Budapesti Hírlap, 1858. február (26-48. szám)

1858-02-02 / 26. szám

Pest Kedd? Sterkcsatos iroda: Egyetemirtézn I­ső sz. a. 2-ik emeleten. BUDAPESTI Megjelenik e lap, vasárnap és ünnep Utáni napokat kivéve, mindennap reggel. Előfizetési díj: Vidékre?F­é­l é­v­r­e : 10 frt, é­v­n­e­g­y­e­d­r­e: 5 frt. Hely­ben : fé­lé­vre 8 frt, é­vn­e­g­y­e­dre i­s 4 frt. — A h­i­r­d­e­t­éss­e­k ötször halálozott sorának egyszeri beiktatásáért 6 kr, többszöriért pedig 14 kr, szá­­mittatik. — Egyes szám 20 pkr. Előfizethetni h­elyben: a lap kiadó hivatalában, Egyetem-utcza 2-dik szám, földszint; vidékén minden cs. kir. postahivatalnál. ■ Előfizetést tartalmazó levelek a czim, lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett a pénzzel együtt bérmentesítve egyenesen a kiadó hiva­talhoz utasítandók. ? Kiadó hivatal van : Egyetem­i­ utczában, 2-ik szánt alatt, földszint. TARTALOM: Hivatalos rész. Nemhivatalos rész: Politikai napiszemle. Levelezések: Balogvölgye (Községi faiskolák.; V­á­c­z. (Jótékonyságok.) TM Napihirek és­­események. Austriai birodalom. külföld : Anglia. (Persignynek a City lordmayorja és sh­eriffjéhez intézett be­széde.) Francziaország. (A legújabb cs. rendelet, és arra vonatkozó hadü­gy­­ministeri jelentés. Az uj megszorító rend­szabályok. Hirek a merénylet szerzői és a vádkamra jelentéséről. Albert k. her­­czegnek várt látogatása. Walewski gróf sürgönye s Palmerston lord állítólagos válasza.) Olaszország. (A Cagliari ügye.) T­örökország. (Herczegovinai zavargások.) Távirati tudósítások. — Színházi előadások. — Megérkeztek. — Dunavizállás. Tár ez a. . (Vasárnapi levelek Bécsből. A No­vara világ körüli útja.) HIVATALOS RÉSZ. Ö cs. k. Apostoli Felsége f. hó3­ ki leg­felsőbb határozata által Leonhard János Mi­hály püspököt, a császári hadsereg apostoli tá­bori vicariusát, titkostanácsosi méltósággal leg­kegyelmesebben fölruházni méltóztatni. 20 cs. k. Apostoli Felsége sajátkezüleg aláirt okmány által Scarpa Iginiót a fiumei keresk. és iparkamra elnökét, mint az austriai vaskorona rend harmadik oszt. lovagját , e rend szabályai értelmében, az austriai cs. birodalom lovagi rangjára legkegyelmesebben fölemelni méltóztatott. A cs. k. Apostoli Fe­­­sége f. é. jan. 20 ki legfelsőbb határozata által Bauer József isko­­latanitót Glogováczon Arad megyében , hosszú évi dicséretes alkalmazása elismeréséül, koronás ezüst érdemkereszttel legkegyelmesebben földi­­sziteli méltóztatott. Öcs. k. Apostoli Felsége f. é.jan. 10-ki legfelsőbb határozata által Hinterholzer Edvard cs. k. főtávirónak, az ottomán Medzsidié rend negyedik oszt. felének elfogadására és vi­selésére legkegyelmesebben engedélyt adni mél­tóztatott. A cs. k. Apostoli Felsége m. é. dec. 25-ki legfelsőbb határozata által Rosenberg frigyes kereskedőnek, a szász weimari consuli állomásnak Bécsben elfogadására az engedélyt, valamint kinevezési okmányának a cs. exequa­­turt legkegyelmesebben megadni méltóztatott A nagyváradi cs. k. országos pénzü­gyigazgatósági osztály Tusák Antal dijnokot, éjszak-biharme­­gyei adófelügyelőségi III. oszt. segéddé, véglegesen kinevezte. A nagyváradi cs. k. országos pénzügyigazgató­­sági o­sztály Landstein­er János irodai segédet, és Kurz Ferdinánd prágai pénzügygazdászati hi­vatalgyakornokot, a nagyváradi cs. k. országos fi­­ókpénztárhoz, mint járulnékokat, ideiglenesen kine­vezte. F. é. jan. 27-én a bécsi cs. k. udvari és állam­nyomdában a birodalmi törvénylap III. darabja kia­datott és szétküldetett. Tartalma : 6. sz. Államszerződés Austria, Francziaország, Nagybritannia , Poroszország, Oroszország, Szardi­­nia és az ottomán porta közt 1857. jun. 19-étől, az orosz- és törökországi besszarábiai határt, a dunai deltát s a kígyók szigetét illetőleg. Köttetett Páriá­ban jun. 19. 1­857.­­ Felsége által jóváhagyatott jul. 14-én 1857. Illető jóváhagyásaikban kicserél­tetett Parisban dec. 31-én 1857. 7. sz. Kibocsátványa a pénzügyministeriumnak 1857. dec. 15-ről, egy II. oszt. mellékvámhivatal­­nak a Scoglietto-völgy bemeneténél Fiume mellett leendő felállíttatásáról. 8. sz. Rendelete a kereskedelmi ministeriumnak, egyetértésben a bel- és pénzügyministeriummal s a legfőbb rendőrhatósággal 1858. jan. 6-tól — hatá­lyos az összes koronaországokra, kivéve a katonai határőrvidéket — a gözkatlanok próbáinál előjövő bizottmányi költségek fedezését illetőleg. 9. sz. Kibocsátványa a pénzügyministeriumnak 1858. jan. 9-éről — hatályos Dalmátiára — a dal­­matiai pénzügyi köz. igazgatóságoknak a közhiva­talnokok számára megkivántató házi szerek és bú­torzatok vámmentes behozatalának megengedésére leendő felhatalm­atatását illetőleg. 10. sz. Rendelete a bel- és igazságügyministerek­­nek s a legfőbb rendőrhatóság főnökének 1858. jan. 13-ról, azon kérdésről , váljon a belföldi kiadóknak külföldön nyomtatott sajtótermékeire a perrend­tartás 4 ik §-a alkalmazandó-e? 11. sz. Körrendelete a hadseregi főparancsnokság­nak 1858. jan. 20-ról, a betegeknek a katonai kór­házakba fölvételéről. 12. sz. Kibocsátványa a pénzügyministeriumnak 1858. jan. 21-ről, több gabnanemek s a tengeriliszt­nek Fiume megyébe behozatalának­ vámmentessé­géről. NEMHIVATALOS RÉSZ: Pest, február 1.­ ­ (Politikai napi­ szemle.) A légkör csak nem akar megtisztulni azon nyommasztó gőztől, melyet a január 14-diki merénylet támasztott. Mindennap uj rémletes híreket hoz azon rend­szabályokra nézve, melyek állítólag a Szajna mellett terveztetnek. Ha e híreknek csak fele valósulna, akkor az összes franczia lakosságnak nem maradna egyéb teendője , mint monstre­ ki­­vándorlást rendezni­­ Oroszországba! Szeren­csére e híreknek eddig csak igen csekély része valósult, s a szigor majdnem kizárólag a s­a­j­t­ó­t sújtotta; maga a közönség különös alkalmatlan­kodásról nem panaszkodhatik. Az öt katonai parancsnokság­ot egyelőre nem bántja,­­ hogy a vallásfelekezetek egymás iránti türékenységre intetnek, ezen mindenki örülhet. Ha a „Moni­teur“ ez alkalommal a császári kormány ed­digi eljárását feldicséri, ezzel csak köteles­ségét teljesíti , a közönség csak nem lesz oly kaján, hogy a „Moniteur“-től még ez ártatlan örömet is irigyli. — Ennyit Introductio gyanánt azon közleményekhez, melyeket mai lapunk a „Moniteur“ nyomán hoz s melyeknek elsejéről már a távirdai tudósítás vételekor tüzetesebben szóltunk. Szintoly fontos közleményt veszünk, a bécsi hivatalos lap útján, t. i. a dunahajózási szerző­dést, melyről e napokban oly sűrűen vola szó ; hallomás szerint az e szerződés körül folyt ta­­nácskozmányok jegyzőkönyvei is közzé fognak tétetni, mivel egyik másik oldalról e tekintetben igen ferde hírek közöltettek. Hanem ez csak mellékes dolog! A főkérdés az , mi történik majd e szerződéssel, ha a párisi conferentia egy­belép ? Hogy előterjesztetik, arról soha nem volt kétség , hanem előrelátható, hogy ezen előter­jesztéssel mintegy fel fog adatni heves vitára, mert a conferentia tagjainak többsége már most nemcsak azt roszalja, hogy a szerződés a confe­rentia vizsgálata és jóváhagyása nélkül ratifi­­káltatott, tehát az ellenzék már nemcsak a f­o­r­­mára vonatkozik, hanem a lényegre is, miu­tán a parti államok csak azon hajózást tekintik feltétlenül szabadnak, mely a tengert is érinti, azon hajózásra nézve pedig, mely csak a folyam partjai közt és a tenger érintetése nélkül foly, a partállamok bizonyos előjogokat tartot­tak fönn maguknak , miket Franczia, Orosz és Poroszország nem akar elismerni, sőt miként legújabban hallatszik, még Anglia sem! Ők azt mondják , hogy a párisi congressus a folyami hajózás szabadságát dekretálta, míg a partállamok csak a tengeri hajózásét akarnák megengedni. A nézetek kü­lönbsége tehát nem mellékes, hanem igen lénye­ges pont körül forog, s azért feszültséggel tekid­­tünk az ebbeli tárgyalások elé! A dunafejedelemségi divánok felett a porta már most egész ünnepélyességgel elmondta a „requiescant in pace“-t. Ha az ember ezen rö­vid és száraz feloszlatási formánt olvassa, nem is sejtené, mennyi nehézségbe került az, hogy a porta annak kibocsátására bivassék. Nem tud­juk, mi okból vonakodott annyira e lépéstől, hanem annyi tény , hogy csak akkor szánta magát rá, midőn egyik szomszéd hatalom egész határozottsággal kívánta s midőn értésére esett, hogy a fejedelemségekben az agitatio azon hírrel tápláltatik, hogy a divánok csak elnapol­­tattak s közel jövőben ismét egybe fognak lépni. Úgy hiszszük ezen ábrándok végképen szétosz­­landanak azon kevéssé udvarias fermán után, mely a divánok „semmire valóságát“ nyilván hirdeti a világ előtt. Montenegróval s He rezegovinával nem oly ha­mar fognak végezhetni a török diplomaták, fő­leg miután legújabban egyik másik körülmény arra látszik mutatni, hogy a tuileriákban még mindig némi rokonszenvvel viseltetnek a verzs köpenyegéről s nagy sarkantyújáról Párisban is elég híres Danilo­ herczeg iránt. A skutarni pasa az ottani franczia consul közbenjárására a Vasegovic ellen tervezett hadjáratot egy időre felfüggesztő­­ Danilo herczeg pedig ezalatt újabb emlékiratot küldött Párisba, melyben adeviden­­tiam bebizonyítja, hogy Montenegro a ráfogott rablásokban teljesen ártatlan. Valóban bor­zasztó is, ily ismert becsületességű urakat ha­sonló váddal terhelni. Szardinában a választások körül történteknek megvizsgálásával foglalkozandó kamarai b­i­­z­o­tt­m­á­n­y megalakult, miután azon indítvány, hogy e nyomozást a ren­des bírói hatóságokra kelljen bízni, megbukott. Angliában is a parla­ment tíz­zidig a maga kebléből szokta alakítani azon bizottmányokat, melyek a választás körül előfordult netaláni visszaéléseket nyomozzák, ha­nem Angliában törvény létezik, mely e bizott­mányt törvénye­z­ők jogaivá­ ruházza föl, mely előtt mindenki megjelenni köteles , mely pénzbírságot vagy fogsági büntetést is róhat a vétkesekre stb. Piemontban ily törvény nincs s ha majd arra kerül a dolog, az egyházi párt emberei, kik a vizsgálat körül leginkább érde­keltetnek , nehezen fogják elismerni a parla­menti bizottmány illetékességét és hatalmát. Angliában a sajtó még mindig a menekültek ügyével foglalkozik, talán azon okból is , hogy a közönség figyelmét a kedvezőtlen indiai hí­rektől elvonja. A „Times“ legújabb száma szo­kott dare­zosságával, mely azonban mindig n egy adag igazságot is rejt magában , neki megy Persigny grófnak azon válásáért, melyet a londoni city szerencsekivánataira adott. A „Times“ szerint a londoni fratrella követ út­nak kötelessége lett volna — ha az összeeskü­vést csakugyan Londonban forralták — ezt idejekorán megtudni s Párisba üzenni. Ha és neki héhi éiktíi'QU, akkor ne Boslánkodjék Ang­liára, hanem — Önmagára! Balogvölgy, jan. 25. (Községi faiskolák.) Kétségtelen, hogy a gyümölcstenyésztés szelídíti a nép erkölcsét. A gyümölcsfák körül dajkálkodó egyén mintegy közelebb birnul az anyatermészet öléhez, s lát­ván s vizsgálván, hogy mily szelíden bánik az a keblén élő növényekkel, gondos anyaként viruló diszléssel öltöztetvén fel azokat, lehetetlen hogy szive nemesb érzései föl ne ébredjenek. De tapasztaljuk is, hogy a­mely községben, vidéken, vagy tartományban a gyümölcstenyésztésnek diszlése van, ott gyérebbek az erkölcsi kihágá­sok, mint az ettől idegen vidéken. Annálfogva a gyümölcstenyésztésnek politikai jelentőssége is van, s minden községi faiskolát úgy lehet tekin­teni, mint egy-egy erkölcsjavító intézetét. "Leg-­üdvösebb intézkedései közöl egy tehát a magas kormánynak, midőn több rendeletei által a köz­ségi gyümölcskertek és faiskoláknak országszerte való felállítása körül atyáskodik. Hanem miután a már mintegy három év óta fönnálló legfelsőbb rendeletnek csak ritka helyen látjuk még kívánt örvendetes sikerét, az a kér­dés, hogy mikép volnának a községi gyümölcs­kertek legátalánosabban fölállíthatók ? Erre könnyen felelhetnénk. Ugyanis épen e lapokból olvassuk, hogy Moson vármegyének nezsideri járásában az igen érdemes járási szol­­gabiró úr elnöklete alatt egy lelkészekből, taní­tókból, birtokosokból, közpolgárokból sat. ala­kult gyümölcstenyésztő társulat áll fönn,melynek egy két községet kivéve a járás­­összes községei­ben sikerült már községi faiskolákat felállí­tani, a legörvendetesebb eredménnyel. Azonban ily társulatok felállítását a közigazgatási hiva­talnokoktól mindenütt várni nem lehet, mert ahhoz bizonyos neme a gyümölcstenyésztés iránti szenvedélynek szükséges, mely nélkül a külön­ben is nagy munkahalmazzal ellátott közigaz­gatási hivatalnokoktól ilyesmit vágni nem lehet. Hanem a papok, lelkészek, tanítók azok, kikre a nép erkölcsének mivelése közvetlenül bízva van, kiknek annálfogva több is áll e tekintetben kötelességükben, t. i. még az is, hogy azon mó­dok és eszközök iránt, melyek a néperkölcs ja­vítására hatnak, maguknak szenvedélyt szegez­zenek. Mégis ismerünk-e a régi időből papnevelő, vagy tanítóképző intézetet, mely saját faiskolá­val és gyümölcskerttel lévén ellátva, a taneme­­sitésnek s gyümölcstenyésztésnek tanítását szak­tudományai közé számította volna? Még az újabb intézetek közöl is keveset mutathatnánk fel ilyet. Ezeknek felállításán volna tehát kezdendő a do­log. Egyik megkivántatóságal volna tekintendő minden lelkész, minden tanítónál valláskü­lönbség nélkül, hogy mennyire lehet, szenve­délyes gyümölcstenyésztő legyen , vagy mivel­hogy találkozhatnak egyének , kiknek a ter­mészettel való eme legszebb társalgás szenve­délyükké legjobb igyekezetük daczára sem vál­­hatik , legalább olyan, kinek a gyümölcste­nyésztésben szaktudománya van. Ezen rendel­kezés az e pályákon már most is szaktudomány­nyal bíró egyéneket, mert tagadhatlanul vannak, kiket az önügyekezet fejtett ki azokká, az eddi­ginél nyilvánosabb és a közügynek szentelt te­vékenységre szólítandja. Hogy hol kapjunk községi faiskolának és gyü­­mölcskertnek való földet, én azon soha föl nem akadnék. Minden községnek van temetője és a szutori ref. lelkész, kiről levelem elején emlé­keztem, megtanított bennünket, hogy mikép le­het a temetőket községi gyümölcskertekül és fa­iskolákul használni. Most a temető többnyire a legbitangabb vagyona a közönségnek, hol még a keresztelt fej fák kitördelésével sem tartják meg­­sértettnek meghalt szüleink,hitestársaink, gyer­mekeink,rokonink emlékezetét. A magas kormány­nak épen ez oknál fogva egy igen üdvös rende­lete van az iránt, hogy minden temető gondosan körütlárkoltassék s valahol csak lehet eperfa eleven sövénynyel körülkeríttessék. Ugyanez al­kalommal, midőn e legfelsőbb parancsolat telje­sül, figyelmes gondja alá vévén máskülönben is az egyházi elöljáróság a temetőt,igen czélszerűen lehet azokat községi faiskolákul és gyümölcs­­kertekül is alkalmazni. De még hiszen minden lelkésznek,minden tanítónak is szokott lenni egy kis házi kertje. Faiskolául különben sem kíván­tatik kivált kis községben valami nagy térség. És ime ugyancsak e lapokból példa van már ar­ra is előttünk, hogy Rábaközben tót­kereszt­uri plébános Dörflinger József úr mikép változ­tatta át házi kertjét községi faiskolává, én pedig a nép erkölcsére nézve már is oly sikerrel, hogy a mely nép ezelőtt kerítés közöl is ellopta a gyümölcsöt, ugyanaz most maga is megkedvel­vén és megkezdvén a gyümölcstenyésztést, kerí­tés nélkül is bántatlan hagyja mind a gyümöl­csöt, mind a faiskolai csemetéket, és a t. plébá­nos ur kertjének a kocsiút felől nincs kerítése. Hogy az egyházi hivatalnokok kertje más czélra, t. a magán haszonra van rendelje , nem lehet ez ellen mindenkor alapos kifogás, mert a gyü­mölcs­tenyésztés s csemetenevelés sem hoz ke­vesebb hasznot, mint a mostani kerti vetemé­­nyek termesztése. Azonban a templomok kör­nyékei is, melyek különösen faluhelyeken né­hol egész pusztaságokat foglalnak el, igen czél­­szerű­leg alakíttathatnak faiskolákká. Meg meg­vallom, bizony én nem is hiszem , hogy legyen ez országban valamirevaló község oly nyomo­rult állapotban, hol tagosítás, birtokrendezés alkalmával valami nagy megerőltetés nélkül ne lehetne egypár száz négyszeg öl földet, vagy annyit a mennyit a szent czélra a közösből ki­szakítani, vagy ne akadna jóltevő egyén, ki ajándékozásra is hajlandó volna egy ily intézet részére, csak legyen a ki a dolgot emlékezetbe hozza és sürgesse. A megtörtént határ­rendezések és tagosításoknál a legörvendetesebb példákkal találkozunk e tekintetben. Úgy­hogy ezt illető­leg is azt mondhatjuk, hogy sokkal több helyen történt már községi faiskola részére adományo­zás, mint hol ez erélyesen használatba véve van. Hogy a községi gyümölcskertek felállítása valami gyors és rendkívüli hatást idézzen elő : én nem állítom és nem vitatom Róma sem épült egy nap alatt. Különösen nehéz fog lenni a mostani m­ár nagykorú nemzedék erkölcsére való hatás- Hanem a növekedő ifjú nemzedék erkölcsében nyilvánulandna ez erkölcsnemesítő intézeteknek legnagyobb mértékbeni hatása, mely mintegy együtt járván a­ csemetékkel iskolába, megszok­ni azokat iskolatársaiul tekinteni, s átvivén az irányok való rokonszeretetet a­z életbe, megszün­tetni azon papaszt, mely ,a népnek a fák iránti kegyetlensége felöl mindenfelé hallatszik ; s a jó erkölcsű szelíd nép körében megtalálhatná nyugodalmát máskülönben is az előre törekvő szorgalom. Vácz , január 30. (Jó­ték­ony­ságok.) A váczi cs. k süket­­néma intézet alaptőkéje a legközelebb lefolyt évben következő kegyes adományokkal szapo­­ríttatott: Ö cs. k. Apostoli Felsége legkegyelmesebb Urunk ezen intézet évi jövedelmének emelése tekinteté­ből annak alapját . • • • • • 20,000 pft* tál legkegyelmesebben fölségélemi méltóztatott., . cs. k. Fensége Albrecht Fő- SZ. Február 2.1858.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék