Budapesti Hírlap, 1853. június (127-152. szám)

1853-06-01 / 127. szám

656 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. (BUDAPESTI HÍRLAP 121-dik számához, júitus 1-jén 1753.) Pályázatok­(1736) , (3-3) 160/0. C. G. — Császári királyi főherczeg Al -­re ed.t. Magyarország cs. k. kat. és polgári kormányzó Ő Fensége felsőbb rendeletének következtében, az alantabb álló táb­­­lázatban feljegyzett hivatalos állásokra nézve, ezen nagyváradi kormánykerület összes me­gyei főnökségeinél, a második biztostól lefelé számítandó , és ugyanezen kormánykerület összes szolgabírói hivatalait érdeklőleg, a csőd, az alulírt cs. k. szervező bizottmány által ezennel megnyittatik . Áttekintete azon tiszti és szolgai állomásoknak, melyekre aj nagyváradi kormány kerület cs. kir. megyei főnökségei­ és i t. csőd kiiratik. kir. szolgabirói hivatalainál a A megyei főnökségeknél A szolgabirói hivataloknál « • eo­­D 1 «0) O) SD «4) 5 “ N cem­ v w tn V «41 nd N 'S c " 11 « 4) l '( S 'S JA N HlUM n'O)M iXig | «g t12-ed és 3-ad rendű/ 90011200 ja a (SS ' As ). Szolgabiró . . VIII 11100 biztosok a megyei IX­­(10001 vQ —« V 5 . •Q o 00 S3 főnökségeknél\ 800 —.Szolgabirói­ segédek IX I 800 700 . no r ag *3 Tollnokok­ ... X1 I 500 400 — ' «8 Megyei titkárok XI 700 600— Szolgabirói hivatal XII? 400 350— *491l írnokai( 300— Hi­vatal-tisztek XI 500-c—^ M ül( 400i |írnokok XII? 350 ■— I •§ *1300 1 t nJ ,r,lJ o 1 *2 SzolgákI I 250 I 200 to «s «2 A# C5 «cg I ■ i 1 250 200 ivatalos ruházat tp otx ISegéd-szolgák • r I 1 216 j V ,|( k­­a j— ”, 1 216 Vi ' Az ezen feljegyzett hivatalos állások valamelyikéért pályázók , ha a német nyelv birtokában vannak, ezen ellenkező esetben pedig anyanyelvükön szerkesztendő, és saját­ kezük által i­srrandó folyamodásaikat tartoznak a kellő tanúsítványokkal ellátni. Ezen tanusítványok következő tárgyakról kivántatnak : u. m. nevükről, korukról vallásukról, állásukról, házasok-e vagy nőtlenek, hány gyermekük van; az iskolai bizo­­nyitványok, nyelvnek ismeretéről átalánosan; továbbá a német nyelvet birják-e úgy be­szédben, mint írásban; továbbá azon megyében, hova folyamodnak, hivatalnokokkal álla­­nak-e vérrokonsági, vagy sógorsági kötelékben; van-e, és hol fekvő jószáguk; végre azok, kik fogalmazási hivatalokra folyamodnak, tartoznak az iskolai bizoyítványt a bevégzett­ politikai és tövénytudományokról bemutatni, de minden pályázó az eddig viselt hivatalok-­­ról vagy szolgálatokról, lettek légben azok bár megyei, városi, magány, akár pedig állami szolgálatok, köteles egy pontos kimutatást benyújtani. Az ezen hivatalos állások valamelyikéért szerkesztendő folyamodások a nagyváradi Scormánykerület cs. k. szervező bizottmányához intézendők, és legfeljebb f. é. június utolsó napjáig, mint kizárólagos határnapig lesznek benyújtandók. Más koronaországokból, vagy Magyarhon más kormány­kerületéből folyamodó­ pályázók, folyamodványaikat illető hivatal főnökeinél nyújtandják be, ezen cs. k. szerve-­­ző bizottmányhoz áttétel végett. Pályázók, kik már ezelőtt egy, még végzéssel el nem látott folyamodványt nyújtot­­­tak be valamelyik törvénykezési, avagy közigazgatási hatóságnál alkalmazás végett, ha a fen meghirdetett m­egyefőnökségi, vagy szolgabirói hivatalok betöltésénél tekintetbe vé­tetni kívánnak, tartoznak ezen szervező bizottmánynak egy újabb folyamodványt be­­nyujtani. . . . n -­í ' KJ : :. Ezen folyamodványban pontosan előadandják : mikor és hol nyújták be ezen korábbi folyamodványt, és ha eh­hez a fen elősorolt bizonyítványok egyike vagy másika mellé­kelve nem lett volna, azt pótólagosan­­az újabb folyamodványhoz csatolandják. Oly pályázó folyamodványra, melyben a megye kizárólagosan van megnevezve, hol a folyamodó alkalmaztatni kiván, és ő a szervező bizottmány által az illyeténkép megne­vezett hivatali állomásra ajánlatba nem tétethetik, többé tekintet vétetni nem fog, ha­­csak a megye, a melyben alkalmaztatni­­kíván, csupán, óhajtás­képen nem neveztetik meg, és pályázó azon határozott nyilatkozatát nem teendi hozzá, s­ogy ezenkívül kész leend bár­melyik a kért csestályn­ak­ vállal egy arányban álló szolgálati állomást ezen nagyváradi kom­áykerület akármely más megyéjében is, jobbágyi hűsséggel és hódolattal elfogadni, ha Ő Császári kir. Apostoli Felsége legmagasabb kegyelme által, illyes más állomás ado­mányoztátok legkegyelmekben számára. A pályázók tartoznak végtére jelenlegi tartóz­kodási hely­ükről,és 1848. és 1849. évbeni maguk viseletükről és tartásukról bizonyitvá­­­nyaikat bemutatni. —­­Nagyvárad, május 16-án 1853. A nagyváradi kormánykerület cs. k. szervező bizottmányától. Gróf Zichy Her­ma­n­n m. k., cs. kir. udvari tanácsos,­ és a szervező bizottmány elnöke. (1655)“ ~ " ~ ~ (3—3) 1876/C. G. — a cs. k. Apostoli Felsége f. évi ápril 22.,én kelt legmagasb rendelete által a szerb Vajdaság és a tom­esi Bánságban felállítandó helytartóságnál a személyzeti és fizetési rendet legkegyelmesebben megállapítani és elhatározni méltoztatott, miszerint k­illom­le.tt következő hivatal-állomások töltendők be,‘Úgymint a kelt körrendeletéhez kell magokat tartaniok, mert minden egyenesen beérkező folya-­­modványok, még a hadastyánokéi is, tekintet nélkül fognának maradni. A kérvényekben bizonyítványokkal igazolandók a következők : a) életkor és vallás; b) nyelvismeret, mire nézve megjegyeztetik, hogy a német nyelv tudása egyáltalában megkívántatik; a fordítóknak a német nyelven kívül még a két országos nyelven is, úgymint szerbül és magyarul, vagy románul és magyarul, vagy pedig szerbül és románul kell tö­kéletesen beszélni és írni tudniok; c) tanulmányok. Hogy valaki a fogalmazási szakban alkalmaztathassák, megkivánta­tik, miszerint valami cs. k. egyetemben vagy cs. k. jogacademiában a jog­politikai tanulmányokat végezte légyen. — Az irodaszakbeli állomásokrai alkalmazásnál a megfelelő képzettség, olvasható és helyies kézírás , s a magasabb állomásoknál a h­iatal­ kezelésben­ jártasságra lesz -tekintet fordítva. Az alsóbbrendű szolgáknál az olvasás- és írástudásra, különösen a német nyelvben, fog tekintet lenni; d) eddigi közszolgálat vagy magán­foglalkozás. Az előbbi, a szolgálati ág szerint chronológiai rendben a vele járt javadalmakkal együtt megnevezendő; az utóbbik­­nál az utolsó tétel megnevezése nem kívántatik. A szolgai állomások betöltésénél a kiszolgált cs. k. katonáknak, különsen pedig a nyilvános ápolásban levő hadastyá­­nok és félhadastyánoknak elsőbbségi igényjoguk van, ha t. i. az ezen szolgálathoz megkivántató physikai képességgel s a többi előírt tulajdonokkal is bírnak. e) fed illetlen erkölcsiség s helyes politikai mega viselet. Ez iránt tartoznak azon ható­ságok is, melyek a kérvényeket átveszik, tisztán és lélekismeretesen nyilatkozni; f) egyéb netalán szerzett érdemek. Ezenkívül tartozik a folyamodó még kijelenteni : g) állapotját, vájjon nőtlen­, házas vagy özvegy-e; a két utóbbi esetben, vájjon hány és mily korú eltartandó gyermeke van ■ • h) az ezen országban alkalmazott politikai, igazság- és pénzügyi, vagy egyéb közhi­vatalnokokkal, netaláni rokonsági vagy sógorsági viszony. i) vájjon van-e folyamodónak a szerb-bánáti országterületen vagyona és hol, vagy bir-e illyest haszonbérben. Ha valaki több különböző osztályú állomásokért folyamodik, akkor minden állomás­ért külön kérvényt tartozik benyújtani; az okmányokat azonban csak az egyikhez kell ellékelnie s a többiekben erre csak vonatkoznia.­­ Azoknak, kik a korábban szándékolt szervezés alapján már 1851. évben folyamod-­ tak állomásért, jelenleg egyik vagy másik szolgálatért csak jelenteniük kell magukat, voo­natkozva beadott kérvényeikre. — Kelt Temesvárott, május 3-án 1853. Gróf Coronini-Cronbey János altábornagy, csász. kir. hadi és polgári kormányzó, K­o­r­o­n­a­i H­u­s­z­t városában. 1. Az ottani sör- és pálinkafőző-ház, mészár­székkel együtt. 2. A huszti 3 és izai­­ őrlőma­lom. 3. A nagy-ághi hidvám, a hozzá tartozó korcsmával. 4. A huszti 1-ső számú bolt. 5.­ A huszti 2-dik és 3-dik számú bolt. 6. A bartosi majorságbeli 57 holdnyi föld huszti határban. Bustyaházán: 1. A négykerekű lisztelő malom. 2. A hasvágási jog. V i s k e n:1 l. Az odavaló lisztelő malom. 2. A mészárszék, hasvágási joggal. I z a­n : 1. Az odavaló mészárszék. 2. Az odavaló korcsma. Száldoboson: A korcsma és ital­­mérési jog. Baranyán: az italmérési jog. Kerekhegyen: 1. Az odavaló lisz­­telő malom. 2. Az odavaló mészárszék. Szenesen: Az italmérési jog. Talaborfalván: Az odavaló mé­szárszék. T­é­c­s­ő n : Az odavaló mészárszék. S­zolyman a Verhhovinán: 1. Az egykori korcsmah­áz. Huszt, ápril 4-kén 1853. (1744) (1—3) Timár János üldözőbe vett tolvaj személyleirása : kecskeméti születésű, akath .napszámos, csavargó, tiszta hosszúkás ábrá­zatu, közép termetű, kék szemű, gesztenye­­,szin hajú, vékony­ hosszúkás orrú, 25 vagy 26­ éves ; különös látható jegyei nincsenek. Megkerestetnek a cs. k. törvényhatósá­gok, nevezett szökevénynek feltaláltatása e­setébeni letartóztatása, s a szentesi járásbíró­sághoz elkisértetése iránt. Kelt Szentesen, május 17-kén 1853. Beliczay Tamás, m. k. _______szentesi 2-od o. cs. k. jbiró.. o 2 S3 C rt ** IS N «09 »JA ►3 ° Hivatal-osztályoko«wife* P« 1ZJ n Évi fizetés J es yz e t Helytartó ............................... Heltartósági alelnök . ... regry • Helytartósági tanácsos­jegy ! (kettő ■ e kettő Helytartósági titkár­­három . Helytartósági fogalmazó Fordító, fogalmazói ranggal Fogalmazó-gyakornok Segédhivatalok igazgatói Igazgatói- segéd­­ III IV yi vi vi VIII Vili IX IX IX Xll VIII IX IX X I X X XII XII I kapnak hivatali ruházatot ter­­mészetben. jegy. ■■■ légy (kettő Irodak­aztlkettő (kettő Járulnak) /három Ajtónálló 6 Irodaszolga {{}££ IBIM .. 4 Irodaszolga-segéd............................ .. . 216 (­1 Kapus .­­ Sáfi H 1 Nyomtetó-segéd} a k5ny°m^tárhoz A pályázati időhatár ezen állomásokra nézve, kivéve a helytartó, alelnök, hely­tartó­sági tanácsosok, helytartósági titkárok, és a segédhivatalok igazgatójáét, 1853­ évi juniust 15-éig tűzetik ki. A folyamodók tartoznak kellőleg bélyegzett és bélyeges okmányokkal ellátott kér­­vényeiket, és pedig azok kik már közhivatalt viselnek, elöljáró hatóságuk utján, azok pe­­dig kik még eddig nincsenek alkalmazva, azon politikai hatóság utján mely alatt közvet-­­lenül állanak, a „cs. tc. temesvári helytartósághoz“ benyújtani. A cs. k. katonákat illetőleg a folyamodóknak a cs. k. hadügy ministe­rum 1852. december 31-én ““/M. K. G. sz. alatti 5000 3000 2500 2000 1400 1200 800 700 700 3000 1200 900 800 700 600 500 400 350 400 300 250 216 216 400 216 Köröztetések. (1721) (2-3] 1395.1396. 1397./353. — Báró Huszár La­jos folyamodványa folytán közhírré tétetik : miként most nevezett folyamodó aláírásával 1843-ik évi julius 11-én kelt, és ugyan azoz évi sept. 20-án tartott biharmegyei közgyü­lésen 3865. szám alatt betáblázott kötelezvé­nye, mellynél fogva Makoldy Sámuel hitele­zőnek 6200­ pengő forinttal tartozott; már megint ugyanannak aláírásával, 1840-ik évi november 23-án kelt, és 1843-ik évi november 6-án tartott biharmegyei közgyűlésen 3916 szám alatt betáblázott kötelezvénye, mely­nek erejénél fogva Gács János tömegébe 800 pengő forinttal tartozott, és mely előírt köte­lezvények folyamodó előadásához képest ki­elégítés után eltévedtek, megsemmisítés, és azzal kapcsolatosan eszközlendő kitáblázás tekintetéből oly formán környékeltetnek, hogy a netalán azokhoz jogot formálók a tör­vényes egy év, s nap alatt igényeikkel ezer törvényszék előtt magukat jelentsék. — Kelt az 1853-ik évi április 12-én dél-biharmegyei cs. k. törvényszéknek Nagyváradon tartót üléséből. Gedeon Ferne­z, m­k., törvényszéki jegyző. (1722) “ (2—3 I ,18/33­ — Fischer Mózes mindszenti (Nagy­várad mellett) pusztai lakos folyamodványa folytán közhírré tétetik, miként előadásához képest részére, a nagy­váradi takarékpénztár által múlt 1852-ik évi October 26-ik napjáról 3993. sz. alatt kiadott átvételi bizonyítvány, mely mellett egy 153­, arany nehezü arany lánczot, egy 2% arany nehezü, fülbe való a­­rany csöngőt, négy pecsét,­ és két kisarany gyűrűt 12% arany nehezü, és három kisebb 1% arany nehézségű szinte arany gyűrűt, melyek öszvesen 110 pengőforint 10 krra be­csülve különös zálogul letéve voltak, elve­szett. Mely is hogy maga utján megsemmi­­sültnek tekintethessék, azzal környékeltetik, hogy az ahoz netalán jogot formálók igénye­ikkel magokat a törvényes egy év s nap alatt a n.-váradi takarékpénztár irodájában jelent­sék. — Kelt az 1853-ik évi ápril 12-én Nagy­váradon tartott Dél-Bihar megye törvény­­széki üléséből. Gedeon Ferenc z. m. k. törvényszéki jegyző. (1784) (2—3) — Rúzsa Balázs által Auszlender Móricz részére 1845-ik évi február 4-én 190 v.ftról kibocsátott és ugyan azonévi ápril hó 4-kén betáblált s kifizetés után eltévelyedett kötvény egy év és egy nap alatt oly kijelen­tés mellett köröztetik, miszerint ha netalán ezen kötvényhez igényt tartók azon határidő alatt jogaik fentartása végett nem jelentkez­nének, a kérdéses kötvény minden esetre meg­­semmisittetni és kitábláztatni fog. Szeged, május hó 12-kén 1853. Szluha G­á­s­p­á­r, m. k., járásbiró *) Napidij- vagy költözködési költségekre­ igénytartás nél­kül, az országnak minden po­litikai állomásain alkalmaz­tathatnak. (1728) 129 3) A Pest-megyei cs. k. törvényszék által közhírré tétetik, hogy Báró Bedekovics Lajos cs. k. kamarásnak e megyei törvényszékhez beadott folyamodványa szerint azon kötelez­vény, melyet néhai Almásy Ferencz és Almásy­­József testvérek folyamodó neje szül. Almásy Antónia részére a köztük történt egyezség következtében Pesten 1821. évi augusztus 26. 80000 v.stról kiállítottak s folyamodónak va­lósággal átadtak , időközben elveszett. En­nél fogva a hiányzó okiratnak netaláni bir­tokosa ezennel felhivatik, hogy birtokát e me­gyei törvényszéknél egy év alatt annál bizo­nyosabban jelentse be, mert különben az ok­irat semmisnek, s a kibocsátó irányábani jog­szerű foganatja elenyészettnek fog nyilvánít­hatni. — Kell a pesti cs. k. megyei törvény­széknek Pesten tartott üléséből april. 26.1853. Eötvös J­ó­z­s­e­f, m. ki­t. elnök. Szlavik János m. k.. titkár. (1741) (1-3) Néhai Révész Antoniának Perner neveze­tüveli törvényes házasságából származott u­­tódok olyatén köröztetnek, hogy 2448 pft 28­/15.kr. tőke örökségüknek felvétele végett magukat a tokaji cs. k. e. e. járásbiróságnál, e körözésnek a hivatalos hírlapokban leendő első közzétételétől számítandó egy év és egy­ nap alatt jelentsék be ; ezen határidő alatti,be nem jelentés esetében az örökség az oldalas­ örökösök között/lévén felosztandó- Kelt Tokajt, május 13-kán 1853. Tóth S­a­m­u. m. k., h. sbiró. (1830) 1—3), 5­8 52­ — Regdán István által 1849-ik évi július 26-kán 400 pstról kiadott, és 1850 évi jun. 22-kén ifj. Kreitzperger Fer. részére betáblált magán-váltó kitáblázás előtt élté­vélyedvén; ez úttal oly kijelentés mellett kö­­röztetik, hogy az ahoz igényt tartók egy év és egy nap alatt a szegedi cs. k. 1 -ső osztály járásbiróságnál jogaik kimutatása végett megjelenjenek; mert különben ezen váltó okvetlen kitábláztatni és megsemmisittetni fog. — Szeged, május 23-kán 1853. Szluha Gáspár, m. k szegedi cs. k. sbiró. Haszonbérletek. (1807) (3—3) 1989/IL — A Zala megyében létező s Cser­tán Sándortul elkobzott gelsei részjószágnak hat egymásután következő évre u. m. 1853-ik évi április 24-étől kezdve, 1859-ik évi áprilh 23-áig leendő haszonbérbeadása végett ács , pénzügykerületi igazgatóság­át N­a­g­y-K­anizsán f. é. június 3-kán pénteken reggel 9 órakori nyilvános árverés fog tartatni. Ezen részjószág állván a baczkói major­ból és egyéb szántó földekből s szőllőtavak­ból 256 hold 1200 □ ölnyi terjedelemben, több­ gazdasági épületekkel és lakházakkal, 57 akó és 8 icze hegyvámbeli mustbor javadalomból gelsei szőllőhegyben, végre legeltetési jog­ból a 150 holdnyi erdőrészben, a földek belő­vén gabonával vetve. Az egy évi haszonbérnek kikiáltási árat 750 pftban állapittatott meg. Bánat pénzül 75 pftot kell az árverési bi­zottmánynál letenni. írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak a nagy­kanizsai cs. k. pénzügykerületi igazgatóság által f. é. junius 3-áig az árverésre kitűzött napig, mellyek a bánatpénzet ellátva az árve­rés meg­kezdése előtt a pénzügykerületi igaz­gatónak átnyujtandók, kinél a haszonbéri feltételek is megtekinthetők. A nagy-kanizsai cs­ k. pénzügykerületi igazgatóság által május 20-án 1853. (1750) . . . (2-3) A mármarosi cs. kir. kincstári igazgató­ság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy 1853-ik évi junius hó 10-dik napján nyilvá­nos árverelés útján következendő haszonvé­telek folyó évi november 1-től kezdve 3 egy-­­mást követő évekre leszne­k bérbe adandók les pedig : 1-szer. A kőrös­ mezei vendégfogadó, az ahoz tartozandó pinczével, és 6 házbani korcs­­máltatási joggal. 2-szer- A borkúti korcsma, a savanyu víz­­forrás felett fekvő fürdőházzal, 3-szor. A borkúti lisztelő egykövü ma­lom, egy szűrposztó-ványolóval ellátva. Bérleni kívánok a szükséges bánatpénz­zel, avagy arról szóló hiteles bizonyítvány­­nyal ellátva, hogy a szükséges bánatpénz va­lamely cs. k. pénztárba befizettetett, a kije­lölt napon a cs. k. kőrös-mezei erdői s szám­tartói hivatalnál jelenjenek meg. Írásbani ajánlatok is az árverési nap előt­ti est­eli 8 óráig lesznek elfogadandók. Az árverés utáni ajánlatok tekintetbe nem vétetnek. A szerződési feltételek a marmarosi cs. k.­ kincstári igazgatóságnál, és a körös-mezei cs. k. kincstári hivatalnál lesznek láthatók. Kelt Szigeten, május 7-én 1853.______ (1732)­­1831 Folyó évi junius 18-kán reggeli órákban tartandó nyilvános árverés utján következő a királymezei cs. k. uradalomhoz tartozó kirá­lyi kisebb haszonvételek, 1853-ik évi novem­ber 1 -je napjától kezdve, három évre bérbe adatni fognak, úgymint: a) a krasznisorai italmérési jog ; b) a királyvölgyi korcsma ; c) a király­völgyi mészárszék és d) a királymezei mészárszék. Árverezni szándékozók szíveskedjenek te­hát a felnevezett napon a királymezei hiva­tal irodájában illő bánatpénzzel ellátva meg­jelenni, avagy titkos ajánlataikat az nap elő­­estéjén a hivatal elnökénél beadni. A királymezei cs. k. erdő- és számtartó­­hi­vatal által, mártius 30-kán 1853. Felhívás: (1707). . .. (1—5) 200/12. sz. — Mindazok, kik elhalt Alstäd­­ter Salamon veszprémi kereskedővel kereske­dési viszonyban állottak, ezennel biróilag fel­hivatnak, miszerint az elhalt hagyományos értéke ellenében támasztható bárminemű kö­veteléseiket 45 napok elforgása alatt e bíró­ságnál okadatolva bejelentsék, mert e határ­időnek eltelte után a netaláni követelések fi­gyelembe nem vétethetnek, s az illető hagyo­mányosok részükre a hagyományozott érték felosztatni fog. Kupritz Sándor,m. k. ülnök. Eleinzés. (1698) (3—3) Nógrád megyei Rád , helységi lakosok Bokros Lajos és neje, a rádi határba kebele­zett csekei pusztabeli curialis­­szőlejüket vá­­czi lakos Havas Antalnak 400 pftért eladván, az ezen szőllőre különösen betáblázott hitele­zők figyelmeztetnek, hogy jelen intésnek a hírlapban­ első megjelenésétől számítandó 15 nap elfolyása alatt magukat a nógrádi járás­biróságnál Tereskén jelentsék , mert ellen­kező esetben a birói kézbe lefizetett összeg az eladóknak kézbesittetni fog. Tereskén, május 17. 1853. ___________A nógrádi járásbíróság által. Árverés. sz. — F. évi junius 28-án s szükség lesetében julius 28-án reggeli 10 órakor Ha­­nusfalván birói zálogolás folytán el fog árve­­reztetni Gollmitz András özvegyének 103. tsz.­­ fekvő, 340 pft 56 krra becsült háza s e­­gyébb épületjei oly módon , hogy valamint a vevő e házon, zálogilag biztosított adóssá­gok átválalására köteles úgy a netaláni jel­zálogosok, a p. perr. 509. §. szerint rájok há­­romolható rövidségek sulya alatt, az eladás­megtörtén­teig való jelentkezésre eznnel fel­­hivatnak. Sáros megyei girátti járásbiróság 1853-ik évi április 23-án Körtvélyessy Vintze, m. k., (1822) (1—3) járásbiró, Időzések. (1603) (3 -3) A ráczkevei cs. k. 2-ed osztályú járásbi­róság részéről Strohmár Andrásnak tudtul adatik, miszerint ellene a becsei gyámhivatal által 964 vtt és járulékai végett e bíróság e­­lőtt támasztott kereset tárgyalására i. é. jan. hó 20-dik napján d. e. 10 óra kitüzetvén­­ ré­szére, miután holléte nem tudatik, gondnokul Bakos János Ráczkevén lakó h. ügyvéd ne­veztetett. — Panaszlott Strohm­ár András ezennel figyelmeztetik, hogy a kitűzött ha­táridőre jelenjen meg vagy védelmét nevezett gondnokkal tudassa, vagy részéről más hely­beli meghatalmazottat, kinek a többi ez ügy­ben hozandó határozatok kézbesítendők lesz­nek, nevezzen ;; különben mulasztásának tör­vényes következményeit mnaga magának tu­lajdonítsa. — Kelt Ráczkevén, május 7. 1853. _____ O ra d ó d y, m. k., járásbiró. (1733)~ (3-3) Azon huszti es. k. kamarai és koronai­radalom­hoz tartozó kisebb kir. haszonvéte­leknek, melyeknek haszonbéri ideje f. é. Octo­ber végével megszűnik, és f. évi junius 1-je napján tartandó, árverés utján, november 1-j­ napjától számítandó egym­ás után következen­dő 3 évre bérbe fog adatni: (1696) (3—3) i­606/863­ — Fest megye es. k. törvényszéke részéről tudtul adatik, miszerint Fleischer Dá­vid pesti kereskedőnek, gróf Széchén Sándor ellen 8160 pft, hátralévő kamatok és perkölt­ség iránt e törvényszék előtt támasztott ke­reset tárgyalására­­. 1853. évi julius 13-dik napjának reggeli 9 órája tűzetvén ki részére, miután holtartózkodása nem tudatik, gond­okul Pesten lakó Visnya József ügyvéd ne­veztetett. — ‘Panaszlott gr. Széchen Sándor ezennel figyelmeztetik,, hogy a kitűzött határ­időre jelenjen meg, vagy védelmét tervezett gondnokkal tudassa, vagy részéről m­ás hely­beli meghatalmazottat, kinek a többi ez ügy­ben hozandó határozatok kézbesítendők lesz­nek, nevezzen; különben mulasztásának tör­vényes következményeit magat magának tu­­lajztonitsa. — Kelt a Pest megyei cs. k. tszék 1853. évi ápril 18-i£án Pesten tartott üléséből. ’S­z­l­ávi­k J­á­n­os, m. k., titkár. A mai számhoz fél iv melléklet van csatolva.

Next