Budapesti Hírlap, 1905. szeptember (25. évfolyam, 241-270. szám)

1905-09-14 / 254. szám

1905. szeptember 14. BUDAPESTI HÍRLAP. (254. sz.) sem veszi a darab erős ingadozásait. Különösen Góth vált ki ma a Vígszínház kitűnő gárdájából jó ked­vével és roppant temperamentumával. Nagy sikere volt Tanaynak is, a­ki mindig szeretetreméltóvá tudja tenni a jelentéktelen szerepet is. Hegedűs, Balassa, Szerémi, a nagy művészek ma beérték kis feladattal. A hölgyek közül Góthné Kertész Ella te­hetségét látjuk a fejlődés szerencsés útján; most már nemcsak külseje, hanem játéka is elegáns. Nikó Lina örökét Kiss Irén vette át, rendkívül ér­telmes, élesen tagolt beszédű, megállapodott szí­nésznő, a­kiből csak a szeretetreméltó közvetetlen­­ségnek az a melege hiányzik, melyet elődjében any­­nyira szerettünk. Lehet különben, hogy az első este láza fojtotta el képessége egy részét; a harmadik fölvonásban így is nyílt színen kapott tapsot.­­ A Vígszínház hű és kitartó közönsége a forró estén is zsúfolásig megtöltötte a nézőteret és hálásan köszönte meg a színészeknek az első új mulatságot. A három Ajax-ot Kürthy Emil fordította nagyon folyamato­san, kifogástalan színpadi nyelven, helylyel-közzel sok elmésséggel. (Sn.) * (Lengyel diákok hangversenye.) A len­­gyel egyetemi ifjúság énekkara Szápáry Pálné grófné védeségével szept. 16-án hangversenyt rendez a Royal termében. A műsor gazdag és változatos. Az első szám a magyar himnusz lesz. A hangversenyen közre­működik Olszka Wanda énekesnő és Weston Vilmos zongoraművész. * (Művészeti kongresszus.) A liégei világ­kiállítással kapcsolatban rendezett művészettörténeti kongresszus szeptember 16-án kezdi meg tanácsko­zásait. A magyar kormány képviseletében a kongresz­­szuson Fitller Kamill, az Iparművészeti iskola igaz­gatója vesz részt, a­ki ma elutazott Liégebe. Tá­vollétében Morelli Gusztáv helyettes-igazgató vezeti az iskola ügyeit. * (A római díj nyertesei.) Francnói Vilmos püspök művészek számára alapított négyezerkoronás római díjat az idén két festőművész kapja meg, mivel­­ a szobrászati díj tavalyi nyertese, Damkó József még­­ egy évi meghosszabbításért folyamodott. A két nagy­­díjat a beérkezett pályaművek alapján Forster Gyula­­ báró elnökségével szeptember 16-án ítéli oda az Orszá­gos Képzőművészeti Tanács. * (Vidéki színészet.) A J­assai Nemzeti Szín­házban október 1-én kezdik el az új évadot. A szín­ház mostani igazgatója Komjáthy János. — Aradon, mint tudósítónk írja, nagy ünnepséggel vesz búcsút a távozó társulat. Legutóbb Békés Gyulának volt a jutalomjátéka és a kedvelt jellemszínészt meleg ová­­cióban részesítették. Három ezüst, tizenkét babér­koszorút és sok ajándékot kapott.­­ A pécsi Nem­zeti Színház új évadja szeptember 30-án kezdődik A boszorkány bemutatójával. A társulat magánsze­replői a következők: Bánházy Teréz, Déri Rózsi, He­vesi Mariska, Hevesi Guszti, Hahnel Aranka, Ká­­rolyiné Emilia, Károlyi Leóna, Kállay Jolán, Kö­­vessyné Mariska, Komáromi Gizella, Makó Aida, Nagy Vilma, Sági Sári, Almássy Endre, Bónis La­jos, Barna Andor, Érczkövy Károly, Fehér Gyula, Gőzön Béla, Kopály Frigyes, Kun Rikárd, Kövessy Albert igazgató, Károlyi Lajos, Latabár Árpád, Nagy Dezső, Papp János, Pesti Kálmán.­­ Hevesi Béla a múlt héten kezdte meg előadásainak soro­zatát Nagyszebenben. A társulat tagjai közül, mint jelentik, eddig kitűnt Sugár Aranka, Jámbor Hana, Szécsi Emma, Nagy Gyula, Békéssi Gyula és Halasi Béla. Az előadásokat a román ajkú közönség is szí­vesen látogatja, a román sajtó pedig állandó kriti­kával méltatja. SPORT. * A bécsi futtatás. A szeptemberi meeting vége felé kezd megelevenedni. A tegnapi meglehetős élénk sport után, holnap ismét elég jó versenyek vár­ják a Freudenau közönségét. A futások a freudenaui nagy handikap körül csoportosulnak. Általános a pa­nasz, hogy hosszabb távolságú versenyekre alig akad pályázó, a 15.000 korona azonban mégis 14—15 lovat fog a starthoz állítani. Indulni fog ugyanis: Nagom­­moro (Krouzil), Partenza (Tarai), Vader (Martin­­kovics), Veruda (Lewis), Prior (?), Vergissmeinnicht (Janek, v. Krouzil), Alföld (Southey), Paprika (?), Daru (Cleminson), Tyrann (Bocskai), Orator II. (Kiszivátl), Hagestolz (Fetting). Az előrefogadók fa­vorija mindvégig Vergissmeinnicht maradt, a­mely a bécsi nagy handikapban igen jól futott és a 3200 méteres távolságon még jobban kifejtheti képességét, főképpen mert 52V2 kiló terhe sem túl nagy. Mellette Vitellius (46V2), Hagestolz (46V), Tyrann (46V4) és Veruda (53V2) indul jó sánszszal. A Nil­der Peran­­dum-versenyben Bordatörő, Floram­our és Titania küzdhet az elsőségért, a 2000 méteres eladóversenyben Gavallér és Barbarossa II., a kétévesek eladó handi­­kapjában Timbal és Rém, az 1000 méteres handikap­ban Thea és Dóra, az I. osztályú eladóversenyben Epatante és Ignorant, a háromévesek gátversenyében Vino Tinto és Olugli a jelöltünk. * A váci sportegyesület versenyei. A váci sportegyesület, mint tudósítónk írja, a város és a vidék nyaraló közönségének nagy érdeklődése mellett úszóversenyt és labdaütő-versenyt rendezett sport­telepén. A verseny eredményei a következők: I. Százméteres gyorsúszás. Első György Mihály 1 perc 10 másodperc, második Hornung Gyula 1 perc 16 másodperc. Indultak hatan. II. Gyermekek százméteres versenye. Első lett Korpás Ernő 1 perc 19 másodperc, második Lengyel Lajos. Hét induló. III. 250 méteres főverseny. Első György Mi­hály 2 perc 52 másodperc, második Walla Iván. Ki­lencen indultak. IV. Félkilométeres távolúszás. Első lett Walla Iván 5 perc 28 másodperc alatt, második Hufnagel Sándor négy induló közül. A labdaütő-verseny három napon át tartott és a következő eredménynyel végződött: I. A férfi­ egyesben győzött Göndör Sándor dr. 33 ponttal, második lett Ádám Rezső 25 ponttal. Neveztek nyolcan. II. A női egyes győztese: Hufnagel Pisti 24 ponttal, második Hufnagel Valéria 22 ponttal öt ver­senyző közt. III. A férfipáros versenyben első lett a Göndör— Sulyok pár három nevező közt. A verseny végén a nyertesek közt ezüst- és bronz­érmeket osztott ki a rendező-egyesület elnöksége. A versenyeket táncmulatsággal fejezték be. * Az angol St.­Leg­er ma délután került Don­caster gyepén dűlőre. A gazdag díj Angliában ma­radt, pedig nyilvánvaló volt, hogy Franciaországba kerül, mert Ed. Blanc a starthoz akarta küldeni ki­tűnő háromévesét, Val d’Ort, mely a fogadásokban veri-val volt jegyezve. Minden jel arra mutatott, hogy Val d’Or meg is nyeri a nagy versenyt, az ép azonban megkönyörült az angolokon. A La Manche-csatornán ugyanis akkor, mikor a francia lovat Angliába át kel­lett volna szállítani, oly nagy vihar dúlt, hogy Blanc nem merte megkockáztatni lovát hajóra tétetni s mi­után a tenger napokig nem csendesedett le, Blanc Val d’Ort törülte a futásból, így az angolok magukra maradtak nagy tenyészversenyü­kben, mely, mint egy táviratunk jelenti, a következő eredménynyel vég­ződött: St.­Lege­r. 5000 font sterling. 2800 méter. Chal­­lacombe (lov. O. Madden) első, Polymelus (M. Cannon) második, Cherry Lass (H. Jones) harmadik. Futott még: Magon, Nimay, Llangibby és Royal Ward. Könnyen három hoszszal nyerve, három hoszszal har­madik. Fog. 100:6 I., 10:1 II., 4:6 rea III. * Kassai Jogászok a 3. E. A. K. versenyén. A Kassai Jogász Sport­ Egyesület az atlétikában ve­zető szerepet játszó főiskolai sportkör iránt való sze­­retetét kimutatandó, legutóbb tartott választmányi ülésében elhatározta, hogy a B. E. A. K. szeptember 24-iki viadalain tömegesen képviselteti magát. A zárt 100 yardos egyetemi bajnokságra: Janisch Ti­vadar, Merényi Jenő, Friedmann Jenő joghallgatókat, a 220 yardos síkfutásra­ Szepessy Miksát és Urbán Pált, a negyed angol mérföldes síkfutásra Janisch Tivadart és Merényi Ernőt nevezte. A diszkoszvetés­ben Stekker Dénes, a súlydobásban pedig Zlinszky Vi­dor képviseli a K. J. S. E.-t, a­mely az egynegyed angol mérföldes junior-stafétára két csapatot szándé­kozik fölküldeni. A K. J. S. E. bármelyik csapata olyan erős, hogy könnyen lehet az első vidéki csapat, a­mely a fővárosiakat budapesti pályán megveri. * Vívás. Az idei szokatlanul kedvező szép ősz még teljes erejével a szabadtéri gyakorlatokra foglalja le a testedző sport híveinek délutánjait, de azért a korai alkonyat már­is a vívótermek felé fordítja figyelmüket. Ezúttal Halász Zsiga mester ad elsőnek hitt terme megnyitásáról, a­melyet új, tágasabb, mo­dern helyiségbe, Andrássy-út 25 alá (az Operával szembe) helyezett át. A víváson kívül torna, céllövé­szet, birkózás, ökölvívás szerepel iskolája műsorán. * Egyetemi sportélet. Csütörtökön, szeptember 14-én tartja a B. E. ,4. K. első őszi versenyét, a­me­lyen a klub fiatal atlétái nagy számmal vesznek részt. A tornát és vívást október elsején kezdik meg az at­léták. Ugyancsak október elején rendezi a klub szo­kásos őszi tenisz-versenyét. A klubba délelőttönkint lehet beiratkozni, vagy az egyetem hivatalos helyisé­gében, vagy tandíj-fizetéssel együtt az egyetemi kvesz­­turában. * Házi verseny. A Budapesti Torna Klub szeptember 14-én, csütörtökön délután négy órakor tartja szeptemberi házi versenyét a millenáris verseny­pályán, a következő programmal: 100 yardos síkfutás, gerelyvetés, távolugrás (összetett verseny), továbbá a következő handikapok: 1 angol mérföldes gyaloglás, splydobás, diszkoszvetés, magasugrás, fél angol mér­földes síkfutás, 300 méteres síkfutás. A házi verseny után a B. T. K. A) és B) csapatai tréning-mérkőzést tartanak, még­pedig akként, hogy az I. csapat táma­dása és a II. csapat védelme alkotja az A, a II. csapat támadása és az első csapat védelme a B­ csapatot. A mérkőzés kétszer 30 percig fog tartani és a vasárnapi nemzetközi mécses előtréningje lesz. Biró: Hajós Al­fréd. A verseny 40 filléres tréningjegygyel tekinthető meg. 11 TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — Halálra kínzott gyermek. A pestvidéki esküdtbiróság ma egy gonosz lelkű asszony bűnpörét tárgyalta. Sebők Józsefné a neve, s azért került vád alá, mert halálra kínzott egy öt éves leánygyermeket, a­kit balsorsa szolgáltatott ki a lelketlen asszonynak. A tárgyaláson Verebély Ignác királyi táblai bíró el­nökölt, szavazóbírák voltak H. Nagy Sándor és Kehler Gyula törvényszéki bírák, jegyző Stocking­er János. A vádhatóságot a pestvidéki királyi ügyészség új vezetője, Sélley Barna dr. királyi ügyész képviselte, a vádlottat Toldi Dániel ügyvéd védte. Mint szakértők Andreánszky Jenő dr. kir. törvényszéki orvos és Sáska István dr. községi orvos voltak jelen. A vádlott előadja, hogy vadházasságban élt Hor­váth József dömsödi parasztgazdával. Magukhoz vették Horváth József öcsésének, Sándornak öt éves kis leányát, Erzsikét, a­kit ő nagyon gondozott. Március végén a kis leány elrontotta a gyomrát és bepiszkolta magát; ő akkor nagyon megharagudott, a kis leányról letépte a ruhát és a Dunába kergette. De azután félt, hogy a Duna elnyeli, azért visszahívta és megverte, kezével megpaskolta, majd pedig egy dézsa vízben megmosdotta s mivel a kis leány akkor is engedetlen volt, megint csak megpaskolta a testét. Az elnök: Tanuk vannak arra, hogy maga a kis lányról úgy tépte le a ruhát, hogy még a fülbevaló­ját is kiszakította a füléből és hogy a kis lányt föld­höz vágta, a fejét a falba ütötte. A vádlott: A fülbevalója kiszakadt, de az más­sal is megtörtént: Szűcsné a saját leánya fülbevaló­ját tépte ki. Az nem igaz, hogy a kis­lány fejét a falba ütöttem, csak a kis­lány nagyon közel állt a falhoz, lehet, hogy odatámaszkodott. Bretor Lipótné, Nagy Jánosné, Tóth Istvánná, Földesi Istvánná, Szűcs Lászlóné tanult, a vádlottal egy konyhán, eg­y házban laknak. Egy értelemmel vallják, hogy a kis Erzsi vidám, pirosarcú kis leány volt március 25-ig, aznap a vádlott, a­ki azelőtt is keményen bánt a gyerekkel, a kis leányt mezítelen a Duna felé zavarta, azután dühösen a földre rántotta, ütötte fejét, testét, a fejét fülénél fogva párszor mérgesen a falba verte, majd a dézsa szék­hez erő­szakosan hozzáütötte a testét. Nagy Jánosné nem is állotta meg, hogy keljen védelmére a csöppségnek, de a vádlott összeszidta és azt mondta, hogy azzal paran­csoljon, a­kinek­ enni ad. Attól kezdve a kis leány beteg volt, folyton a fejét fájlalta, egyre rosszabbul lett és három hétre meg is halt. A vádlott, a­mikor a kis leány szülei szemrehányást tettek neki, meg­szökött. A csendőrök tartóztatták le a szüleinél. Andreánszky Jenő törvényszéki orvos előadja, hogy boncolta a meghalt kis leányt és gennyes agy­­hártyagyuladást konstatált halála okául. Az agyhártya­­gyuladás oka vagy valami fertőző betegség lehet, fő­leg tuberkolózis, a­mit azonban ez esetben ki lehetett zárni, vagy pedig agyrázkódás következtében támad­hatott. Minthogy a kis leány 1905 március 25-éig tel­jesen egészséges volt, azon a napon fején ütést szen­vedett, fejét a falba verték, földhöz ütötték, közvetet­­lenül a bántalmazás után beteg lett és betegsége éppen bántalmazása után keletkezett és okozta a halált: az ütlegelést a kifejlett agyhártyagyuladás­­nak és így a leány halála okának kell tekinteni. Toldi Dániel védőügyvéd azt kérdezi, hogy le­hetséges-e az agyrázkódásnak oly fokát feltételezni akkor, a­mikor semmiféle külső fejsérülést a bonco­láson nem találtak? A szakértő kifejti, hogy lehetséges, mert elég gyakori eset az, hogy minden külső sérülési nyom nélkül is súlyos agysérülések, agyvérzések, agyrázkó­dás következnek be. Sáska István dr. szakértő hasonló érzetemiben nyilatkozik. A törvényszék az esküdtek igazmondása alapján halált okozó súlyos testi sértésért egy évi s három hónapi börtönre ítélte a vádlottat. — A tolvaj nevelő. Már több hete, hogy le­tartóztatták Budapesten Horák Ede dr. hitoktatót, a­kit azzal vádolnak, hogy néhai Tóth Gézának, az Adria tengerhajós-társaság volt vezérigazgatójának hagyatékát több mint százezer koronával meglopta. Minthogy a lopást Fiuméban követte el, a vádtanács ma Gál Jenő dr. védő körtévé elhatározta, hogy át­teszi az ügyet a fiumei törvényszékhez. Horák Edét ennek következtében ma este már el is vitték Fiuméba. — Megsemmisített Ítélet. Ipolyságon 1902- ben csődbe került a Dimer-féle gőzmalom, a­mi Hirs­­bein Lipót ipolysági gabonakereskedő bukását vonta maga után. A gabonakereskedő hitelezői bűnvádi föl­jelentést tettek. A vizsgálat kiderítette, hogy Hirs­­bein nem vezette rendesen könyveit s mérleget sem készített az utolsó évben. Az ipolysági törvényszék bűnösnek mondta ki a vétkes bukásban, mert mérle­get nem készített s ezért kétszáz korona pénzbünte­tésre ítélte. A budapesti Ítélőtábla ezenkívül megálla­pította a vádlott terhére azt is, hogy rendes könyvet nem vezetett s ez alapon büntetését egy hónapi fog­házra és kétszáz korona pénzbüntetésre emelte föl. Á­ Kúria ma tárgyalta ezt az ügyet. Bródy Ernő dr. védő az ítélet megsemmisítését kérte, abból az okból, mert a vádlott a könyveinek rendetlen vezetése miatt tett vád alól a törvényszéken fölmentetvén, személyes je­lenlétében lett volna ügye tárgyalandó a táblán, a­mi

Next