Budapesti Hírlap, 1905. szeptember (25. évfolyam, 241-270. szám)

1905-09-14 / 254. szám

12 nem történt meg. A Kúria Küchler Gyula helyettes koronaügyész meghallgatása után elfogadta a védő ér­velését s az ítélet megsemmisítésével új tárgyalást rendelt el. — Letartóztatott kereskedő, Reinitz Jakab kántorjánosi kereskedő ez év július közepe táján fel­jött a fővárosba s itt sorba látogatta meg a nagyke­reskedőket s mindegyiknél nagyobb mennyiségű árut rendelt hitelbe. A nagykereskedők, tudva azt, hogy Keinitznak virágzó üzlete van, ezen fölül még ingat­lannak és háznak is tulajdonosa, készséggel hiteleztek neki annyival is inkább, mert pontos fizető hirében ál­lott s rövid időn belül fizetést ígért. Mikor aztán el­szállították az árukat, tudták csak meg, hogy Reinitz Budapestre jövetele előtt ingatlanait rokonaira ru­házta át s ezen ingatlanokra, előre megállapított terv szerint, végrehajtást is vezetett, a kézhez kapott áruk nagy részét pedig elrejtette. A kárvallott hitelezők nevében Benkő Géza dr. budapesti ügyvéd csalás bün­tette miatt tett följelentést Reinitz ellen, a­kit a föl­jelentés folytán a szatmárnémeti kir. törvényszék vizsgálóbírója le is tartóztatott. m MTÉR.*) ig[€®!@sL0sa ellen az ,9ILOr¥A^ avléatsä savanyúvíz élvezete a leghíresebb tanárok véleménye szerint igen ajánlható. Rendelések intézendők az „ARTESIA“ részvénytársasághoz, VII., Egressy-ut 20/c. Dr. Schiff Kálmán testeegyenesítő-, masszázs- és svédgimnasztikai Intézete Budapest, IV., Károly-körút 22.(Rőser-bazár) Prospektus ingyen és bérmentve, 86205 nélkülözhetetlen fogtisztitészel, a fogakat tisztán, fehéren és épség­ben tartja.A 86189 munkákat francia és angol mintára, homlokzatfestést időtálló festéssel, iszolasites test elvállal 81133 *) E rovatban foglaltakért nem vállal felelőssé­get a szerkesztőség. VIDÉK. — Somogy vármegye közigazgatási bizott­sága, mint Kaposvárról jelentik, ma Tallián főispán elnöklésével ülést tartott. A napirend előtt Palla­­vicini Ede őrgróf a szociáldemokrata pártnak a munkásokhoz intézett osztálygyűlöletre izgató föl­hívását mutatta be és sürgős intézkedést kért. A fölhívást a királyi ügyészségnek adták ki, hogy a nyomtatvány terjesztői ellen indítsa meg a nyomo­zást. A rendőrkapitányt utasították, hogy a jövőben a szociáldemokrata párt gyűlésein elhangzott be­szédek tartalmáról a királyi ügyészségnek jelentést tegyen.* — A luteránus egyetemes gyámintézet, mint egy távirat jelenti, ma délelőtt kilenc órakor közgyűlést tartott Miskolcon, Radványi István vi­lági és Gyurátz Ferenc egyházi elnök elnöklésével. A közgyűlés előtt istentisztelet volt, majd utána a templomban a közgyűlés, mely 12 óráig tartott. A közgyűlés után 150 terítékes ebéd volt, a­melyen jelen voltak Tarnay Gyula dr. alispán, Zsilinszky Mihály, a Luther-társaság elnöke, Gyurátz Ferenc püspök, Zelenka Pál püspök, Szentiványi Árpád és számos előkelőség. Az ebéden, melyen számos fel­köszöntő hangzott el, az első felköszöntőt Zsilinszky Mihály mondotta a királyra. A vendégek holnap ki­rándulnak a vidékre, közgazdaság. — Vámszerződés Svájccal és Bulgáriával. A Svájccal kötött keresekedelmi szerződésünk tudva­levőleg e hónap 18-én jár le, míg a Bulgáriával való provizórium ma járt le. Minthogy az új szerződés meg­kötése dolgában még megegyezés nem jött létre, a kül­ügyminiszter Svájccal is, Bulgáriával is, úgy egyezett­ meg, hogy a Bulgáriával való ma lejárt provizórium, valmint a svájci kereskedelmi szerződés változatlanul érvényben marad ez év december hónap 31-éig.­­ A pénzpiacról, Budapesten és Bécsben drá­gul a pénz és a magánkamatláb 30­,5 százalékra, tehát egy tizenhatodrész híjával csaknem elérte a­­bankka­matlábat. Berlinben ellenben, a­hol a bankkamtlábat egy egész százalékkal emelték, olcsó a pénz a nyílt piacon. Ez ellentét oka az, hogy nálunk az őszi kam­pányra való tekintettel nagyobb a p­énzszükséglet és hogy a külföld az ott fölemelt kamatláb következtében itteni követeléseit fölmondta, illetőleg pénzét vissza­vette. Míg tehát nálunk változatlan bankkamatláb mellett a magánkamatláb erősen emelkedik, Berlinben a négy százalékra emelt bankráta mellett a magánka­matláb a nyílt piacon 20 százalékra, tehát ötnegyed százalékkal a bankkamatláb alá csökkent. — Az angol bank kamatlába. Londonból jelentik nekünk. City-körökben attól félnek, hogy az angol bank holnap újra föl fogja emelni a kamat­lábat,­­hogy az amerikai számlára mutatkozó sürgős pénzkeresletnek útját állja. — A gazdatársadalom áldozatkészsége. A nyitravármegyei gazdasági egyesület igazgató választ­mánya nemrég elhatározta, hogy azokat az intézmé­nyeit, a­melyek az előző években az állam támogatá­sában részesültek, milyenek az állatdíjazás­ok, a téli háziipari tanfolyamok stb., a megyei gazdatársadalom áldozatkészségéből ez évben is föntartja. Az egyesület­nek ezt a törekvését, mint Nyírfáról jelentik, várat­lan siker koronázta. A galgóci állatdíjazás céljaira, a melyet már megtartottak Erdődy Ferenc és Imre gró­fok, Pálffy József gróf, Springer Gusztáv báró, to­vábbá más birtokosok és intézetek, a legközelebb Ür­­ményben megtartandó állatdijazás céljaira pedig Bende Imre nyitrai püspök, Hunyadi László és­­Ester­házy János grófok, valamint mások, jelentékenyebb összegeket bocsátottak az egyesület rendelkezésére. Újabban Károlyi Lajos gróf adományozott az ürményi állatdijazásra két ötven- koronás dijat, a téli tanfo­lyam céljaira pedig 200 koronát. — Mezőgazdasági kiállítások Erdélyben. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület, ez év őszén hat helyen rendez mezőgazdasági jellegű kiállításokat. Legnagyobb lesz a nagyenyedi mezőgazdasági termény- és gépki­állítás, melynek rendezésében az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, s az alsófehérmegyei gazdasági egyesület is részt vesznek s szeptember hónap 30-tól október 3-ig fog tartani. Október hónap 14—16-án Bánffy-Hunyadon nagyarányú gyümölcs- és termény­­kiállítást rendez az Erdélyi Gazdasági Egyesület. A kiállítás vásárral lesz egybekötve és sikerült iránta a külföld érdeklődését is fölkelteni. Október 15-én Bánffy-Hunyadon, 22-én­ Tekében, 29-én Nagy-Sar­­máson, november 5-én Magyar-Gorbon díjazással egybekötött állatkiállítások lesznek. Ezek a kiállítások kezdetét teszik annak a nagyarányú társadalmi moz­galomnak, melyet a Királyhágón túli részek sok bajjal küzdő mezőgazdaságának talpraállítása érdekében in­dított az egyesület, s a­mely munkában támogatói lesznek az országos gazdatársadalmi szervezetek is. A kiállítások rendezési költségeihez a kormány is jelen­tékeny összeggel járult hozzá.­­ A szatmári baromfi-kiállításra a bejelen­tési határidőt szeptember 20-áig elhalasztották. A ki­állítás munkálatai már javában folynak, s az eddigi bejelentések után különösen a tyúk, liba és kacsa cso­port, nemkülönben az eszköz csoport ígérkezik nagy­arányúnak. — Franciaország termése, Parisból jelen­tik: A franciaországi gabonatermést ez évben 16,718.200 hektoliterre becsülik, vagyis 2,196.747 hek­toliterrel többre, mint tavaly és 1.133.257 hektoliterrel többre az utolsó tíz év átlagánál.­­ A Temes hajózása. Pancsováról jelentik: Matics Milivoj városi mérnök érdekes fölolvasót tar­tott a Temes hajózásáról. Az előadó elmondotta, hogy Pancsov­a rakodópartot építtetett és a most állami ke­zelésbe vett téli kikötőt is a város létesítette. E vi­dék közgazdasági fejlődésének fontos érdeke, hogy a Temes mielőbb, mentői hosszabb vonalon hajózhatóvá tétessék és annak torkolata az elzátonyosodástól bizto­sí­ttassék. Az ezzel járó kiadás kitűnő befektetésnek fog bizonyulni, mert adatok igazolják, hogy eddig is nagy mennyiségű gabonát és szenet szállítottak el Pancsováról, még­pedig vizen. E mellett sok liszt, fa­áru, cseréptégla szállítmány ment ki Pancsováról a Temes folyón. A viziutak fejlesztésével Pancsován nagy gazdasági emelkedést lehet elősegíteni. A nagy tetszéssel fogadott előadásra Faragó miniszteri osz­tálytanácsos reflektált, ki a hallgatóság tudomására hozta, hogy a Temes szabályozásának tervei már ké­szek, csak kivitelüket akadályozta meg a politikai helyzet, a­mi által a beruházások folytatása meg-­­ akadt, de a Temes hajózhatóvá tétele csak rövid idő kérdése. — Új szövetkezet. Kézdivásárhelyen a napok­ban népes értekezlet volt Elekes Béla királyi Ítélő­táblás bíró kezdésére, a melyen elhatározták, hogy az élelmicikkek drágaságának ellensúlyozására fogyasz­tási szövetkezetet alakítanak. Az előkészítő munkák végzésére bizottságot küldtek ki. — Cukorrépa-termelők értekezlete. Arad, Csanád, Békés vármegye cukorrépa-termelő gaz­dái Aradon értekezletet tartottak, hogy a répaszállí­­tásra vonatkozólag egyöntetű megállapodást létesítse­­nek. Az értekezletből kifolyólag fölkérték az érdekelt cukorgyárakat, hogy az idei szárazságra való tekintet­tel engedjék meg a répaszállításnak később való meg­kezdését. A cukorgyárak a termelők kívánságához hoz­zájárultak. A Felvétel a földmives-iskolába. A csák­­vári földmives-iskolában október hónapban nyílik meg az új tanfolyam. A­kik fölvétetni óhajtanak, nyújtsák be kérvényeiket október hónap 5-én délelőtt 9 órakor személyesen, s hozzák magukkal sajátkezűleg irt folya­modványukat, keresztlevelüket, esetleges cselédkönyvü­ket és szüleik vagy gyámjuk nyilatkozatát, hogy az iskolába való belépést óhajtják. Csakis egyszerű föld­­míveseket vesznek föl, a­kik 17. életévüket betöltötték, erős testalkatúak, jó viseletűek és írni-olvasni tudnak. A tanfolyam két évig tart, s a tanulók ez idő alatt tel­jes ellátásban és évi 70 korona díjazásban részesülnek. — Tenyészbaromfivásár Monoron, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegye gazdasági egyesülete Mo­noron, a gabonaraktár-szövetkezet területén díjazás­sal egybekötött tenyészbaromfivásárt és méhészeti ki­állítást, valamint szarvasmarha-díjazást rendez. A baromfivásár és a méhészeti kiállítás e hónap 23-án délelőtt 11 órakor nyílik meg és 25-én zárul. A szarvas­­marhadíjazás 24-én délelőtt 10 órakor lesz. A baromfi­­vásárra eddig 1000 darab tenyészbaromfit jelentettek be és még 5—600 darab bejelentését helyezték kilá­tásba. A baromfidíjazásra eddig az állami érmeken kí­­vül 550 korona áll rendelkezésre. A méhészeti kiállítás­­iránt is élénk az érdeklődés. — Fizetésképtelenség. A bécsi hitelezők védő­egyesülete a következő fizetésképtelenségeket közli: Reiter József St.­Agata; Hajós testvérek Budapest (IV. Kigyó­ tér 1.); Presse Mihály Nagyvárad; Fischer Jea­nette Arad. •Ki Zárt sertésvásári jelentés, szept. 13. (Hi­vatalos jelentés.) A vásár élénk, az árak változatlanul szilárdak. Vásári forgalom: Előző napról eladatlan állo­mány 122 drb sertés, 7 drb süldő. Mai napi felhajtás 612 darab sertés. Összesen 734 darab sertés, 7 darab süldő. Eladatott 716 darab sertés, 7 darab süldő. Eladatlanul visszamaradt 18 darab sertés. Árak: Zsír­­sertés, selejtezett 100 korona, fiatal nehéz 300 kilogramon* felül 114%—123 korona, közép 220—300 kilogramig 108 —123 korona, közép 220 kilogramig 96—114 korona. Hús­sertés, süldő (horvátországi) 90 korona. — A budapest-kőbányai sertéskereske­delmi csarnok árjegyzése szeptember 13-án. Magyar elsőrendű. Öreg nehéz (páronként 400 klgrmon felül) -----­-----fillérig. Fiatal nehéz (páronként 320 klgrmon felül) 143—144 fillérig. Fiatal közép (páronként 251— 320 kilogramig) 143—144 fillérig. Fiatal könnyű (páron­ként 250 kilogramig) 143—144 fillérig. Szerbiai: Nehéz (páronként 260 kilogramon felül 144—146 fillérig. Közép (páronként 240—260 kilogramig) 142—143 fillérig. Könnyű (páronként 240 kilogramig) 140—142 fillérig. Sertéslétszám: szept. 11-ik napján volt készlet 30.320, szept. 12-ik napján felhajtatott 1012. szept. 12-ik napján elszállíthatott 285, szept. 13-ik napjára maradt készlet 31,047. A bízott sertésüzlet irányzata: Élénk. BUDAPESTI HÍRLAP, (254. sz.) 1905. szeptember 14. Gabonapiac. — Budapesti gabonatőzsde, szept. 13. Ma forgalomba került 65.000 méter mázsa búza. Helyben raktározott készáru iránya alig tartott, szállítandó áru változatlan. A rozs, tengeri és za­b változatlan. El­adatott: Búza (uj.) Tiszavidéki: 500 mm. 80 k. 16.85 K., 100 mm. 81 k. 16.75 K., 200 mm. 81 k. 16.75 K., 100 mm. 80.5 k. 16.75 K., 200 mm. 80 k. 16.75 K., 300 mm. 81 k. 16.70 K., 700 mm. 80.5 k. 16.70 K., 100 mm. 80 k. 16.65 K., 150 mm. 80 k. 16.55 K., 100 mm. 78.5 k. 16.55 K., 100 mm. 80 k. 16.75 K., 150 mm. 79 k. 16.75 K., 600 mm. 79.8 k. 16.65 K., 100 mm. 79.5 k. 16.65 K., 100 mm. 79.5 k. 16.75 K., 400 mm. 79 k. 16.70 K., 500 mm. 79 k. 16.65 K., 100 mm. 79 k. 16.60 K., 100 mm. 79 k. 16.60 K., 300 mm. 79 k. 10.60 K., 200 mm. 78.5 k. 16.50 K., 100 mm. 77.3 k. 16.20 K., sárga. ■— Pest megyevidéki: 1400 mm. 79 k. 16.40 K., 100 mm. 79 k. 10.35 K., 250 mm. 80 k. 16.35 K., 100 mm. 81 k. 10.35 K., 200 mm. 79.5 k. 16.35 K., 600 mm. 79.5 k. 16.45 IC, 350 mm. 79.5 k. 16.60 K., üszkös, 100 mm. 79 k. 16.25 K., 100 mm. 70 k. 16.25 K., 300 mm. 78.5 k. 16.30 K., 300 mm. 78.5 k. 16.25 IC, 500 mm. 77.5 k. 16.10 K., 300 mm. 77 k. 16.— K., 100 mm. 76.5 k. 15.90 IC, 100 mm. 74.5 k. 15.50 K. —Felsőma­gyarországi: 300 mm. 78 k. 16.20 IC — Bánsági: 5000 mm. 78.5 k. 16.55 K., 350 mm. 78.5 k. 16.50 IC — Bács­kai: 3000 mm. 77 k. 16.35 K., 1200 mm. 77 k. 16.15 K. — Tolnai: 2000 mm. 76 k. 15.80 K. — Adai: 4000 mm. 77.5 k. 16.50 IC — Ó-Becsei: 3000 mm. 77.3 k. 16.50 K., 1800 mm. 77 k. 16.35 IC, 3000 mm. 77 k. 16.45 IC — B.-Földvári: 3600 mm. 77.2 k. 16.50 IC, 1800 mm. 75.5 k. 15.50 IC, 1400 mm. 77 k. 16.10 IC — Szacsádi: 3000 mm. 78.5 k. 10.40 K. —­ Pádéi­: 2200 mm. 78.3 k. 16.35 K. — Kulai: 3000 mm. 77 k. 16.20 IC — Becskereki: 4300 mm. 76.4 k. 16.07% IC — Dunaföldvári: 1500 mm. 76.5 k. 15.90 K. — Szerbiai: 4100 mm. 75 k. 14.50 IC, mind mind három hónapra.

Next