Budapesti Hírlap, 1859. március (48-73. szám)

1859-03-01 / 48. szám

^^Férfi­ ruhák végeladása: minden egyes darabot 10%, több darabot egyszerre pedig 20°/, (61)-(11.12) Lakváltoztatás végett, mindenféle téli, tavaszi és nyári öltönyből álló nagy készletemet végeladásra bocsátom. Figyelmeztetem ez okból a t.­ez közönséget, hogy semmi árhoz nem kötöm magam, sőt inkább elhatározom veszteséggel is eladni. Egyszersmind avult ruhákat pénz helyében elfogadok. Tisztelettel ROTHBERGER JAKAB, Bécs, Graben, Schlossergasse, Nr. 598., 2. emelet, a Reisenleitner vendéglője átellenében. G­A AL I. NAGY BÚTORRAKTÁRA Bécsben, Lipótv., Schöllerhof 4. sz. a. ajánlja a t. ez. közönségnek jólválasztékolt raktárát a legközönségesebb fajú bútoroktól kezdve a legfinomabb, diófából készültekig, ugyszinte sok egyéb fajú asztalos és kárpitos munkákat. Főképpen igyekezni fog vidéki megrendeléseket kárpitos munkákra szigorúan a fela­dott módon eszközölni. Az áruk tartóssága és szilárdságáról kezeskedik évek óta dicsé­­retesen ismeretes czime. (185)—3.6 Az érsekujvári takarékpénztár folyó 1859. évi mártius 19-i d. e. órák­­ban fogja közgyűlését felsőbb engedelem mellett megtartatni; tárgyai : a múlt évi üzlet kimutatása; a választmányi tagoknak, úgyszinte az elnök két igaz­gató és könyvvivőnek az alapszabályok értelmében újbóli választása; az osz­taléknak és a tartalék alapba fektetendő pénzmennyiség meghatározása, úgy egyéb netalán felmerülendő, s az intézet ügyeire vonatkozó tanácskozmányok leendenek, melyre a t. ez. részvényes urak ezennel tisztelettel meghivatnak. Érsek-Újvár, febr. 18-n 1859. (104)—2.3 HAMAR PÁL, elnök. Az abonyi uradalom részéről f. 1859. évi ápril 27-n reggeli 10 órakor a casino-teremben tartandó nyilvános árverésen folyó 1859. évi Szent Mihály­tól kezdve 3 évekre, vagyis 1862. évi Sz.-Mihály napig következő királyi ki­sebb haszonvételek fognak bérbe adatni. I. Abony mezővárosba 11. 1. Egy emeletes vendégfogadó hozzátartozó épületekkel. 2. Koplalói korcsma. 3. Vasúti állomásnál lévő vendéglő 2 hold földdel. 4. Világos­ Csárda a czeglédi útba 20 hold földdel. 5. A városban nyolcz helyütt a bérlők által szerzendő épületekben italmérési jog, melyek közül kettőben kóser bor is méretik. 6. Három országos vásár, heti vásárok és piarcz jövedelmei. 7. A Sáros alatt 60 hold mészárszék föld. 8. Mészárszék épület. 9. Téglaégetési jog. II. Tószegen: 1. A faluban lévő korcsma.­­§ 5 2. A falu alatt fekvő kuttorgó csárda 4 hold földdel. 3. Mészárszék épület. 4. Cserépégetési jog épületekkel és 45 hold földdel. 5. Tószegen és Paláditson a Tiszában és tavakban való halászati jog, és paláditsi 19 holdból álló sziget. III. Kétskén : 1. Az ó-kétskei korcsma. 2. Az uj-kétskei korcsma. (152)—(2—3) 3. Kerektó dombi csárda 20 hold földdel. 4. Uj-Kétskén két kerekű száraz malom. Szál.­ 4. Uj-Kécskén 19 holdból álló Csámpa-sziget. 6. Bégi csárda föld 20 hold. 7. Szekerka csárda ház 20 hold földdel. 8. Subits csárdánál levő 20 hold mészárszék föld. 9. A nagy Tiszában, a holt Tiszában és a tavakban való halászati jog A kitett határnapra bánatpénzzel megjelenni keretnek a vállalkozók ; a feltételeket előbb is látni lehet uradalmi ügyvéd Kozicz Sándor urnál Abony­­ban, valamint bérmentes levelekben zárt ajánlatok is elfogadtatnak. Valódi schneebergi SÖVM-ALLOP mell- és tüdőbántalmakban szenvedőknek, orvosi rendszabály szerint a leghasználatosb­­­b­­ növényekből sajtolva WILHELM FERENCZ és BITTNER GYULA neukircheni gyógysz. gloggnitzi gyógysz. urak által készitve. A valódi sohneebergi „NÖVÉN­Y-A­L­LOP folyvást kapható : Török József gyógyszerész urnái, király-utcza 8. sz. a. és Jezovitz Mihály urnái, „magyar király“ czimű­ gyógy­szertárban Erzsébet-téren, Grünberg Ferencz udvari gyógyszerésznél. Továbbá : LOTZ HERMAN fa­épület müintézete Pesten, földm­ajor 53. sz. a. ajánlja földmunkákra, és különösen vaspályás földmunka-vállalatokhoz való amerikai mintára készült taligáit, s ebből jelentékeny készletet tart. Ezen földmunkákhoz igen czélszerűen szerkesztet eszköz egészen ke­mény szerfából készitve, srófos vasazattal és öntöttvas széllel van ellátva, s a nagyobb minőségűek darabja 4 ujfrt, a kisebbek 3 frt 50 uj krajczárért kap­hatók. (211)— (1—*) Megrendelések foganatosíttatnak az üzleti irodában, nádor-utcza 3. sz. f^*Jelentés*^f fényirászoknak. Egészen tiszta vegyész­szerek s pho­tographiai, daguerreotypiai és pa­notypiai papírok kaphatók MOLL A gyógyszerész és vegyészi készület gyá­rosnál, Bécsben, Tuchiauben. (198­2. (205) (3-3 ÓVÁS. Értésemre esvén, miszerint mostoha testvérem budai lakos Bicskey Anna Tápió-Bicskén lenni állított, valami birtokot akar eladni. Miután nevezett testvéremnek a férfi ágat illető Bics­key birtokból soha semmi tulajdona nem volt, nem lehet más birtoka mint s melyet én neki 1841-ben v.­ispányi bi­­óság előtt egyezkedésileg s csupán élte folytáig kötöttem, s mely iránt jelenleg is per foly, ennélfogva figyel­meztetik mindenki, hogy vele vételbe ne bocsátkozzék,magának tulajdonítván, ha mint gondatlan vevő kárt szenved. Tápió-Bicske, febr. 18-­ 1859. Tápió-Bicskei ifj. BICSKEY FER. Közbirtokosságai A halmi uradalom közbirtokosai az uradalmat illető ügyekbeni tanácsko­zás végett, f. évi márt. hó 31-ik nap­jára alulirtnál tartandó közbirtokossági gyűlésre, oly kötelezéssel, hogy a meg­jelenők a meg nem jelentek érdekei fe­lett is érvényesen határozandanak, meg­hivatnak. Halmi, febr. 13-­ 1859. RÁTONYI JÁNOS, (197­2.3 közbirtokossági képviselő. Eladó malom. Egy nyolcz kerekű vízi­malom. 84 hold földdel, minden szükséges gazda­sági épületekkel és lakással együtt, szabad kézből eladó. Értekezni lehet SAS IGN., tulajdonosnál. Vas megyei Puszta-Dömölkön, az ostfi asszonyfai malomban , a soproni or- 162)3.3 szág­ uton. (200)(2-6) Több ezer mázsa legjobb kufsteini vizerőszeti mész ( 209) folyvást kapható fi—3) FLEISCHMANN s WEBER-nél,­­színháztér, régi harminczad-ésület, Pes­ten, hol egyszersmind megbízások nagy szállításokra is elfogadtatnak. -wumPoJWvv---­slv Ma PESTEN: EDDÁN: r t. Probst F. J. — Blalán Berger József. — Bonyhádon Sánta vagy-Becskereken Nedelkovics D. és Haidberger A. — Brassó Ttai* **y®rtyánffy József. — Bukarestben Eltel Frigy., gyógyszerész. — Bei Aranban Nicolaeovics testvérek. — Battonyán Bignio Károly. Deve- Hoffmann B. — Debreczenben Göltl Ferd. gyógysz. — Deésen­remner Sámuel. — Dettán Braumüller József gyógyszerész. — Eperjesen Asemberg Ign.— Eszéken Thyrner F. S. — Érsokújvárott Conlegner Ig. Egerben Waszely János gyógyszerész. — Facsett Otter Hugo gyógy­szerész. — Gyulán Lukács Á. gyógysz. — Győrött Brunner Ferencz. — Hát­szegen Mátéfy Béla gyógysz. — Holitsban Mühlbauer Rudolf gyógysz. — ■UOuiuan Kuna S. — Kaposvárott Schröder gyógysz. — Kecskeméten Me­­ter H. gyógysz. — Kassán Eschwig Eduárd. — Körmöczön Draskó Sir János gyógysz. — Károly­váron Megay C. M. — Késmárkon Szopko V* Nagy-Károlyban Schöberl C. — Kolozsváron Wolf Józsefi gyógy­sz. Kis Mártonban Kodolányi J. gyógysz. — N.­Kanizsán We­hseh V. és Lovack K. gyógysz. — Lúgoson Arneld J. — Médiáson Brei S!!*J3° £ ~ “»kolozon Spuller J. A. — Mohácson Kögel Andr. - mitroviczan Kertonoshics. — Mosonyban Pram­er József gyógysz. Makón A.ISS Gusztáv­ — Nyitrán Dr. Láng Emil gyógysz. — Nagy-Váradon Janky A. — Nagy-Bányán Horacsek József. — Pécsett Berger Károly. Fozsonban Duasil Imre gyógysz. — Koller Ferencz gyógysz. — Pose­­­log Lajos gyógysz. — Rimaszombatban Hamaliár gyógysz. — a ?.gír? — S? József gyógysz. — Sümegen Schrotta Jánosnál. — Nagy­szombatban Pantotschek gyógysz. — Nagy-Szebenben Zöhrer F. — szászvároson Spech­l Gusztáv gyógysz. — Selmeczbányán Bar­sek Józs. Szombathelyen Mittermaier Alajos és Pillich Ferencz gyógysz. — Sze­geden Khudy József gyógysz. — Szathmáron Juratsko 1­. — Székesfe­­nervart bay R. — Szabadkán Farkas József. — Sziszeken Kubányi Fer. Sopronban Voga A. gyógysz. — Sas­várott Mücke Ant. gyógysz. — Se­gesvaron Misselbacher J. B. — Szentesen Eissdorfer Gusztáv gyógy­sz. — TawiiNicrtit gyógysz. — Temesvárott Kraus Ján. — Roth László gyógysz *2*®« Welits Samu gyógysz. — Tokajban Kröczer Ág. gyógysz. Uj verbaszon Singer testv. — Újvidéken Schreiber F. — Varasdon Halter A Syopyoz. versetzen Herzog Seb. gyógysz. — Veszprémben Frömmel Hie­rominus es Tuszkay Mayer..— M -Vásárhelyen Jeney Albert gyógysz. — Zalathnan Megay Gyula. — Zimonyban Joannovics és fia. — Zomborban Stein L. Markus fia. —■, Zsámb­okréten Neumann M. uraknál. Ára egy üvegcsének használati utasítással együtt 1 frt 26 uj hr. Két üvegcsénél kevesebb nem rendelhető meg. Két üvegcse bepakolásért 18 uj kr számittatik. A dijak bérmentes beküldése után azonnal gyorsan és pontosan teljesittetnek. (43)—(7—12) A főraktár BITTNER GYULA gyógysz. létezik Gloggnitzban Az általánosan kedvelt és or­­r­­vosilag jóváhagyott, meg­­(42 vizsgált (9—25) stajerhoui növénynedv mindig fris minőségben kapható: |§§ @ PESTEN .'Török János $ c/ _gyógysz. urnál. ez B­U­D .4 ft . G­r­ü­n­b­e­r­g és­­ Schwarzmayer gyógysz. ] uraknál és egyéb ismeretes raktárakban. P* Ára egy üvegnek 60 pkr, v. 87 ujkr. ^ —­­JJwuir S*iA/Wa/~ C?51 A legnagyobb lószőr- alsóruhák RAKTÁRA vagyon Bécsben, Naglergasse, i922. sz. alatt, a „rózsahegyhez“ czimzett ke­­reskedésben, hol egyszersmind az elő­­nyösen ismeretes szakadékos mosó keményruhák következő jelentéke­nyen alábbszállított árakon áruitat­­nak: Egy fodorszéllel 1 frt 90 kr két fodorszéllel 2 frt 45 kr; 3 fodor széllel 3 frt; lószőrruhák 1 fodorszél­lel 1 frt, két fodorral 1 frt 35 kr stb Mérnöki munka. i­­ » Csongrád város közönsége a tiszai rétjeit, mintegy 6—7 ezer holdat a » es­zmég ^révi^va^o2 f51087*a.m­i elhatározván, az e tekintetből tésrévi’ 2 for d « Q a 'túlhajtandó mérnöki munkálatra az árlej­­tatni foe. Mire a vállalkozni kivánt^°tiCB011gr^d v^ros tarló.csteremében eltar­­d­on^ad, febr­urn 185^anD °kleVeB mérnökök meghivatnak. 1206)—3.3_______A polgármesteri hivatal által. A közönségeseken kívül még ■ N­ a* 4 «»« PHOTOGEN és PINOLIN­GÁE is olcsón kapható (195)3 3 NADLER Jnos V.-nál cs. kir. szab. nagykereskedő, Zrinyi-utcza, 9. sz. Két fiam halálesete miatt kényteremttetem, mindennemű szőnyegeket ugyszinte minden egyéb áruczikkeket is, leszállított árakon eladni. (201­3.4) NEUMÜLLER János, Bécs, belv., Lugeck, 768. sz. a. A t. ez. kertészek, kertbarát- és gazdáknak. IQ. WEIRING­ER Józs. előbb Weidinger J. növénymag-kereskedése Bécsben, 235. sz. a „laisvom. liliontlava“ ajánlja raktárát , a legkelendőbb czikkekben, u. m fa-, lóher- és virág-magvakat, főképen pedig zöldség-magvakat, melyek minden időben különösen fris és valódi minőségben , csirázási képességükért­ jótállás mellett legolcsóbb árakon árultatnak vagy szálittatnak s bérmentes kívánatra árjegyzékek ingyen küldetnek. Vidéki keres­kedő uraknak, kik e czikkek árulásával foglalkoznak, előny árak (183) engedményeztetnek. 2.3 Első cs. k. szab. Dunagőzhajózási társaság. Tisztelettel alulnevezett ezennel jelenti,­hogy az utasszállító gőzösök 67) (K­-Mindennap friss farsang-fánkot ujkrért ajánl LÖSSEL V. czukrász. Nádor-utcza, 1. sz. (180) Jelentés (3­*) a t. ez. vásárlátogatóknak. KARL sörháza a kis hid-utczából már mártius elején átköltözik az újonnan s­­zletesen fel­szerelt helyiségekbe a váczi-utczában az „arany palaczkhoz.“ Bélyegezett vám sulymértékeket (193)2,3 ajánl SCHLICK IGNÁCZ vas és érczöntő Budán. A t. ez. közönség nagyobb kényelmére ezek PESTEN is kaphatók: MENDL testvéreknél, Király-utczában, 19. szám alatt. Haszonbérlet: Pest-Solt megyei Kis-Kőrös é­s a b­o­i­puszta határaiban fekvő, 2000 magyar holdra terjedő, mintegy 400 hold szántófölddel, 570 hold réttel el­látott majorsági birtok, a fajzási, 212 hold szőllő-dézsmaszedési és egyéb úri jogokkal együtt folyó évi Szent- György napjától kezdve 6 évre haszon­bérbe adandó. A feltételeket megtud­hatni Pesten, Füredy Lajos ügyvéd ur­nál Városház-tér 8. sz. ház, első eme­letben. (182)—3.3 Széna eladó jó minőségű, 24 öl, élenkint is, Békés megyében, gróf Trauttmansdorff szénáéi pusztáján, azon grófi tisztség kezeiből Orosházán (213)—1­3 (113)­­ (2-3) Birtok-eladás. Szabad kézből eladandó Kecskemét városában a Homoki-utczában 303. sz alatti tágas háztelek, a rajta lévő 5 szobából, konyhából, pinczéből s ka­marákból álló házzal, s hozzá tartozó gazdasági épületekkel. Ugyszinte a házhoz közel eső 17 kapa szőllő s ló hevés kaszállóföld ; és a Kecskeméttől nem messze eső Bugaczi pusztán 220 zsákos föld, melynek fele szántóföld, fele kaszálló, a rajta lévő házzal, s gazdasági épületekkel ; ezen földek mind a két felől a legelőre dülvént ott a juhnak télen nyáron szabad já­rása van. Értekezhetni az alulirtt tulaj­donossal levél által vagy személyesen, Kecskeméten, Homoki­ utczában 303. sz Borsos Szabó Mihály. PESTÉS közötti naponkinti menete megkezdését, márt­yara h­atáro aa£á • Az indulás történik: PESTRŐL BÉCSRE: naponkint reggeli 10 órakor. BÉCSBŐL PESTRE: naponkint reggeli 6 órakor. Az oda és visszamenetre használandó egy alkalommal váltott jegynek ára. Pest és Győr között és vissza I. hely z­árt, II. hely Pest és Pozson között és vissza I. Pest és Bécs között és vissza I. 7­8 II II II. II. frt —­­ 50 - 50 kr a. ért. Az ily jegyek az idei hajózási időszakban lálhatók. — Pest, febr. 28-a 1859. tetszés szerinti időben hasz. (212)—1.3 Első cs. k. szab. Dunagő­zhajózási társaság fő-ügyvivősége. ÁRLESZÁLLÍTÁS az utasszállító gazosokon. A t. ez. közönség ezennel figyelmeztetik, hogy egy alkalommal váltott jegyeknél az oda- és visszaillenetért következő jelentékeny ármérsékelések tétettek hely Pestről Bécsbe és vissza Pestről Pozsonba és vissza Pestről Győrbe és vissza 11­8 Pestről Becskerekre és vissza, beszá­mítva a szárazoni fuvardijt Titel és Becs­kerek közt . . ...... Pestről Buziásig és vissza , Pestről Orsovára és vissza .... első 2-ik első 2-ik első 2-ik első 2-ik II. hely 7 frt 50 kr a. ért. II. „ 5 „ 50 „ . „ „ helyen 7 frt austr. ért. , 5 - -21 15 25 18 36 25 A cs. k. kiadó-igazgatóság ügyvezetése alatt. — Nyomtatja Emich Gusztáv Pesten, Barátok-tere 7. sz. 1859. A visszameneti jegyek ez idei hajózási időszakban tetszés sze­rinti időben használhatók. Pest, febr. 18-a 1859. (173. ,7—*) Első cs. k. szab. Dunagőzhajózási társaság fő-ügyvivősége. E számhoz fél ív Hivatalos Értesítő, van csatolva

Next