Budapesti Hírlap, 1853. június (127-152. szám)

1853-06-01 / 127. szám

Pest, Szerda, Levelezések, London, május 24. ) A tegnap esti konstantinápolyi távirati sürgöny szerint,­az ultimátum még május 12-én sem volt a szultán által elfogadva. A nagy kérdés tehát, mely a török birodalom függetlenségét s az európai béke állandóságát magába foglalja, még mindig függőben van,­­ sőt a­­ hozzávetést és combinatiót miként leendő megoldása felől szer­felett nehezíti a legújabban alakult török kor­mánynak névsorozata , mennyiben különösen Reshid pasha mint külügyminister orosz-ellenes érzelmeiről ismeretes. Közelebbi béke- vagy bá­bomnak magvát magában rejtő e kétes bizony­talanság, valamint az állítólag folyvást tartó orosz hadikészületek a legmagasabbra csigázták itt az aggódó közfigyelmet.­­ A tarka hírek s távirati tudósítások egyeznek abban, hogy a fekete tenger orosz partjain a hadszer­készleteket szorgalma­tosan gyűjtik; Odessa környékén tekintélyes had­erő van fegyverben, s a szebasztopoli hajóhad útra készen áll; Pruth folyóján át a hid csak beteendő lenne; végre azon gőzös, mely Mencsikoff her­­czeget Szambulba vitte, csak parancsra vár, visz­­szatérendő magával a követ úrral, ha a „felséges ura iránti tiszteletet“ a porta megtagadná, az ul­timátumnak el nem fogadása által. Bizonytalan jövőre mutató e készületek oly mély hatást gyakoroltak itt, miszerint a vezér „Times“­is, mely pedig eddig tudományos ügyes- Statistikai adatok. Pest városi igazgató fő­orvos Dr. Tor­may Károly hivatalos jelentése Pest városa köz­­egésségi állásáról 1852-re. (Folytatás.) F.) A szegény betegek ápolása a következő kerületi orvosok által kezeltetik : A belvárosban főorvos dr Plubovszky által, ki 440 férfit, 489 nőt, összesen 929 szegény beteget ápolt. Ezek közöl felgyógyult 925, meg­halt 4, kórházba küldetett 349. A Lipótvárosban főorvos dr Gross Xav. Ferencz, 160 férfit, 319 nőt, 252 gyermeket, ösz­­szesen 731 szegény beteget gyógyított. Felgyó­gyult ezek közöl 665, javult 28, meghalt 28, kór­házba küldetett 165. A Terézváros első kerületében főorvos dr. Hunyady ápolása alatt megfordult 162 beteg férfi, 455 nő, 168 gyermek, összesen 785 egyén, kik közül felgyógyult 440, javult 132, meghalt 11, kórházba küldetett 357. Ezen kívül kezelt még mintegy 1000 fenjáró beteget. A Terézváros második kerületében főorvos dr Siklóssy, 1114 beteg közt 273 férfit, 616 nőt, s 225 gyermeket gyógyított, melyből 402 kórházba küldetett. A Józsefvárosban főorvos dr Klimkó, 1627 beteg közt 361 férfit, 700 nőt , s 566 gyermeket ápolt, kik közöl 427 ment kórházba. A Ferenczvárosban főorvos dr Gurovics ségét azon hit ébreszt­ésében meríte ki siker nél­kül, hogy a török birodalom, ha önmagától szét nem dől, összeomlása bizonyára nem fog kívülről, legalább nem Oroszország részéről bekövetkezni, mert a czárnak, úgymond, nem szándéka az ese­ményeket a végső pontig feszítni, s ezért nem is jelölt ki rendkívüli követte feladatául más tár­gyat, mint gyors megoldásét­ a szent helyek kér­désének, melynek status quo-ját Lavalette fran­­czia követ felkavarta; igen, az orosz diplomatia érdekében írt „Times“ is egy későbbi vezér­­czikkében azon nevezetes s meglepő, de vélemé­nyem szerint kevésbbé alapos vallomást teszi, mi­szerint az események az orosz követ által mégis azon végső pontra vannak szorítva, hogy csak kettő jelenleg az alternatíva : t. i. vagy üres szó leend ezentúl a török birodalom „épsége“, „fög­­getlensége“, vagy Angliának el kell vetni a kocz­­kát a hadüzenettel. — De Anglia mégis háborút merni aligha fog. Jóval inkább érzi diplomatiai jelen elszigeteltségét, egy közelebbi s biztos angol-franczia szövetségnek valószínűtlenségét, Észak-Amerika testvér segélyének kétes vol­tát , részint mert a köztársaságot önérdeke s egy közelebbi feladat vezérli, mint pusztán test­vér interventio Európában, részint pedig mert a demokrat pártnak nagyobb befolyás- és tekin­télyre jutása óta az Angolországtól idegenkedés növekedett; — mindezt tudja s mélyebben érzi Anglia, semhogy, mivel európai háborút s zavarokat idézhetne elő, egy keleti össze­ápolása alatt 125 férfi, 223 nő, s 156 gyermek, összesen 504 beteg volt. Ezek közöl meghalt 16, kórházba küldetett 200. Kóralakokra nézve 24 °/c-re a fennebb em­lített összes betegeknek különbféle lázakban, 15 %-je bujakórban, 10 °/o-je gyuladásokban, 5 °/o-je váltólázban, 4 °/o-je h­agymázban, 4 °/o-je hasmenésben, 4 °/o-je görvélyben, 3%-je gümő­­kórban, 2 °/o-je vörhenyben(Scharlach), 2 °/o-je szamár­hurutban , 5 °/o -je külső betegségekben, 22 %-re végre különféle bajokban szenvedett. A kerületi főorvosok által ápolt betegek összes száma e szerint 5686-ra ment , ezen­kívül 1900 kórházba küldetett. Az előbbennek gyógyszere csak 1548 frt 16 krba került, tehát 1070 frt 39 krral kevesebbe mint 185°/i-ben,s 5695 frt 2 krral kevesebbe mint 1849/sv-ben. Az 1849-ik év előtt a vények nagyobb tömege miatt, még na­gyobb volt a kiszolgáltatott gyógyszerek ára , e szerint a gazdálkodás aránylagosan most nagyobb. A mostani gazdálkodás egyik főtényezője a sze­gény betegek ápolásának jelen időbeni czélszerű rendezése, miből remélni lehet, hogy jövőre nem fognak a gyógyszerészi számolatok oly nagyra hágni, mint 1849 é­s 1848-ban. Egyébiránt nem is­ mulasztottak el a kerületi főorvosok a nyilvános gyógy­gyakorlatban semmi alkalmat, hogy a­hol a betegek veszélyeztetése nélkül megtörténhetik, a lehetőségig gazdálkodjanak. A kerületi főorvosok hivatalos köre a cs. k. rendőri osztályokra is kiterjedvén, egyúttal mint rendőri orvosok is kell hogy működjenek, mi nem csekély dologgal van összeköttetve, valamint tudósítónak is terjedelmes saját hatásköre, miután ütközés kérdésére vesse fenállásával összekap­csolt érdekeit, kereskedelmi s tengeri felsőbb­ségének jövőjét s Egyiptomon át vivő tengeri útját Kelet-Indiába, melyet most egy even­­tualitás az anyaországtól különben is köny­­nyen elszakíthatna, midőn Anglia Kelet-India számára, de nála nélkül alkotmányt o d­rogh­oz s ez által elszórja az elégedetlenség magvait tá­­­voli birtoka száz milliónyi népessége között. — Eddig legalább békés irányú tanácsot adott a szultánnak lord Str.­Redcliffe, tág választ ajáln­­ván t. i. az ultimátumra, olyant, melyben a czár igazságszeretete s méltányosságára történjék hi­vatkozás, s a keresztényeknek nagyobb enged­mények legyenek ígérve, de azonnal meg is adva. Ellenben a franczia követ, De la Cour, szükség esetére vonatkozó nyilt biztosításokat tön a szul­tánnak udvara részéről. E két ellenbefolyást h­a mérlegeljük : az angol, kevésbbé bátor s török birodalmi érdekben kevésbbé hűséges a franczia­­­nál, de okosabb, s talán világbéke szempontjából üdvösebb ennél; mindkettő azonban egyaránt önérdekből, saját országuk exigenitáiból sarjad­­zik ki. — De ha mindjárt az angolnál buzgóbb s tevékenyebbnek tűnt is fel eddig a török függet­lenség megvédésében a franczia kabinet, mely habozás nélkül parancsolá ki hajóhadát, mig az elsőé folyvást Máltánál henyél, mivel mégis úgy lord Str. Redcliffe, mint De la Cour illető kor­mányaik végutasítását kérték ki, e szerint eljá­­randók, a dolog még oly fordulatot vehet, misze­fontosabb esetekben a cs. kir. rendőri hivatalok felszólítására mind a három rendőri osztálynál kell hivataloskodnia. • 6.) Azon rendelkezések közé, melyek a ra­gályos betegségek terjedése megakadályoztatásá­­ra vagy elnyomására tétettek, tartozik mindenek­előtt : a) A himlő-oltást. Ennek czélszerű ke­zelése tekintetéből múlt évben felsőbb helyről mind az oltó orvosokra, mind az oltandókra nézve terjedelmes utasítások bocsáttattak ki, melyek ki­­nyomatva, szoros megtartás végett szétosztattak. A lefolyt évben beoltatott , a cs. k. közép­ponti oltóintézetben dr. Gebhart egyetemi tanár vezetése alatt 810 A Lipótvárosban kerületi főorvos dr. Gross X. F. által 119 A belvárosban dr. Plubovszky által 16 A Terézváros 1-ső kerületében dr. Hunyady által 507 Ugyanazon város 2-dik kerületében dr. Siklósi által 182 A Jósefvárosban dr. Klimkó által 291 A Ferenczvárosban dr. Gorovics által 398 Jósefvárosi sebész Prokop J. által 160 Terézvárosi sebész Abel L. által 34 Jósefvárosi sebész Vadovics K. által 87 összesen 2604 gyermek, még pedig a legjobb sikerrel. — Eze­ken kivül magánorvosok által igen sok gyer­mek oltatott be, de ezeknek létszáma nem külde­tett be a főorvosi hivatalhoz. mint az angol oroszlány is felriadhat a még most függő kérdésben. — Némely lapok ezt már meg­történt dolognak, s a máltai hajóhadat már útban hiszik, hogy „a zsákmánynak kijelölt birodalmat megmentse.“ Vannak,­luk Mencsikoff herczeg missiója ellen a görög egyház s a görög nép anti­­orosz pártja által kifejtett erőt nézik oly hatá­lyosnak, melyet az angol-franczia kormány czél­­szerűen foghat a török birodalom megmentése s újjáalakítására, az orosz ellen mérlegbe vetni.­­ Mások szerint ellenben egy netaláni háborúnak lángjai csak siettetnék Törökország összeroska­­dását s egy erős egyesült keresztény birodalom formálódását, melyben a hatalom a görög elem felé nehezednék. Megjegyzendő itt, hogy romokba dönté ugyan tervben a török birodalmat né­hány angol lap, ezek közül még a szabadelvű vé­leményt képviselők is, de e romok fölé orosz zászló kitűzését ajánlani még maga a „Times“ sem merte. Egyveleg. — A királynő születése nap­­­ját ma, — s egy más nagy ünnepet, a lófuttatási Derby-napot holnap ülendi meg az ország. A ki­rálynő tiszteletére csak a szesz világítás leend fé­nyesebb London s a nagyobb városok főbb ut­­czáiban, mig Derby napját Epsomban a népek oda tóduló százezrei ünnepelik. Fél Anglia szorongva várja a holnapi futtatást, mert sok millióra menő nyerekedő fogadások vannak kötve a versenyre viendő paripákat illetőleg. Angliában e czélra nagyszámú s leggonoszabb következményű fo-H) A beteggyógyítási eszközök közt meg­­emlitendők: 1. A gyógyszertárak, melyeknek összes szá­ma Pesten 13, és pedig a Belvárosban 4, Lipótvá­rosban 3, Terézvárosban 4, Józsefvárosban 1, Ferenczvárosban 1; a lefolyt évben mindnyája megvizsgáltatott, s­ a legjobb állapotban talál­tatott. 2. Azon nevezetesebb szerencsétlen eseteket, melyek nagy, népes és kereskedelem mint ipar stb. által igen élénk városunkban a múlt évben e­­lőfordultak, miután nem mind jutottak a városi hatóság tudomására, nem lehet szám szerint meg­határozni. Legtöbbek történtek legázolás által, többen a Dunába fúltak vagy fedelekről lehulltak, az ablakokból is sokan hullottak ki tisztogatás alkalmával. 3. A halottvizsgálat legfelsőbb helyről kibo­csátott rendeletek szerint a városban kerületen­ként elosztott halottkém által s a legszigorub­­­ban kezeltetik, s egy halott sem temettetik illő vizsgálat előtt el. Rögtöni halálesetek a cs. k. rendőrségnek jelentetnek be, melynek következ­tében a város igazgató-főorvosa által újabb vizs­gálat­i bonczolat alá vettetnek. A temetőket szabályok szerint mivelik. 4. Gazdászatunkhoz tartozó házi állataink a lefolyt évben jó egésségben voltak, s a környék­ben sem uralkodott semmi marhavész. A városi állatorvos múlt évben 50.000 da­rab, részint országos, részint heti vásárokra be­hajtott szarvasmarhát vizsgált egésségi czélból meg. (Vége következik.) 127. Megjelenik a lap , hét főt s a főbb ünnepek utáni napokat ki-­ véve, mindennap. Előfizetőéi dij : Vidéken : f 6l é­v­r­e : 10 frt., évnegyedre: & fr. 20 kr. Helyben: félévre : 8 frt., évnegyedre: 4 frt­ —* A hirdetések ötször ha­lálozott sorának egyszeri beiktatásáért 6 kr. többszörért pe­dig 4 kr. számittatik. — Egyes szám 20 pkr. B ID A P E Előfizethetni — helyben alap k­i­a­d 5 hivataliban, Lukács László könyvnyomdájában Otszágút Kune­­walderházbarn, vagy a S­z­erkesztőségn­é­l ugyan­ott 2-dik emeletben, vidéken minden es. kir. posta­hivatalnál. — Az előfizetést tartalmazó levelek b­é­r­­mentesítendő­k. II I II I. A P. Szerkesztői iroda van: Ország-ut, 6. sz. a. (Kunewalderház) 2-ik emeletben. Előfizetési felhívás, mm a m­ sím félév végének közeledésével t. ez. olvasóinkat a következő 2-dik félévi előfizetésre korán figyelmeztetni annál inkább kívánjuk mivel a „BUDAPESTI HÍRLAP“ a hozzácsatolandó „NAPI TUDÓSÍTÓ“ s leginkább fővárosi és helyi érdekeket képviselő esti melléklappal nagyobb kiterjedést kap. F,7 pc fi mpllplrmnnni morh­emo-protóp j i '' i '_______ i._* • i . • . , ^ .. .. . TiinnoiTníi ------- -----w -----ji'i&yyi ky inön c ugyan a „jjuuapcöti űrnap -naiv, ut? a/icrt egy l. iL. eiuiiAuiu cciii fUHCies d talappal együtt a IUDÓSITÓ -ra egyébiránt külön előfizetést is nyitunk, de csak itt helyben Budapesten, — külön e melléklap vidékre s igy postán nem fog küldetni.­­ TUDÓSÍTÓ“ megjelenik az évi négy legfőbb f­nnepet kivéve, mindennap, s igy vasárnap és hétfőn is délután 4 órakor, s a délelőtt netalán érkező fontosabb bel- és külföldi híreket és távirati sürgönyöket közlendi. A.) A „Budapesti Hírlap“ és „Napi Tudósító“ együtt: Helyben Budapesten (házhoz küldéssel) psrt. kr. Félévre..........................10 — Évnegyedre......................5 — Vidékre (postán) Félévre........................13 —­ Évnegyedre .... 6 30 Előfizetési feltételek B.) A „Budapesti Hírlap“ csak magára: Helyben Budapesten (házhoz küldéssel): pfrt ki. Félévre ... 5 Évnegyedre ... 4 Vidékre (postán): Félévre.................... 10 Évnegyedre ... 5 30 ^ „NAPI TUDÓSÍTÓ“ jutányosan számítandó magánhirdetésekre is használtathatik. ..) „Napi Tudósító“ csak m­­a­g­á­r­a és itt h­e­l­y­b­e­n Budapesten (házhoz küldéssel): Félévre . . . ....................3 psrt. (E melléklapra évnegyedi előfizetés nem fogadtatik el.)­­ Az előfizetés szokott módon a lap kiadó hivatalához (Országút Kunewalder - ház, Lukács László nyomdájába), vagy a szerkesztőséghez lesz beküldendő Pest, május 28. 1853. Szerkesztőség, Junius 1-jén 1858.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék