Budapesti Hírlap, 1888. szeptember (8. évfolyam, 242-270. szám)

1888-09-25 / 265. szám

BUDAPESTI EIBEAP. (265. sz.) 1888. sz&ptembsr 25. őket. A íöhercegi pár ar éjszakát szalonkocsijá­ban tölti. — (Az aj miniszter), C s á k y Albin gróf, ina este Budapestre érkezett és holnap teszi le az esküt a király kezébe. — (A Mátyásföld felavatása.) Ott, a hol egykor Mátyás király járt hajdanában, a cinko­­tai itce fénykorában, ezen a tájon teremtett egy uj pyaralótelepet a fővárosiak számára a cinkotai kis vasút. Mióta az uj vasút megnyílt, azóta szépen fejlődik az uj telep, egymásután emelkednek a csi­nos nyaralók. Tizenkét nyaraló áll eddig teljesen készen. Most még csak gyerekkorát éli ugyan az nj telep, kevés a fája, árnyéka, de a jövendő remé­nyében a nyaralótulajdonosokS egyesülete, a M á­­tyásföld birtokosai megülték a telep fölavató ünnepét, e hó 22-én a Mátyásföld vendéglőiében. A résztvevő tagok és meghívott vendégek délután 6 órakor érkeztek a cinkotai vasút küíönvonatával a Mátyásföldre, melynek csinos, barátságos terére óriási diadalkapu vezetett, A vendégek körüljárták az egész telepet az azt környező kies erdőcskéig. A telep megtekintése után bankett következett. A száz teritékü lakoma 7 óra felé kezdődött. S z á­­p á r y István gróf, Pestmegye főispánja emelt po­harat először, felköszöntve a telep alapitóit. S ze­ni c z e y Ödön orsz. képv., a mátyásföldiek egye­sületének elnöke emlékezett Mátyás királyról, a ki valamikor itt járt ezen a helyen, mely a mai napig is hiven őrzi emlékét, aztán áttért az uralkodó ki­rályra, a ki szintén sokszor megfordul e tájékon. Ezek kapcsán poharát a királyra, a királynéra és a trónörökösro emelte. — Földváry Mihály utalt a török hódoltság gyászos korára, midőn a megye magyar helységei, mint Budaörs, Budakesz stb. ki­­puszlultak s utóbb német és szerb telepitvé­­nyesekkel népesittettek be. Ez időkből ered a főváros idegenajkusága , mely az utóbbi évtizedek alatt nemcsak hogy megmagyarosodott, de segíti az egész környék, az egész megye magya­rosodását is. A megye közönsége nevében üdvözli ez uj telepet és poharát első sorban a telep terem­­bőjére, B e n i c z k y Gáborra, másodsorban azokra a fővárosi polgárokra emeli, a kik a megyében haj­lékot alapítottak. — Szeniczey Ödön felkö­­szöntötte a sajtót, melyet egy régibb magyar lapról hirharangnak nevez, fölismerve benne a harangról mondott legendás hivatást: „Vivos voco, mortuos plango, íulgura frango.“ A nagy tetszéssel fogadott tósztra Fái Béla, az egyesület titkára, — kit szin­­cén felköszöntettek, — felelt a sajtó nevében és poharat emel a helyi érdekű vasútra és igazgató­jára, J e 11 i n e k Henrikre, ki a telepet támogatá­sában részesítette. A sikerűit lakomát tánc követte, mely a legnagyobb kedvvel éjfél utánig folyt 8 melyben részt vettek mind a telep szép asszonyai, leányai. — (A székelység jótevője.) Nagyszerű ala­pítványt tett az erdélyi református egyház igazgató tanácsánál nemrég egy ismeretlen jótevő-42.000 forintot adott azzal a kikötéssel, hogy azt a székelység Erdélyből való kivándorlásának meg­szüntetésére, illetve azok visszatelepítésére hasz­nálják fel és Nagy-Enyeden ezek számára menedék­házat építsenek. Az alapítványt a református, a katolikus és az unitárius püspökök egyetértöleg fogják kezelni. — (A török vendégek) a mai napot a Mar­­git-sziget, a fürdők és a nagy gyárak megtekinté­sével töltötték. A délután a kőbányai serfőzöben telt el, a hol ebéd is volt, sok pohárköszöntövel. A vendégek este 8 órakor tértek vissza lakásaikra. Budapesti tartózkodásuk hivatalos programmja a mai nappal véget ért. — Egy igazgató tanács bünpere. A pozso. nyi törvényszék ma tárgyalta az „Első magyar jég­­kárbiztositó társaság11 igazgató tanácsának bünpö­­rét. E társaság, mint már említettük, 1878-ban ala­kult Pozsonyban s a rá következő esztendőben 180.000 írt passzívával csődbe került. A vádlottak padján ültek : Cznzy Pál kamarás, volt orsz­­képviselő, T r i a n y i Antal gróf kamarás, I n k e y Sándor kamarás, Adler Lajos és ítamschak Lajos, kiket vétkes bukás miatt helyeztek vád alá. Ezeket az urakat méltán illeti a bűnös könnyelmű­ség vádja, mivel a társaságot a budapesti hitel, banknál értéktelen váltókban deponált 100.000 írtra alapították. A vádlottak valamennyien ártatlannak vallják magukat. Hell és Rácz budapesti szak­értők a könyvvezetést szabálytalannak, részben ha­­misitottnak mondják. Déván kir. ügyész a btk. 416. §-ába ütköző vétkes bukás miatt kérte elítélni a vádlottakat, I s t ó c z y Győző, Aixingerés Preysler dr. védőügyvédek fölmentést kértek. Az Ítéletet holnap hirdetik ki. — (Meggyilkolt adóvégrehajtó.) Bereg­szászról jelentik: Nemrég egy Horváth Éliás nevű fiatal embert neveztek ki Nagy-Beregre adóvégrehajtónak. Az adóvégrehajtó e hó 19-én az adóhátralékok fejében lefoglalt szarvasmarhákat Beregszászra akarta áthajtatni. Az előtte való nap estéjén a lefoglalt állatokat a községházának udva­rába hajtották össze. Az adóvégrehajtó azután el­végezve dolgát a községházán, elment vacsorára Nagy utibiztoshoz, a kinél lakott is. Alig, hogy leült a vacsorához, a mikor hirtelen lövés dördült el s az ablakon át egy golyó repült a szobába, mely Horváthot halálra találta, Nagyot a vállán könnyen megsebezte. Horváth szörnyet halt. A vizs­gálat azt gvanittatja, hogy a gyilkosság a lefoglalt marhák miatt történt. A gyilkosság végrehajtásával Szegedi József orvvadászt bizták meg, ki öt cinko­sával vizsgálati fogságban van. Elfogták Füzesi gazdát is, ki húsz esztendő óta minden válasz­tásnál a főkortes szerepét látszotta és az utolsó választásnál fel is lépett Szilágyi Dezső ellen, de csak 60 szavazatot kapott. — (Tűs az operaházban.) Ma este hét óra­kor az a hír kelt szárnyra, hogy az operaház teteje kigyuladt. Nagyobb rémület azonban nem támadt, mert mindenki tudta, hogy ma az operában nincs előadás. Alig, hogy a tűzjelző villamos csengője megszólalt a pesti oldal összes tüzörségei kivonul­tak, sőt átjött az I. kér. tüzőrség is. Az Andrássy­­uton természetesen óriási néptömeg verődött össze s leste a tűz kitörését, mert láng vagy füst egyál­talán nem volt látható, Csakhamar kiderült, hogy az operaház belsejében jelentéktelen tűz keletkezett. A pincében a lakatos műhelyben két kosár forgács meggyűlt s egyszerre lángba borult. Az operaház tűzoltósága, valamint az először odaérkezett VI. kér. tüzőrség rögtön hozzálátott az oltáshoz s egy ne­gyed óra alatt elhárított minden veszedelmet. A többi őrség visszavonult, a nélkül, hogy akcióba lé­pett volna. — (Meggyilkolt aggastyán.) Gyilkosság tör­tént a múlt kedden este 11 órakor Halason. Tót Imre birtokost, egy 70 éves aggastyánt, a város alatti szőlőjében levő kunyhóban meggyil­kolva találták. A gyilkosok hallatlan ke­gyetlenséggel végezték tettüket, az ag­gastyánt tizenöt baltacsapással ölték meg. Az egész kunyhó tele volt a szét­­fröcscsent vérrel és agyvelővel. A holttestet más­nap egy tejhordó asszony látta meg és adott hirt az esetről a rendőrségnek, mely rögtön megkezdte a nyomozást, még pedig igen szerencsésen. Pár órai kutatás titán sikerült a tettest S z e n t e József kukoricacsősz személyében kinyomozni. Szente töre­delmesen vallott; az öreget azért ölte meg, mert ö az egyetlen oldalági rokona, ki igényt tart a va­gyonra, Tót Imre pedig összeállt egy asszonynyal és arra átíratta vagyona egy részét. A holttestet a bíróság felboncoltatta; Szentét pedig letartóztatta. A balta már akkor fényesre volt törülve, de a tettes ruháján vérfoltok látszottak. — (Eltűnt péazeslevelek.) E hó 14-én az esztergomi kir. adóhivataltól egy 2500, a gyöngyösi kir. adóhivataltól egy 1100 és egy szent-endrei ma­gánféltől egy 5 írttal terhelt pónzeslevél érkezett a budai kir. adóhivatal címére a budai vízivárosi postahivatalba. A pénzesleveleket azonnal átadták Fink Ignác levélhordónak, hogy vigye el azokat másnap a budai adóhivatalnak. A budai adóhivatal­hoz, illetőleg pénzügyigazgatósághoz huszonhárom adóhivatal tartozik, melyek mind hozzá küldik be fölöslegeiket. így igen természetesen rendkívül nagy a pénzeslevél-forgalom s Fink szeptember 15-én is több levelet kézbesített az adóhivatalnak. A két adóhivatal s a szent-endrei magánfél nem kapván a rendes időben nyugtát, reklamációt küldött a posta­­igazgatósághoz. A vízivárosi postahivatal főnöke a ¡evélhordó postakönyvóben nem találta nyomát az említett három levél átvételének s tegnap déli ti­­zenkettedfél órakor átment az Albrecht-uton 1. szám alatt levő budai adóhivatalba s jelentést téve az esetről, egyszersmind konstatálását kérte annak> hogy az illető pénzesleveleket átvette-e valaki. A vizsgálat kiderítette, hogy a három levelet adóhiva­tali tiszt a postakönyvben nem nyugtázta, illetőleg a postakönyvet alá nem irta, a miből önként követ­kezik, hogy át sem vette. A rendőrség is megindi. pitta még tegnap a vizsgálatot s kihallgatta Fink levélhordót, ki azt állítja, hogy a többivel együtt kézhez adta a kérdéses leveleket is. Minthogy most már kétségtelenül konstatálva van, hogy a pénz rendeltetési helyére, a budai adóhivatalba nem ju­tott, a rendőrség a postahivatalnál folytatja a nyo­mozást s a vízivárosi postahivatal személyzetének tagjai közül ma délelőtt már többeket kihallgatott. F i n k e t, az öreg levélhordót, ki már negyven év óta van a posta szolgálatában s alig néhány nap múlva nyugalomba léphetett volna, ma mással he­lyettesítették. — (A lipótvárosi bazilika) ez az épüléséről oly régen híres épület, mindjobban közeledik ahoz az idő­höz, a mikor elveszíti ezt a nevezetességét és sorako­zik a főváros monumentális épületei közé. Az építkezés programmját most állapította meg az építkezési bi­zottság az év végéig. Ez évben a programm sze­rint a templom főpárkányáig fog az építés haladni- A főhomlokzat előtt levő állványokat le fogják bon­tani, hogy a templom elörésze szabadon álljon. A jövő évi programmon most dolgoznak az építési iro­dában. — (Boda Traján), mint karánsebesi levelezőnk táviratban jelenti, a 13. sz. határörvidéki ezred va­­gyonközségének elnöki állásáról ma beadta lemon­dását. Huszonhetedikén lesz a vagyonközség köz­gyűlése uj elnök választása céljából jelöltek: ifj. Popasu és Jónás. — (Összevagdalt képviselő.) Zágrábból je. lentik, hogy Z i n d 1 képviselő sebei életveszélye­sek, A hadnagyot, a ki megsebesítette Petron­­d i c s-nak hivják. — (Vámbéry Konstantinápolyban.) Kon­stantinápolyból jelentik: Vámbéry Ármin tiszteletére az angol és olasz nagykövetek diszebédet adtak, a magyar kolónia pedig hangver­senyt rendezett. A mulatságon jelen voltak Fraknól Vilmos, akadémiai főtitkár, Széchenyi Ödön basa, Kunos Ignác nyelvész stb. A hangversenyben a szultán első hegedűse és H e ty e i magyar zongora művész, Liszt tanítványa is részt vettek. A múlt pénteki szelamlikot Vámbéry kísérőivel a Jildisz* kioszk egy ablakából nézte. A szultán szárnysegéd6 által üdvözöltette őket és közbe-közbe téát és fris. sitőket szolgáltak fel nekik az udvari szolgák. — (A szabadkai negyedmillión lopás.) Szegedi levelezőnk a következőket táviratozv.a: A negyeamilliÓ3 tolvajokat: Maczki Antalt, J u­­h á s z Zsigmondot, Juhász Mihályt, Törköly Verát és H u s z t a Ferencet ma délután Kleiam csendörföhadnagy hat csendőrrel négy kocsin a sze­gedi kerületi börtönbe szállította az ó-kánizsai fog­házból. ft ó s a vizsgálóbíró is visszaérkezett Sze­gedre. — Csonka Bálint szökéséről Jelentik; hogy a rab éjjelre a börtön ajtajához volt láncolva, de kezét a béklyóból kiszabadítván, a rácstalan ab­lakon kiugrott, mikor az őr az épület szögletén be­fordult. — (Itövid hírek.) Gyárégós Szegeden. Fenn­állása óta tegnapelőtt harmadszor égett le Szege­den a csontliszt-gyár. A tűz reggeli fél négykot a csontmalom s a törőház padlásán, a tető alatt ütött ki, a mely pár perc alatt lángba borult. A gépház teljesen leégett, a készletben igen nagy a kár. — Az aradi vértanuk emlékére az ottani 1848—49-iki honvédegyesület az ifjúsággal október 6-án nagy ünnepséget rendez. — Süketeknek. A süketségről, fülzugásról és a bajok biztos, foglalkozásban nem akadályozó gyógyítá­sáról, 132 oldalnyi, képekkel ellátott igen érdekes ér­tekezést küld meg bérmentve 20 krért Nicholson J. H. Becsben, IX., Kolin-gasse 4. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. Budapest, szept. 24. — A kir. kúriának szabadságon volt bírái közül többen visszatérvén, az eddigi három büntető­­tanács mellé most egy negyediket is állí­tottak fel, melynek október 27-ig Suhay Imre dr. kúriai biró lesz az elnöke. — A »8 becsülete. A IV—X. kér. fenyitö járásbíróság mára idézte maga elé G i r g 1 István volt kártyagyárost, a kit Tucingeni Ticbtl Jozefa asszony becsületsértés miatt panaszolt be. Girgl ugyanis egy levelező lapot irt a panaszosnö­­nek, telve sértő kifejezésekkel. A többek közt elne­vezte öt ,,vén omnibuszának. A mai tárgyaláson a panaszosnö képviselője kérte a járásbirót, hogy tegye át az ügyet összesítés végett a büntetötör­­vényszókhez, a hol Girgl ellen két zsarolási pör van folyamatban. A járásbiró e kérésnek helyt adott s határozatilag kimondotta, hogy a port összesítés végett átteszi a büntetötörvényszékhez. — Sikkasztó pénzügyi ellenőr. A budapesti büntető törvényszék hivatali sikkasztás büntette miatt nyolc havi börtönre Ítélte G r e i n Józsefet, a ki az ó-budai vámnál pénzügyőri ellenőr volt. A kir. tábla ma helybenhagyta az elsőbiróság Ítéletét. — Vád alá helyezett kortes. A múlt évi képviselőválasztások alatt a polgárok választási joga ellen elkövetett vétség miatt tettek följelentést a debreceni törvényszéknél M i k ó János hajdúnánási korcsmáros ellen, a ki György Endre akkori kép­viselőjelölt érdekében kelleténél nagyobb buzgalmat fejtett ki. A törvényszék megszüntető határozatot hozott, de ma a kir. tábla I. büntetötanácsa Széli Farkas táblai biró előadása alapján megváltoztatta a törvényszék határozatát és Miké Jánost vád alá helyezte-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék