Budapesti Hírlap, 1893. április (13. évfolyam, 90-118. szám)

1893-04-04 / 92. szám

1893. április 4. BUDAPESTI HÍRLAP,­­92. sz. Végül ez alkalommal lett volna megejtendő az igazgató-tanács 12 tagjára nézve a kandidáció, a­mit azonban Gábel Jakab indítványára az elnökségre biztak. A gyű­lés végén Lakits Vendel elnök köszö­netet mondott az előadóknak és ama tanítók­nak, a­kik a tanítóság ügye iránt érzett lelkesedé­süktől vezetve az ország legtávolesőbb vidékeiről is eljöttek a nagygyűlésre. FŐVÁROSI ÜGYEIt. Budapest, ápr. 3. — A főváros közgyűlése. Budapest főváros törvényhatósági bizottsága e hónap 5-ikén, szerdán, délután közgyűlést tart, a­melynek tárgysorozatából felemlítjük a következőket: A Budapesten építendő varrógépgyár ügye. A városligetben díjfizetés mel­lett használható székek felállítása jogának bérbe­adása. A városligeti tó bérlete. A városliget egy részének az ezredéves orsz. kiállítás céljaira leendő átengedése.­­ Az I. ker. budafoki ut mentén levő telkek árvízvédelme. A társaskocsi közlekedésre vonatkozó szabályrendelet módosítása. A vendégfo­gadósok, veneglősök és korcsmárosok üzleti zárórá­jának ügye. Új épület épitése a III. kerületben alkotott kertyüvarró telep számára. Inditvány a jobbparti telekkönyvi betétek készítése tárgyában. A III. kerület számára (az esztergomi vasúttal kap­csolatosan) közúti híd épitése. A borjúhús és nö­vendék-marhahús kiméréséről szóló szabályrendelet módosítása. A józsefvárosi plébánia­templom menye­­zet-festményei. Új árvaszéki ülnöki állás szervezése. IRODALOM és MŰVÉSZET. Budapest, ápr. 3. * (Az operában) húsvétvasárnap Toldi-t adták telt házzal, hétfőn a Hunyadi László került színre. A beteg Broulik helyett Perotti énekelte a címszere­pet, kin meg sem látszott, hogy előző este Toldi fárasztó szerepét énekelte. Bianchi Bianka fényes koloratúrája Szilágyi Erzsébet szerepében és Ma­­leczkyné lágy szavú Máriája élvezetes estét szereztek a közönségnek, mely nem egészen töltötte meg a házat. A színházlátogatók nem szívesen vették, hogy az ünnepnapok egyikére sem volt kitűzve az opera másik újdonsága a Bajazzók. * (Györgykre Zsófia,a­ki az utóbbi időkben operánkban vendégszerepelt s feltűnést keltett szép drámaias színezetű hangjával, Turin­ba kapott elő­nyös szerződési ajánlatot. Csodálnók, ha operahá­zunk vezetősége ily hasznavehető művésznőt oly könnyen útnak eresztene. * (Hangversenyek.) Miss Marguerite Churchill- Pocahuntas, az indiánus pacsirta már a Ronacher­­féle orfeumban is kudarcot vallott. Azt mondják, hogy nem mindennapos rútságának köszönhette dal­sikerét. Budapesti hangversenyén hasonló sorsnak lett osztályosa. A Vigadó kistermében énekelt olyan publikum előtt, mely szívesen megbocsátott volna neki, ha csak egy szikrányira megközelítette volna azt az ideált, melynek a jóakaró reklám festette. Rettenetesen gyönge kis énekesnő. Alig van isko­lája, orgánuma fejletlen, sivitó, itt ott pedig éppen­séggel üvöltő. Indiánus csataorditáshoz hasonló dalo­lását még ötforintos helyárak sem emelik művészi produkciók színvonalára.­­ Sokkal nagyobb élve­zettel hallgatta a közönség hétfőn este Stavenhagen Bernát zongorajátékát. A művészről újat nem írha­tunk. Műsorát az eddig hallott darabokból állította össze, kiválogatván a legszebbet és legnépszerűbbet: Bach kromatikus fantáziáját, Beethoven d­s-moll szonátáját, Henselt rendkívül bájos etűdjét Si j’étais oiseau, Chopin gyászindulóját s Liszt-féle transz­­skripciókat. Rendkívül bőségesen szolgáltatta ezúttal a ráadásokat. A lelkes közönség tapsait vagy hat, programon kívül való szám eljátszásával köszönte meg.­­ Holnap ismét föllép (és e szezonban utol­jára) a zeneművészkar hangversenyén. * (Színház Barcstelepen.) Széchenyi Géza gróf, a Horvátországgal határos Barcstelepen a maga költségén magyar színházat állíttatott, mely május 1-sején fog megnyílni. A színtársulatok elő­adása bizonyára siettetni fogja a helység magyaro­sodását. * (A városligeti színkör) május 15-én nyílik meg, Feld Zsigmond igazgatása alatt. A társulat művezetője, Megyeri Dezső, a kolozsvári nemzeti színház volt kedvenc színésze. A tagok közt van­nak : Csillag Amália, Hevesi Janka, Fejes Lidi és H. Lévay Berta énekesnők, Závodszky Teréz hősnő, Várhidi Rózsi naiva, Follinuszné Etel anyaművésznő, Gyurmán Alice drámai szende, Gon­dáné Róza ko­mika, Sziklay Kornél buffo és komikus, Feld Mátyás komikus, Komjáthy János hősszerelmes, Könyves Jenő lírai szerelmes, Femjéri Mór kedélyes apa, Beödy Gábor drámai apa, Sólyom Lajos tenorista, Hatvani Ede baritonista, Bónis Lajos bonvivant stb. A karszemélyzet 30 tagból áll. A karmester Serly Lajos lesz. Színre kerülnek Az állatazeliditonő fran­cia bohózat, Pusztay Bélának A bába c. bohózata, Bokor Józsefnek A kis alamuszi c. operettje és Kis Mihály népszínházi tag A verebek c. népszínműve. * (Irodalmi pályázat.) Az eperjesi Széchenyi­kor irodalmi pályázatot hirdet. A pályázat feltételei a következők : 1. Kívántatik egy ismeretterjesztő, szabadon választott tárgyú, könnyed tárcaszerű mó­don megirt, felolvasásra szánt irodalmi mű, a­mely­nek előadása nem vesz több időt igénybe 30, azaz harminc percnél. 2. A pályadij (Uhlarik Mátyás adományából) 100 frank aranyban. 3. A pályamun­kák idegen kézzel leirva s a szerző nevét rejtő jel­igés levélkékkel ellátva, folyó évi szeptember hó 15 éig bezárólag nyújtandók be az Eperjesi Széche­nyikar titkáránál. * (A földtani társulat) legközelebbi szak­előadását nem április 5-én, hanem április hó 12-én tartja meg. Sport. Budapest, ápr. 3. Az alagi futtatások. •—Saját tudósítónktól. — A húsvét két ragyogó tavaszi napján a kö­zönség, mely már megunta a fővárosi falak közé zárt életét és érdeklődik a lovak és a totalizátor iránt, óriási csapatokban vándorolt ki a nyugati pályaudvarba. A vasúti tisztviselők kimerültek a különvonatok összeállításában, belefáradtak a publi­kum elhelyezésébe és a vége mégis csak az lett, hogy a legtöbben hering módjára összezsúfolva áll­dogálták végig az utat a fülledt vasúti kocsikban Alag vendégmarasztó homokjáig. A kavargó porfel­hőkben eltűnt az a sok ezer ember, a­ki az alagi népvándorlásban résztvett s a napsugaras ködből csak itt-ott tűnt elő egy-egy kacér virágos ka­lap, sujtásos uniformis, színes jockey-dressz és vil­logó csendőrszurony. Hanem azért nem bánta meg senki, ha kiment. Az első nap is eléggé érdekes volt, a második kü­lönösen. Vasárnap Schauer Z­­ur Mainmast-jának győzelme keltett föltű­nést. A paripát tulajdonosa Angliából importálta­­ a ló most, első föllépésénél fényesen megmutatta az ír félvár vadászlovak pom­pás kitartó képességét. A 4000 méteres pályáról oly szárazon érkezett be, a­mint elindult, a fáradtság­nak legkisebb jele nélkül. Nagyobb kvótát Herscholl Chief-en kívül csak Szőkerózsa fizetett, abban az aka­dály versenyben,ja­bolisa, lovasával, Ellis-sel együtt, az utolsó gáton felbukott. Ellis a ló alá került és esz­méletét vesztette. Az orvosi segítség azonban ma­gához térítette, úgy látszik, semmi komolyabb baja nem esett, már ma vígan szivarozva nézte a futta­tásokat. A vasárnapi versenyek részletes eredmé­nyei ezek : 1. Megnyitó verseny: 1000 korona, 1200 méter. Űrlovasok. Tiz ló közül első lett Geist Gáspár Hial­­est-ja (lov. Lázár főhadnagy), második Both Pál. Aztán Newmarket, Szüret, Lidérc, Deli, Donaustrand, Barque, Bisgum, Világ. Tot. 5 : 25. Helyre I. 25 : 64, H. 25 : 68. .. II. Tavaszi akadályverseny. 2400 korona, 4000 m. Öt ló futott, elvitte a dijat Schawel J. Blaint­­mast-ja (lov. rar. Cookmans, második Number 13., aztán Viola, Vihar, Tovább kitört. Tot. 5 : 13. Helyre I. 25 : 42, II. 25 : 46. Ili Gátverseny. 1200 korona, 2400 m­. Űrlova­sok Hat induló közül első Szapáry József gróf Herschell Chief-je (lov. a tulajdonos) második Bonne Fortune, aztán Pola, Vigasz, Párduc, Eeo. Tot. 5 : 120. Helyre I. 25 : 137, II. 25 : 221. IV. Akadályverseny-handicap. 2400 kor., 4800 m. A starttól hatan mentek el, elsőnek jött be Ká­rolyi István gróf Szőkerózsá­ja (lov. Tinsley), máso­dik Rebecca, aztán Elsőm, Titus. Orator kitört, Isa fölbukott. Tot. 5 : 34. Helyre I. 25 : 44, II. 25 : 40. V. Eladók versenye. 1000 kor. 1600 m. Urlova­sok. Megint hat lóból állt a társaság, a célnál ki­vált közülök Jankovich Gyula Hir-je (lov. Starhem­­berg gr.), második Péntek, azután Orfeum, Pass, Vadorzó, Druszám. Nyertest nem vették meg. Tot. 5 : 12. Helyre I. 25: 36, II. 25 : 45. VI. Urlovasok akadályversenye. 1800 kor. 1400 m. Urlovasok. A három ló közül elsőnek vágtatott el a biró előtt Lamberg gr. Gibic­e (lov. Miklós főhadnagy), második Vica, aztán Schlauberger. Tot. 5 :8. A hétfői versenyeken a vörös ujjas fekete test dominált. A Geist-Lázár verseny­nyerő szövetkezet, mely úgy alakult meg, hogy Geist Gáspár adja a lovakat, Lázár főhadnagy, a monarchia legpompásabb űrlovasa, a lovaglást, fényes diadalt aratott, öt ver­seny közül, a­melyben részt vettese, négyben vonultak el győzelmesen a szövetkezet csikói a bírói páholy előtt, az ötödikben a második díjat szerezték meg gazdájuknak. A publikum, melyet három különvonat szállított ma is Alagra, tapssal és éljenzéssel adó­zott a bravúros lovasnak, a­ki nemsokára Drezdában, két hadsereg vetélkedő versenyén, fog becsületet szerezni a magyar névnek. Roppant érdekes volt különösen Tovább győzelme, a­mely tegnap kitört a versenyből. Ma, mikor Lázár főhadnagy megeresz­tette a kantárt, 7­800 méternyire elvágtatott jockey­­uilte versenytársaitól, s ezt a roppant elsőséget a 4800 méteres pályán folyvást megtartva, akkor érkezett be elsőnek, mikor a legközelebb mögötte jövő Szerző még a távoszlopnál sem volt. A futások eredményeiről a következőkben számolunk be. I. Síkverseny: 1400 bor, 1600 la. Űrlovasok. Nyolc ló közül erős küzdelem után fejhoszszal első Geist Gáspár Bubel-ja (lov. Lázár főhadnagy), nyak­­h­oszszal második Kater, azután Hir, Barque, Akar, Ábra, Cochadina, Miklós. Tot. 5: 23. Helyre I. 25:61. n. 25: 100. II. Eladók akadályversenye. 2400 kor. 4000 m. Hárman indultak. Küzdelem után 4 hoszszal első Geist Gáspár kaland­ja (lov. Lázár főhadnagy), második Vain­ghry. Léda kitört. Tot. 5: 18. Helyre I. 25: 34. II. 25: 88. III. Urlovasok gátversenye. 1200 kor. 2400 m. Urlovasok. Öten álltak a starthoz. Fejhoszszal bizto­san első Starhemberg gr. Harald-ja (lov. a tulaj­donos), három hoszszal második Silverhair, (lov. Lázár főhadnagy),aztán Bonne Fortune,­Bisgurn, Pola, Tot. 5: 28. Helyre I. 25: 40. II. 25: 31. IV. Alagi, akadályverseny. 1800 kor. 4800 m. Űrlovasok. Három versenyző közül föltartva szám­talan hoszszal első Geist Gáspár Tovább­ja (lov. Lázár főhadnagy), küzdelem után két hoszszal má­sodik Pribék, harmadik Szerző. Tot. 5 :13. Helyre­l. 25 : 41, a második lovon nem volt tét. V. Eladók síkversenye. 1200 kor. 1200 m. Űrlo­vasok. Hárman indultak. Küzdelem után egy hosz­­szal első Üchtritz Zsigmond -dr. Alfonso-ja (lov. Horthy főhadnagy),­­öt hoszszal második Péntek, harmadik Orpheum. Tot. 5 : 7. Helyre I. 25 : 27. II. 25 : 30. VI. Nyere­lmék akadályversenye. 1200 kor. 3200 m. Űrlovasok, öt ló közül fejhoszszal biztosan első Geist Gáspár Vivá­ja (lov. Lázár főhadnagy), négy hoszszal második Cserebogár, aztán Kedves, Warum nicht, Hangász. Tot. 5 : 15. • Helyre I. 25 : 41, 11. 25 : 79. * A Derby-lovak oddsai eléggé szilárdak. Nem szabad 3*/2, Gourmand 4, Duncan 5, Clifford 10, a többiek tizenkettőn fölül. A napokban különben azt beszélték, hogy Gourmandért és Duncanért bánatot jelentettek. Virad-ot, a Blaskovics-istálló derby-crackjét, mely 30-on áll, a trainerpályán állan­dóan Prímás II. társaságában galoppoztatják, s Virad meglehetősen tartja magát. * A prágai lóverseny-meeting első napja, mint nekünk telegrafálják, a következő eredmény­nyel folyt le : 1. Maiden-verseny, 1000 frt 3 éveseknek. 1200 méter. Henckel Laura grófné sp. m. Suliman felh. 1- je, Kinsky Zdenkó gr. Korszak 2-dik, fél hosz­­szal Tiszavirág 3-ik, aztán Kelevész, Salbharin. Tot. 5 : 10. I. Helyre : 25 : 34, II. 25 : 41. II. Államdij. 3300 frt 3é. belf. és német mé­nek és kancák. 1600 méter. Kinsky Zdenko p. b., Märchen nyakh. 1-sö, Zichy B. gr. sp. m., Arcanus 2- dik, 2 bősz. Beeswing 3-dik, aztán Leidi, Velociped föltartva. Tot. 5 :13 Helyre I. 25 : 40, II. 25 : 50. III. Tisztek sikversenye. 560 frt. 1600 m. Flick lovag százados 4 é. sz. k. Astra 5 h. könnyen 1-sö, Pizzighelli száz. 4 ó. sp b. Guildroy 2-ik. Scherber hadn. Penderel 5 h. 3-dik, azután Rusticana, Phönix, Freak, Small-cash. Tot.: 5 : 52. Helyro I. 25 : 45, II. 25 : 66. IV. Podskal-Handicap. 1000 frt. 1200 méter. Egyedi A. 4 ó. p. m. Torpedo felhoszszal­­­sa, Capt. Violet 4 é. p. k. Pannika 2-ik, 1 és fél h. Botond 3- ik, aztán Lord Brooke . Göndör kitört Tot. 5 : 15. Helyre: I. 25 : 48, II. 25 : 58. V. Kaiserwise gátverseny. 1300 frt. 2400 méter. Auersperg F. hg. 4é pm. Solistaire 4 h. első ; Für­stenberg gir. főhadn. 4 é sga m. Donald 2-dik ; Sonn­tagskind rossz harmadik, aztán Alphabet. Tot. 5 :17. Helyre I. 25 : 48, II. 25 : 59. VI. Slichol­i akadályverseny. 800 frt. 3200 m. Fürstenberg főhadn. 46 p. m. Draco 3 hosszal bizto­san 1-sö. Kinsky Zs. gr. Gé pm. Inára 2-dik, egy hoszszal Rigoletto 3-dik, aztán Limerick­ Draha el­bukott. Tot. 5: 17. Helyre I. 25 : 44, II. 25 :76. A hatodik futamnál (akadályverseny) baleset történt. A második akadálynál, mely egy víz­zel teli árok volt, Schenk gróf főhadnagy lebu­kott a lóról. Minthogy a főhadnagy mozdulatlanul maradt a földön, eleinte azt hitték, hogy súlyosan megsérült, de az orvosok konstatálták, hogy ki­sebb horzsolásokon kívül más baja nem esett. Schenk grófot a mentők a venégfogadóba szállítot­ták, a­hol állapota este tetemesen javult. Egy kö­vetkező versenynél Zerber őrnagy esett le a lóról és agyrázkódást szenvedett. 8

Next