Budapesti Hírlap, 1855. augusztus (784-807. szám)

1855-08-01 / 784. szám

a cs. csapatok állásának a dunai fejedelemségekben minden szükséges fedezet nyujtassék, hanem szük­ség esetében a hadseregnek korábbi erejéig újra ki­egészítése legrövidebb idő alatt lehetségessé tétes­sék. A cs. udvar a súlyos körülmények közt, melyek végzetes lánczolatát megoldani eddig hiába töreke­dett, elhatározásai egyedüli zsinórmértékét oly czél szilárd követésében találta, melyet az összes német szövetség üdvösnek és egy tartós jog- és béke­állapot megalapítására Európában alkalmasnak el­ismert. Hasonló elhatározottsággal tette felada­­­tává e czél tökéletes elérését s annak igazsá­gos és méltányos korlátozását. A német kor­mányok a szövetségesi szellemben, mely őket lel­kesíti, cselekvéseinek következetességét elismeren­­dik, s nem fogják tőle megtagadni azon nyílt és megelőző helyeslést,melyre igényt tarthatni hisz. De a cs. udvarnak nem jutott azon elégtétel, a jelenkor nagy kérdésének elintézését német szöv.­társainak jelenthetni. A szerencsétlen versengés, mely a vi­lágot feszültségben tartja, még bevégzetlen, az ab­ban foglalt fontos érdekek függőben, s a czélok tel­jesülése, melyek hatályos elérése mellett Németor­szág nyilatkozott, még nincs biztosítva. Austria te­hát mint német szövets. hatalmasság­a mellett nyi­latkozik, hogy a szövetség tovább is tartsa meg azon állást, melyet a m. é. dec. 9-ki és f. é. febr. 8-ki határozatok által elfoglalt. Azon óhajtásnak, me­lyet Császár (3 Felsége a jelen előterjesztéshez csa­tol, meg leend felelve, ha Németország az említett határozatok alapján oly állásban maradand , hogy az események további fejlődésének tiszteletet pa­rancsoló erő és egyetértéssel nézhessen eléje.“ Mint a „Hamb. Nach.“ Bécsből írják, báró Bruck azon javaslatot tette volna, miszerint a még az állam kezében levő vaspályák vételárai arra fordíttassanak, hogy a bankintézet hitele az állam hitelétől függetlenné tétessék. Egy­szersmind azon intézet belszerkezete és szabály­zatait illetőleg is fontos javítások fognának tör­ténni. Az értekezletek, melyeket­­ Bruck ez utóbbi héten több bankigazgatókkal ismételve tartott, főleg e 2-ik pontra vonatkoztak voltak. KÜLFÖLD. Tudósítások a harertérekről. Délkeleti csatatér. Krimi tudósítá­saink júl 28-ig terjednek. Az események óramu­tatója még mozdulatlanul egyhelyben áll. Az oro­szok a két utolsó napon egészen csendesen ma­radtak, s a haszonnélküli kirohanásokkal fel­hagytak. Beszélik ugyan a táborban, hogy nagy támadást készülnek intézni a Malakoff és Redan előtt utart állított művek ellen, herczeg Gor­­c­s­a­k­o­ff már több napok előtt jelentette csapa­tainak tetemes erősítések nemsokára a megérkezé­sét, s egyszersmind azon reményt fejezé ki, mi­szerint igen rövid idő alatt tökéletessé tehetendi azon győzelmeket, mik a krimi sereg zászlóit koronázzák. Azonban a felsőbb tiszti körökben az oroszok támadó fellépését annál kevésbbé hitték, minél élénkebben óhajtották azt. Omer pasa visszatérését Konstantinápolyból minden­nap várták; azt is írják 17 ki levelek, hogy egy kis osztály angol lövész egy sikerült megroha­­nással a kőbánya közelében fekvő azon leshelye­ket visszavette, melyeket az oroszok e hó első napjaiban elfoglaltak. Hy Gorcsakoff távirati tudósítása jul. 27-ről jelenti, miszerint 23-tól 27-ig se Szebasztopolnál, se a félsziget más pont­jain semmi sem történt. Ugyane napról P­é li­ssier­­nek is küldött sürgönyt, mely jelenti franczia foglyoknak, kik oroszokért kicseréltettek, Ka­ f k R C Z A. Amerikai képek. Az itt következő elbeszélések, melyek egy no­­vella-cyclust képeznek, Észak-Amerikának egyik déli államában, egy mezei lakon beszéltetnek el. Az el­beszélő egy bank vezetője , kit elnöknek neveznek. Hallgatók: egynéhány mexicoi és egyesült­ állami tiszt, kik közt meg kell említnünk Morse tábornokot, ki a texasi függetlenségi harczokban tünteté ki magát. Callao, 1825. Az elnök megszólalt: Ezernyolczszázhuszonötödik évnek mártius havában többen — ezek közt néhány amerikai és angol — többnyire hajókapitányok Limának egyik kávéháza előtt mulattak. A társalgás oly tárgyak körül forgott, melyek rám nézve kevés érdekkel bírtak. Ha megmondom önöknek, mikép ez időben Callao erődöt a p­atrióták száraz és vízi oldalról ostromolták, s hogy mi az ostromlott spanyolok szá­mára szállítmányokat akarunk a várba csempészni, körülbelül fogalmuk lehet beszélgetéseink érdekes voltáról. Mi tudniillik az azelőtti év novemberében in­dulunk ki hazulról, azaz Baltimoreból Havannába, ott áruinkat kicseréltük, s részint saját, részint a spanyol kormány részére több nemű szállítmányok­kal rakodtunk meg. Épen december elsején indulunk el, nyolcz nappal a híres ayacuchoi ütközet után, melynek híre mindenütt nyomban követett, úgy hogy utazásunk alatt mindig csak egy pár nappal előzhet­tük meg, mig Callao látkörére érkezvén, az és annak megrázó következménye minket utolért, midőn már visszalépésre gondolni sem lehetett. Lehetlen vala titkolnunk, hogy utazásunk czélja Callao vára, szállítmányunk, e közt húszezer dollár értékű szivar , melyek a várba voltak szánva, elég világosan ájult el; de ha mindjárt lehető is lesz vala a tagadás,kétlem,mikép várjon lebeszélhettük volna­­a kapitányunkat, hogy az ostromló hajóhad­vonalon áttörni megkísértse. Azelőtt négy évvel, midőn a patrióták hajóhadát a híres C­o­c­hr­a­n­e vezérlé, e merényletet sikerrel kisérte meg, mit nem tartunk csekély dolognak,ha tudjuk, ki volt az a Cochrane, é­s aztán megvoltak az ő saját yankee-nézetei is, a­melyeket, mint önök tudják , ha egy yankee fejébe vesz, nem lehet abból kiverni. Ezen nézetekből Callaonak minden esetbeni felmentését számító ki, mely számítás, bármi csodásan hangzik is, nem csak a kapitányt, hanem többi honfitársait is nagy mér­tékben kecsegtető. S valóban úgy látszik, mintha e vár bukása inkább szívükön fekszik, mint hajóik és szállítmányuk elvesztése. De a szabad amerikaiak­nak a spanyol uralom iránti oly csodásnak tetsző rokonszenvük könnyen fölfogható, ha meggondoljuk, mikép Callaonak — a dél-amerikai spanyol uralom ez utolsó támaszpontjának — elvesztésével a háború bevégzettnek lesz tekinthető, s a mi kereskedésünk a békekötés által nemcsak legjövedelmezőbb, hanem egyszersmind legérdekesebb ágát fogná elveszíteni. Legérdekesebbnek mondom, mivel legtöbb kereske­dőnket nem annyira a nyereség, mint inkább az ily­nemű kereskedéssel járó számtalan veszély és ka­land ingere csábító. Ezenkívül mind ez ideig kire­kesztően űztük a nyeremény- és veszélyteljes ke­reskedést, mert először mi valánk a legközelebbi szomszédok, s másodszor mi bírtunk azon csikkek­kel, mikre a patrióták és spanyoloknak legnagyobb szükségük volt. Mint eszélyes emberekről föltehetjük, mi a kiváltság ezen nemét minden módon igyekvénk kizsákmányolni — úgy hogy nem csoda, ha az ér­dekes status-quo-nak minél hosszabb életet kí­vántunk. Mi a spanyolok számára akkor szállítunk lisztet és húst, midőn legéhesebbek voltak, s a szál­­­­lítás a legnagyobb koc­káztatással s következőleg a lehető legnagyobb haszonnal volt egybekötve,­­ nemkülönben a patriótáknak is akkor, midőn nem volt harapnivalójuk. Az ostromzár alatt természe­tesen a spanyoloknak legnagyobb szükségük volt az ellátási segélyre, s ezt szállítni számukra annyival illendőbbnek tetszik, mivel igen jól fizettek s a szál­lítmányok még a kapuzárlás előtt valának kézbesí­tendők. Így jön, hogy a „Perseverance“ nevű brigg — kapitány Ready — kormányos saját becses sze­mélyem, midőn négy vagy öt mértföldnyire a kikö­tőtől czirkált, vagy inkább a belopódzásra alkalmat lesett, elfogaték, s mi oly bánásban részesítteténk, melynek számos előjeleiből sejtenünk lehet­, misze­rint aligha kimenekülhetünk e kelepczéből. Bár sze­mélyes vagyonunk meghagyatott, minket partra s onnan Limába szállítottak. A briggről s annak car­­gójáról azóta mit sem hallottunk. Az utóbbi engem nagyon érdekelt, mert abban feküdt egész üzérke­­dési tőkepénzem, a a tíz évi irnoki szolgálat minden gyümölcse ott veszett, s mega a kapitány is ötöd­részben a brigg részvényese volt. Ez volt egész alaptőkém, melylyel most akar­tam legelőször önálló kereskedőként lépni föl , s nem vala, mint képzelni lehet, rám nézve kellemes érzet, hogy első vállalatomat zátonyon látom fenek­­leni, egy sereg ragadozó hallal környezve , melyek második énem, az én verítékkel összekapart vagyon­kám után kapkodtak. Mert akkor valóban úgy tűn­tek föl előttem e patrióták, mint e meglehetős ocs­­mány falánk állatok, s gyakran képzelem magamat ezen szörnyetegek egyikének torkában. Oly lelkem­­ből gyűlöltem őket, hogy gyakran ereszkedett kedvem ezen egész hadnak nyakát kitekerni. A mi jó kapitányunkat illeti, csak fél vállról vette szerencsétlenségét, s mint maga a megteste­sült egykedvűség, nyugodtan faragá botjait vagy palczáit, vagy ha ilyek nem akadtak kezébe, az asz- I­talokat, lóczákat, karszékeket, vagy mit elül-hátul talált; olykor olykor ugyan, midőn a szó a briggre került, csikorított egyet-egyet fogával, de azután, annál nagyobb tűzzel látott a faragás és véséshez. Legkevésbbé sem lehet­ róla elmondani, hogy bő­beszédű. Hosszú tengeri utazásunk alatt gyakran hetek teltek el, míg a múlhatlan parancsok osztá­sán kívül, egyetlen szótagocskát ejte. Nem is örö­mest szólítá meg senki, ha csak kikerülhető. A vad­alma savanyúsága arczvonások, a sötét, homályos ködbe burkolt, mintegy ittas szemek, a szorosan összezárt ajkak, ránczolt homlok, legkevesebb biz­tatást sem mutatónak. Legelső pillanatra is, va­lami oly visszataszító zordonság ijeszte tőle vissza, hogy az ember csaknem félt hozzá is szólani. De a legelső hangra, melyet ajkai bocsátanak, minden félelem és tartózkodás elenyészett. Leirhatlan va­rázs rejlett minden egyes szavában, mely zeneként ömlött ajkairól, s még akkor is, midőn zivatarok alkalmával hangja ordításig emelkedett, bírt némi jó hangzattal — mintha az orkánt akarná kiengesz­telni vagy elringatni. Valahányszor megszólalt, ko­mor, mereven arczvonalma e szelíd jóakaró kifeje­zést ölté ; akkor is , midőn valakinek ■ szolgá­latot tett, e vonalak kifejezése oly tiszta, vi­dám , magával és a világgal elégültnek látszék! Még mosolygott is a különben oly sötét arcz; — nem lehetett többé e férfiúra neheztelni, s az ember ellenáldatlan vonzalmat érzett irányában. Ezért minden,­ki őt közelebbről ismerte, testvérként szerette, s hallgatagsága daczára mindig körébe cso­portosultak. Gyakran csendesítő­je csupán belépte által­a vitázó feleket. Habár a hajókapitányok ter­mészetüknél fogva zordánok szoktak lenni, nem em­lékszem , hogy közülük csak egy is valaha egy go­romba szót ejtett volna irányában. S valóban nem volt tiszttársai között egyetlen ellensége is, ellenben voltak sokan, kik utolsó dollar-jöket is áldozták volna érette. (Folyt. köv.) I. 2338 miesbe érkeztet; a tisztek igen dicsérik a bánás­módot, melyben az oroszok őket részesíték. Az angol hírlapok tábori tudósításai július 14-ig terjednek. Azokból a következőket szedhet­jük ki: Júl. 10-n reggel erős tüzelés kezdetett a redan ellen, s tartott 4 órától 8-ig. Azután az ágyúzás lassan kint megszűnt. Annak czélja volt azon nehéz tűztelep építését gátolni, melyet az angolok a kikötőbeni orosz hajók elpusztítása vagy elűzése végett emelnek. Bizonyos, hogy az oroszok nem csak a fűrészmüvet és Malakolmot erősítik, hanem azok mögött is új nagy műveket emelnek. Júl 11-kén a redanból erősen tüzeltek. M o­u­s­e 11 hadnagy a futóárkokban, V­i­c­o ezre­­des pedig, franczia katonai biztos az angol tá­borban, lord Raglan régi főhadiszállásán halt meg, hol a cholera jobban befészkelte magát, mint a tábor más helyein Az ellenséges ágyuk mellett most a j­e­g­y­e­k keserítik meg a katona életét. Sokaságuk számlálhatlan, zsongásuk leirhat­­lan, szemtelenségük kiállhatlan , tőlük szabadul­ni csaknem lehetlen. Júl 12-kén a törökök és francziák Baidarból visszatértek, s nagy mennyi­ségű vágómarhát hoztak magukkal. Az orosz ál­lomások megtámadását mindenki reménytelen­nek találja. Ennélfogva mindent el fognak követ­ni, hogy Szebasztopol déli része az idén elfog­­laltassék, s remélik, hogy az oroszok onnét, ha egyszer a Malakoffot és Jedant elvesztik, ki fog­nak költözni. Az északi erődök megtámadásáról a legkedvezőbb körülmények közt sem lehet szó 1856 előtt. Jul. 13-ka előtti éjjel az oroszok bor­zasztó tüzelést nyitottak a francziák által a Ma­­melon és Malakoff közt épített tűztelepre s azt rommá lőtték, mely alkalommal a francziák 30 embert vesztettek. V­a­r­s­óból jelentik, miszerint a csapatvonu­lások északról megszüntettettek. A várhelyőrsé­­gek számának leszállításáról­ hírek alaptalanok, mert eddig Varsó, Modiin, Brzesch­ievszki és Za­­moscból egyetlenegy ember sem ment el. A test­őrök még Volhyniában állanak, s nem sokára Krimbe és Újoroszországba mennek. Az utóbbi tartományban a doni kozák serget teljszámúvá teszik, mivel ezen igen hasznos csapatokat mi­helyt lehet harczba akarják vinni. Északi csatatér. Sz.­pétervári tudó­sítások szerint jul. 19-n az ellenséges hajóhadnál semmi változás vagy mozgalom nem történt. — A bothniai tengeröböl minden orosz kikötői, öblei, horgony helyei, stb. Torneától Nystadtig jul. 12-től kezdve tettleges zárlat alá vettettek. Anglia, L­on­don, jul. 28. Az alsóház tegnapi déli ülésében, a török kölcsön­beli bizottmányilag tár­gyaltatván, Gladstone újólag ellenzi a kölcsön elvét, s az angol s franczia kormányokra szaba­­tott együttességet. Kérdé, ha vájjon a kölcsönre aláíróknak lesz-e joguk, az angol banktól meg­kívánni a kamatok fizetését, s hogy vájjon mi fog történni azon esetben, ha Törökország elmulasz­taná a pénzösszeget Londonba megküldeni. Váj­jon ezen esetben köteles lesz-e az angol kormány a kincstári tőkéből kifizetni a kamatokat, s vájjon az angol aláíróknak lesz e joguk, a franczia kor­mánytól fizetést kívánni ? Ha ez nem történik, nem leend valódi együttesség.Ha ezen együttes­­ség valóban létezik, s ha a békekötés után Tö­rökország nem akar fizetni, s ha a két kormány nem ért egyet egymással ezen fizethetőség tár­gyában, vájjon egyikük megkívánhatja e a fize­tést a másiknak közreműködése nélkül? s ha egyikük területi biztosítékot nyer, vájjon a má­siknak lesz-e joga egyenlő biztosítékot nyerni ? Szónok jónak látja mindezen kérdéseket megol­dani a jövőbeli nehézségek megelőzése végett. Palmerston erre a vitát estig elhalasztatni kérte, hogy így kimerítőleg válaszolhasson. Erre jelenté , m­ikép néhány nap múlva közzé fognak tétetni az új érdem­­­rend lovagjainak kinevezte­­tései, melyek előre nem látott körülmények által késleltettek. — Sir J. Walsh kérdé, ha vájjon igaz-e, hogy Omer pasa lemondott a török sereg parancsnokságáról. Palmerston lord azt vá­laszold , mikép Omer pasa Konstantinápolyba ment oly czélból, hogy ott kormányával értekez­zék, de épen nem szándékozik parancsnokságát letenni.­­ Az esti ülésben a ház újólag bizott­mányilag tárgyalván a török kölcsön iránti bilit, Walpole figyelmeztető a házat, mikép ezen, a szerződés eredeti szövegében háromszor előfor­duló szó: séparement, az angol fordításban egészen kihagyatott. A kincstár kanczellárja azt válaszold, mikép az érdemes gentleman bizonyo­san ezen szót érti, ,solidairement,‘ mely az erede­tiben a ,conjointement‘ szóval együtt fordul elő. Ezen szót eleinte ezen angol szóval ,,unitedly“ akarták áttenni , mely tökéletesen megfelel a franczia szó értelmének; azonban mivel e szónak nincsen jó hangzása, az kihagyatott. Erre Glad­stone bírálata ellenében megjegyzi , mikép egy közvetlen kölcsön, vagy Törökország segélyezése az érdemes gentlemant még inkább felingerelte volna. Lehetetlen volt, a szerződést jobb fel­tételek alatt kötni meg. Felvilágosításul hozzá­­téve, mikép azon esetre, ha a biztosítékra hivat­kozás történnék, az angol bank teljesítendi a fi­zetést , azonban egy, Francziaországgal köttetett külön­ szerződésnél fogva, Francziaország a kifi­zetett öszvegyek felét tüstént visszaszolgálta­­tandja az angol banknak. A­mi a porta elleni jog­­eszközt illeti, Gladstone jól tudhatja, mikép semmi szerződés sem engedi meg a szövetségeseknek, hogy tartományokat zálogul megszálljanak, vagy az adót lefoglalják. Gladstone azt állítá, mikép­p főleg a kö­­­zös biztosítás ellen tesz ellenvetést,mivel ha Tö­rökország nem fizetne, ez utóbbi fölött az összes biztosító hatalmasságok politikai hatalmat nyer­nének. Ő tudni akarja, ha váljon a franczia kor­mány szintúgy meg van-e kötve a hitelezők irá­nyában, mint az angol kormány, s ha váljon a hi­telező követelheti-e pénzét a franczia kormány­tól, mielőtt az angol bankhoz fordulna. Ha Angol­­- Francziaországnak nincs joguk,Törökország ré­­­szérőli nem­ fizetés esetében török területet fog­lalni le, a­mit használ akkor a szerződés, s minő értékük van a török hitelzálogoknak? Az ál­lamügyész azt vélte, mikép Angolországot nem terheli nagyobb köteleztetés, mint Franczia­­országot. Az angol hitelezők természetesen inkább a bankhoz, a franczia hitelezők pedig saját kor­mányukhoz fordulnának. — Wilkinson azt állítá, mikép az ellenzék sajátkép a háború ellen harczol, s nincs bátorsága ezt nyíltan kimon­dani. — Walpole s Ricardo ezt tagadák. Disraeli nevetségesnek tartá azon aggodalmat, mintha egy diplomatiai szerződés elvettetése a franczia szövetséget veszélyeztethetné. Ezen szö­vetség a két nép rokonszenveiben gyökerezik ; ha csupán diplomatiai jegyzékekre lenne építve, úgy homokra lenne építve. Derby lord alatt a felsőház elvetett egy, a gonosztevők kölcsönös kiadatása iránti szerződést; váljon ezért Napóleon ellenségévé lett-e Angolországnak? Ő egyébiránt nem akarja tovább vinni az ellenzést. —Pal­merston lord az állító, mikép politikai tekin­tetben a közös biztosítás kevésbbé veszélyes, mint az elkülönzött biztosítás. Ez utóbbi minden oly kormányt, melynek a kamatok nem fizettetnek, török terület megszállására jogosítja fel, ellen­ben a közös biztosításnál, az egyik kormány a másikhoz így szólhat: „mi a kamatok egész öszve­­gét megfizetjük, s következőleg nem lehet többé szó megszállásról.“ Az államügyész ezen szavaknak „jointly and severally“ beigtatását indítványozá, mely módosítvány elfogadtatott s a bili keresztülment a bizottmányi tárgyaláson. — Erre Berkeleynek azon bilije, mely sze­rint a múlt év óta fennálló vasárnapi sör-törvény megváltoztattatik, ellenzés nélkül első ízben fel­olvastatott. A Russell lordnak adatott uta­sítások, Disraeli kivonata szerint, a parliament elé terjesztettek. Ezen utasítások Clarendon lordnak egy február 22-től Russell lordhoz intézett (kivonatban közlött) sür­gönyéből állanak, s valósággal semmi új dolgot sem lepleznek le, tökéletes öszhangzásban lévén modor­­s tartalomra nézve Clarendon lordnak legújabban közzétett többi sürgönyeivel. Ezért e sürgönyből csak némely oly helyeket emelünk ki, melyek a többi okiratoknál részletesebben látszanak indokolni a nyugati hatalmasságok kö­veteléseit, így p. o. a külügyi államtitkár ekkor nyilatkozik : „Hiában fognék kikötni, hogy Oroszország­nak a dunai fejedelemségek fölötti kizárólagos véd­­urasága megszűnjék, vagy hogy a dunai hajózás az azt gátló akadályoktól megszabadíttassék, hacsak hatályos előintézkedések nem léteznek az iránt, hogy a török birodalom az európai rendszernek el­­választhatlan alkatrészévé tétessék, s hacsak ama katonai s hajóhadi erő, melylyel Oroszország eddig­­élő a fekete-tengeren birt, s mely által túlnyomó befolyást nyert a porta tanácsára, erősen nem fé­­keztetik. Azonban noha sokat lehetne a mellett fel­hozni, mikép az értekezleti tárgyalások a 3-ik ala­pon kezdődjenek, ez ellen komoly tekintetek har­­czolnak, s ő felsége kormányának oka van hinnie, mikép Austria s Francziaország, noha különböző okokból, ezt ellenzeni fognák. Mindemellett lordsá­­god maga ítélendi meg, ha vájjon czélszerű lenne-e, mikép a 3 hatalmasság, mielőtt az orosz meghatal­­mazottak­ alkudozást megkezdenék, vagy mielőtt a 3-ik alap tárgyalásba vétetnék, a körülmények ál­tal kivánt jövőbeli módosítások fenntartásával, a 3-ik alapnak végérvényes alakja iránt, egymással összeegyezzenek. A szem előtt tartandó czél abban áll, mikép a török birodalom, mint független s ön­álló állam, mint a nagy európai család tagja, s mint az európai súlyegyenre nézve lényeges elem, for­­ma szerint elismertessék. Egyik eszköz ezen czél el­érésére, a fekete-tengereni orosz túlsúly megszün­tetése. Hogy miként lehessen ezt az európai hatal­masságokra nézve lehetőleg legkevesebb kényel­metlenséggel eszközölni, ebben áll a megoldandó feladat. Ezt létesítni lehetne egy oly közös egyes­­ség által, miszerint a tengeri hatalmasságok a fe­kete-tengeren oly haderőt tartsanak, mely elég te­temes lenne arra, hogy ellensúlyozhassa ama ten­geri erőt, mit Oroszország ott eddig tartott, s ké­sőbb az ellenőrség megszűntével ismét tarthatna. De ez nem lenne egyéb oly fegyver­szünetnél, mely minden perezben ki lenne téve azon veszélynek, mikép történetes összeütközés által félbeszakíttas­­sék, s mely a tengeri hatalmasságokat folytonos költséggel terhelné oly czélból, hogy arzenáljaiktól távol a fekete-tengeren tetemes haderőt tartsanak, mig Oroszország, melynek arzenáljai kezeügyében vannak, s mely előtt saját menhely-kikötői mindig

Next