Budapesti Hírlap, 1885. április (5. évfolyam, 90-118. szám)

1885-04-08 / 96. szám

BUDAPESTI HÍRLAP. 1885. április 8 Szerkesztői üzenetek. P. J. plébános Vág-Királyfa. A kérdéses ügy­ben szíveskedjék Zichy Jenő grófhoz vagy a ki­állítási titkári hivatalhoz fordulni. — S. L. M.-Szi­­get. Kívánsága csak a májusi nagygyűlés után lesz teljesíthető ; akkor különben közük majd a la­pok is. — Napirend. Naptár: Szerda, ápr. 8. — Rom. kath.: Dénes püspök vértanú. — Prot.: Apá­­lin. — Görög-orosz : (márc. 27.) Matróna vértanú. — Zsidó : (nizán 23.) Mózes. — Nap kél 5 ó. 27 p., nyug. 6 ó. 38 p. — Hold kél 1 ó. 51 p. reg., nyug. 11 ó. 30 p. d. e. — Merkur legnagyobb keleti ki­hajlásában. — Az állatvéd ő-e gyesület felolvasó ülése d. u. 5 órakor a fővárosi iparos-kör­ben. Felolvasó : Kodolányi Antal. — Országos képtár az akadémia palotájában d. e. 9— d. u. 1. — Nemzeti muzeum: képtár d. e. 9— d. u. 1. — Technológiai múzeuma ke­­repesi-uton (Beleznay-kert) nyitva d. e. 9— d. u. 1, d. u. 3—5 és este 7—9. — Egyetemi f ü­­vészkert az üllői-uton d. e. 8—12 és d. u. 2—4. — Akadémiai könyvtár d. u. 3—7. — Egyetemi könyvtár d. u. 4—8. — M u­­zeumi könyvtárd. e. 9— d. u. 1. — Á 1- 1 a t k e r t nyitva egész nap. — Margitszi­getre hajó indul óránkint. SZÍNHÁZAK. Budapest, 1885. szerda, április 8. NEMZETI SZÍNHÁZ. Lucretia Borgia. Tragédia 3 felvonásban. Donna Lucretia Be giaJászay M. Don Alfonso Bercsényi Genna o Nagy Imre Gubetta Egres sy Maffio Orsini Hetényi Jeppo Liveretto Gyenes Apostolo Gazella Mészáros Ascanio Petrucci Kőrösmezei Oloferno Vitelez/.o Horváth Holnap : ’Vicomte Letoriéres. Vígjáték 3 felvonásban. Ezzel: Vasárnap délután. Vígjáték 1 felvonásban. Ki. K. OPERAHAZ. Ma az operaház zárva van. Holnap : A fekete dominó. Vig dalmű 3 felvonásban. Ezzel: A kisértés. Tündér-ballet 1 felv. NÉPSZÍNHÁZ. Az ördög pirulái. Látványos bohóság, ének­kel, tánccal és zenével, 3 felvonásban és 15 kép­ben. A gépezeteket Galó Gy., a népszínház főgépósze tervezte és készítette. — 1. kép: A bűvös gyógy­tár. 2. kép : Az erkélyes kolostor. 3. kép: A csal­fa útmutató. 4. kép: Bo­szorkánybarlang. 5. kép: A kút tündérlakója. 6. kép: A gyermekek biro­dalma. 7. kép : Az 1100 éves hajadon. 8. kép: Kiszabadult bolondok. 9. kép: A borbélymühely. 10. kép: Légberöpülö vasúti vonat. 11. kép: Az életadó balzsam. 12. kép: Bohóság tündérbi­rodalma. 13. kép: A ket­tévágott patikárus. 14. kép : Megifjulás. 15. kép: Bacchanáüa. Albert Magloire 8ottines Seringuinos B&bylas Rodriguez Bernadillo IzabeHa Bohóság istennője Sára Bigaro Sík Gizela Kassai Szabó Komáromi Gergely Horváth Tamá8sy Ligeti Irma Hegyi Aranka Kiár né V. Kovács A 6-ik képen: A nagy­­fejüek tánca. — Gyer­­meksolo. A 12-ik kép­ben : Békák tánca és Pa­lackok menete. A 15-ik képben Bacchanália. Elő­adja az összes zemélyzet. Holnap ugyanez. VÁRSZÍNHÁZ. Könytárnok. Vígjáték 4 felvonásban. Kiadó és lap tulajdonos: Csukásai József és Rákosi Jenő. Vízállás, április 7. Dana:Pozsony 1.31 apadt 0.13m.-rel Komárom 1.29 apadt 0.21n Budapest 1.54 apadt 0.18n Moháos 2.27 apadt 0.14n Újvidék 3.07 apadt 0.01n Pancsova 2.36 apadt 0.07fi Orsóvá 2.84 áradt 0.02 Tisza:M.-Sziget 0.61 apadt 0.05n V.Námény1.62 apadt 0.18n ! Tokaj 2.03 apadt 0.09fi Szolnok 2.58 apadt 0.12fi Szeged 2.74 áradt 0.04 Bodrog:Sárospatak 1.62 apadt 0.03fi Maros:Arad 0. a. 0.58 áradt 0.01 Szamos:Szatmár 0.74 apadt 0.06n Körös;B.-Gyula 0.10változatlan — Gyoma 1.09 apadt 0.06n Szarvas 1.41 áradt 0.05 n Bóga :Temesvár — — — Dráva :Barcs Eszék —— — Száva:Sziszek Mitrovitza — ____ ____ Öltözetre való kelmék csakis tartós gyapotból egy középtermetű férfi számára 3.10 méter ( 4 frt 96 krért jó gyapjúból; ( 8 „ — „ jobb gyapjúból; öltözetre ( 10 " ~ » finom gyapjúból; öltözetre. ( 12 ^ 40 ^ egész finom ?yapjuból. Utazó-plaidek darabja 4, 5, 8 egész 12 frtig. — Leg­finomabb öltönyöket, nadrág-, felöltő-, kabát- és esőkö­peny-kelméket, tüffl-, loden-, commis-. kammgarn-, che­viot-, trikótokat, hölgy- és billard-posztókat, peruvient, doskint ajánl Alapittatott Stikarofsky János — 1846 — gyári raktára Brünnheu. Minták bérmentve. Mintakártyák a szabómester urak részére bénuentetlenül. — 10 írton felöli ntánvételi küldemények bérmentve. Nálam több mint 150,000 o. é. irtot érő posztókészlet van folyton raktáron és önKént értetik, hogy világra szóló nagy üzletemben nagyon sok maradék van 1—5 méter hosszúságban, csakhogy kénytelen vagyok az ily mara­dékokat nagyon leszállítva, a készítési áron alul el­vesztegetni. Minden józanul gondolkodó ember be fogja látni, hogy ily kis maradékokból mintákat küldeni nem lehet, mert nehány száz mintamegrendelés után e ma­radékokból misem maradna és így puszta szédelgés az, ha posztókereskedő cégek maradékokból mintákat hir­detnek és az ily esetekben a mintaszelvények darabokból és nem maradékokból valók s az ily eljárás célja kőny­­nyen megérthető. Oly maradékok, melyek nem tetsze­nek, elcseréltetnek, vagy a pénz visszaszolgáltatik. Levelezések elfogadtatnak német, magyar, C3eli, len­gyel, olasz és francia nyelven. Kérem, a címemre pontosan ügyelni. K O H N R. kalapgyára, kerepesi-nt 27. sz. a régi dologház épü­letében, és sugár-ut 47. sz., a nagymező­utca sarkán. Egy elegáns, tartós úri- vagy fiú- kalap, finoman fölsze­relve, divatos minta, fekete vagy színes 1.50, finom, úri és gyermek nemez-kalap 2 frttól fölfelé; igen finom úri ne­mez-kalap 3.50-ig, cilinder-kalapok divatos és finom 3.50 különös finom cilinder 6.50, Hurli-Burli, knauk a bőnk (ki­állítási kalapok) vörös, fehér, zöld, barna, kék 1.10. Fől­­diszitett elegáns női kalapok bécsi és párizsi minta után 1.50 egész 7 forintig. Vidéki megrendelések, azonnal után­vétellel. Úri- vagy gyermek-kalap megrendelésénél kérem a fejbőséget centiméterben megjelölni. 4402 IE3áirailatcs olcsó BÚTOR eladás és teljes Lakásberendezések Tulhalmozás miatt az egész első emeleti készlet és pedig elegáns salon-, ebédlő-, háló- és férfi* szoba-berendezések (boule - bntorok) egyáltalán jelentékeny készítmények legelső műhelyekből; továbbá polgári kelengyéknek egyszerű de szilárd asztalos és kárpitos bntorok. Salongarnitnrák legizlésesebben, folyton a legújabb minta szerint kiállítva, atlasz, selyem, saint, bonrette, bőr, er épe és jute szövetből, valamint minden képzelhető bútordarabok bámulatos olcsó áron eladatnak. SíÁRKÁNV bizományi bútor- DAÜIIAIU csarnokában, Budapesten, Gizella tér 3. sz., I. em. a Kasselik-féle egyemeletes [házban a Deák Ferenc- 451 utca sarkán. Bejárat csak a Gizella-téri oldalról a 3-ik számn kapnnál, I-ső emeleten. ÍGÉRVÉNYEK Magyar Jutalék-sorsjegyekre^ egészek 3 frt és bélyeg...............................!! 3;50 fél 1 frt 75 kr. és bélyeg...........................j 225 Főnyeremény 100,000 frt Húzás 1885. ápril 15-én. 3°ío-os Földhitelintézeti sorsjegyek á I frt és bélyeg........................................1 50 Főnyeremény 50.000 frt Húzás 1885. ápril 15-ón. A daca pc irpupcp mindennemű állami papíroknak nliűoíl Cu iCiCoC ós sorsjegyeknek a napi árfo­lyam szerint. — Pénzelölegek értékpapírokra mérsékelt kamatokra.________________________ LŐEY J. ______banküzlete, Hatvani-utca 17. szám_______ A „MAíJYAR MERKÚR' cimü pénzüzleti folyó­­irat előfizetési ára egy évre 2 frt 0. é. 4511-O cd QD co CT CD­=3 c CD- — o tf} o­fi) c 3 CD 3 Ci­c­id én v 1885. KERTÉSZ JENŐ-nél BUDAPESTEN. Kerepesl-ut 8. szám. a Pannónia szállóval szemben. Atlasz fin. divatos bottal, ang. nickelzárral drbja frt 2.50 Atlasz , „ „ francia aranyküllővel frt 3.— Atlasz a legújabb béléssel darabja — frt 2.80, 3.— Atlasz „ „ „ széles csipkével darabja frt 3.30 Atlasz „ „ „ eitra széles csipkével frt 3.50 Atlasz ,, „ . himezett r „ frt 3.50 Kétszínű tiszta aranyvörös és aranybarna selyem­ből francia aranyküllőkkel frt 3.50, 4, 5, 5.50. (íyermekernyők igen elegáns vörös és kék, drbja 60 kr. Legyezők meglepő választék, rococo, darabja 50 kr. Atlasz­ból frt 1.10, a legfinomabbak — — — — frt 5.— Esernyők 10.000 drb egy csődtömegből véve, s hogy gyor­san eladassék, bámulandó olcsón, kaphatók Kertész Jenőnél Budapest, Kerepesi-ut 8. Pannónia szállodával{szemben. Budapesti tőzsde. Pér ám Péna A.tu-----------------------------------------------------­Pénz Ára Záloglevelek. Péna Ara |! 162 585 »53 590 2.38 200 403 76 405 78 Magy. fóHhitelint. paeirértdk 5 1027o 10375 1 Április 7. t. macyar iparfeank . • • Peat! kertek, bank . . • •• • —— pesti közúti TMp. élvezet jegyek . Budapest III. kerületi takp. . •-­un u»•/. 101 96 75|109 96 25 J 2-7 ' M. kir. aranyjiradék »dőment. 4%47 40 97 92 147 147 98 70 Bécri btau társulat .... Bánéi élet ■ iár. bis. tártolat • *234 195— _ Országos központi „ . • •488 5775— 442 5825— . n arany ▼. ezüst 5% . lelaálogbank. * . . 5V>% 123 101 75 25 124 102 25 ] , , paplzjiradék „ **), M. TMOti kői. 180 frt o. é. (SCO fr.) 8% . , ,1*0 frt egret dbokbaa . IMS. kel.▼. á. kötv.(eít.) »d*m. 5*V 91 14« 146 »7 .Sí: 50 50 50-Első ma$y. általiaes bizt. téea. Fontáé*«, pesti biz. tám • • . . Magy.-feen. bist. táré. . • . • • Pannónia vizek. tán............................ 3300 81 212-$320 82 313 900-Hgyestilt Budapest fővárosi takp. . Magyar ált. takarékpénzt. részvény. Alagút ................................................... Altalánog waggon kölcsönző társas. 4.33 90 149 85-436 92 151 86-Ki"sblrtokosok orsz. ftlék.-iet. Oszt.-magyar bank e. é. . • 6>/> »‘1,1, 5*/. *m 98 99 102 101 50 V» 85 40 99 99 103 101 75 15 Tő „ 1873. „ ar. ▼. ezb. „ a •121 50 —— , .535 — 840 — 202— 204 — 7* ■ *•/. 9775 98— „ 1876. „ aranyban „ , ■ . kir. nyeremény-kőlcsön 180 frt 107 108ő Első budapesti mafcm • • • 1230 — 1240 — Ganz és társa vasö. és gépgyár 884— 886 — Pesti magy. kerested, bank. «•/. 10225 10275 119— 119 50 Brzsébet maion . . • • « • * • 242 — 244 — Gschwindt-féle szeszgyár .... 428 — 430 — 10150 102— 1 9 n n 50 frt darabja Tiszai és szegedi kölcsön . . 4*/f 118 119 119 1197S fH eager malem....................• e • •570 270— 580 275 Gyapjúm, és bis. I. magyar . . • Kereaked. épülete............................... 250 600 255 IAlbin» ttk. él kiteli*«. . . *•/. 99 100ŐC 99 101 50 M. k. földtm. kötvények . . 6°/i 102— 103 — Molnárét és sütök maiVta • • *10 — 4U — Könyvny. „Athenaeum" , . • . 64« — 550 — Kl.öbh.egek. , . , . 1867 zárad. 5*/,101 íH)j 102 60 PanBfefláa malom . . • • 1060 -10S0 — „ Peeti...............................1025 — — Budapesti lánczhid . . 5V, 1(4 —4 104 25 i ... , temesi . 5%101 50 102 60 Viktória matom • . 845— 350 — KŐ8zénb. és téftagy. (Dräsche) . . 278 — 280 — Lloyd- és tőzsde-épület . . 5> 972fi 9778 ... . 1867 «arad. 57,lül 50 102 50 .Adria- m. tengeri áúée. réeer. t. — 50 —-Nemzetközi wa«gon-kelcsön rész-M. sz. k. orsz. vörös-keresztsors). 9 — 9 io; „ , , , horvátor8z. b°[t 102--Alföld-fiumei vasai . . . 9*f, 184 18b... vénytársaaág.............................87 — 88 — Osztrák vörös kereset egylet , , 16 — 16 50 ' ■ i . a erdélyi . V«101 10150 BáVta.vék domb.-záMky nut 188— 180 5') Festi épitő-társaság ..........................— _ — Pénznemek, ee nltek. _ „ er. jel. urb. vá. k. (100 frt) 5% flaőltdézsmavált. kötv. (100 frt) 5«/* 96— 9« --Déli vasút ......................... 13650 137»0 RimaHMtrány-salgé-tarj. veim. rvts. 10Ö 50 101— Os. kir. arany (vert) . , . , 6 80 682 i 87— 98 Reaakfceleti vasnt • • • •: 175 --176 — Balgő-tarjáni kőszéub . . * . . ISI bO 132 60 Gs. kir. arany (kör) . . . , , 6 72 575 Pest város kölcsöne 1870. évből 6®/.106 50 106— Erdélyi vasét..................... , 184 185— 8chlick-fÄle vaaö. és gépgyár . . 235 — 236 — 0««trák-m»gy»r 8 íri* un; 9SÍ 983 ] , , , 1871,érb« 6»/„107 50 108— Győr-eepron-ebanf«MI ««Mi . s — — » „ . „ . V- U*.— — _ 20 frankos arany .... 981 983| Budapest főv. 1880. kölcsöne 6*/,99 75 100 80 Kassa-oderbergi vasat . . 151 1615C Serfőzde első ma#ystr . . . • • 884 — 880 — Osztrák és mamr edit . • • — -— Budapesti bankegys. részvényt.. ;101 10150 Magyar galiczía vasat . » • 177 — 17« — Sertéahizlaló ........................ 245— 248 Német bőröd, baafcj ragf eeekke) Magy. ált. hitelbank 292 192'.0 V 178_ 179 Bóskáti kőbánya ....... Bpódium éa caoutHeztgyár , . . • _ egyénért, bankj. (WO márkáért.)60 70 60«« Magy. jelz. hiti. II. kib. in. elismv. Kagy. lesz. és péazváltób. . . . 106SO 107 Dánt rák állam rasaé . . . 304— 304 50 194— 197 Németbankp. 100 néie. bhr. márkáéin 6070] eo 601 827f 83... Pécs-baresi vasat • . » . __ _ Kzálloda-részvénytársaság .... 1»Ü — 111 Amsterdam 100 helhieRii frtért . .IC. i75 103 «fagy. orsz. bank részvény társaság— _ _ Tis/a-vidéki vasat . . . . 150 251_ Tégla és mészégető újlaki .... 169 — 170 Pária 100 frankért .... 49 49LO 1 OeaUáfc UteltntéMt .....................290 _ 290 SO Outr. den^rbaié^hí ItnUg , 488 4»0 Török dohány ráaavény , . . ,104 — 10« — Svájcai pénzDiaczek lát frankéri 48Mi 49j Dostr.-magyar bank......................... 860 865 Pesti közúti vas pálya - -• > • 40« 608 U.rtégUgyár kikAay.i mit. mtOl. |170 171 London 10 font sterttagérl . • •!1(4 soj 124 60

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék