Budapesti Hírlap, 1901. szeptember (21. évfolyam, 240-269. szám)

1901-09-14 / 253. szám

10 BUDAPESTI HÍRLAP. (253. sz.) 1901. szeptember 14. — A gyanúsított bankpénztáros. Az Egye­sült Fővárosi Takarékpénztár a nyáron följelentette egyik pénztárosát, Lamotte Vilmost, mert a rábizott pénzből tizenkétezer korona hiányzott. A gyanúsított pénztáros kétségbesetten védekezett a vád ellen s azzal mentegette magát, hogy valakinek tévedésből százhuszonöt korona helyett tizenkétezerötszáz koro­nát fizetett ki. A banknál azonban nem hittek neki, s följelentették. Lamotte ekkor öngyilkos kísérletet követett el. Mellbe lőtte magát, de sebe begyógyult s most a kórházból egyenest a fogházba vitték, a­hol a vizsgálóbíró előzetesen letartóztatta. A fogoly föleb­­bezett a letartóztatás ellen, de a budapesti törvény­szék vádtanácsa ma délben tartott ülésén helyben­hagyta a vizsgálóbíró végzését. — Letartóztatott kereskedő. Lengyel József putnoki kereskedőnél ez évi augusztus 20-án tűz ütött ki, mely áruraktárának egy részét elhamvasztotta. Lengyel a megmaradt áruraktárt azonnal eladta, míg a biztosító­társaság által likvidált kárösszeget nevére engedményezte úgy, hogy a 30.000 korona erejéig ér­dekelt hitelezőket teljesen kijátszotta. A budapesti hitelezői védőegyesület a fenyitő eljárás megindításá­val Herez­feld Samu dr. budapesti ügyvédet bízta meg, ki is a panaszt beadván, annak alapján a rimaszom­bati kir. ügyészség indítványára a tornaljai vizsgáló­bíró a biztosítási kárösszegre a bűnügyi zárlatot el­rendelte, Lengyel Józsefet pedig vizsgálati fogságba helyezte. SPORT. * Ügetőverseny. A lótenyésztés nevében évek folyamán annyira kifejlődött Budapesten a ver­senysport, hogy az illetékes körök már komoly féke­­zőkről kezdenek gondoskodni. Csak éppen a lótenyész­tés igazi fejlesztője, az ügetőverseny volt mostoha gyermeke a sportsmanoknak és a közönségnek egy­aránt. Egy esztendőben átlag öt-hat ügetőverseny­napnak is alig tudtak közönséget szerezni, míg Bécs­­ben éppen a sportnak ez az ága lendült föl. Az űrlova­­sok szövetkezete októberben újra megpróbálkozik egy kétnapos meetinggel, a­mely 23-án és 24-én lesz az Erzsébet királyné-úti primitív pályán. Az első napon hat, a másodikban öt futás lesz és a kiírt díjak ösz­­szege 17.900 korona. Nevezési zárónap október 12-ike. * Bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Ma délután négy órakor két másodosztályú labdarúgó-csapatnak, a Rákosszentmihályi Sporttelepnek és a S3 Football Klubnak volt bajnoki mérkőzése. A 33-asok ereje mindvégig látható volt. Az eredmény az első félidőben két go­l ellen zérus a 33-asok javára, a második fél­időben zérus ellen zérus. Végső eredmény 2:0 a 33 Football Klub javára. Versenybíró Brocskó volt. * Ügetőverseny Beregszászban. A Bereg­­megyei árkocsisok szövetkezetének negyedik ügető ver­senye jól sikerült, csak a rekordok voltak az esőtől fölázott pálya miatt az eddigieknél rosszabbak. Rendkívül emelte a verseny sikerét a már tavaly is megtartott Hölgyek tétversenye, mely az idén iga­zán érdekes volt. Az egyes versenyek lefolyása a következő volt: 1. Tenyészverseny: 700 korona, 4000 méter. 1. Lónyay Menyhért gróf Csecse—Topáz 4050 m., 2. Bercsényi Ferenc Dóra—Tallér 4200 m. 3. Szarka Gyula Zsellér—Lingár 4100 m., 4. Dercsényi Ferenc Legény—Kati 4000 m. II. Beregmegyei urkocsisok szövetkezetének dija. 800 korona. 5000 méter. 1. Sennyey István báró Farsang—Margit 5130 m., 2. Lónyay Menyhért gróf Krétás—Topáz 5140 m., 3. Orosz György huszárszáza­­dos Rabló—Csipke 5000 m., 4. Bárczay Sándor Furcsa—Legény 5540 m., 5. Kubinyi Márton Darázs— F­enegyerek 5000 m. III. Asszonyságok dija. Három tiszteletűig­. 5000 méter. 1. Schönborn Károly gróf Remsen—Ignique 5100 m., 2. Dercsényi Ferenc Dóra—Tallér 5100 m., 3. Szarka Gyula Zsellér—Singár 5100 m., 4. Róth Sándor fogata. IV. Hölgyek tétversenye. Három tiszteletű ig­. 3480 méter. 1. Sennyey Géza báró és Vécsey Béla báró Szennyes—Rolla 3530 m., hajtotta Vay Gáborné grófné, (bíró Sennyey István báró), 2. Lónyay Menyhértné grófné Krétás—Topáz 3530 m., hajtotta tulajdonos, (bíró Sennyey Béla báró), 3. Sennyey Béla báró Báró— Bársony 3480 m., hajtotta Fiáth Mária bárónő, (bíró Lónyay Menyhért), 4. Sennyey Béláné báróné Madár— Madár 3580 m., hajtotta tulajdonos, (biró Orosz György.) F. Egyes fogatok versenye. 600 korona. 3480 méter. 1. Vécsey Béla báró Szennyes 3480 m., 2. Kubinyi Márton Kékasszony 3480 m, 3. Sennyey István báró Margit 3480 m, 4. Bay György Bálvány 4020 .n., 5. Bárczay Sándor Legény 3720 m., 6. Szarka Gyula Zsellér 3480 m., 7. Schönborn Károly gróf Katar 4560 méter. VI. Vigaszverseny. (Handikap). 600 korona. 3480 méter. 1. Kubinyi Márton Darázs Fenegyerek 3550 m. , 2. Orosz György Rabló—Csipke 3650 m., 3. Bárczay Sándor Furcsa —Legény 3700 m., 4. Dercsényi Ferenc •Legény—Kati 3480 m., 5. Szarka Gyula Zsellér—Singár 3550 m. VII. Mezei gazdák versenye. Vágtaverseny, nyer­­geletlen saját nevelésű beregmegyei lovakon. 200 korona, 1740 méter. Indult 15 beregmegyei gazda, kik közül első Balog Mózes 15 éves fia Borbély nevű lován, második Kocsis Péter Csergő lován és harmadik Kocsis Imre Gidrán nevű lován, mindhárom halábori lakos. * Helyreigazítás. A tegnapi alagi futtatás­ról írt tudósításunkban Szemere Kálmán úrról mint volt századosról emlékeztünk meg. Erre vonatkozólag Szemere Kálmán úr levélben tudatja velünk, hogy nem volt százados, hanem jelenleg is tényleges állo­mányú kapitány, a­ki nyugdíjazása esetén is meg­tartja rangját. M­ILT-TEK.*) Weiner és Grünbaum Budapest, Váci-utca 2, Egyéves önkéntesek Egyéves önkéntesek Egyéves önkéntesek Egyéves önkéntesek Egyéves önkéntesek Egyéves önkéntesek Weiner és Grünbaum Budapest, Váci­ utca 2. részére küld díjtalanul árjegy­zéket.---------------------------------------­részére készíti a legelegánsabb egyenruhákat.-------------------------­részére sorozási kérvénymintá­kat díjtalanul küld.--------------— részére legolcsóbban készíti az egyenruha felszerelést.—-------­részére minden katonai ügyben díjtalanul ad felvilágosítást.— részére újabban kiadott útbaiga­­zítási könyvet díjtalanul küldi. 64534 eredetű— aagyar választási zászlók a rózsahegyi magyar textilipar r.­t. gyárának budapesti főelárusitóhelye Qipyimn In7QCC fehérnemű- és szövöttáru üzlete ulUM­­UK­U JULuLI Budapest, IV., Városház-tér 10. sz. Helyközi telefon 860. — Sürgönyeim: Sigmundház Budapest. eredetű^magyar választási tollak és jelvények arcképpel is gyorsan és jutányosan kaphatók. 64769 Árjegyzék bementve, -£­ £- Alapítva 1846. Mibe kerül vidékre szállítva? Kérjen árjegyzéket a Szt.-Si­kácsfürdő kútvállalattól, Budapesten. 63531 Színtartó követválasztási és jelvények a legjobb kivitelben jutányos áron beszerezhetők KNOPP J. és STEINER zászlógyárából Budapest, VI., Ó-utca 6. szám. Árjegyzék kívánatra. Vidéki megbízottak kerestetnek. 64911 Automobilisták, faszere eredeti dán bőrzubbony, flanell vagy szőrmebéléssel, legfinomabb kivitelben 64899 NEUMANN M. áruházában Budapest, Múzeum­­körút 1., kaphatók* Császár-fürdő Budapesten. Elsőrangú képes héviza gyóg­yfürdő, páratlan gőzfürdővel legmodernebb iszapfürdőkkel, pompás ás­­ványvizuszobákkal,kő-és kád­nyári és teli gyógyhely fürdőkkel, 200 kényelmes lakó­­szobával. A legszolidabb kezelés. Prospektus ingyen és bérmentve. 1 S 8 fi. óta fönnáll! TAUB P. zászlógyára rendelések fölvételi irodája Budapest, IV., Múzeum-körut 31. sz., zászlókat, tollakat és egyéb választási jelvényeket ajánl. Megrendelések 12 óra alatt eszközöltetnek. •— Árjegyzékemet, melynek árai a konkurenciával összehasonlítva a legolcsób­bak, bérmentve küldöm. B88S atétisa: fönnáll! ■sw *) Ezen rovatban foglaltakért nem vállal fele­­lősséget a szerkesztőség. Közgazdasági táviratok. Magdeburg, szept. 13. Cukorüzlet. A határ­­időpiac nyugodt. Szeptemberre 7.90—8.—, októ­berre 8.15—8.22­2, novemberre 8.17'/2—8.22'2/2, no­vember—decemberre 8.221/a—8.271/*, január—már­ciusra 8.40—8.42’/2, április—májusra 8.571/s—8-60. Időjárás: Esőre hajló. Hamburg­, szept. 13. Cukorüzlet. Az irány nyugodt. Szeptemberre 7.90—7.9'/2, októberre 8.17Va—8.20, novemberre 8.17V2—8.22'/2, decem­berre 8.25—8.271/2, januárra 8.32'/2—8.35, februárra 8.37'/2—8.42V2, márciusra 8.45 — 8.50, áprilisra 8.52*/2 —májusra 8.60—8.62'/2, júniusra 8.65—8.70, júliusra 8.72*/2—8.75, augusztusra 8.80—8.82’/2. Idő­járás: Szép. Hamburg­, szept. 12. Cukorüzlet. Heti kimuta­tás. Érkezett 96.000, (a múlt héten 196.000) méter­mázsa, elszállítás 127.000, (135.000), métermázsa, raktáron 675.000, (706.000) métermázsa. Nyers cukor szárazföldön 135.000, (133.500) métermázsa, hajón 191.000, (210.000) métermázsa. Pak­s, szept. 13. Cukorüzlet. Tartott. Szep­temberre 24.75, októberre 25.75, október—januárra 25.—, január—áprilisra 25.62 frank. Finomítvány 99.50—100. Nyers cukor 21.50. Fehér cukor 21.75 frank. London, szept. 13. Cukorüzlet. A határidőpiac tartott, a kereslet csekély. Szept. 7 sh. 93/4 d., okt.—dec. 8 sh. 2 d., jan.—márc. 8 sh. 4 d., máj. 8 sh. 63/4 d. Newyork, szept. 12. Cukorüzlet. Raw Centrifugal 38/4, Fair refining Muscovado 38/4, Refined Granu­lated 5.00. London, szept. 12. Cukorüzlet. Czarnikov becs­lések szerint a látható cukorkészlet 1.230.600 tonna, tavaly ugyanezen időben 867.000 tonna volt a készlet. KÖZGAZDASÁG. — Az Országos Iparegyesület végrehajtó bizottsága tegnap Matlekovits Sándor dr. elnöklésével ülést tartott. Palóczy Antal bizottsági tag a napirend előtt fölhasználja az alkalmat, hogy hálás köszönetét fejezze ki ama lelkes támogatásért, melyben az egye­sület igazgatója az ő személyét az Országos Ipartes­tület hivatalos lapjában és a városi közgyűlésen is ré­szesítette. Ígéri, hogy ezután még fokozottabb mér­tékben fogja munkásságát a közügynek és az ipar­egyesületnek is szentelni. A bizottság a fölszólalást örvendetes tudomásul vette. Az ülési folyó ügyeket Gelléri Mór igazgató referálta. Ezek közül kiemeljük a következőket: A kereskedelmi miniszter megküldötte az egyesületnek az általa Körmöcbánya városához az ottani gyermek­­játékipar fölkarolása és új iparág meghonosítása ügyé­ben intézett leiratát, a­melyben a miniszter fölhívja a városi tanácsot, hogy az értékesítést magára vállaló ,nagykereskedő céggel érintkezésbe lépve, vele egyet­értő megállapodásra jutni igyekezzék és az eredmény­ről, azaz a vállalkozó igényeiről, az általa hozni kívánt áldozatokról, a város által nyújtandó és a miniszter­től igényelt támogatás módozatairól hozzá kimerítő jelentést tegyen. A bizottság a rendeletet tudomásul vette és netán a további tárgyalás, valamint propagá­lás végett a háziipari szakosztálynak adta ki. A­ termométer használatára vonatkozó belügyminiszteri rendeletet Thaly Zsigmond bizottsági tagnak adta ki a bizottság véleményadás végett. A kereskedelmi mi­niszternek egy timáripari szakiskola létsítésére vo­natkozó leiratát tárgyalás végett a bőripari szakosz­­tályhoz tették át. — A francia bank aranya. Mióta ráléptünk arra az ösvényre, mely a készfizetés megkezdéséhez ve­zet, természetes, hogy érdeklődésünk tárgya minden adat, minden mozgalom, mely a világ aranypiacain észlelhető. A minap megemlékeztünk arról, hogy a né­met birodalmi bank aranykészlete meglehetősen meg­­csappant, most pedig arról érkezik hír, hogy a francia bank aranya kezd kiszivárogni. A múlt héten húsz­millió frank aranyat vettek ki a francia bankból, teg­nap pedig ismét 13­3 millió frankkal csökkent a bank aranykészlete.­­ Gabonaüzlet. Budapesten a készáru mér­sékelt kínálat és ugyanolyan vételkedv mellett ma szilárd irányzatú volt. Elkelt 25.000 méter mázsa, jól tartott árakon. Rozs változatlan maradt. Prompt szál­lításra 6.55—6.65 koronáig, budapesti paritásra és 6.80 koronáig 3 hónapra helyben értékesíthető. Ta­karmányárpában az árak alig tartottak, helyben 5.80— 6.10 korona között jegyez. Zabban az irányzat szilárd, az árakban nincs változás. Minőség szerint helyben 6.40—6.80 koronáig jegyzünk. Érmihályfalván 200 méter mázsa a 5.80 koronán kelt el. Tengeri csöndes, prompt áruért budapesti paritásra és helyben 5.071/, ,—5.15 koronáig fizetnek. Az üzlet irányzata ma búzá­ban lanyhán indult, utóbb azonban valamivel szi­lárdabbra fordult, délig azonban alig mutatkozik változás, rozs sem tüntet föl változást. Tengerire in­kább voltak vevők, de az árfolyam alakulására, te­kintettel, hogy elegendő áru állott rendelkezésre, ez nem volt hatással. Az októberi rab már a tegnap dél­után folyamán tetemesen ellanyhult. Ma reggel ugyan némi hajlandóság mutatkozott arra, hogy a zab árfo­lyamát ismét emeljék, de olcsóbb bécsi jegyzésre ez nem volt kivihető s az októberi zab tegnap esti jegyzé­sen maradt meg. A forgalom egyébként ma általában gy­önge volt. A készárupiacon a kínálat mérsékelt maradt ugyan, az irányzat azonban szilárd volt, noha a malmok is csak gyengén vásároltak. Bécsben a piac tendenciája szilárd volt. A berlini piac ame­rikai hírekre megszilárdult. Parisban a gabonapiac szilárd volt. Londonban nyugodt és tartott a piac. A liverpooli gabonapiac élettelen, redwinter ‘/, penni­­vel drágább, a tengeri piac rendes, amerikai ‘/, pen­­nivel drágább. Newtyorkban a búza ‘/«—V, centtel drágább, a tengeri '/,—­*/» centtel drágább. Csikágó­­ban a búza ’/,—V, centtel drágább, a tengeri ’/,—*/­ centtel drágább. — Német hajórészvények Amerikában. Az utóbbi időben amerikai számlára nagy mennyiségben vásárolják a nagy német tengerhajós társaságok rész­vényeit. A napokban ismét a hamburg-amerikai ha­jóstársaság ezer részvényét küldték Newyorkba egy­millió márka értékben. Kapcsolatban azokkal a hírek­kel, melyek az utóbbi időben az amerikai Morgan-féle

Next