valamint a misle-toe lelke az I ünnepnek, úgy nem angol, kinek karácsonkor roast-beef és plumpudding (nehogy ez utóbbi a­­latt a­„Hölgyfutár“ londoni levelezőjét értse a magyar olvasó) nem fordul meg asztalán. Az I első nem más mint sült marhahús, mely­­­ért s véres levéért él s hal John Bull; a máso­dik vagyis plumpudding pedig mazsolával felesleg teli tömött kalácsféle. Misle -toe nélkül nincs mulatság — roast-beef és plumpud-­­­ding nélkül nincs vendégség. Vigye üzérszel­ , leme vagy sorsa az angolt a világ bármely ré­­­­szére, kalácsomra kell hogy marhasült s mazso­lakalács legyen asztalán. — És dicséretére le-­e­gyen mondva e népnek, hogy e két kedvencz - h etelben karácson ünnepén a börtönök és nyomor , üregeinek lakóit is részelteti. Jelenjék meg e napon, bárki is a pór-tápolák vagy úgynevezett f­és konyhákban, minőkkel főleg London többel f bir, — s meg fog karácson ünnepén vendégel­­r­tetni. Magara Leicester-squarei pór-tápda Lon- i­donban, 9909 ürü-­s marhahús-szeletet, 10,000­­; plumpuddingot s 12 ezer font b­eát, kávét és­­ czukrot osztogatand ma ki szegényei között. Ez­­ élelmezési ősz vég főleg adakozás utján gyüjte­­n tett be, melyhez a lordmayor egy fél- a cam­­y bridgei herczeg egy egész ökörrel járult. A kis ki­rálynő az ország legöregebb szegényeit ven­­dégli meg. — Ezek után némi igazsággal el­­j, mondhatni, hogy karácson ünnepén nem találta­­tik éhes angol a földön. — De most jön a java. — Annak bebizonyításául, hogy a királynő is nem-­­­zetével tart a marhasültben, szolgáljon adatul, ss miszerint tegnap legfelsőbb meghagyásból az ud- j£ vari mészáros leütött egy e czélra hizlalt ötöd­­e, fél mázsás ökröt, melynek egész hátfele, a szar­­k­vaktól a farkig, egy darabban süttetett meg a­­ windsori kastélyban, s létetik ma vendégség a­­l­­latt az étterem egy mellékasztalára, s ebéd vége­­ felé a fő­­s nagy asztalra elköltésül. — E napok­ban üttetett le ezenfelül a karácsoni szarvas­marha-kimutatásban pályanyertes úgynevezett „királyi ökör“ (royal beef), mely Albert főher­­czeg által hizlaltatott, s melynek fartöve a po­­a­rosz királynak, egy másik része a belga uralkod­ai­dónak küldettek el karácsoni ajándékul; a ki­ ki­rálynő is megtartván magas családja számára ne­­si hány ízletes darabot. Az ajándékul küldött s di megtartott hús­szeleteknek némely angol lapok ív részletes leírását adják. A magyar olvasó nem se csodálkozand ezen, ha vissza tud emlékezni arra, ki miszerint majdnem minden angol lap, miután a­ Wellington herczeg katonai s polgári életpályá­­lo­tának leírását adá, nyomban utána majdnem ha­sonló terjedelemben adá paripájának életrajzát°s m történetét. pi Megmaradva, de el is térve az eddigi tárgy­­al­­ól, mondok pár szót a hosszabb idő óta feszeget­ve ;ett ama kérdés iránt: „Ki fog enni az idén ki plumpuddingot a downing-utczában ?“ (a kor- sr­mányhivatalban.) A „Morning Herald“ azt vi­­sj­­a rá keserűen, hogy lord Derby, a „Morning Ad­­el vertiser“ pedig azt igyekvék elhitetni, hogy egy ig­az ministerium fog downing-utczában karácsont te­­nni. És történt, hogy egyik sem, minthogy a sí Derby-kormány leköszönt, s Aberdeen minisze­­sz­­iuma csak jövő hétfőn fog beköszönni. Tagjaiul id mondatnak: Russell s Palmerston lordok, az első­t mint kül-a második belügyi főnök, a gyarmat- és ü­gyi tárczát Wood, a pénzügyit Gladstone vi-­h­­endi, admiralitás lordja sir James Graham, a pee-­hi­liták főnöke a leend. A másod­rangú tárczák vs még nincsenek biztos kezekben. ■— Mig ekként ií egy részről a liberal-párt több felekezetei egy le kalap alatt megférni látszatnak, — a másik olda­­lt Ion a pártszenvedély nagyban űzi játékát. Lord in Derby ugyanis, midőn a felsőházban lemondásá­­h­nak indolcait sorolá fel, a községek házát arról a vádda (mit eddig leköszönő minister méltóságon di­alólinak s merésznek ítélt volna), miszerint a­­ házadóbani buktató szavazat nem tisztán alkot­mányos elveken, de egyenesen megbuktatá, , őzésből alakított pártkoalitión alapult, s hogy peeliták azok, kiktől jogos támaszt várhatott vol­na, és nem nyert. — Gladstone e vádra — melyét lord Der­by­t a conservativ sajtó is megrótta - egy nyílt levélben azt feleli, hogy ő e vádat be­csületbeli kérdésnek tarja,­­s kinyilatkoztatja hogy mennyiben ő s legközelebbi barátjai értet­nek alatta, ez alaptalan költemény. — Gladstone egy másik esetéről jövő levelemben, mar Konstantinápoly, dec. 16. ^ Egy idő óta némely európai lapok a mon­tenegrói ügyeket érdeklőleg oly valótlan eszmé ■ ket terjesztenek, melyek csaknem azon gondo­­­latra vezethetnék az embert, hogy a török bi­­­rodalom nem is Európa vagy legalább Ázsiában terül el, hanem a világ egy szélső ismeretlen zu­­­gában, s Európával semmi közlekedésben nincs. Ilyenforma hitelesnek állított hir az , misze­rint Konstantinápolyban nagy sensatiót okozha­tott s különösen a kormánynak meggyüjtheté baját az orosz kormány okirata, melylyel Monte­negrónak a török portázóki függetlenségét elis­meri , s azon körülmény, hogy a független Mon­tenegrónak Austria általi protectióját inkább bi­zonyosnak lehet hinni mint nem. Higye el az ol­vasó, hogy mi erről egy hangot sem tudunk, hogy ilyes ténynek itt csak kinevezett álhite járt, s hogy a török kormány Montenegrónak létezhető függetlenségét valóságos chimerának tekinti. — Montenegrónak birtokát biztosítva hiszi magának több pacificatiók és diplomatiai tractatusok alap­ján ; ilyenek például: 1717-ben Köprü Sziladhe pasha, később 1767-ben Szilihdár pasha a föltá­madt montenegróiakat fegyveres erővel tém­te meg a porta hatalmának, és a reá következett év­ben Montenegro a lázító főnököket önkénytesen adta át a törvényes kormánynak ünnepélyes nyi­latkozat kíséretében, melyben egyedüli törvényes urának a szultánt ismerte el, magát a fényes­­porta pártfogása alá adván. Montenegrót, Bosz­niát, Szerbiát és a dunai fejedelemségeket a tö­­rök birodalom kiegészítő részeinek nyíltan mond­­a az orosz kormány azon okirata, melylyel mint közvetítő hatalom a föllázadt montenegróiak ré­­szére átalános bűnbocsánatot eszközölt ki 1767, így szintén az 1791-ki sistowi, Törökország és Austria között, Angol- Poroszország és Belgium közbenjárásával létesült békekötés szövegében Montenegro ismét a török birodalom elválhatlan észének nyilváníttatott. A megakadt kereskedelmi viszonyok még f­olytonosan zavarban­ tartják a forgalmat. A bank I eloszlott, s Baltadin és Mise Jani bankárok, kik I megbizattak a kormánytól új bankalkotással, f­eltételek felett czivódnak a portával , s így az í­gy eldöntése napról napra húzódik, az állam­­apkrok iránt — nem lévén értéküket biztosító p­énzalap — a bizalom mindinkább csökken , ma már 10 percentet veszt, s félni lehet, hogy ha az í­gy sietőleg el nem döntetik, az agio mind hágni­­­ig. No de reméljük , hogy azok a folytonosan irtó ministeri conferentiák csak szülendnek val­­­amit. Egy legközelebbi kormányrendelet folytán a támadt financiális ügyek zavarától kényszerítve f­­ elhatároztatott, minden kormányt hivatalnok í­zetésének procentuatioja az országos pénztár vára, ez már egyszer megpendittetett, de akkor halt az eszme s most újra felélesztetett; az ak­ár kidolgozott kulcs szerint 10°/0-et visszatart­­ja a rendes fizetésekből , az ily után befolyó ndkivüli adót évenkint 40 millió piaszterre szá­nják. _________ Hontból, dec. 26. Volt idő, midőn Hont és Nógrádmegyék,­­ helyhatósági meddő viták közepett, életrevaló tyagi kérdést is akarván teendőik tárgysorozatá­­i felvenni, az e két megyét hasitp Ipoly folyam­i­abályozását karolták fel egyesült akarattal, s a­­log nem csak a papiroson vala már, mérnöki ívek készíttettek, a szabályozási biztossá legk­lsőbb helyen kinevezett id. Zichy Ferencz I ur a helyszínét megvizsgáló, sőt már külö­n isen Hont megyében a kijelölt uj vonalon vesz­­tes ásatások is történtek. A tervezett Ipolyszabályozás kétségkívül inden okszerűn gondolkozónak helyesléset ké­sz kiérdemelni, de valamint általános szabály­ig képzelhető kivétel nélkül, s a j­ó —mi mindig unatkozólagos valami — csak úgy nyom a latban, s az ellenében más oldalról felállítható előnyök lyát legyőzi, s absolut jóvá leszen, úgy az id­yszabályozás ellenében is nem egy ellensúlyzó ony vagy legalább a mindennapi szükség által azolt tényező volt felállítható. Ezek közt te t­e­kintetet érdemel azon körülmény, miszerint a abályozás csaknem minden ipolyi malmok meg­­üntetését vonta volna maga után akkor és ely őben, midőn más, a megszüntetteket pótló almokról még gondoskodva nem volt, pedig­­yik nagy panasza az Ipolyvidéknek most is az,­­ így a már tettleg megszüntettek miatt érezhető l­ánynál fogva, elégséges malmokban szűkölköd­­ni, kénytelen sokszor kanalas zugmalmokra szó­lni, hol ugyancsak megfizeti a felcsigázott ma- i­mbér drága százalékait. De az ipolyi meggyé- ' ilt malmokkal sincs ez másképen; s a gyakorlat ilunk az, hogy ha valaki végre a garathoz jut-­­ im­i elég szerencsés vala, (mi végett többnyire em egyszer kelle a malomba fáradnia s a­rága időt vesztegetnie) vagy el kelle szánnia agát arra, miszerint tetemesen megvámolva

Next