Budapesti Hírlap, 1856. január (1-26. szám)

1856-01-01 / 1. szám

székirét,’ és S­z­é­n­á­s­y Károly megyebiztos; segéd­dé Kerek­e­s József szolgabiróhivatali tollnok. Aradon, ülnökökké : B­i­r­ó Sándor és Elek István megyetörvényszéki tanácsosok, S­p­e­c­h Imre szolgabiró és B­á­n­h­i­d­y István volt ideigl. főszol­gabíró ; segéddé Som­o­g­y­i Sándor volt ideigl. já­­rásbiróhivatali iktató. Gyulán: ülnökökké: K­a­r­a­s­s­a­y István me­gyetörvényszéki tanácsos, Kovács Lajos első me­gyebiztos, és K­o­m­l­ó­s­s­y Imre volt földadó-becs­lési felügyelő, segéddé G­ö­n­y­e­y Gábor szolgabiró­­hivatali tollnok. N­a­g­y-K­állóban: ülnökökké: L­e­s­z­k­a­y Fe­­rencz volt ideigl. m. törvényszéki ülnök, Faragó Ferencz megyei számvivő, és P­a­k­s­y Dániel szolga­biróhivatali segéd­­segéddé Háry Alajos szolgabi­róhivatali tollnok. Szatmár-Németiben, ülnökökké: Heder János megyetörvényszéki tanácsos, T­e­l­e­k­y Lajos első megyebiztos, b. Barkóczy Antal volt ideigl. j. szolgabiró, és Toperczer Jenő volt földadó-becs­lési felügyelő; segéddé Haracsek Ignácz megye­törvényszéki segéd. IV. A soproni közigazgatási területen kineveztetnek: Az elsőbirósági úrbéri törvényszékhez : Sopronban, ülnökökké: Sarlay Lajos és Vi­­d­o­s Lajos orsz. törvényszéki tanácsosok, továbbá G­o­b­r­a János és Odor Rudolf helytartósági titká­rok; segéddé Lőrincz Ferencz orsz. törvényszéki tiszt. Magyar-Óvárott: ülnökökké: Fekete Já­nos ideigl. fogalmazó a legfőbb törvszéknél, Hege­dűs János pécsi megyetörvényszéki tanácstitkár, és B­o­d­a László volt uradalmi ügyész; segédhivatali segéddé Frick János segédhivatalok igazgatója a soproni orsz. törvényszéknél. Győrben, ülnökökké: B­e­k­e Ágoston és N­e­­d­e­c­z­k­y Sándor megyetörvényszéki tanácsosok, és B­i­r­k János első megyebiztos; segéddé Z­á­n­t­h­ó Kálmán megyetörvényszéki segéd. Pécsett, ülnökökké: G­ö­z­s­i Máté megyetör­vényszéki tanácsos, Pilch Alajos megyebiztos és Horváth János volt ideigl. államügyész; segéddé L­a­c­z­a József megyetörvényszéki segéd. Sz­om­b­a­th­el­y­en, ülnökökké : Novák Fe­rencz és Hegedűs Pál megyetörvényszéki tanácso­sok, C­z­é­d­­­e­r Imre első megyebiztos, és Dongó Pál kincstári ügyész, segéddé Kranz Sándor szolga­biróhivatali tollnok. Veszprémben, ülnökökké: Bognár Lajos megyetörvényszéki tanácsos, Branstein Ferencz első megyebiztos, és Sólyomváry Ferencz vesz­prémi megyetörvényszéki tanácstitkár; segéddé Pol­gár János árvabizottmányi ülnök. Szegszárdon, ülnökökké: G­a a­l Bertalan és Matterén­yi József megyetörvényszéki tanácsosok, és Fi­a 11 Ágoston megyebiztos; segéddé Eperjes­­s­y Sándor szolgabiróhivatali tollnok. Zala-Egerszegen: ülnökökké: Bé­l­y Jó­zsef és B­a­b­o­s Kálmán megyetörvényszéki tanácso­sok, Portier Sámuel első megyebiztos, és Orosz Ferencz szolgabiró; segéddé C­s­e­p­e­l­y József volt megyei mérnök. Kaposvárott: ülnökökké : Szeitz Tádé és Nagy Imre megyetörvényszéki tanácsosok, továbbá Kapocsfy József kincstári ügyész, segéddé Folly József ügyvéd. TÁRGYA. Előszó 1856-ik évi Tározónkhoz* A civilis­a­tio békés munkásait nem zavarja meg a háború. Végezzék azt, kik megkezdették, végezzék azok , kik nem gyakorolták magukat egyébben, mint a fegyverforgatásban. Legyen övék a pompás menetek egész dicsősége koszorúival, harsogó zenéje­ és diadalívével, legyen övék a dicső halál, a hadvezérek méltóságteli bulletinjé­nek egy-két sora s a tömeg bámulása ! — Van más tér is, hol koszorút, érdemjeleket, méltánylatot, közelismerést lehet szerezni. A munka­felosztás elvét elismeri maga a dicső­ség is , mely részrehajlatlanul osztja koszorúit a munkások, a küzdők és fáradók minden osztályá­ban. A történet maga is megosztja figyelmét a béke és háború munkásai között, s nem csak a kard és szurony hőseit keresi föl a vad rohamok füst- és porfellege közt, hanem fölkeresi csendes műhe­lyükben a művészet és irodalom, a tudomány és ipar hőseit, kiknek csak belső sugallatuk mondja, hogy „megtegyék kötelességüket.“ Ha visszatekintünk a múlt évre, midőn fél Európa mint ellenség állt szemközt, még a hadakozó felek országaiban is azt látjuk, mikép a béke munkái épen oly nagyok voltak, m­int a harczéi. Míg a nyu­gatiak hadtestei Európának egy távol eső zugában félrevonulva teszik kötelességüket, az alatt földré­szünk belsejében teljes béke uralkodik s a munka­felosztás azon hallatlan paradoxont mint tényt mu­tatja fel, mikép ugyanazon időben a béke oly nagy diadalokat arat mint a háború. A hírlapok, melyek hű naplói a jelen történeté­nek, szintén e munkafelosztás szerint vannak el­rendezve. Mig a harczok és diplomatia újdonsá­gai egyik rovatban részletesen közöltéinek, másik rovat a Tárcza a béke munkáinak, a tudomány, művészet és ipar eseményeinek van szentelve. Nem a háború és más hírlapi rovatok lenézésé­ből történik, ha a béke munkáit becsesebbeknek, állandóbbaknak, ha a Tárczát fontosabbnak mond­juk, mint a hadi tetteket s azok napi krónikáit. A háborúnak vége, s következménye, czélja bé­ke szokott lenni. A rombolás csak ideiglenes, de az emberiség fejlése véletlen és örökkévaló. Ha Szebasztopol, Karsz, vagy annál fényesebb városok örökre eltűnnek is a föld színéről, óriási tenyésze­­tü, újabb kori civilisatiónkban az csak annyi, mint midőn Brazília hatalmas növényzetéből egy egy pálmafát kivágnak, mely egy év alatt ismét elér­­hetlen magasban terjeszti ki zöld koronáját. A fejtés elve, a minden viszontagsággal da­­czoló életerő, e titkos hatalom, a szellemi gazdag­ságban rejlik, mely maga után vonja az anyagit is. A közművelődés a magot, a világosságot, a nap fényét, a tápanyagot is magában foglalja, mely kön­nyen növi ki a múlékony rombolásokat. A mostani civilisatiót, melyben a valódi hatalom rejlik, e szavakba foglalhatjuk: ismeret, munka és ízlés. Mindhárom tényező egyben foglalható öszve, s ez a munka. Hol munkátlanság uralkodik, ott egész bizonyossággal a tudatlanság- és tunyaságot is föltalálhatjuk. Hol a munkásság, vállalkozó szel­lem lendületet nyert, ott nemcsak az anyagi tér, hanem a tudomány és művészet is hatalmas fejlés­­nek indult. — Vannak bölcselők, kik a m­ai kor ha­talmas anyagi fejlését úgy tekintik, mint egyenes utat a barbarismus, a civilisatio elfajulása felé.. E kristálypalota-és vasútromboló hősök tábora a phi­­losophokból, költők- és művészekből telik ki. Ha a történet lapjait forgatnák, úgy fognák találni, mi­kép mindazon nemzetek és korszakok, melyek a tudomány-, irodalom- és művészetben valami rendkí­vülit hagytak fenn, egyszersmind az ipar- vagy ke­reskedésben is a világ első népei valának. A Hen­d­i­c­i­ek, kik alatt az olaszországi művészet és iro­dalom arany korát élte, a szó teljes értelmében ke­reskedők voltak. Spanyolország és Portugál ten­geri kereskedelmének legfényesebb korszakából mutatja föl első és utolsó nagy költőit; korunkban Anglia az, mely valamint a tengeren és iparban, úgy az irodalom mezején­ diadallal állja ki a ver­senyt a világ bármelyik nemzetével. Mindezen példákat csak arra hoztuk föl, hogy kimutassuk, m­ikép a tevékenység, munkásság föl­ébredése az, mi a civilisatiót előidézi. Ha egyszer a munkássági ösztön valahol föléb­redt, minden irányban, minden szakban terméke­nyítően hat, é­s azért maradnak a fenntisztelt ci­­vilisatioféltők rész próféták. Napjainkban és nálunk úgy mint másutt a társa­dalom minden osztályát elfoglalva és mozogni lát­juk a béke munkái, a civilisatio terén. Vagyono­­sabbjaink a föld termékenyítése és vasutak építé­sében fáradoznak. Az alsóbb osztály fölszabadított földön, s az iparos az 1855-ik évet dicsőítő ipar­szabadság mellett, kétszerezett erővel lát és fog látni munkája után. A közlekedési eszközök hatalmas terjedése fő­ként az, mi e téren a nagyobbszerű, élénkebb munkásságot előidézte s idővel mindig élénkebbé teendi. A forgalom hatalmas ébresztője a mun­kának. Nem kisebb befolyással vannak a tudomány és irodalom terén a tudományos közlönyök, mint a vasutak az ipar élénkítésében. Azon tudománybú­­vároknak, kik eddig rakásra gyűjtötték kincseiket, mentségül szolgált, mikép nem volt elég közleke­dési eszköz, melyen azt közforgalomba bocsáthat­ták volna. Innen van ,­­hogy nálunk a tudósok közt oly kevés az ízó; innen van, hogy oly kevés az, ki tudományát ízléssel tudá párositni, hogy azt mind magára, mind másokra nézve élvezhetővé tegye. Annyiszor dicsért nyelvünk szépségei oly ritkán használtattak arra, hogy az ismeretek vilá­gát általa szélesebb körben terjeszszük. E lap Tárczájában már ki volt mondva az óhaj­tás, vajha a franczia és angol R­e­v­u­e-k példájára nálunk is keletkeznék egy tudományos folyóirat, melyben tudományos férfiaink szakismereteiket csínnal párosítva tennék a közönség előtt élvezhe­tővé, s mely fölkeresné az ország bármely zugá­ban azon hivatottakat, kik szaktudományukon kivü­­ írni is tudnak! Hasztalan óhajtás! Eltelt azóta az 1854-ik és 55-ik év is, s egy ily, tudományos­­ságunk fejlesztésére életszükséggé vált közlönyt nem láttunk keletkezni. Mi Tárczánk által nem akarunk kevesebbet érni el, mint egy ily tudományos, irodalmi és művészeti közlöny hiányát pótolni. Tárczánk szemmel tartandja a tudomány őrén bárhol történt nevezetesebb találmányokat és felfe­dezéseket. A nálunk annyira elhanyagolt úri leírások, nép-és országismertetésekben , valamint a természet­­tudományokban érdekes ismeretterjesztő czikkeket fog közölni; a hazai és világtörténetet illető érte­kezéseket is adandunk, mikben az érdekes feldol­l­gozást, mint általán minden czikkünkben, főszem­­pontnak tekintjük; a magyar irodalom termékeit,­ s a többi irodalmak nevezetesbjeit gyorsan fogjuk ismertetni; zene, festészet és színművészetün­­ket rendes szemlékben tárgyalandjuk; é­s bírála­tainkban a művészet és ízlés törvényeinél egyebet soha és semmi esetben sem fogunk szem előtt tartani. Kettős feladatunkban: az ismeretek terjesztése é­s a netán hevertetett ismerettőkék forgalomba ho­­zásában semmi sem csüggeszt. Bizalmunk erős, mikép az eredmény nem leend kisebb várakozá­sunk és őszinte jóakaratunknál. Meg vagyunk győ­ződve, mikép az 1856-ik év végén szemlét tartván a béke munkái és saját Tárczánk felett, épen oly megnyugvással tekintendünk vissza a lefolyandott évre, mint a mily jó reménynyel most a munkához fogunk! V. A kassai közigazgatási területen kineveztetnek: Az elsőbirósági úrbéri törvényszékhez : Kassán, ülnökökké : J­a­n­k­ó András nyugal­mazott megyefőnök, J­o­h­n­y Vincze orsz. törvény­­széki tanácsos, és Rimanóczy Ferencz volt ideigl. megyei törvényszéki ülnök, segéddé Tom­csányi Menyhért szolgabiróhivatali tollnok. Eperjesen , ülnökökké: R­o­z­g­o­n­y­i Bertalan államügyész az eperjesi megyetörvényszéknél, Kor­­p­o­n­a­y Ágoston megyetörvényszéki tanácsos, és Schleiminger László szolgabiró; segéddé Bal­­­o­g­h Lipót volt ideigl. társasbirósági ülnök. Rimaszombatban, ülnökökké: Pater Ká­roly megyetörvényszéki tanácsos, Jamborszky Lörincz szolgabiró, és Eperjessy Dagobert volt ideigl. államügyész; segéddé Soltész József orsz. törvényszéki tiszt. Lőcsén : ülnökökké : Gedeon Imre megye­törvényszéki tanácsos, G­á­l­ffy György első megye­biztos, és Breuer Sándor eperjesi orsz. főtörvény­­széki tanácstitkár, segéddé M­e­r­c­z András ideigl. megyei számvivő. S. A. Ujhelyen : ülnökökké: Matavovszky János és D­o­­­i­n­a­y Péter megyetörvényszéki taná­csosok, továbbá Gr­óf Károly és Nehrebeczky Sándor szolgabirák, segéddé H­ö­n­s­c­h Jonathán szolgabiróhivatali tollnok. Szigetben, ülnökökké: R­á­n­k­y-M­ü­tt­e­r An­tal megyetörvényszéki tanácsos, L­a­h­n­e­r Antal volt cs. k. államügyész, és Lengyel János alapítványi ügyész; segéddé B­o­j­t­s­i­k András szolgabiróhivatali tollnok. U­n­g­o­n . ülnökökké : Z­u­b­r­i­c­z­k­i Konstantin államügyész az ungvári megyetörvényszéknél, L­i­p­­csey Péter szolgabiró, és Hunyor József volt ideigl. orsz. törvényszéki ülnök ; segéddé Ck­o­li­cs­ányi Zsigmond megyetörvényszéki segéd. — Végre Beregszászon, ülnökökké: K­á­n­t­o­r Sámuel és Csicsery Péter beregszászi megyetörvényszéki tanácsosok, és Kristoffy István szolgabiró­ se­géddé Pau­lay Ferencz helyettes kincstári ügyész. Az 1853. mártius 2-kán kelt császári nyilt parancs­­ban érintett magyarországi, szerbvajdasági és temesi bánsági I. II. és III. birósági úrbéri törvényszékek szervezését illető, 1855. augustus 30-kán kelt leg­felsőbb határozat által jóváhagyott határozványok­­nak foganatosítása végett a bel- és igazságügyi mi­niszerek intézkednek, hogy 1. Az úrbéri legfőbb törvényszék Bécsben 1855. évi dec. 31-én; 2. Az úrbéri főtörvényszékek, Budán a budapesti, Pozsonban a pozsoni, Sopronban a soproni, Kassán a kassai és Nagyváradon a nagyváradi közigazgatási területre nézve; továbbá Temesváron a Szerbvajda­­ságra és Temesi-bánságra nézve 1856. évi január 15-kén; 3. Az I. birósági úrbéri törvényszékek : a) Pesten Pest-Pilis, Kecskeméten Pest-Zsolt, Szolnokon Szolnok, Szegeden Csongrád, Miskolczon Borsod, Egerben Heves, Esztergomban Esztergom és Székes-Fehérvárott Fehér megyére nézve; b) Pozsonban Pozson, Nagyszombatban Felső- Nyitra, Nyitrán Alsó-Nyitra, Trencsénben Trencsén, Alsó-Kubinban Árva-Turócz, Szent-Miklóson Liptó, Beszterczebányán Zólyom, Ipolyságon Hont, Aranyos- Maróton Bars, Balassa-Gyarmaton Nógrád és Komá­romban Komárom megyére nézve; c) Sopronban Sopron, Magyar Óvárott Moson, Győr­ben Győr, Szombathelyen Vas, Veszprémben Vesz­prém, Zala-Egerszegen Zala, Kaposvárott Somogy, Pécsett Baranya és Szegszárdon Tolna megyére nézve; d) Kassán Abaúj- Torna, S. A. Ujhelyben Zemp­­­­lén, Eperjesen Sáros, Lőcsén Szepes, Beregszászon Bereg-Ugocsa, Rimaszombatban Gömör, Ungvárott Unga és Szigeten Mármaros megyére nézve; e) Nagyváradon Dél-Bihar, Debreczenben Észak- Bihar, Gyulán Békés-Csanád, Szatmár-Németiben Szatmár, Nagy-Kállón Szabolcs és Aradon Arad megyére nézve. f) Temesváron a temesvári, lugosi és nagy-becs­­kereki, Újvidéken az újvidéki, és Zomborban a zom­­bori kerületre nézve 1856. évi január 30-n fogják hivatali működésüket megkezdeni. Báró Bach, s. k. Báró K­r­a­u­s­z, s. k. NEMHIVATALOS RÉSZ. Pest , január 1. A ,,Budapesti Hírlap“ szerkesztése tárgyában történt magas intézkedésről a fen­­tebbi jelentés értesíti az olvasóközönséget. Ugyanaz tartalmazza, a munkatervet, mely szerint az új szerkesztőség kötelességének megfelelni ügyek rendik. Itt csak néhány szót akarunk még szólani a főirányokról, melye­ket e lapok vezetésében jövőre követni szán­dékozunk. Teszszük ezt, hogy az olvasókö­zönség megítélhesse, mennyiben egyezik az, mit tenni kívánunk, e közönség saját óhaj­tása­, érdekével. Azon új korszak, melybe az ifjú austriai köz­birodalom csak imént lépett, Magyarországtól nagy feladat teljesítését várja az anyagi és szel­lemi előhaladás mezején. A sajtó, s kivált a hi­vatalos sajtó kötelessége e feladat megoldását őszinte tanácsa és higgadt működésével kön­nyűni, támogatni, elősegítni. A szerkesztőség fő- és legrészletesb figyelme tehát saját ha­zai állapotainkra fog kiterjedni. Főtekintettel ez állapotokra fogja a törvényhozási és köz­­igazgatási rendszabályokat, az államéletnek a közönségre kiható minden mozzanatait tár­gyalni, a tények és rendszabályok indokait, a szempontokat mikből azok folytak, a vezér­elveket, melyek a közigazgatást közreható működésében irányozzák, fejtegetni, de a vi­szonyok és helyzeteket mindig oly világban állítni szem elé,mely azok valódi sajátja, nem pedig a balítélet, ismeretlenség, elfogultság, önérdek vagy épen szenvedély hamis világá­ban. Mert mi a hivatalos sajtó főhivatását abban látjuk, hogy a kormány és kormány­zottak közti viszonyt a meggyőződésből fa­kadó belső egybehangzás alapján szilárdítsa, e czélból a nézeteket tisztázza, a közönséget a rendszabályok, tények és állapotok meg­­bírálásában azok valódi jelentősége­ és hord­­erejének kimutatása által irányozza. S midőn ekkép akar működni , szerkesztőség úgy­­véli, hogy oly szükségnek teend eleget, me­lyet mindazok éreznek, kik állapotaink felől gondolkodni szeretnek. A szerkesztőség kiváló feladata lesz to­vábbá a nevelés és oktatás ügyét figyelem­mel kisérni, az iskolai életben mutatkozó minden mozgalmat, mely a köznevelés ter­jesztése,­emelésére történik, a közönség tu­domására juttatni, azt a nevelésügy fontossá­gáról meggyőzni, ez ügy érdekében tettre, áldozatra buzdítani. Szerkesztőség meg van győződve, hogy itt ismét egyezik a közönség óhajtásával. A jövő állam sorsa az iskolák­ban van. Építtessék bár föl annak csarnoka még oly szilárd oszlopokon, lerombolja azt­ a szilaj szenvedély, ha oly nemzedék költö­zik belé, melyet bölcs nevelés nem taníta csak oly miért hevülni, mi erkölcsileg ma­gasztos és nemes, és nem taníta megkülön­böztetni a szellem nagyratörő istenerejét, mely teremt és fenntart, a szenvedély vér­­tüzelő rohamától, mely rombol és pusztít. Ki ne óhajtana egy nemes érzelmektől hevülő, nem csak tetterős, hanem egyszersmind mű­veit magyar ifjúságot, mely sikerrel tovább munkáljon anyagi és szellemi felvirágzásun­kon, ha az öregek kidőlendettek­: ifjúságot, mely erkölcsi érzülettől áthatott józan mun­kássággal tudományt párosítson, mert e kettő nélkül élete a hazára nézve meddő marad és sikertelen, s mely a fejedelem és kormánynyal a közhaza boldogítására üdvösen közremun­­kálni képes legyen. A nevelés ügyében tehát saját jövőnk ügyét karoljuk föl. A társadalmak emelkedésének korunk­ban két forrása van: a tudomány és szorga­lom. E kettő egymást termékenyíti meg s együtt szüli egyesek mint nemzetek nagysá­gát, dicsőségét, halhatlanságát. Szerkesztőség tehát eddiginél sokkal nagyobb gondot fordí­­tana a lap tudományos részére; mindent el fog követni a magyar tudományosság és mű­veltség terjesztésére, és anyagi áldozattól sem fog visszaijedni, hogy minél több írói és tudományos tehetségek közremunkálásának tért nyithasson lapja hasábjain, irodalmi és tudományos életünk fölvirágoztatására. De nem kisebb gonddal ápolandjuk az anyagi emelkedést eszközlő szorgalmat is. Mi magyarok még csak most kezdünk hozzá­szokni ama folytonos, az időt oly lelkismere­­tesen használó munkássághoz , most kezd ébredezni bennünk ama semmi akadálytól vissza nem rettenő vállalkozási szellem, mely más nemzeteket a jóllét és vagyonosság oly magas fokára emelt. Ha a szerkesztőség ez irányban ösztönzőleg, irányzólag hazni ügyek- Nemzeti színház. Salvator Rosa, melodráma 5 felvonásb­an , 1 előjátékkal. Irta Hegre Alajos. (Adatott először szombaton december 29-dikén 1855.) Az 5 felvonásból álló dráma lényege ez : Salvator Rosa, ki nápolyi születésű, s e közö­nyös érdemén kívül oly festő, mikép egy perez alatt egész tájt, jelenetet úgy lerajzol, hogy a szomszéd kolostorban aranyakkal fizetik a képet; oly jól énekel, hogy a banditák egész serege úgy tánczol a mint ő fújja; népszónok, színész, hallatlan merészségű hős; mindenek felett a lovagiasság hű képe: szerelmes, ábrándos és vállalkozó kalandor, úgy hogy e műnek más czímet képtelenség lett volna adni, mint Salvator Rosa vagy Rosa Sal­vator. Egy római herczegnőt, nevére nézve Olimpiát a hős megszeret; a hűnő szerelmes lesz a férfiú bá­torságába, aztán lángeszébe. E szerelem igen bol­dog volna, ha a minden szerelmek daemona, min­den természetszerű hajlamok irígylője, egy ször­nyeteg nem állana útjában. E szörnyeteg, e botrán­­kozás köve, szóval, uraim és asszonyaim, a férj.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék