Budapesti Hírlap, 1901. szeptember (21. évfolyam, 240-269. szám)

1901-09-14 / 253. szám

1901. szeptember 14. BUDAPESTI HÍRLAP. (253. sz.) hajóströsztről a nyilvánosságra kerültek, a német ha­jóstársaságok részvényeinek Amerikába vándorlása aggodalmat keltő. Ha az amerikai és angol hírlapok közleményei megbízhatók, akkor Morgan nemcsak a Leyland- és West-India-Pacific-vonalat vásárolta meg, hanem a London és Newyork közötti egész forgalmat is ellenőrzése alá hódította és még más nagyobb gőz­hajós társaságok megszerzését, az American-Linet és a City-Linet említik egész határozottsággal, szintén már megszerzésének körébe vonta. A Bosnyákok Budapesten. A Magyar Kereskedelmi Csarnok tegnap tartotta első bizottsági ülését a bosnyákok látogatása ügyében. Maróthi Fürst László alelnök különösen is utalva a bosznia-hercego­­vinai kirándulók látogatásának rendkívüli nagy gaz­dasági fontosságára, a fogadás előkészítése munkálatainak megkezdésénél emlékezteti a bizottság tagjait arra a páratlanul szíves fogadásra, a­mely­ben a Magyar Kereskedelmi Csarnok tagjai és a hoz­zájuk csatlakozott kirándulók ez évi május hónapjá­ban rendezett tanulmányút­juk alkalmával részesül­tek. A szerajevói és mosztári hivatalos és társadalmi körök, mint általában a megszállott tartományok egész közönsége teljes igyekezetével azon volt, hogy a magyar kirándulók sikerrel szolgálhassák tanulmány­­útjuk céljait és jól érezzék magukat a megszállott tartományok területén, igazolja, hogy ez a tanul­mányút kiváló gyakorlati eredménynyel is járt, de leg­inkább igazolja a sikert az a viszontlátogatás, mit a bosnyákok most akarnak teljesíteni, midőn is a jövő hónap közepén egy nagyobb társaságban a székesfő­városba érkeznek. A Magyar Kereskedelmi Csarnok­nak első­sorban kötelessége, hogy bosnyák vendégeink fogadásáról kellőképpen gondoskodjék, de bizonyosra vehető, hogy a fogadásban, — tekintettel a bosnyákok látogatásának kiváló gazdasági fontosságára, — az összes gazdasági körök és a főváros egész közönsége kész örömmel fog résztvenni. Schreyer Jakab dr., a csarnok titkára ezután nagy körvonalakban előter­jesztette azt a programot, melyet a bosnyákok foga­dása, illetve itt tartózkodásuk idejére a csarnok ter­vez. A program összeállításánál különös súlyt helyez a csarnok vezetősége arra, hogy bosnyák vendégeink megfelelő érintkezést találjanak itteni kereskedői és iparos körökkel és nagyobb ipartelepeink bemutatá­sával a magyar iparról is tájékozást szerezhessenek maguknak. De gondoskodni fog a rendezőség arról is, hogy a vendégek a székesfőváros látnivalóit, kivá­lóbb középületeit, intézményeit is megtekintsék és tanulmányozhassák, így fölvétetett a programba a Kereskedelmi Múzeum, a Kereskedelmi és Iparka­mara, a Keleti Akadémia, stb. megtekintése is. Ebben az irányban nagy készséggel támogatja a rendezőbi­zottság működését Elek Pál, a Kereskedelmi Rész­vénytársaság vezérigazgatója is. — Orosz vasúti kölcsön. Az utóbbi napok­ban Pétervárott három orosz vasúttársasággal tárgyal­tak új kölcsön iránt. A tárgyalásokat 80 millió márka kölcsönről sikerrel fejezték be. A moszkvai-kazáni va­súttársaság 35,880.000 márka, a dél-keleti vasúttársa­ság 32,460.000 márka és a lodzi-gyári vasúttársaság 11,660.000 márka 4 százalékos adómentes állami biz­tosítást élvező kötvényt bocsát ki. A kölcsön átvéte­lére a legelső német, orosz és hollandi bankok vállal­koztak. E kölcsön sikeréből azt következtetik, hogy létre fog jönni a francia-orosz kölcsön is, melyet egy idő óta emlegetnek. — A svájci kereskedelmi szerződések. Egy berni távirat szerint hivatalos körökből az hallat­szik, hogy azokat a kereskedelmi szerződéseket, melye­ket Svájc Ausztria-Magyarországgal, Németországgal és Olaszországgal kötött, 1904-ig meg fogják hosz­­szabbitani. — A m. kir. gyapjuminősitő intézet, mely mindössze két év óta áll fönn, legutóbb Baranya, Hajdú, Hunyad, Fejér, Nyitra, Pest, Somogy és Tolna vármegyék több juhászatéban a tenyészállatokat ki­választotta és a nyájakat osztályozta. Fennállása óta 1200 szakvéleményt adott a gyapjú nedvességtartal­mára és rendement-jára nézve. Az intézet tenyészkér­­désekben díjtalanul áll a gazdaközönségnek szakvéle­mény adásában segítségre. — Orosz petróleum Magyarországon. Az Etelka nevű magyar gőzös tegnap Fiuméba érkezett, a­hova Batumból 3200 tonna nyers petróleumot szál­­lított a finomító számára. — A cukor-konferencia. Brüsszelből távira­­tozzák. Az angol lapok híreszteléseivel ellenkezőleg je­lentik, hogy a cukor­konferencia tárgyában még egyre folynak a tárgyalások és pedig kedvezően. Különösen Franciaország óhajtja nagyon, hogy a konferencia minél előbb üljön össze. — A newyorki börzéről, Newyorkból je­lentik tegnapi kelettel­ .A mai értéktőzsdén a speku­láció tartózkodó volt, mert még nem jutott nyilvános­ságra­, hogy milyen sikere volt annak a fölhívásnak, a­melyet a pénzügyminiszter a gondok megvételére nézve kibocsátott s igy még nem lehetett megítélni ennek a rendszabálynak a pénzpiacra való hatását. Az a csalódás, a­melyet a Csikágó-Milwaukee-vasut és a St. Paul-vasút föl nem emelése okozott, gyengítette az irányzatot. Részvényforgalom 400.000 darab. — A szerb marhák. A földmivelési miniszt­­­ter ma tudatta a fővárossal, hogy az osztrák földmive­lési miniszter csak abban az esetben engedi meg, hogy a szerb marhát a bécsi vesztegvásárra hajtsák, ha a magyar földmivelési miniszter a megfelelő óvóintéz­kedések megtartása mellett a Magyarországon való át­szállítást megengedi. Ennek alapján elrendelte a mi­niszter, hogy a vesztegvásárra küldött állatok jobb szarvába R. betűt égessenek s az állatokat külön vas­úti kocsikban szállítsák. A budapesti állatorvost pe­dig utasította a miniszter, hogy az állatok elszállítá­sáról a szent-marxi állategészségügyi hivatalt minden esetben táviratilag értesítse. — Pisztrángtenyésztő-telepek. A hegy­vidéki vizeknek pisztrángtenyésztés érdekében Bor­széken, Gyergyó-Ditrón, Homoród-Hévizen, Zom­brón, Tolnahőgyészen és Szent-Királyon uj pisztráng­tenyésztő és költőtelepek készültek. — Országos komlókiállitás. A Köztelek ujjáalakitása miatt az O. M. G. E. által október hónap 1—10-ig rendezendő országos komló-kiállítás az ere­deti tervtől eltérőleg a m. kir. mezőgazdasági múzeum helyiségeiben lesz. A kiállítás iránt az érdeklődés igen élénk, a bejelentések napról-napra szaporodnak. A bírálóbizottság e hónap 28-án bírálja a beérkezett mintákat, a­melyek közül a legjobbakat értékes tisz­teletdíjakkal jutalmazzák.­­ A kassa-oderbergi vasút üzemében levő tátra-lomnici és a csorba-tói fogaskerekű vasutakon a személyszállító vonatok forgalmát szeptember 15-től szeptember 30-ig meghosszabbították. Ez idő alatt az előbb említett vasúton a 814/804., 805., 806., 807., 806. és 809/817. számú, az utóbbin a 902., 903., 904. és 905. számú vonatok fognak közlekedni. . .­ A pécsváradi lótenyésztő bizottság népes értekezleten nyilatkozott a Darányi által kon­­templált lótenyésztő kerületekre nézve s az értekezlet a Nonius és az angol fajták tenyésztése mellett döntött. — Csőd a vidéken. Repeczky András haszon­bérlő, Hauva. Bej. október 10. — Ferencvárosi sertésvásár, szept. 12.(Hivatalos jelentés.) A ferencvárosi petróleum-raktárnál levő székes­­fővárosi konzum-sertésvásár árjegyzése a következő : készlet 372 darab, új felhajtás 1125 darab, összes föl­­hajtás 1497 darab, elszállittatott budapesti fogyasztásra 860 darab, eladatlanul visszamaradt 637 darab. Napi árak: Malacok 50—100 kilóig 74,84 K. Sertés 120— 180 kilóig 88—92 K., 220—280 kilóig 88-92 K., 320— 380 kilóig 86—90 K., 400—500 kilóig 82—87 K. páron­ként. A vásár hangulata lanyha volt. — A budapest-kőbányai sertéskereske­­delmi csarnok árjegyzése szept. 13-án. Magyar elsőrendű: Öreg n­eh­éz (páronként 400 klarmon felül) 82—94 fillérig. Fiatal nehéz (páronként 320 klgrmon felül) 90—92 fillérig. Fiatal közép (páronként 251— 820 kilogramig) 91—92 fillérig. Fiatal könnyű (páronként 250 kilogramig) 90—92 fillérig. Szerbiai: Nehéz (páronként 260 kilogramon felül) 90— 91 fillérig. Közép (páronként 240—260 kilogramig) 89—90 fillérig. Könnyű (páronként 240 kilogramig) 89—90 fillérig. Sertéslétszám: szept. 11-ik napján volt készlet 44.818, szept. 12-ik napján fölhajtatott 342, szept. 12-dik napján elszállittatott 676, szept. 13-dik napjára maradt készlet 44.484. A hízott sertésüzlet irányzata: változatlan. — Budapesti szúrómarhavásár, szept. 13. (Hivatalos jelentés.) A vásár irányzata élénk, az árak változatlanok. Fölhajtatott: 771 darab belföldi, 63 darab növendék élő borjú. Jegyzett árak: Élő borjak: belföldi 50—82 korona, kivételesen 80 koronáig, növen­dék borjú 34—46 korona párja. Budapesti börzék. — Budapesti gabonatőzsde, szeptember 13. Mérsékelt kínálat és gyönge vételkedv mellett a készbúza irányzata csöndes volt, elkelt 24.000 mé­termázsa jól tartott árak mellett. A többi cikkek megfelelő forgalom mellett változatlanok. Eladatott: Búza. Tiszavidéki: 200 mm. 80 k. 8.171/, K., 100 mm. 79­5 k. 8.05 K., 700 mm. 79‘5 k. 8.10 K., 300 mm. 79 k. 8.07 ‘/s K., 200 mm. 78'5 k. 8.00 K., 100 mm. 78 k. 8.00 K., 100 mm. 78 k. 7.95 K., 150 mm. 78 5 k. 7.95 K., 100 mm. 78‘5 k. 7.95 K. 100 mm. 78 k. 7.50 K. 200 mm. 78 k. 8.00 K., 1800 mm. 78 k. 8.12V2 K., 2700 mm. 77'5 k. 8.12 V. K., 100 mm. 78 k. 7.80 K., 100 mm. 77 5 k. 7.80 K., 100 mm. 77'5 k. 7.80 K., 100 mm. 75 5 k. 7.80 K., 100 mm. 75’5 k. 7.80 K., 500 mm. 77­ 7 k. 7.87*/a K., mind három hónapra. Bihari: 100 mm. 77­ 3 k. 7.85 K., 100 mm. 76'5 k. 7.70 K., mind három hó­napra, Fehérmegyei: 1500 mm. 77 k. 7.90 K., 800 mm. 76­ 5 k. 7.85 K., 300 mm. 76 k. 7.70 K, 1700 mm. 75'5 k. 7.80 K., mind három hónapra, Bánsági: 1450 mm. 77 k. 7.92 Kf. K., három hónapra, Pest megyevidéki: 100 mm. 78­ 5 k. 8.05 K., 100 mm. 78 k. 8'05 K., 800 mm. 77'3 k. 7.92V2 K., 950 mm. 77 3 k. 7.90 K., 100 mm. 76 k. 7.621­, K, mind három hónapra. Szerémségi: 3000 mm. 73­4 k. 7.47V1 K., három hónapra. Dunai: 1000 mm. 73'5 k. 7.40 K., három hónapra. Rozs. 300 mm. 6.72V2 K., három hónapra. Árpa: 100 mm. 6.8 K., készpénzfizetés mellett. Zab. 200 mm. 6.90 K., 100 mm. 6.85 K., 100 mm. 6.72V, K., 100 mm. 6.70 K., 100 mm. 6.671­, K., 100 mm. 5.80 K., ab Érmihályfalva, mind készpénz­­fizetés mellett. Tengeri. 1500 mm. 5.16 K., ab hajó, 500 mm. 5.17Va K., 500 mm. 5.10 K., 200 mm. 5.10 K , mind készpénzfizetés mellett, paritásra. Az árak koronaértékben 50 kilogramonkint értendők.­­ Határidő-üzlet, szept. 13. A „Cincinnati­­ Price Current“ jelentése szerint a tengeri­ termés,­­ Bécsi börzék, Bécs, szept. 13. (Tőzsdei tudósítás.) Folytató­lagos eladásokra bányaértékben lanyha. A zárlat nyu­­godtabb és kissé javult. Utótőzsde: Alpesi 340. Bécs, szept. 13. (Saját tudósítónktól.) Gabona­­tőzsde. Az üzlet jelentéktelen volt s majdnem kizá­rólag búzára szorítkozott, ezért a tendenciája jelen­téktelenül megszilárdult, a többi cikk változatlan. Kötések: Búza őszre 7.96. Búza tavaszra 8.44—8.45. Zab őszre 6.90—6.92. Zab tavaszra 7.21. Tengeri szeptember—októberre 5.40—5.41. Uj tengeri 5.41— 5.42. Rozs őszre 7.06—7.08. Rozs tavaszra 7.34— 7.35. Repce augusztus—szeptemberre 14—14.10. Szesz pangó, 42.20 K. pénz, 42.60 K. áru. Végül jegyez­tek : Búza tavaszra 8.49. Búza őszre 8.8. Zab ta­vaszra 7.19—7.21. Zab őszre 6.85—6.88. Tengeri má­jus—júniusra 5.43. Bécs, szept. 13. (Saját tudósítónktól.) Érték­tőzsde. Mérsékelt­­árfolyamjavulás után az alpesi részvények az előtőzsdén újra 10 koronával estek, mivel ezek a papírok kényszereladás útján kerültek forgalomba. A vidék számára szintén történtek el­adások. Különben is az egész forgalom nehézkesen indult, mert Mac Kinley állapotáról kedvezőtlen hírek érkeztek. Berlinből jelentették, hogy az új orosz vasúti kölcsön hírét barátságosan fogadták. Az alpesi részvényeken kívül a rimamurányi részvények is erő­sen estek. A déli tőzsdei a bányarészvények piacán általános árhanyatlás volt észlelhető. Alpesi részvé­nyek újra 16 koronával estek, a rimamurányi­ 22 koroná­val, a prágai vasmű árfolya 1440, tehát 35 koronával esett, a cseh bányapapírok pedig 30 koronával estek. Az árfolyamesések mellett is csak jelentéktelen eladá­sok történtek, mert a piacon a kereslet csekély volt. Az ellanyhulást csak tetézték a Mac Kinleyről érkező kedvezőtlen hírek. Az egész piacon különben is na­gyon nyomott volt a kedv. Berlin szintén kisebb jegyzéseket jelentett. Északi vasút 5510, Brüxi készén 710. A zárlat nyomott, az alpesi részvények tartós esése, továbbá a londoni jelentések, melyek szerint Mac Kinley állapota válságosra­ fordult, elkedvetlenítet­tek. Prágai vasmű 1430. Brüxi kőszén 710. utőtőzsde. Osztrák hitelr. 622.—. Magyar hitelr. 624.—. Anglo­bank 260.—. Bankverein 432.—. Unic­bank 522.—. Länderbank 399.—. Osztrák államvasut 1­20.50. Déli vasút 84.—. Elbavölgyi vasút 461.—. Északnyugati vasút 456.—. Dohányrészvény 278.—. Rimamaranyi 398.—. Alpesi bányarészvény 339.50. Májusi járadék 93.50. Magyar koronajáradék 92.50. Török sorsjegy 95.25. Márka készpénzért 117.16. Ultimóra 117.25. Napoleon 19.02. Magyar értékek zárlata: 4% aranyjáradék 118.65. Tiszai és szegedi kölcsön sorsjegyek­ 145.30. Magyar vasúti kölcsön ezüstben 100.30. Magyar kel. vas. áll. kötvény —.—. Magyar lesz. és váltóbank részvény 409.—. Rimamurányi 389.—. Magyar koro­­najáradék 92.50. 4% magyar földtehermentesitő kötvény 92.30. Magyar hitelbank 621.—. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 176.25. Kassa-oderbergi vasút részvény­ 351.50. Magyar kereskedelmi bank —.—. Magyar cukoripar 1710 korona. Osz­trák értékek zárlata: 4*2 százalékos papirjára­dék 98.50. 40­0-os osztrák aranyjáradék 119.—. 1860 sorsjegy 140.25. Osztrák hitelsorsjegy 398.50. Angol­osztrák bank 266.—. Bécsi Bankverein 431.50. Osztrák­­magyar bank 1644. Déli vasút 84.— . Dunagőzhajó­­társaság 760.—. Dohányrészvény 278.—. Csász. kir. arany (vert) 11.35. Német bankváltók 117.10. Bécsi 11 valamint a búza állapota is teljesen változatlanok ma­radtak. Magasabb Amerikára valamivel kellemesebb volt a hangulat; a küszöbön lévő ünnepek miatt a forgalom csekély maradt. Fölmondatott 2000 méter­mázsa tengeri e hónap 18-án leendő átvételre. Kö­tések: Búza októberre 7.85—7.86. Búza 1902. áprilisra 8.29—8.30—8.31—8.32. Rozs októberre 6.69. Zab októ­berre 6.55—6.54—6.53—6.52. Zab 1902. áprilisra 6.94— 6.93—6.92. Tengeri 1902. májusra 6.14—5.13—5.14— 5.15 korona. A délutáni gabona-határidőüzlet irányzata javult. Fél 5 órakor a következők voltak a záróárfolyamok: Búza októberre 7.87—7.88. Búza magyar októberre 7 90—7.91. Búza 1902 áprilisra 8.31—8.32. Rozs októberre 6.69—6.70. Zab októberre 6.53—6.54. Zab 1902 áprilisra 6.92—6.93. Tengeri októberre 6.15— 6.16. Tengeri 1902 májusra 5.15—5.16. — Budapesti terménytőzsde, szeptember 13. Eladatott: Disznózsír 53 korona. Szalonna három da­rabos 45.50 korona (50 kilogramonkint). Nyers szesz jegyzése 42.— K. pénz, 42.50 K. áru. — Budapesti értéktőzsde, szept. 13. A mai tőzsde szilárd irányzattal nyílt meg, később azonban Mac Kinley rosszabbulása és a folytatólagos bécsi bányaértékek hanyatlása következtében az összes ér­tékek ellanyhultak és különösen Rimamurányi vas­­műrészvények 20, a többi értékek pedig 3­7 koroná­val estek. A zárlat is bágyadt maradt. Előtőzsde. Kedvező irányzattal kezdődött és csekély üzlet mel­lett a forgalomba került értékek gyengültek. Kötések: Osztrák hitelrészvény 625.50—624. Osztrák-magyar államvasút 625.50—624. Rimamurányi vasmű 417—410 korona. Béli tőzsde. Berlini alacsonyabb jelentésekre és bécsi eladásokra az értékek ellanyhultak. Kötések: Osztrák hitelrészvény 624—619 50----620. Magyar hi­telrészvény 627—625. Osztrákmagyar államvasut 622— 620.50. Rimamurányi vasmű 411—397—400. Magyar leszámítoló bank 412. Jelzálogbank 432—430—431. Közúti vaspálya 556. Magyar koronajáradék 92,60 korona. A helyi értékek piaca szintén gyengült. Köttetett: Salgótarjáni kőszénbánya 637 korona. Díjbiztosítások: Osztrák hitelrészvény hol­napra 6—7 korona, 8 napra 13—14 korona, 1901 szeptember végére 20—22 korona. Utótőzsde: Az utótőzsde irányzata mérsékelten javult. Köttetett: Osztrák hitelrészvény 620—619.50— 622. Magyar hitelrészvény 625—626.50. Rimamurányi vasmű részvény 400 - 393—399. Délután 4 órakor zárul. Osztrák hitelrészvény 621.50 koronán.

Next