Budapesti Hírlap, 1859. augusztus (185-208. szám)

1859-08-02 / 185. szám

Pat­aj, Solt, Dutla-Vecse 3—3, Ordas, Harta, Duna-Egyháza, Após­tag, Szalk-Sz.-Márton és Dömsöd 2—2, Tasó és Dob 1—1 ember átvé­telére. Molnár János sz.-benedeki lelkész úr egy, Sz.-Benedek közsé­­gébeli származású sebesült harczos részére 4 austr. ért. ftnyi észletet fizetett le. V­á­c­z város községe késznek nyilatkozott 3, s az ottani irgal­mas testvérek szintén 3 sebesült s beteg katonának teljes ápolás vé­­getti átvételére. Szentes és Szegvár községe elhatározá, hogy mindazon sebesült s üdülő harczosokat, kik Szentesre illetőleg Szegvárra valók, ápolás végett átveendi. Szeged városa községe késznek nyilatkozott 100 sebesült s beteg katonának teljes ápolás végetti átvételére. Beteg és sebesült katonás átvétele iránt még a következő to­vábbi ajánlatok érkeztek be, még pedig a ráczkevei járás köz­ségei közöl: Sziget-Újfalu 2, Csep 2, Sziget-Sz.-Miklós 4, Becse 2, Szi­­get Sz.-Márton 2 s a b­u­d­a­i járás községei közöl: Bia 10, Bogdány 3, Tinnye 2, Zsombék 8 s Sz.-Endre 6 sebesült harczos fölvételére ajánlkoztak. Köteléki kellékekben a cs. k. hadsereg tábori kórházai számára kegyült s rendeltetési helyére juttatott: a s­z­egsz­ár­di járásból 362 font tépés s 14 darab pólya; a magyar­ó­vári járásból 25 font s 3 lat tépés, 44 darab pólya, 28 darab 3 szögféüt kendő, 233 darab nyomasz, 116 darab törlőruha, 7 darab kötelék s 2 font 12 lat tapasz-darabok; Vas megyéből:49 mázsa,54 fa font tépés s egyéb köteléki darabok. Főtisztelendő G­­­r . György tudor, pécsi püspök úr az egyház­­megyéjebeli papság által hadiczélokra adományozott 210 ftnyi össze­get küldött át a belü­gyministerhez. Zalamegyéből a zalaegerszegi önkénytes huszárok fölsze­relésére következő további hazafi adományok folytak be: a pácsai szolgab. járás több községeiből 50 ft 40 kr; a kanizsai szolgab. járásból 123 ft 5 kr;a letenyei járásból 25 ft;a keszthelyi szólg. járásból 710 ft; Kransz Ignácztól Sz.-Gróthon 5 ft; Keszt­hely mezővárosból 50 ft és Ink­ey Ferdinand és Bedekovics Kálmán földbirtokosoktól 2 ló. Fest. aug. 1. V. (Politikai szemle.) „A helyzet alapjában i­ i­tsem válto­zott. Ma a háború után ugyanaz, mint v­olt a háború előtt.“ Ezen fon­tos szavakat olvassuk a hivatalos „Wien. Zig“ hasábjain, és pedig megjegyzésül egy franczia félhivatalos lap azon nyilatkozatára, hogy jövőben még csak Austria keze árnyékának sem szabad Olaszországban föltűnni, s hogy az új olasz szövetség által a szegény austriai katonák, kik Olaszországban csak foglyárok és bagnoőrzők voltak, Olaszország­ból örökre ki fognak utasíttatni. Ugyanezen félhivatalos párisi lap, a „Patrie,“ másutt e nézeteit még világosabban fejezi ki. E szerint Austria e békekötésben kénytelen lesz magát arra kötelezni, hogy Olaszországban jövőben csak 15 ezer katonát tartana, s ezek is mind bennszülöttek lesznek. Valóban e szavak után úgy tetszik, mintha nem is a villafran­cai békekötés után volnánk, mintha csak még most hangzott volna el azon császári kiáltás : „az Adriáig !“ Ha nem ismernék a franczia sajtó kötött voltát, ha nem tudnák, hogy soha sem egyéb, s egyébnek lennie nem szabad, mint azon felsőbb sugallatokat viszhangzónak, me­lyek czélját sokszor csakis a sugallók, s maguk a viszhangoztatók sem ismerik, ha nem tudnák, hogy midőn örül, ez nem az ő öröme, ha följajdul, ez nem saját aggodalma és bánata, ha okoskodik ezt nem saját eszméje után cselekszi, nem tulajdonítanánk az ily lapnyilatkozatoknak egyéb fontosságot, még ha úgynevezett fél­­hivatalos laptól származnak is, mint egyes fonák magyarázatnak, mely magától elesik; de a jelen franczia sajtóviszonyok közt, midőn a különböző lapok csakis annyira önállók, mint egy orgona, s hang­­juk csakis annyira különbözik egymástól, mint annak egyes sípjai, lehetlen a nem félhivatalos „Siécle“ ama dictatori szavának jelen­tősséget nem tulajdonítanunk, mely szerint: „congressusnak minden­ T A R C Z A. Gaubert fogadója. Beazély Madame Rey­naud-tól. VI. (Folytatás. Lásd „B. H.“ 183. sz.) — Jött ide anyám gyakran ? — Oh nem kedvesem, felesé a jó hölgy, anyád nem igen ked­velte e magánytájat s azért történt, hogy l’Agasse ur utóljára úgy te­kinté itt magát mint közvetlen háziúr. A ház ugyan szép, s ha a kör­nyékben szerteheverő földeket jövedelmezőkké lehetne tenni, bizony nem megvetendő jószág lenne belőle. Ha az Isten megengedte volna, hogy peremet megnyerjem, segíthettem volna javaid jövedelmezőbb berendezésében. — Köszönöm, keresztanyám, mondá a leány, megszorítva gyön­géd ujjaival Roquevinné kezét. S szemeit a látkör túlsó oldalára for­dítva, téve hozzá : ha pénzem lenne, nem fektetném e földbe, ha­nem visszavásárolnám azt a vén tornyot ott a hegyen; visszavál­tanám a romot. — Ki beszélt neked a romról, kedves gyermekem, kérdé csodál­kozva Roquevinné. — Ferencz, felesé Gasparia. Ő sokat járt oda fiatalságában s ismeri az egész környék történetét. Ezen falak valának családunk bölcsői; századokig voltak birtokunkban, s most... E szavakra hangja megváltozott, a büszkeség s fájdalom egy könyvre csillogott hosszú sötét szempilláin s halkan mondá : — Pedig Barbejas Gasparia vagyok. — Ah! ha nagyatyád hallana tégedet, reszketne örömében még sírjában is, kiálta föl Roquevilné. A Barbejasok vére nem árulá el magát máskép e gyermeknél, természete gyöngéd s szelíd volt, mely a veleszületett büszkeséget is megfosztá zordságától. Értelme élénk, jelleme komoly s természetes. A magány, melyben élt, sokat használt neki: elolvasott egypár jó könyvet is, melyek tágíták értelemkörét s finomíták ízlését az emel­kedett dolgok iránt. Roquevilné forróan szerette őt, mint oly megbe­­csülhetlen ajándékot, melylyel öregségét az ég megáldotta s gyakran mondá a leányt átölelve : — Lásd, ez a Boquevir lovag, ki annyi pert lök nyakamba, nem csinált oly jó üzletet, megvásárolván a romot, mint én, ki téged kap­talak örökségül! A ház, melyben laktak, se díszesebb se tágasabb nem volt a közönséges parasztházaknál, de lépten-nyomon szembeötlött az előre­látó ész gondos munkássága Még a szép Paulina rendezte el az egész mezei lakot s csinosította azon kis földzugolyt, mely a keskeny völgy ölébe benyúlt. Általa ültetett szilfáit árnyékolák be az ajtót; a méhkö­­püket ő állította föl a ház előtti földszint közepén a Gousson hegy­ségről hozott ritka erdei növények félhomályában, hol méhek zsongtak szüntelen a rhododendronok s kék virágú zsályák körül, melyek pusz­­pánggal körülszegett ágyakban virágzottak. E magánytájra nem volt semmi befolyással a külvilág; a környékben se kastélyok se kéj­lakok, csupán alacsony parasztházak. Az anyatemplom jó távolra fe­küdt, s vasárnaponkint Roquevilné leányával együtt egy kápolnába ment misét hallgatni, hova a mezei hivősereg egybegyülemlett. Noha az öreg nőnek nem volt semmi úri joga e helyen, mégis az oltár mellett egy pad jelöltetett ki számára, melyre ő leülhetett, míg a hívők a templom­­padlaton térdepeltek.Midőn az istentiszteletnek vége volt, a jó öreg ma­gához hívta a capucinust egy Csésze kávéra,­­ miután őt ily pazarul megvendégelte volna, szerény alamizsnát is adott neki a szerzet szá­mára; e bőkezűség igazolá a pad-kiváltságot s igen emelé a tisztele­tet, melylyel a parasztok a jó nő iránt viseltettek. Gasparia megtanulta az andrettesi zárdanöveldében,miként kell­jen készíteni azon himvarrásokat s csipkéket, melyeknek félét a haj­dani udvarhölgyek harmincz aranyával fizették; készített kereszt­anyja számára alensoni szegélyrojzokat, melyek egy herczegnőre is ráillettek volna s maga számára két- s nyakfodort csipkéből, melyeket azután vasárnaponkint öltött föl egyszerű czicz ruhája mellé. Télen át egy kissé szomorú volt; midőn azonban a tavasz kinyílt, visszanyerte előbbi vidorságát. Mindennap keresztanyja mellett dolgozott a ház előtt a szilfák árnyában. Naplemenet után sétálni mentek a mezőre, vagy fölmásztak egy közeli magaslatra, honnan az egész tájat belát­hatták s melyet ők azért Belvederének neveztek. E helyről a sieyesi síkság egy pontja sem maradt látatlan, sőt a Saint-Brancassi és de la Croix hegyek között nyíló völgyut túlsó végén föl-fölcsillantak az utólsó napsugarakban Digne püspöki város toronytetői. Egy távo­labbi pontján a látkörnek állott a Gaubert-fogadó falombozat mögött, s még távolabb a kis kápolna bolthajtásos ajtajával s elődi növények­kel benőtt fedélzetével. Gasparia szeretett e helyen időzni, mivel hallá az országairól időközönkint fölhangzó szekérzörgést, ostorpattogást. Majd a futár sebes vágtatása hallatszott ide, ki hihetőleg Turinba igyekezett, majd az öszvérek könnyű ügetése, kisérve a Csengetyűk zeneszerü öszhangjától s a hajtsárok éles s viszhangzó hangjaitól, kik könnyelműen dúdolgatták paripáikon a pro­vent,­ei nyel­v és ének­­hagyományait. Emberek mint barmok rendesen betértek a Gaubert­­fogadóba meghalni, s mihelyt a nap lement, a fogadó ablakai kivilá­gosodtak egyszerre. Ezen életmozgalom s lárma fölélénkíték Roque virnét is s gyakran mondá Gaspariához : — Mégsem vagyunk teljes pusztaságon; kár, hogy valamivel különb emberek nem utaznak itt el. Több év telt így el. Gaparia­s keresztanyja boldogul éltek volna, ha Roquevinné időről időre nem kapott volna leveleket ügyvédjétől Graffin úrtól s hasonnevű jószág­­igazgatójától. A szegény nő egész életében nem fogyott ki a perekből, s jóllehet nagyobb részét meg is nyerte, a perköltségek csaknem egészben fölemészték a nyereményt. Most azonban félt a per kimene­telétől, mely már öt évig függőben volt. Végre egy napon Roquevilné azon hírt vette, hogy a per reá nézve kedvezőleg dőlt el; meggyőzte tehát engesztelhetlen ellenfelét, Boquevic lovagot. Harmadnapra nagy iratnyaláb érkezett hozzá, mely­nek átlapozgatása több napot igényelt. Miután ez okmányokat összeha­sonlította s teljesen átolvasta volna, előhízta Gaspariát s sírva mondá: — Peremet megnyertem, de tönkre jutottam. íme itt van a per­költségek jegyzéke, hogy kifizethessem azokat, el kell adnom megma­radt csekély jószágomat is. — Ne bánkódjék, kedves keresztanyám, vigasztalta őt Gaspa­ria, közösen vállvetve csak megélünk. — El kell adnom jószágomat, —­e házat, hova megyünk akkor ? — Hozzám, felelé nyugodtan a fiatal leány, a Gaubert fo­gadóba. — Hogyan ? kiáltá Roquevinné. — Igen, kedves keresztanyám, hozzám ! — Már rég töröm rajta a fejem, körülbelül mióta látom, hogy pere keresztanyámnak oly sok gon­dot ad. A haszonbérnek ide s­tova vége van , most nem újítják meg. Ferencz s Janka lesznek a gondviselők s mi még fogadunk egy szolgá­lót, ki a konyhában fog segíteni. A ház elég nagy, s két szobát meg­tarthatunk saját használatunkra; le sem fog kelleni menni. Bizony szé­gyen lenne, ha nem tudnánk ott kijönni, hol l’Agasse uram ugyancsak fölszedte magát; bátorság s bizalom tehát mindenekelőtt, kereszt­anyám ! A jó öreg nő térdeire vonta őt, megcsókold homlokát s szemeit éghez emelve mondá : — Tehát, nagy Isten! atyjának jövendölése be fog teljesedni. (Folytatása követk.) esetre kell egybegyű­lnie, s csak ez határozandná el, h­ogy mily fölté­telek alatt leírhatja Austria Mantuát és Peschierát!“ A franczia lapok ezen egyforma sípolása azon gyanúra vezet, hogy ők a franczia kor­mánykörök titkos gondolatait és czélzatait hangoztatják. Nem mondja-e helyesen ily nyilatkozatok után a bécsi hivatalos lap, hogy a helyzet mit sem változott ? Fog-e azon a zürichi értekezlet változtatni ? Vagy általában jöhet-e létre a békeelőzmények ily szel­lemű magyarázata mellett amaz értekezlet ? Nem azon gyanúra ve­zetnek-e ily jelenségek, hogy a franczia császár diplomatiai téren igyekszik kivinni programmja azon részét, melynek megoldása elöl a csatatéren visszafordult ? Ha e gyanúban csak egy szikrányi valóság van, úgy Anglia valóban kezére játszik, midőn Olaszországot illető kívánalmainak körét messze túl vonja azon előzményeken, melyek Villafrancá­ban megállapíttattak. Ismerjük a britt külügyminiszer nyilatko­zatát a parliamentben, mely szerint csak azon esetre lép a con­­gressusba, ha az olasz szervezetet mintegy nyílt kérdést tárgyal­hatja. A „Morning Post“ pedig, mely köztudomás szerint a jelen britt kabinet közlönye, utolsó czikkében kimondván, mikép az olaszországi háború vége kevesbbé volt dicsőséges mint­ annak kezdete s hogy a villafrancai békekötés után Olaszország állapotai még bonyolódtab­­bak mint voltak, azon véleményét fejezi ki, hogy a franczia császár­nak magának kellene ama békeföltételek módosítását eszközölnie! Valóban úgy látszik, mintha Anglia újból az olasz kérdés bonyo­dalmai közé akarná dönteni a rettegett francziák császárját, hogy maga az invasio ijedelmeitől ismét szabadabban léle­zhessék. Annak minden egyéb biztatásai nem képesek a félszigetnek nyugalmát visz­­szaadni. Oly mélyen harapódzott ott el a „boszúálló“ napoleonida el­leni bizalmatlanság, hogy még a lefegyverzés iránti határozatot is csak mély gyanakvással fogadják ! Nemcsak a brit sajtónak általá­ban majd minden közlönyeiben, hanem a kormány legmagasb körei­ben is, „a bizalmatlanság szelleme tör elő.“ Maga lord Palmerston, kit Napóleon iránti bizalma már egyszer székéről is ledöntött, ő sem odázhatja el magától az öt legújabban meglepett bizalmatlanságot, s az angol fegyverkezések leszállítása iránt kérdeztetvén, még „korai­nak“ tartja arról szólni. Valóban aggasztónak kellene tartanunk azon általánosan nyilvánuló hangulatot, melylyel maga Palmerston lord sem mer szembeszállni, hahogy nem tudnók, hogy a nemes lord csak úgy szereti az álcra alatti játékot, mint a Szajna mellett császári barátja. Ilyféle játéknak egy példáját láttuk a legutóbbi időben is. Azon híres közbenjárási javaslat, melyet a porosz kor­mány után most az orosz kabinet is határozottan visszautasít magától, mint tudjuk franczia földön teremve, angol kézből jutott az austriai kabinetbe s reá megszületett a villafrancai békekötés, melylyel most az angol lapok elégedetlenkednek, a franczia lapok pedig úgy ma­gyaráznak mint az angoloknak tetszik ! Berlin, jul. 29. AA (A kémlelők.) A porosz büntető törvénykezésnek egyik sajátsága­­ a Kémlelők (Aushord­er) alkalmazása, mely már több ízben közbotrányt eredményezett, így a legújabban a királyi pa­lotában történt híres tolvajság perében egy vádlott az alsó (kölni) tör­vényszék által 20 évi fogságra ítéltetett, ellenben a felsőbb tör­vényszék által ártatlannak nyilváníttatott. És e feltűnőn különböző ítélet oka a kémlelő, a leskedő alkalmazása. Szokás t. i. a hatóság előtt ismeretes egyéneket a fogházakba becsempészni, kik ott fogoly álcza alatt az illető, még vizsgálat alatt álló fogolylyal érint­kezésbe teszik magukat, azt körülhálózzák, tőle vallomásokat csalnak ki — stb. miket aztán a nyomozó bírónak referál­nak. Bősz világot vet a porosz törvénykezésre, hogy valamivel fontosabb bűnvádi esetben a bíróság e gyanús segélyt nem nélkülöz­heti. Ezen egyének többnyire maguk is gonosztevők, s a csalók osztá­lyából kerültek ki; az ő assistentiájok egyrészt gyengeségi bizonyít­vány, melyet a nyomozó biróság magának ad ki; másrészt árnyat vet a bírói tekintélyre, s kivált nyilvános eljárás mellett nem egyszer valódi botrányt okoz. Egészen más az, ha a rendőrség nem nélkülöz­heti a vétkes és gyanús körökből vett segédeket, s használja a ke­­vésbbé bűnösöket a nagyobb, részély­es­ bűnös­k ellenőrzésére, ki­nyomozására, feladására. Ezt egy jeles bűn­rendőrség mindig előny­nyel teendi. De a porosz törvénykezésben foszült eljárás ettől egészen kü­lönbözik. Itt ismeretes csalók használtatnak fi­­t­­ti’ra, az ő tudósításaik alapján elitéltetik egy rádión. Továbbá — egy kö­zös vonásuk e kémlelőknek, hogy a tanultabb, miveltebb osztályokhoz tartoznak. Ügyvédek , kik csalás vagy egyéb bűn miatt ügy­védi joguktól megfosztottak ; gálát bukottak ; tolvaj pénztárno­kok vagy titkárok stb. Ilyen emberek azok, kik bűnvádi nyo­mozásban a főszerepet viszik, s csaknem minden szövevényest, kétes esetben a vádlottal a fogházban összehozattak. Magasb mivelt­­ségü­k,illetőleg kimivelt gazságuk által előnynyel, túlsúlylyal bírnak a minél ártatlanabb tán annál tudatlanabb egyszerű vádlott fölött, ellen­­mondások esetében tehát ők kedvező helyzetben vannak szeren­csétlen áldozatuk fölött. Az igazságot ezen emberek nem igen szi­gorún veszik, hisz érdekükben áll a dolgot s saját érdemü­ket minél fontosabbá tenni. Ha a vádlottól nem kapnak vallomásokat, csinálnak maguk, s úgy összebonyolítják az ügyet, hogy lelkiismere­­­­tes biró alig bírja kihozni — mi az igaz ? mi nem ? — Azon eszközök­­ közt, miket legroszabb esetben alkalmaznak, hogy a vallani nem akaró vagy nem tudó vádlottat vallomásokra bírják — a végső az, hogy a kémlelő magát félig leálcrázza, s a biróság kegyenctének adja ki, ki — ha a vádlott vallani kész — büntetése leszállítását vagy elenge­dését képes kieszközölni! stb. E kárhozatos eljárás sehol sincs divatban Németországban; még a franczia eljárásban is csak kivételesen fordul az elő; Angliá­ban pedig hasonló eljárás általános felzúdulást idézne elő. — Bizo­nyos, hogy az egész a bírói államhatalom méltóságával össze nem fér, és fölösleges is.­­ Az említett tolvajsági perben is egy vádlott a kémlelőnek előadására ítéltetett el, mely előadást a fötszék hamisnak ismert el; e föltűnő eset a porosz lapokat is egy keresztes háborúra ingerelte föl a kémlelők rendszeres alkalmazása ellen, s valószínűleg nem soká fog az a „bűnvádi perrendtartás“ egy kiegészítő szakasza lenni. Jászberény, júl. 27. (Jég. Önkénytesek. Elfogott rablók.) Folyó hó 24-ikén és 25-ikén két borzasztó vihar vonult a Jászságon keresztül. Miután hetekig tartó arábiai derült ég és tikkasztó hőség uralkodott, az idézett első napon este felé baljóslatú felhők tornyosultak a Mátra­­ fölött élt délkeletnek tódusának. Hat óra után orkánszerű vihar kez­dett üvölteni, melyet csakhamar oly jegezés követett, milyenre itt ha­­j­landó nem emlékszik. A jegek kisebbjei galambtojás nagyságúak voltak, azonkívül mind a sűrűség mind az erő által, melylyel lecsa­pódtak, kitűntek. A gabna nagy részét kepekben találta, melyek a vihar által szétszórattak, a jég által pedig kicsépeltettek. Elpusztult a szöllő, kukoricza, és el a dohány mindenütt, hol a jég keresztülvo­­nult. Másnap csaknem ugyanazon időben a vihar ismétlődött, de jég nélkül, az élőfák kicsavarásában azonban és a tetők és boglyák ka­szálásában elődjével ez is egyenlő mester volt. Még a balesetben is van kedvezmény­ eddigi hallomás szerint a jég Csak Jászberényben , és csekély vele határos térségen jelent meg ily pusztító alakban. Az önkénytes lovasezred második osztálya már szintén szer­­­­vezve van. Naponta gyakoroltatnak a lovaglás és fegyverforgatásban.­­ Nem rég az indulási parancsot is megkapták , minthogy azonban tet­­­­szett Marsnak sisakjához olajágat tűzni, ezen indulási parancs vissza­­vonaték, és a lovasosztály részint helyben, részint a vidéken mint­­ helyőrség fog elszállásoltatok Említve volt már e lapokban azon rablás, mely itt legközelebb elkövettetett, mely alkalommal egy beszállásolt önkénytes tizedes is meggyilkoltatott; említve volt az is, hogy a tettesek kézre kerültek.­­ Sajnos azonban, miszerint az igazság keze nehezen fogja elérhetni a­­ bűnösöket, mert ők nem vallanak, tanok pedig hiányzanak és a gya­­m­okok, bár súlyosak, de eddig nem kimerítők. 1. 1. Napi újdonságok. * Hazafius segélyegylet. A bécsi hazafius segélyegylet 18-ik jegy­zéke szerint jul. 23-káig következő adományok folytak be: 376,058 ft 49 V4 kr és 51 darab cs. k. arany; 35 darab 20 frankos; 7 darab tiz frankos; 2 darab korona tallér; 10 Fridrik arany, 47 darab p. p. értékű tallér; 270 darab p. p. ért. forintos; 381/3 darab egyesületi tallér; 1683/4 darab egyesületi forint; 203 darab huszas; 12 darab 5 frankos esüst­­ben; 1 darab 1 frankos ezüstben ; 769 darab porosz tallér; 13 darab hesseni forintos jegy. * Requiem a harczmezgjén elestekért. Esztergomban bi­­bornok hg-primás ő eminentiája jul. 28-a mutatta be a seregek Urának a vérontás nélküli áldozatot azon cs. k. katonák lelki nyugalmáért, kik az olasz háborúban a Fejedelem és hazáért elvérzettek. A cs. k. tisztviselők és nagy számmal egybegyült ájtatoskodók egyesiték imáikat ő eminentiája buzgóságával, ki ezen fölül elrendelő, hogy az esztergomi megye főbb vá­rosaiban a közel napokban szintén gyászmisék tartassanak az elestekért. * Operaügy. A szabadságosok haza érkeztéig operánk a nemzeti színházban csak vendégművészekkel tarthatja fönn magát. Erre nézve a

Next