Budapesti Hírlap, 1888. augusztus (8. évfolyam, 212-241. szám)

1888-08-31 / 241. szám

1888. augusztus 31. BUDAPESTI HÍRLAP. (241. sz.) a IV. ker. községi reáliskola negyedik osztálya mellé párhuzamos osztályt állít, továbbá, hogy a Bezeréd­j-u­tcai iskolánál a IV. osztálylyal kapcsolatos V. osztályt szervez. — A házépítő tisztviselőknek azt a kérvé­nyét, hogy ingatlanaik becsértéke bizonyos esetek beálltával négyszögölenkint ne 10 írtban, hanem 5 írtban állapíttassák meg, továbbá, hogy az erre vo­natkozó kötbér a telekkönyvben csak harmadik he­lyen kebeleztessék be, a tanács azzal a javaslattal határozta a közgyűlés elé terjeszteni, hogy a kére­lem első része, miután a kölcsönadó hitelintézetek is 10 forintra becsülik az ingatlanok négyszög­ölét, elutasíttassék, második része azonban teljesíttessék.­­ Majd elhatározta a tanács, hogy az i­p­a­r­o­s­­tanuló iskolákat 9 osztálylyal szaporítja, egyúttal a szükséges tanerő beosztása iránt is intéz­kedett és az iskolákba való járás szigorú ellenőrzé­sére a kerületi elöljáróságokat­, mint első fokú ipar­hatóságokat utasította.­­ Végül a kereske­delmi akadémiánál üresedésben levő fővá­rosi 5 alapítványi helyre Fuchs Emil, Plachy Jenő, Kronits Mirkó, Isos Emil és Boxmann Vilmos tanu­lókat választotta meg. — Miniszteri Jóváhagyások. A j­ó­z­s­e­f­­városi pályaudvar kibővítésére a fővárosi közgyűlés mintegy 17,000 négyszögöl terület díjta­lan átengedését határozta el. A belügyminiszter az erre vonatkozó közgyűlési határozatot jóváhagyta. — Jóváhagyta a belügyminiszter a régi dolog­ház hely­re­állítására vonatkozó terve­ket is. — A sertéahus behozatala A levágott ser­tések husának behozatala a vámokon eddig is állat­orvosi bizonyítványhoz volt kötve, de miután gyak­ran a bizonyítványban nem foglalt, sőt ártalmas ré­szek is hozattak be, a tanács ma a közélelmezési ügyosztály javaslatára kimondotta, hogy a sertés­hús behozatalára nézve a vámoknál szigorító intéz­kedések teendők, — nevezetesen minden darabnak prob­bk­ozva kell lenni. — A balparti házi szemét kotrása jogát a tanács Bruck Manó vállalkozónak adta évi 12.000 forint bérért. Eddig elé a bérletből csak 5475 frt folyt be évenként, a mostani árverési eredmény te­hát igen kedvezőnek mondható.­­ A rákost rendező pályaudvar kibővíté­séhez 28.800 négyszög­öl fővárosi területre van szükség. Az államvasutak igazgatóságának e terület megszerzésére vonatkozó kérelmét a tanács a telek­eladó és pénzügyi bizottságok javaslatához képest azzal terjeszti a közgyűlés elé, hogy az államvasut négyszög­ösenkint egy forintért kapja meg a terüle­tet, ha egy év leforgása alatt a fehér-uti áthidalást elkészítteti, ellenkező esetben a telek négyszög­ölé­sét forintért engedtetik át. Ezenkívül a vasút a rákosi állomás és fehér-uti átjáró közt egy új át­­járót is építsen, terjed-e el, a­hol hírlap nincs ? Egy hírlap siet vala megcáfolni az elfogott nihilistáról szóló hírt. De ki hiteti el a gmundeniek egy részé­vel, hogy a hirből semmi sem igaz, a mint­hogy nem is igaz. A gmundeniek hétfőn este nagy díszelő­adást rendeztek a színházban. Talán a fürdő­vendégek mulatságára? Ezért keveset tesznek ők. A városi szegény gyermekek karácsony­fájára szánták a bevételt. Más előadások mellett - többek közt Gossmann is szerepelt -- a fénypont eleven képekből állott, mely­ben a város ifjabb polgárai és polgárnői vet­tek részt vagy negyvenen. A kicsiny színház­ban a fejedelmi lakosok maguk és kísérőik számára lefoglalták a néző­helyek nagy részét. Gmundeniekkel telt meg a színház, a fürdő­­vendégek közül igen kevés jutott helyhez. A velszi hercegné nagy érdeklődéssel nézte végig az előadást. Az orosz cárné megérkezvén, állítólag annak kívánatára, kedden ismételték az elő­adást. Az udvar most még nagyobb mértékben elfoglalta a páholyokat és zártszékeket. Azon­ban közvárakozás ellenére sem az orosz cárné, sem testvérei nem jelentek meg. A helyett az udvari személyzet és cselédség jelent meg a közelégedetlenségre. Különben ennyi fejedelmi lakos és ven­dég eszközölhetné egy nagyobbacska és dísze­sebb szinház építését és fentartását is. Azon­ban teljességgel nem ezekben áll Gmunden érdekessége. A felső-ausztriai hires­ négy tó közt, melyek a "Wolfgang, a Mondsee, Attersee és a gmundeni, melyeket most utaztam be, kétségkívül legimpozánsabb és kellemesebb a smundeni, melyről, ha ráérek, talán írni fogok ölelebbről vajaink. Turista. Budapest, aug. 80. Petőfi életrajza. Petőfi életrajza, az első, mely e névre a szó komoly értelmében érdemes, meg van írva és meg is jelent — n­é­m­e­t is­t, L­i­p­c­s­é­b­e­n. Heted­­félszáz oldalnyi, impozáns kötet Szerzője F­i­­s­c­h­e­r Sándor, As­endi.tr m­itéri­­ájának kitűnő for­dítója, a­ki e második nagy művével oly munkát végezett, a­melynek érdemét és fontosságát alig hitjük mérlegelni most, mikor a könyv óriási anya­gával, feldolgozásának irodalomtörténeti becsével és előadási szépségeivel alig pár óra óta van asztalun­kon, D­e azt már eddig is meg tudtuk látni, hogy Fischer Sándor könyve: Petőfi’s Leben und­­ Ferike annyi erőtlen kísérlet, töredékes anyaggyűjtés után az első határozott lépés, az első férfias tett leróni a negyven év óta elhanyagolt kötelességet, hogy végre legyen egy méltó mű, a­melyben meg van írva Petőfi élete és munkássága, nekünk magyarok­nak és az egész világnak. Hogy miért jelent meg ez a könyv először németül , vagy miért nem látott vele egyidejűleg napvilágot magyar kiadás is ? Nem feszegetjük e kér­dést most, mikor annak örülünk, hogy ez is megvan. Adjuk inkább azt az ünnepi hangon írott előszót, a­melylyel Jókai Mór vezeti be a művet ; másoljuk a következő fordításban: Petőfi k­eze és művei. Fischer Sándor e című­ jelen munkája k­o­r­­sz­a­k­alkotónak mondható a hazai irodalom­történetben. Petőfinél éppúgy, mint Byronnál, Heinénél vagy Puskinnál a költőt nem lehet elválasztani az ember­től : egynek kell őket tekinteni, hogy mind a kettőt megérthessük. A­mit Petőfi mint költő álmodott, mint em­ber át is élte. Próféta létére azt akarta, hogy jósla­tai beteljesüljenek. Dicsőségről, szerelemről, szabad­ságról énekelt és mindezt erős lélekkel kivívta ma­gának ; hősi halált kívánt és addig járt nyomdokán, mig megtalálta. A feleség, haza és barát szeretetében benne volt egész szive. A­kit egyszer kebléhez szorított, azzal megosztotta mindenét, még dicsőségét is. De gyűlölni is tudott teljes szivéből és mint a szerelemmel, úgy a gyűlölettel sem tudta be­érni soha. A magyar irodalomnak eddig ismeretlen vilá­got nyitott meg, a­mely eleinte meglepő volt, majd győzedelmeskedett és végre a régit teljesen elte­mette. A magyar népköltést esztétikai tökéletességre emelte. A magyar népköltés nemcsak kifejezésében, de humorában, melankóliájában és képeiben is ma­gán hordja bélyegét ama sajátosságnak és eredeti­ségnek, a­mely Petőfi költeményeiben kelt új életre. Csak huszonhat éves volt, mikor meteorszerű pályáját befejezte , de pályájának tűzvonala ma is világít. E legendás költőélet­em képét találjuk most e munkában, melyben szorgalommal van összegyűjtve mind­az a sok apró vonás, a melyből Petőfi szellemi alakja mint plasztikus egész kel ki; a mely költe­ményeit az egyes fázisok találó megítélése mellett magyarázza ; a mely elénk állítja a költő oly gyak­ran változó, de mégis mindig hű egyéniségét : a fiút, a szeretőt, az apát, barátot, prófétát, népem­bert, szabadsághőst, a boldog embert, a könnyelmű cimborát, a hű hitvest és az emberi kedély minden véglet­eit — elkezdve a pajkos gyereken, ki a föl­dön guggolva kavicsokkal játszik, az eget ostromló titánig, a ki a mennybolt csillagai felé nyújtja vak­merő kezét . . . Negyven ,éve, hogy lantjának utolsó, akkordja is elhangzott. És mégis mindig szól az. És mentől ködösebb távolba tűnik el alakja, annál nagyobbra nő szemeinkben. A jelen mű­ olyannak mutatja Petőfit, a minő igazán volt, a minőnek én ismertem őt. Szerzője köszönetre kötelezte a hazai és kül­földi irodalombarátokat. Jókai Mór. Lehet-e ennél nagyobb dicséret ez érdemes munkás részévé ? — Míg a művet részletesen ismer­­tetnék, csak anny­it említünk meg róla, hogy a köte­tet Petőfi egy kiadatlan német kézirata (önéletrajza), több fakszimile és arckép illusztrálja. *­­ Az operában­ most folynak a díszletpróbák a „Wallki­rck“-ből és a „Bolygó hollandiéból. Ez utóbbinál kiváló nagy gondot fordítanak a bolygó hollandi hajójának elsülyesztésére. — A szombaton színre, kerülő­­ Fekete dominóéban Angela szere­pét Ábrányiné Wein Margit asszony fogja énekelni. *­­ * (A népszínház igazgatósága) a „Rip van Winkle“ jövő heti századik előadásához két jóhangú, énekelni tudó gyermeket, (egy­ fiút és egy leányt) keres. Jelentkezés az igazgatóságnál. * (A népszínházban) holnap, pénteken, a „S­z­t­r­o­g­o­f­f Mihály ú­t­j­a“ 125-ször kerül színre, s ez lesz a darabnak ebben az évadban utolsóelőtti előadása. * (Hírek a nagyváradi színkörből.) Leve­lezőnk Írja : G­e­r­ő L­i­n­a, a kolozsvári nemzeti színház naivája, e hó 28-án tartotta jutalomjátékát a nagyváradi színkörben. Ekkor került első ízben elő­adásra Csepr­eghy Ferenc „ A­k­b­á­r szultán“ című színdarabja is. A zsúfolt ház a jutalmazottat percekig tartó tapsviharral s mintegy harmincöt gyönyörű koszorúval, csokorral, virágdísztárgyakkal s pompás ezüstékszerekkel fogadta. Görö Lina Nandana szerepét játszotta, a tőle már megszokott kedves bájjal. Akbár szultánt E. Kovács Gyula adta. Kitűnően játszott és szavalt I­v­á­n i­i. Kivá­lók Szakács, Gaal s Szentgyörgyi ad­tak nagyobb szerepeket. — Komáro­m­y Alajos, a nemzeti színház volt tagja, a jövő hó elején jubi­leumot tart Nagyváradon. Ez alkalommal előadják „Egy szegény ifjú története“ című színdarabot. — A nagyváradi színkörben, mint lapunk­nak írják, közelebb Illés Károly népszínműve, Cifra Juci kerül előadásra. A próbákat már sűrűn tartják. * (Színészet Egerben.) Aradi Gerő színtár­sulata változó szerencsével működik Egerben. Drá­mákhoz alig van közönség, pedig a társulat drámai erői igen jók. Nagyobb látogatottságnak örvendenek az operettek. Legutóbb ad­ták az „Uff királyét, „Beregérét, ez utóbbit a Németh József juta­­lom­játékául. Rosalinda szerepében Kövesi Rózsa érvényesítette hangját s játékát egyaránt. A fiatal primadonna Egerben feltétlen elismerésben része­sül, mit kedves megjelenése, precíz éneke­s rontinos játékával vívott ki. Kedden volt „F r a­n c i 11 o n“, melyben a P­á­l­f­y-pár tüntette ki magát. A társu­lat most „Peking rózsáj­a“ operettre készül, mely a jövő héten kerül színre. Előkészülnek még „C ii a m i 11 a c“-ra. A társulat szeptember 20-ig marad Egerben. * (Magyar gyermekelőadások.) A városli­geti nyári színházban a magyar gyermekelőadások szünetelése alatt, megtétettek mindama előkészüle­tek, melyek ez előadásoknak, vasárnap, ez év szeptember hó 2-án, való megkezdésükre szükségesek valának. Mint első újdonság színre kerül „Hamupipőke“ tündérrege , képben, da­lokkal és tánccal, Vécsey Leo tol­lából, ki az eddig már bemutatott tündérregéket is elég ügyesen alkalmazta szilire. Feld Zsigmond igazgató ez újdonsághoz fényes díszleteket s telje­sen új jelmezeket és bútorokat készíttetett, hogy „Hamupipőke“ kicsinyek és nagyok számára egy­aránt érdekes s megnézésre méltó látványosság legyen. Az előadások naponta fél 6 órakor kez­dődnek. * (A budai zeneakadémia) zeneiskolájában a beiratások augusztus hó 31-től szeptember 8-áig mindenkor délután 4 órától 6-ig, a zeneakadémia helyiségében (II. k. fő­ utca, kapucinus-épület) esz­közöltetnek. A jelentkezők a szülők kíséretében kö­telesek megjelenni. A beiratási díj 2 frt, a tandíj havonkint 3 frt, a zongoraszakban ezenkívül a hang­szer elhasználása fejében 50 kr fizetendő. Bővebb értesítést, úgy az iskola szervezetéről, mint az ala­pítványi helyek betöltéséről s a tanítványok teen­dőiről, Szautner Zsigmond igazgató ad. * (Ingyenes énekoktatás.) Jó hanggal biró 16—20 éves hölgyek alapos énekoktatást, illetőleg az énekben magasabb kiművelődést nyerhetnek a szerviták karmesterénél. Hangpróbák és felvétel szeptember hó 5-ig, mindennap 2 és 3 óra között a szerviták zárdái tantermében földszint. (Felhívások előfizetésre.) Hit, Család, Hasa cím alatt Ku­er Izidor, mint kiadó, vallásos tár­gyú költemény-kötetre hirdet előfizetést. A költe­mények szerzője Meteor. A mű kétféle kiállításban fog ez évi október hó elején megjelenni, t. i. fűzve és diszkötésben. — Előfizetési ára egy fűzött pél­dánynak 1­art, a diszkötésünek 2 frt, melyhez — vidéki előfizetők és megrendelők részéről — még 10 kr bérmentesítési költség csatolandó. A pénz G­y­o­m­­á­r­a, Békésmegyébe küldendő. — A Ma­gyar Katonai Zsebnaptár eddigi évfolyamai oly nagy tetszést keltettek, hogy’ Kocsis Sándor honvéd­­főhadnagy 1880-re is készít egyet. Ebbe beleveszi a következő újításokat: Hadtörténeti synchronistikus jegyzetek. A nevezetesebb rendjelek története. Tiszti özvegyek és árvák nyugdij-illetékei tábláza­tosan. Nemesség és kamarásság megszerzésére vo­natkozó adatok. Párbaj-szabályok. Rövid katonai jegyzetek részletesen, az uj szabászatok alapján. A tábori utász munkálatok legújabb alakzatai. Oroszország harctéri szolgálata. Az orosz térképek egyezményes jelei. Az európai államok kézi lőfegy­vereiről adatok. Külállamok lövegeiről adatok. Több hasznos tudnivalók stb. A könyv ára 1 Irt lesz, mely a szerzőhöz, Székesfehérvárra intézendő. 3

Next