Budapesti Hírlap, 1894. április (14. évfolyam, 90-119. szám)

1894-04-15 / 104. szám

8 BUDAPESTI HÍRLAP. (104- az.) 1894. április 15. — (Tüntető gyűlések Romániában.) A ro­mániai Liga több kerülete elhatározta, hogy a Memorandum pőrének tárgyalásakor meetingeket fog tartani Románia különböző, népesebb városai­ban. E meetingek célja lesz : állásfoglalás a Memo­­randumpörrel szemben. — (Birtokvásárlás.) A Dclmagyarországi Köz­löny-ben olvassuk, hogy Kévay Gyula br. kótszáz­­negyvenezer forintért megvette Bissingen-Nippenburg Ernő gróf szkulyai (Temesm.) ezer holdas birtokát. — (Meggyilkolt apáca.) Berlinből telegra­­fálják, hogy ott tegnap egy eddig ismeretlen go­nosztevő rettenetes gyilkosságot követett el. Berlin villavárosának, a grunewaldi ligetnek főutcáján dél­előtt 11 óra tájban egy arra haladó asszony segély­kiáltást hallott s a hang irányából futni látott egy fiatal embert. Izgatottan sietett oda, hol a földön egy irgalmas nővér feküdt, kinek nyakán tátongó sebből folyt a vér. Két órával később ugylátszik, ugyanaz a tettes nem messze az első gyilkosság helyétől egy másik nő ellen hasonló merényletet követett el, de csak az arcán sebezte meg könnyen. Az apáca a merénylet után két órával meghalt, a nélkül, hogy magához tért volna. Berlin egész rend­őrsége nyomozza a gyilkost. — (A tragikus tragédiája.) Triesztből jelen­tik, hogy az olasz művészi körökben nagy megdöb­benést keltett Garces Ferenc, a hirneves olasz tra­gikus színésznek öngyilkossága, melyet anyagi za­varok miatt követett el. Velence közelében* Mestre egyik fogadójában röpített szivébe golyót. — (Öngyilkosság a fürdőben.) ílanlcó Jó­zsef kádár ma délután öngyilkossá lett. A Rudas­­fürdő egyik fürdőkádjában mellbe lőtte magát s rögtön meghalt. Nem tudják, hogy miért végezte ki magát. — (Egy iskola botránya.) Aradról telegra­­fálja tudósítónk, hogy Varjassy nrpád kir. tanfel­ügyelő a közigazgatási bizottság mai ülésén fölhá­­boritó esetet jelentett be. E szerint Siklós község­ben Kirika Jusztin tanító undok erkölcstelensége­ket követett el. Ezekről a tanfelügyelő, a szolga­­biró és iskolaszéki elnökkel tartott vizsgálaton meg­győződött. — (Gyászrovat.) Meghaltak: Baróthi Kiss János sztraszkai és nehrei prépost, kerületi alespe­­res, egyeki plébános, 74 éves korában, e hó 13-án, Egyeken. Az elhunyt az idén ünnepelte volna ál­dozópapsága félszázados jubileumát. — özv. Kol­­larits Ferencné szül. Weisz Amália asszony, 75 éves korában, e hó 14-én, Budapesten. E hó lt!-án temetik. — (Rövid hirek.) Álarcos rablók. Klein Fülöp tiszakálmánfalvi (Bácsm.) molnár lakásába tegnap éjjel négy álarcos rabló tört be s miután a lakásában levő 975 íorint készpénzt megkapta, senkit sem bántva, eltávozott, — Az egyházfi tur­pissága. Temesvárról jelenti tudósítónk, hogy ott Burián egyházfit letartóztatták, mert rájöttek, hogy a székesegyház oltárkincseit időnkint zálogba tette. — A boszu. A győrmegyei Nagybarát községben tegnap délután Lakó János régi haragosát, Németh Józsefet szőlőkaróval agyonütötte. — Lelkes olvasó közönség. Ennek mond­hatók Az én újságom, Pósa Lajos gyermeklapjának az olvasói. Alig kezdődött a gyűjtés Kossuth szob­rára s már is körülbelül 100 frtot gyűjtöttek Össze a gyermekek. Ez is mutatja azt, hogy mennyire neveli, fejleszti Pósa Lajos a gyermekek hazafias érzését. ^ A legújabb szám is tele van kedves szép elbeszélésekkel, mesékkel és versekkel, a képek közt pedig kiválik Kossuth Lajos sírja. Az én Újságom elözetési ára negyedévre 1 frt,, Mutatvány számot ingyen küld Az én Újságom kiadóhivatala, Budapest, Andrássy-ut 10. — Hymen. SzéJcely Viktor, a magyar kiviteli és csomagszállítási részvénytársaság hirlaposztályá­­nak vezetője ma, április hó 15-én vezeti Miskolcon oltárhoz Friedmann Ilonka kisasszonyt. — Fejes Dezső gyógyszerész és tartalékos hadnagy ma ve­zette oltárhoz a jezsuiták templomában Novelty Hajnalira kisasszonyt, Novelly Antal nevelt leányát. — Fűmag. A Mauthner Ödön budapesti magkereskedö cégnek különlegességét képezik az e cég által forgalomba bocsátott pázsit-flimagvak és ezek közül főképpen a Mauthner-féle margitszigeti és a Mauthner-féle kiállítási fümaglceveré/cek, a melyek tisztaság, csiraképesség és tartósság tekintetében páratlanok. A budai királyi várkert, a gödöllői ki­rályi park, valamint a fő- és székváros összes gyep­területei, épp úgy a Margitsziget részére ez év­ben is Mauthnernél lettek a fümagvak megrendelve. — Újdonságok nyakkendők, keztyíik, zseb­kendők és sok másféle férfi-divatcikkekben, dús választékban érkeztek Latzlcovits A. üzletében. Buda­pest, váci-utca 22 sz. (Nemzeti szálloda.) Egyesületi zászlók Szűcs és társánál, Budapesten. — A „Magyarország orvosainak évkönyve és különleges címtára“, szerkeszti Pesti Alfréd, megjelent és minden könyvkereskedésben kapható. Budapest tömegei. Budapest, ápr. 14. Hogy milyen tömegeket mozgat egy olyan nagy város élete, mint a minő Budapest: erről ér­dekes adatokat olvasunk a Statisztikai havi füzetek most megjelent számában. Ez a füzet beszámol mindenek előtt a buda­pesti helyi személyszállító vállalatok forgalmáról. E szerint ezek a vállalatok 1893—ban összesen 55,012.922 embernyi forgalmat mutatnak ki, három millió embernél többet, mint az előtte való évben. — Az elektromos vasútra esik a forgalom-emel­kedés javarésze, mig két személyszállító válla­latnak, nevezetesen a svábhegyi fogaskerekű vas­útnak s a dunagözhajózási társulat helyi hajói­nak személy-forgalma csökkent. Általában leg­kisebb volt a forgalom a téli hónapokban, különö­sen januárban, a midőn 3-3 millió személylyel a minimumot érte el, legnagyobb ellenben nyáron, nevezetesen májusban és augusztusban; feltűnő, hogy a hidak forgalma, mely rendszerint télen szo­kott legélénkebb lenni, az elmúlt évben májusban érte el tetőpontját. — Legjobban imponál ez az 55 millió akkor, ha tekintetbe veszszük, hogy 1875- ben még csak 20,792.485 emberre rúgott ezeknek a szállítási vállalatoknak a forgalma, Az összes jövede­lem ez 55 milliónyi forgalom mellett 1893-ban 3,593.918 forintra rúgott. Érdekes, hogy a személy­­forgalom aránylag sokkal nagyobb mértékben emel­kedett, mint a személyforgalom utáni bevételek, a mit a díjtételek leszállítása magyaráz meg. Csakis a révgőzüsöknél és a hegypályánál haladta túl a be­vétel emelkedésének aránya magának a forgalom­nak emelkedését, a lánchidnál pedig a bevétel ha­tározottan csökkent. Hogy az egyes vállalatok ho­gyan állanak, azt az alábbi táblázat mondja el: Szállított személyek Bevétel Közúti vaspálya. .20,079.6801,700.326 frt 21 kr. Városi vasút (villá­mos) .....12,499.884906.851 „ 11 „ Hegypálya....505.61535.705 „ 29 „ Fogaskerekű vsut .227.56448.971 „ 70 „ Dunagözhajózási tár­sulat .....884.504 Révgözüsök . . .4,102.500155.475 „ 15 „ Lánchíd ....10,842.800409.271 ., 40 „ Margithid ....3,467.200257.369 „ 04 „ Alagút...................2.403.17579.947 „ 85 „ Összesen55,012.9223,093.917 frt 75 kr. A Budapest mozgó tömegeiről más, kevésbbé imponáló adatokat is mond el a füzet. Az idegen­­forgalomról van szó. Összesen 124.642 fordult meg 1893-ban Budapesten. 1892-ben az idegenek for­galma Budapesten hirtelen megcsappant, a múlt évben fölemelkedett megint arra a fokra, a melyen 1891-ben állott. Általában véve azonban nem gya­rapszik az idegenek forgalma, főleg pedig a külföl­dieké. Figyelemreméltó az a megjegyzés, a mit erre vonatkozólag a főváros statisztikusa tesz. „Azt hiszszük, nem csalódunk, ha az idegenforgalomban mutatkozó stagnációt — részben legalább — annak tulajdonítjuk, hogy a közforgalom omelésére alakult fővárosi bizottság üdvös működését néhány év óta teljesen megszüntette s igy jelenleg a külföldön nem folyik semmiféle propaganda, mely Budapest fővárosra irányítaná az utazó közönség figyelmét." — Az 1893-diki látogatók közt volt: magyarországi . . 89.189 ausztriai .... 23.607 más külföldi . . . 11,846 Összesen . 124.642 A külföldiek országok, illetve világrészek sze­rint igy oszlanak meg : Németországból ...... , . , 4686 Franciaországból . 1129 Nagy-Británniából ........ 706 Olaszországból ......... 551 Oroszországból ......... 361 Svájcból ............ 253 Német-Alföldről ......... 96 Belgiumból.................................• . . 155 Skandináviából és Dániából................... 56 Spanyolországból és Portugáliából . . 13 Balkán-félszigetről.................................. 3457 és pedig Szerbiából ...... 1111 Oláhországból ...... . 1378 Bulgáriából....................... . . 323 Törökországból................................, 231 Görögországból........................ . 46 Bosznia-Hercegovinából ... . 368 Ázsiából ..................................... . 47 Afrikából.......................................... . 40 Amerikából ...................f.....................288 ezek közül az Egyesült-Államokból . 257 Ausztráliából ........... 8 FŐVÁROSI ÜGYEK. Budapest, árp. 14. — Kölcsönkötvények kiboosátása. A hu­szonöt milliós kölcsönből a főváros 3.170,000 forint értékű kötvényt szándékozik értékesíteni. A nyil­vános ajánlattételre felszólított budapesti pénzinté­zetek közül csak kettő, a Budapesti Bankegyesület részvénytársaság és a belvárosi takarékpénztár tet­tek összesen 350,000 frt értékű kötvény átvételére álpari ajánlatot, a többi intézetek ellenben parin alul maradtak ajánlataikkal. A pénzügyi és gazda­sági bizottság ma tárgyalta a beérkezett ajánlato­kat s az imént említett két intézet ajánlatát elfo­gadta, a többiekét pedig, mint kedvezőtlent eluta­sította. A még megmaradó kötvényeket utóbb fog­ják értékesíteni. — A Gizella-tér rendezése. A Gizella-tér, . a fővároshoz nem méltó elhanyagolt állapotban van. A közmunkák tanácsa most megkereste a fő­városi tanácsot, hogy a tér rendezéséről gondos­kodjék. A közmunkák tanácsának műszaki osztálya a rendezésre nézve tervet is dolgozott ki, mely szerint a tér közepén' kisebb parkot létesítenének, mely azonban a közönség elöl el lenne zárva. — A tanítók fizetése. A pénzügyi és gaz­dasági bizottság mai ülésén tárgyalta a fővárosi tanítók fizetésének rendezésére vonatkozó javasla­tokat. A kedvezőbb javaslatot a tanügyi osztály dolgozta ki, a másikat pedig, mely szintén javít ugyan a tanítók helyzetén, de nem oly mértékben, mint azt a tanügyi osztály javasolta, a fizetések rendezése dolgában a pénzügyi bizottságból kikül­dött albizottság terjesztette elő. Mindkét javaslat­nak akadtak pártolói a bizottságban, mely végre is az albizottságnak kedvezőtlenebb javaslatát fogadta el. Ezzel a pénzügyi bizottság is befejezte a fize­tésrendezések dolgában a tárgyalásokat s nemso­kára a közgyűlés elé fogják a bizottságok és a ta­nács megállapodásait terjeszteni. — Az Andrássy-uti villamos vasút. A vasutügyi albizottság ma délután tárgyalta a közúti és a villámos vasut-társaság együttes kérvényét az Andrássy-uti földalatti villámos vasút dolgában. A bizottság beleegyezett, hogy a társaságnak a kon­cessziót kilencven évre megadják. Megadta továbbá az adómentességet is az államéhoz hasonló arány­ban. A fővárosnak a vonal beváltására 1940-től fogva lesz joga, akkor, a midőn az összes többi villámos vasúti vonalak a főváros tulajdonába men­nek át. A részesedésre nézve a bizottság azt az elvet fogadta el, hogy a 16-ik évtől kezdve, az első 10 évben l°/0-ban, a második 10 évben 2°/0- ban, a harmadik 10 évben 3°/0-ban s igy tovább egész 5°/0-ban részesüljön a főváros a bruttó-jövedelem­ből. A vállalat ez utóbbi föltételhez nem járult hozzá s azt kívánta, hogy a főváros részesedése csak a 21-ik évvel kezdődjék. Az ügy legközelebb a pénzügyi és gazdasági bizottsághoz kerül. — Húsárak. A főv. vásárigazgatóság kimuta­tása szerint a marhahus-árak az elmúlt héten a kö­vetkezők voltak: Pecsmychus-félék klg.-kint 68—120 kr, I. osztályú leveslius 60—80 kr, II. oszt. 56—80 kr, III. oszt. 44—76 kr, máj, szív, lép, vese stb. 20—100 kr, csont 20—60 kr. IRODALOM és MŰVÉSZET. Budapest, ápr. 14. • * (Színházi műsorok.) Nemzeti színház t Hétfőn, 16-án, Clemenceau, kedden Az apósok, szer­dán Otthon, csütörtökön A legszebb, pénteken A megboldogult, szombaton Közönyt közönynyel, vasár­nap Pry Pál kerül színre. — Opera: Hétfőn, nép­szerű előadásul, A zsidónö, kedden Álarcos bál, szerdán Eladott menyasszony, csütörtökön Aida, szombaton Vezeklők (először), vasárnap Bajazzók. Parasztbecsület. — Népszínház-. Vasárnap délután Boszorkányvár, este Klári, hétfőn és kedden Klári, szerdán A kis alamuszi, csütörtökön és pénteken Klári, szombaton Virágcsata, vasárnap délután Ne­­bántsvirág, este Virágcsata. * (Blaha Lujza Pozsonyban.) Bláha Lujza asszony, mint nekünk telegrafálják, ma lépett fel először Pozsonyban, Az asszony verve jó cimü nép­színműben. A szinház zsúfolásig megtelt és a kö­zönség azzal a határtalan lelkesedéssel üdvözölte a nagy művésznőt, a melyben pozsonyi felléptei al­kalmával mindig része van. A szinpártoló egyesü­let díszes babérkoszorút nyújtott fel a színpadra, a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék