Budapesti Hírlap, 1859. március (48-73. szám)

1859-03-01 / 48. szám

A cs. k. kiadó-igazgatóság ügyvezetése alatt. Nyomtatja Emich Gusztáv Pesten, Barátok­ tere 7. sz. 1859. az árverés befejezése után a legtöbbet ígérőét kivévén vissza fog adatni. Az árverés felsőbb jóváhagyás fen­­tartásával történik, eredménye azon­ban a legtöbbet ígérőre nézve mind­járt, az álladalomra nézve pedig csak a jóváhagyás megérkeztével kötelező. A bérleti feltételek a nagy-kanizsai cs. k. kerületi pénzügy-igazgatóságnál vagy a kaposvári cs. k. adó-szedő hi­vatalnál megtekinthetők. Nagy-Kanizsa, febr. 10-­ 1859. Cs. k. ker. pénzügy-igazgatóság által. Hirdetmények a kárpótlási földtehermente­­sítési tőkék kirendelése tárgyában. (156*) : (3-3) 666. Az ungvári császári kir. megyei törvényszék részéről közhírré tétetik, hogy a kassai cs. k. országos földtehermentesitési bizottmánytól átérkezett jogérvényes felszámítási határozatok folytán az alábbi táblás kimu­tatásban megnevezett birtokosnak ugyanott elősorolt javaira nézve a kárpót­lási tőke kirendelésének teljesítése végetti eljárás az 1854-dik évi január hó 16-n kelt cs. nyiltparancs értelmében megnyittatik; erre nézve hirdetményi határidőül 1859. évi ápril 25-e, tárgyalási határnapul 1859. évi junius 22-re reggeli 9 órára oly felszólítással tűzetik ki, hogy : 1. Mindazok, kik ezen kármentesített javak vagy jogok iránti igényei­ket az 1852. évi november 20-n kelt legfelsőbb cs. k. nyiltparancs (birod. törvénylap 247. sz.) engedélye szerint az 1855-ik évi április végével lejárt egy évi határidő alatt biróilag érvényesítették, magukat e tekintetben igazolják. 2. Azok, a kiket az érintett cs. k. nyiltparancs szerint visszaváltási jogaiknak érvényesítésére még hosszabb határidő illet, ezen jogi követelést okiratos kimutatása mellett bejelenteni, vagy magukat a per megindítása iránt kimutatni tartoznak. 3. Azok, a­kik a kárpótlási tőkére vagy annak kamataira igényt más jogc­imből támasztanak, e tekintetbeti jogaikat érvényesítsék. 4. Mindazon hitelezők, kik a kármentesített jószágra az 1854-ik évi március elseje előtt eszközlött betáblázás által követeléseiknek elsőbbségi jogokat szereztek, s a fizetésre a kárpótlási tőkébeli kielégítéshez igényt akarnak támasztani, ezt bejelenteni tartoznak , ellenkező esetben mindezek a kárpótlási tőke utalványozása iránti tárgyalásból­ ki fognak rekesztetni, és az 1., 2. és 3. alatt megjelölteknek csupán az leend­őentartva, hogy neta­­láni jogaikat csak az ellen érvényesíthessék, a­kinek követelési igénye a kárpótlási tőke és annak kamataira az utalványozási tárgyalásnál elismertetett. 5. A kárpótlási tőke kirendelése iránti tárgyalásra a fenn kitűzött ha­táridőre mindazok, kik a fentebbi pontokban meghatározott igazolásokat vagy bejelentéseket nyújtanak be, személyesen vagy meghatalmazottjaik ál­tal annál bizonyosabban jelenjenek meg, mert különben úgy fognak tekin­tetni, mintha semmi igazolásokat vagy bejelentéseket sem nyújtottak volna be. 6. Végre kijelentetik, hogy a hirdetési határidő elmulasztása s a tár­gyalási határnapróli elmaradás esetében az előbbi állapotbai visszahelyezés­nek helye nincs. Neve a kárpótlásra jogosítottnak |­­ Neve a hely­ségnek A kárpótlás tárgya |A kárpót­lási tőke mennyi­sége frt | kr kamatozik. Haraszthy Mária Tiba 1 zsellér 5» Htttter Eduárd Dubróka 244/8 szelek 9500— H 300 frt mint 6­00 zsellért jogo-4?­sitlanul fel-a vett kárpót­lási összeg le­tő vonása utánH Ehrenreich Emanuel Bunkócz */t jtelek 225— Ungvár, febr. 8-n 1859. Cs. k. megyei törvényszék. (155*) ‘ (3-3) 723. A m.-szigeti császári kir. megyei törvényszék részéről közhírré tétetik, hogy a kassai cs. k. földtehermentesitési országos bizottmánytól át­érkezett felszámitási határozatok folytán az alábbi táblás kimutatásban meg­nevezett birtokosoknak ugyanott elsorolt javaira nézve a kárpótlási tőke ki­rendelésének teljesitése végetti eljárás az 1854. évi január 16-n kelt császári nyiltparancs értelmében megnyittatik; erre nézve hirdetményi határidőül 1859. évi ápril hs 21-ke, tárgyalási határnapul pedig 1859. évi junius 24-ke napjának reggeli 9 órája oly felszólítással tűzetik ki, hogy : (Lásd a fentebbi 1. 2. 3. 4. 5. és 6. pontokat.) Neve a kárpótlásra jogosítottnak Neve a hely­ségnek A kárpótlás tárgya A kárpót­lási tőke mennyi­sége Kami­szti ki Csoók Karolina szül. Velejte 35/t stelek 1087 300 Ráthonyi, Csoók Bá­lint neje Priszlop 25/s n 2 zsellér 787 100 30 00 Kalocsaláz 14/a jtelek 450— Ujfalusy Miklós Szeklencze Levonás. Az il­letéktelenül fel­számított 9 zsel-26/s n 825 a lérért ............... 450— 1859 Marad . . . 375— Vancsa Togyer Szlatinka Vs­­telek 150 &4 M.-Sziget, február 12-n 1859. széknél, a hol a befolyt öszveg a b. prdts 357. §-a alapján letéteménykép kezeltetik, annyival is inkább beje­lentsék, minthogy különben a b. prdis 358. §-a értelmébeni elbánás folytán az érintett vételár a cs. k. kincsleti pénztárba fogna beszolgáltatni. Gyula, dec. 31-­ 1858. Cs. k. megyei törvényszék, 171*/ (1-3) 5945. A Pest-Solt megyei cs. k. tör­vényszék részéről ezennel közzé téte­tik, miszerint 36 forint 24 pkr talált pénzöszveg eltitkolása és elsajátítása miatt elitélt kömlődi születésű Szik­várt György fegyencztől lefoglalt 30 pírt, a törvszéki letét­tárban tartatik Minélfogva felszólittatnak mindazok kik az érintett 30 párt összeghez tu­lajdoni igényt tartanak, hogy magu­kat ezen cs. k. megyei törvényszéknél 1 év és 1 nap lefolyta alatt annál is inkább jelentsék, és ahhoz a tulajdoni jogukat igazolják, mivel a kitűzött idő eltelte után ezen pénz az álladalmi pénztárba fog beszolgáltatni. Kecskemét, febr. 12-n 1859. Cs. k. megyei törvényszék. (632) (1-8) 3335. A nagy-károlyi cs­ k. szolga­bírói hivatal mint bíróság által ezen­nel közhírré tétetik, miszerint 1858. évi aug. havában Nagy-Károlyban egy Kapossy Lászlót mint elfogadót, ter­­helőleg illető váltó találtatván, ezen váltó őrzésül a hivatal letéteményei kö­zött létezik, mire nézve mindazok, kik ezen váltóházi tulajdoni jogukat a ta­lált dolognak körülményes leírásával, vagy máskép igazolni képesek, ezen hirdetés keltétől számított egy év alatt magukat e hivatalnál jelentsék, annál is inkább, minthogy ha a tulajdonos magát ezen idő leforgása alatt jelen­teni elmulasztaná, ezen talált dolog a találónak az ált. polg. törvkönyv 392. §-hoz képest használatul kiadandó lesz Nagy-Károly, dec. 29-­ 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. Nyomozó-levelek. (157*) (3-3) 805. Lukács János a nagy-falui jegyzőségnek volt gyalog-postája, 20 éves, közép termetű, gyenge testalkatú, barna szemű, fekete hajú, siklósi szü­letésű s illetőségű, származására nézve czigány, folyó hó 14-n többféle csalá­sok elkövetése után a nélkül, hogy valamely utazó okmány birtokában lett volna, Nagyfaluból nem tudatik hová, megszökött. Hivatalosan felkéretnek az illetékes hatóságok, őt felfogás esetében az alál­irt cs. k. szolgabirói hivatalhoz juttatni. Siklós, február 16-a 1859. Cs. k. szolgabirói hivatal. (142*) (3—3) 641. Csalási bűnténynyel alaposan terhelt, szökött Jankovits Mária üldöz­tetésére. Nevezett nő kicsiny, sovány, gyenge termetű, halvány arczszínű, himlő­he­lyes, őszbe borult fekete hajú, szürke vagy kék szemű, hosszas orrú, kis szájú, ép fogú, gyöngéd kezű és kis lábú. Körülbelül 40—45 éves lehet. Németül, oláhul és ráczul jól, magya­rul töredezve beszélt. Ruházata áll: fekete selyem nyakken­dőből, rózsaszín sely­ fejkendőből, angol­vászonból készült ruhából, fehér falu be­dolgozott nagykendőből,zöldfalu ugyan­olyan kendőből, zsemlyeszinü delén kö­tényből, fekete uj füzőtopánból; magá­val vett egy fekete bőrből készült aczélkarimáju szivar- s pénztárczát. Elfogatása esetén az alulirt törvény­székhez bekísérendő. Pest, jan. 24-­ 1859. Cs. k. orsz. törvényszék fenyitő osztálya. 170*) (3_3) 1667." Tolvajsági kísérlettel vádolt és szökésben levő Gelencsér István, ki Somogy megyében Csákányban szü­letett, 20 éves, rom. kath., nőtlen, kö­zép termetű, barna arczu és hajú, sza­­kálatlan, s a maróti pusztáról, mint a tolvajlás színhelyéről 1858. évi nov. 29-n este megszökött; öltözete: szüret eldobván, csak ing, gatya, mellény, nyakkendő, csizma és kalapból áll. Felhivatnak tehát minden bírósági és biztonsági hatóságok, hogy feltalá­lás esetében nevezettet ezen cs. k. vizsgálóbiróság elé kísértetni szíves­kedjenek. Marczali, febr. 22-n 1859. Cs. k. szolgabirói hivatal mint vizsgálóbiróság. (1759) (1-3) 331. Majd­och Zsuzsanna, a ki ezen megyei c . k. törvényszék által rágal­mazás bűnténye miatt az 1858. évi October hó 9-n 2372. sz. alatt hozott ítéletnél fogva, hat havi börtönre ítéltetett, lakhelyéről Busóczról (Kés­ Ezen személy kinyomozandó és törvényszéknek átadandó. Lőcse, febr. 18-­ 1859. Cs. k. megyei törvényszék. Pályázatok. (629) , (1—3) 1649. Szabad kir. Szeged város ta­nácsánál egy segéd-mérnöki évi díjjal 525 a. ért. frttal ellátott állomás, ürese­désbe jővén, annak betöltése tekinte­téből a pályázat oly megjegyzéssel iratik ki, miszerint a folyamodók sa­­játkezűleg irt folyamodásaikat, és pe­dig, ha közszolgálatban állanak, hiva­tal főnökségeik, különben pedig tar­tózkodási helyük közigazgatási ható­sága útján, jelen hirdetménynek a „Bu­dapesti Hírlap“ban háromszor történt megjelenésétől számítandó hat hét alatt alulírt polgármesteri hivatalnál be­nyújtsák. A kérvényben okmányolandó leend­ő pályázónak : a) kora, vallása, állapota; b) végzett tanulmányai, a sikerrel letett mérnöki szigorlat, vagy állam­vizsga; c) eddigi magán vagy nyilvános al­kalmaztatása, szolgálati ideje ; d) a magyar és német nyelv töké­letes ismerete; e) feddhetetlen erkölcsi s politikai magaviselete ; f) a városnál alkalmazásban lévő hi­vatalnokokkal­ atyafisági vagy sógor­­i viszonya. Szeged, február 14-n 1859. A polgármesteri hivatal által: 628­ (1—3) 1816. Szab. kir. Szeged város tanácsá­nál két fogalmazói állomás egyenkint 525 ft évi fizetéssel, és három fogalmazó gyakornoki, külön-külön 315 frt évi se­­gélydijjal ellátott állomás üresedésben lévén, azoknak betöltése tekintetéből a pályázat ezennel oly megjegyzéssel iratik ki, mikép folyamodók sajátkezű­leg itt, s kellőkép felszerelt folyamod­ványukat jelen pályázatnak a hivatalos lapban harmadszori beigtatásától számí­tott hat hét alatt, és pedig a mennyiben nyilvános szolgálatban állanak, hiva­tal főnökségeik útján, alulírott polgár­mesteri hivatalnál benyújtsák. A kérvényekben különösen okmányi­­lag kimutatandó lesz : a) a pályázónak kora, vallása, álla­pota; b) eddigi szolgálata, s jelenlegi al­kalmaztatása ; c) végzett tanulmányai s különösen jó sikerrel végzett jogi és politikai tanulmányok, s azokból kiállott állam­vizsgák ; d) a magyar, és német nyelvnek be­széd s irásbani tökéletes ismerete; e) a mennyiben pályázó nyilvános szolgálatban nem állana, az 1848—1849. években ,hol tartózkodása , s maga­viseletének kimutatása; végre is a városnál alkalmazásban álló tisztviselőkkel netalánt atyafisági vagy sógorsági viszonya. Megjegyeztetvén, hogy felsőbb meg­hagyás folytán más folyamodók kér­vényei, mint a­kik a jogi és politikai tanulmányokat végezték, figyelembe nem vétetendnek. Szeged, febr. 11-n 1859. A polgármesteri hivatal által. (173*) (1-3) 292. A kaposvári cs. k. megyei tör­vényszéknél egy a megyei levéltár rendezésére magasb helyen engedélye­zett ideiglenes hivatal-tiszti állomás 525 frt osztr. ért. évi fizetéssel, meg­üresedett. Folyamodók eziránti folyamodványu­kat, melyekben az egyéb törvényes kellékeken kivül különösen a német, magyar és latin nyelv tudása bemuta­tandó, ezen hirdetésnek a Bécsi hírlap hivatalos rovatábani harmadszori be­­igtatásától számítandó négy hét alatt a törvényszabta után alulirt elnökség­hez benyújtsák. Kaposvár, febr. 22-n 1859. Cs. k. megyei törvényszéki elnökség. (172*) (1-3) 170 A veszprémi cs. k. megyei törvényszéknél egy törvényszéki se­­gédi állomás, melyet 525 frt évi fize­tés és a nagyobb fizetési fokozatokbal előléptetési jog van összekapcsolva, üresedésbe jővén. Az ezen állomásért folyamodók kel­lőleg felszerelt, s a birói vizsgálatnak jó sikerrel történt letételéről szólló bi­zony­ít­vány m­al is ellátott kérvényü­ket, jelen hirdetménynek a „Budapesti Hírlap“ban történendő háromszori meg­jelenésétől számítva 4 hét alatt az az alálirt törvényszéki elnökséghez közvetlen, vagy az előirt után, benyúj­tani tartoznak. Veszprém, febr. 24-­ 1859. Cs. k. megyei törvényszék. A pályázók kellőleg okmányokt kér­vényeiket, koruk, tanulmányuk, nyelv- és postakezelési ismeretük kimutatása mellett, f. évi mártius végéig ezen posta-igazgatóságnál adják be, és egy­úttal nyilatkozzanak, váljon ezen pos­­ta-kerületbeni és melyikével a hiva­talnokok vagy szolgák közt, és mely fokon állanak rokonság, vagy sógor­sági viszonyban. Nagyvárad, febr. 24-­ 1859. Cs. k. posta-igazgatóság. (177*) (1—3) 2923. A kassai cs. k. országos pénz­ügyi­ osztály kerületében a rangfokozat IX. osztályába eső két végleg megala­pított, esetlegesen két ideiglenes pénz­ügyfogalmazói állomás 630 austriai ér­tékű frt évi fizetéssel, betöltendő. Folyamodók ezen állomás elnyerésé­ért,tartoznak eléggé érvényesített folya­modványaikat, melyekben kimutatvák, az időkor, állás, vallás, v­agy erkölcsi mint politikai viselet, az eddigi hiva­taloskodás, a jól bevégzett politikai tör­vényes tudomány, továbbá megérin­tendő, mily mérvű sógorsági vagy ro­konsági kötelékekkel fűzvék az ezen kerületi pénzügyigazgatóság hivatal­nokaival, e f. évi mártius hó utoljáig, az őket illető hatóság utján, a kassai cs. k. orsz. pénzügy osztályánál be­nyújtani. Kassa, febr. 21-­ 1859. Cs. k. orsz. pénzügyigazg. osztály. (176*) (1—3) 196. A kassai cs. k. orsz. pénzügyi­osztály kerületében a rangfokozat VII. osztályába eső, pénzügy kerületi igaz­gatói állomás, tanácsosi czimmel, 1680 forint austriai értékű évi fizetéssel, be­­töltendő. Folyamodók ezen állomás elnyerésé­ért tartoznak eléggé érvényesített folya­modványaikat, melyekben kimutatvák az időkor, állás, vallás, erkölcsi és politikai viselet, az eddigi hivatalos­kodás, a pénzügyi szakma magasabb kiképzettsége, továbbá megérintendő mily mérvű sógorsági vagy rokonsági kötelékekkel füzvék az ezen kerület pénzügyigazgatósági hivatalnokaival, e folyó évi mártius hó utoljáig az őket illető hatóság utján ez országos pénz­ügy kerület osztálya főnökénél benyúj­tani. Kassa, febr. 16-­ 1859. Cs. k. orsz. pénzügyigazgatósági osztály. (158*) (3~3) 637. Az eperjesi cs. k megyei tör­vényszék által a magas cs. k. igazság­­ügyi ministerium folyó évi jan. 16-án 25831. sz. a kelt rendelete következté­ben a pályázat egy cs. k. közjegyzői állomásra ezen törvényszék területén Bártfa szabad királyi városában ezen­nel ismételve kiiratik. . Ezen állomásért pályázni kivánók tartoznak kellőleg felszerelt folyamo­dásaikat e hirdetménynek a hivatalos „Budapesti Hirlap“bani harmadszori megjelenésétől számítva négy hét alatt ezen cs. k. törvényszéknél beadni. Az 1855. évi május 21-n kelt csá­szári nyiltparancs 7. §-a, és az 1858. évi február 7-n kelt császári nyilt pa­­rancs IV. czikke szerint a folyamodóknak austriai álladalmi polgárok­, 24 évesek­­a keresztény valláshoz tartozók­, sza­bad vagyon rendelkezéssel bírók­ és feddhetlen magukviseletüeknek kell lenniök. Ezenkívül tartozik a folyamo­dó kimutatni, hogy. .. a) az ezen cs. k. törvényszék terü­letén divatozó nyelvek, úgymint: a né­met, magyar és tót nyelv ismeretével bir; és . . . b) hogy vagy a jelenlegi törvények szerint , vagy pedig az ez előtt tör­vényes gyakorlatban volt és az ügy­­védi rendtartásban előírt utólagos meg­vizsgálással az új törvénykezésből egy­bekötött ügyvédi vizsgát jó sikerrel kiállította légyen. . Az újonnan kinevezett közjegyző köteles a törvényesen előírt biztosítéki illetéket, mely a 4750 lakossal ellátott Bártfa városára nézve 1050 austriai becs, forintokat tesz készpénzben, vagy császári austriai álladalmi kötvények­ben a pénzcsarnoki folyam szerint, vagy pedig törvényszerű árvabizton­sági biztosíték által teljesíteni. Ezen folyamodások a szükségelt mel­lékletekkel ellátva, s pedig hivatalno­kok által illető hivatal főnökjeik, köz­­jegyzőségi jelöltek s más területbeni közjegyzők részéről, a közjegyzői ügy­védi jelöltek és ügyvédek által az ügy­védi kamara és az illető első folya­modási törvényszék utján e cs. k. me­gyei törvényszékhez intézendők, mely­ben még az is előadandó, váljon folya­modó áll e, s mely fokozatú rokonsági vagy sógorsági viszonyban e törvény­szék elnöke, vagy tanácsosával. Eperjes, febr. 16-­ 1859. Cs. k. megyei törvényszék. uj törvényekből az ügyvédi rendszer­ben előirott pótlólagos vizsgát is jó eredménynyel kiállották. A pályázók folyamodványaikban egy­úttal tartoznak kimutatni, vájjon és minő rokonság vagy sógorsági fokban állanak e törvényszék elnökével vagy tanácsosaival, és vájjon Abaúj-Torna megyében fekvő vagyont birnak-e? A folyamodványok a cs. k. hivatal­nokok által az illető felsőbbségük ut­ján, a már kerületbeli jegyzői jelöltek és jegyzők által az illető jegyzői, az ügyvédek és az ügyvédi jelöltek által az illető ügyvédi kamarák utján az első folyamodási bírói hatóságukhoz be­nyújtandók. Az 1855. évi május 21-n kelt csász. nyik­parancs 23. §-ban előirt biztosíték 1050 frt austr. ért. az ugyanazon nyilt­parancs 24. §-a értelmében teljesítendő. Kassa, febr. 8-­ 1859. _________Cs. k. orsz. törvényszék. (1­*) _ (3-3) 570. A rimaszombati cs. k. megyei törvényszék mint ideiglenes jegyzőségi kamara részéről a nagytekintetü cs. k. eperjesi kerületi fő­törvényszék 1859. évi január 31-i 789. szám alatt kelt rendelete folytán e törvényszék terü­letéhez tartozó és 4363 lélekből álló Rimaszombat városábani székhelylyel, cs. k. nyilvános jegyzői állomásra újó­lag pályázat kinyittatik. Ezen állomásért folyamodók tartoz­nak a jegyzőségi rendtartás 23. §-a értelmében 2000 pfrt, vagy 2100 frt austriai pénzben biztosítékot letenni, továbbá tartoznak kérvényeikben azon kellékeket, melyek a fenn idézett jegy­zőségi rendelet 7. §-ban, illetőleg pedig a legfelsőbb 1858. febr. 7-n kelt és 23. számú kir. törv. olvasható nyiltparancs IV. czikkében határoz­tatnak, nemkü­lönben politikai viseletűket okmányi­­lag bebizonyítani, és vájjon s minő rokonság vagy sógorság fokában e törvényszék elnökével vagy tanácsosa­ival állanak , az igy kellőleg okmá­nyokt kérvényeiket az említett jegyz. rend 14. §-ban határozott uton és ezen hirdetménynek a Bécsi újságban történendő harmadszori beigtatástól szá­mítandó 4 hét alatt, ezen cs. k. me­gyei törvényszék mint ideigl. jegyzői kamarának benyújtani. Rimaszombat, febr. 11-­ 1859. Cs. k. megyei törvényszék. (149*) (8—3) 218. A soproni cs. k. álladalmi fő­ügyvédség részéről ezennel pályázat nyittatik a soproni cs. k. országos tör­vényszéknél megürült 1890, fokozatos előléptetés esetében pedig 1470 frt austr. ért. évi fizetéssel járó álladalmi ügyészi állomásra (a cs. k. orsz. tör­vényszéki tanácsnokok létszámában.) Ezen állomásra pályázók tartoznak az 1853. évi május 3-ai császári nyilt­parancs szabályainak megfelelő okle­velekkel ellátott folyamodványaikat, és pedig a már álladalmi szolgálatban lévők illető elöljáróságuk utján, kü­lönben pedig egyenesen jelen hirdet­ménynek a bécsi hivatalos lapokban történendett harmadszori beigtatása napjától számítandó 4 hét alatt, ezen császári királyi álladalmi főügyvéd­ségnél benyújtani, s azokban ma­gukat a jogtanulmányok bevégzése birói vagy ügy­védi vizsga kiállása, az­­ótai szolgálattételük, mily nyelvekbeni jártasságuk s rokon- vagy sógorsági viszonyaik iránt a fentebbi császári nyiltparancs 19. §-a értelmében iga­zolni. Sopron, febr. 10-­ 1859. Cs. k. álladalmi fő-ügyvédség. (159*) • (3—3) 756. Mármaros megyében betöltetlenül fennmaradt két jegyzői állomásra, u. m. Técsőn técsői és rahói járásra, és Huszton huszti és ökörmezői járásra, ezennel újólag pályázat hirdettetik ki. Az ezen állomásokra pályázók ezen­nel felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt 1855. évi mártius 21 -i birodalmi tör­vény 94. szám alatt kibocsátott jegy­zői rendtartás 14. §-a értelmében szer­kesztett folyamodványaikat 4 hét le­folyta alatt az alulirt törvényszéknél nyújtsák be, abban az ezen állomásra az említett törvény 7. §-a és a legfel­sőbb 1858. évi február 7- 23. sz. a. kiadott nyiltparancs értelmében mu­tassák ki, továbbá az említett folya­modványban kimutatandó, melyik az említett két állomások közül vétetik igénybe, valamint a folyamodó az alálírt törvényszék elnökével vagy va­­­lamely tanácsossal rokoni vagy sógor­sági netaláni összeköttetése is. Végtére figyelmeztetnek a pályázók, miszerint ezen állomás elnyerésével 1050 frt austr. ért. biztosíték van ős­- SZÖKÖtVGS M.-Sziget, február 12-n 1859. Cs. k. megyei törvényszéki elnökség. (167*) (3—3) 15788. A nagyváradi cs. k. orsz. pénzügyigazgatóság körében betöltendő egy gyárpénztár segéd­tiszti állomás, 315 auszr. ért. forint fizetéssel. A folyamodványok általános kellé­kek, s a pénztári előiratokból, úgy az államszámtanból jól kiállott próba­­vizsga, s nyelvismeret kimutatásával ellátva, folyó évi mártius 20-ig a n.­­váradi cs. k. orsz. pénzügyigazgatósági osztályhoz benyújtandók. Nagyvárad, febr. 12-n 1859. Cs. k. orsz. pénzügy-igazgatósági osztály. (138*) (3—3) 1564. A nagyváradi cs. k. országos pénzügyi igazgatóság osztályánál be­töltendő egy XII. dijosztályzatu szám segéd­tiszti állomás, 367 frt 50 kr évi fizetéssel, erre, az általános kellékek, úgy az állam-számla tanulmányból jó kimenetellel kiállott vizsgálati próba­tétel s nyelvismeret felőli kimutatással ellátott folyamodványok, f. 1859. évi mártius 5 ig a nagyváradi cs. k. orsz. pénzügyi igazgatósági osztályához lesz­nek benyújtandók. Nagyvárad, febr. 5-n 1859. Cs. k. orsz. pénzügyigazgatósági osztály. Cs. k. megyei törvényszék. (151*) (3-3) 539. A beregszászi csász. kir. megyei törvényszék részéről közhírré tétetik, hogy a kassai csász. kir. földtehermentesítési országos bizottmánytól átérkezett jogérvényes felszámítási határozat folytán az alábbi táblás kimu­tatásban megnevezett birtokosoknak ugyanott elősorolt javaikra nézve a kár­pótlási tőke kirendelésének teljesítése végetti eljárás az 1854-dik évi január 16-n kelt cs. nyiltparancs értelmében megnyittatik, erre nézve hirdetményi határidőül 1859. évi ápril 9-ke, tárgyalási határnapul pedig május 9-ke reg. 9 órája oly felszólítással tűzetik ki, hogy: (Lásd a fentebbi 1. 2. 3. 4. 5. és 6. pontokat.) Neve a kárpótlásra jogosítottnak Neve a hely­ségnek A kárpótlás tárgya A kárpót­lási tőke mennyi­sége M *N0c3 tej Kamat hátralék frt krw frt1 kr Schubert Lajos Bilke 3/is jtelek 6237®/,. 365% Báró Perényi László örökösei, mint báró Perényi Vilhelmine, Antonia és Terézia, és gróf Lazánszky József Egry Károly védettsége alatt Gyula Balarts 3 és­­telek 11 zsellér 25/­­jtelek 256230 1859. máj. 1. 140922% Beregszász, febr. 9 . 1859. Cs. k. megyei törvényszék. Idézés: (619) (2-3) 9658. Pocsaji lakos Kiss Gábor, ki­nek 1848. év ótai holtartózkodása nem tudatik, neje Kirilla Virág kérelme folytán, az ált. polg. törvkönyv 277. és p. prdlis 684. §§-ai értelmében oly megjegyzéssel idéztetik alulirt cs. k. megyei törvényszék elé­­. 1860. évi február 10-n d. e. 9 órára, hogy ha ezen idő alatt meg nem jelenik, vagy akár a bíróságot életben létéről más módon, akár a részére ezennel kineve­zett gondnokot ügyvéd Szőke Józsefet nem tudósitandja, őt holtnak fogja nyilváníttatni. Debreczen, jan. 17-n löö.­Cs. k. megyei törvényszék. Köröztetések. (168* ) (3—3) 3099. A f. 1858. évi augustus hó 10-n Dobra Mihály s Péter kezein marhás tárlat nélkül talált 2 darab sertyés, úgymint: a) egy két éves szőke kocza, ki egy féléves veresszőrű ártány, a gyulai cs. k. megyei törvényszéki vizs­gáló bíróság által 6 forint 952/4 kiért osztrák értékben a b. prdis 357. §-a értelmében elárvereztetett. Felszóllittatnak tehát mindazon jo­gosítottak, kik a fent leírt jószághoz igényt tartanak, miszerint a „Buda­pesti Hirlap“hai harmadszori beigta­­tástól számított egy év alatt igényes­(615) (313) 802. Tolvajsági bűntettel jogszerüleg vádolt Zetkó Zsuzsanna elfogatására. Nevezett mintegy 22 éves, Gömör megyei fekete-lehotai szül., hajadon evangélikus, közép termetű, halavány­­ szeplős arczu, gesztes hajú, rendes orrú, kék szemű, száján jobb felül for­­radásos sebhely látszik. Elfogatása esetén a szentesi cs. k. szolgabirói hivatal mint vizsgáló bíró­ság elé kísérendő. Szentes, febr. 17-n 1859. Cs. k. szolgabirói hivatal mint vizsgálóbiróság. (179*) (178) 3180. Az aradi cs. k. pénzügyigaz­gatóság kerületében a XI. napidij-osz­­tályba sorozott fő-erdészi (Waldberei­­ter, állomás, 315 osztr. frt évi fizetés­sel, szabad lakással; termesztmé­­nyekben: 40 mérő kétszeres; 6 akó bor; 20 öl keményfa. Két ló tartásra: 104 mérő zab; 180 má­zsa széna; 6 szekér szalma, de egy­szersmind 315 frt biztosíték letételi kö­telezettséggel, ideiglenesen betöltendő. A folyamodványok az általános kel­lékek, különösen az erdőszaki képzett­ség, és a­mennyiben folyamodók még álladalmi hivatalban nincsenek, a le­marki járás), hol szabad lábon tartóz­kodott, 1858. évi October vagy novem­­tett erdőszaki állam­vizsgálat kimuta­­tot havában az ellene hozott fentom­­tása mellett, 1859. évi Szent-György iitett ítélet közlése után, megszökött.­ hó 7-ig az aradi cs. k. pénzügy­kerti­ A nevezett Hradeki (Liptó megyei­ születésű, 24 éves, alacsony termetű, hosszas sápadt arczú, szőke hajú és szemöldökű, barna szemű, hegyes orrú, kis szájú, kerek állú, beszél tótul, hi­bás kiejtéssel, s jelenleg férjével Majt­­och József hámor-kovácscsal Gömör megyének valamely hámorában, vagy pedig atyjánál Kubiczna Jakab urasági kéz az alulirt cs. k. megyei törvény-­ ácsnál Hradeken kell tartózkodnia. lett igazgatóságnál beadandók. Nagyvárad, febr. 24 . 1859. Cs. k. pénzügy igazgatósági oszt. (148*) (3—3) 794. A kassai cs. k. orsz. törvény­szék részéről a nagytekintetü cs. kis Eperjes kerületi főtörvényszék 1859. évi január hó 31-n 789. sz. alatt kelt magas rendelete folytán, e törvényszék kerületében Tornán rendszeresitett j­egy­­zői állomásra, melylyel 1050 frt austr. ért. biztosíték letétele összekötve van, utólagi pályázat nyittatik. Ezen állomásért folyamodók tartoz­nak az 1855. évi május 21-n és 1858. évi február 7-n kelt császári nyiltpa­rancs 7. és 23. §-a értelmében felsze­relt folyamodványaikat, négy hét alatt ezen cs. k. országos törvényszéknél benyújtani és azokban kimutatni, hogy osztrák hon­polgárok, 24 éves életko­rukat túlhaladták, keresztény vallást követők és feddhetlen magaviseletűek, hogy továbbá az ezen törvényszék te­rületében szokásos nyelvekben, t. i. a német, magyar és tót nyelvekben jár­tasok és az ügyvédi vagy jegyzői, av­­vagy birói vizsgát a fenálló törvények szerint jó eredménynyel letették. Ezen állomásért különben azok is pályázhatnak, kik az ügyvédi vizsgát az azelőtt fenállott törvények értelmé­ben ugyan letették, de azonkívül az (178*) (1-3) A nagyváradi cs. k. posta-igazgató­ság kerületében egy utolsó osztályú posta-hivatal-járulnoki állomás 315 frt austr. ért. fizetéssel, 400 frt biztosíték lefizetése mellett, betöltendő.

Next