Budapesti Hírlap, 1907. március (27. évfolyam, 52-78. szám)

1907-03-20 / 68. szám

1907. március 20. BUDAPESTI HÍRLAP. (68. sz.) Crusander, Wild Aster, Camisard, Thrufle de Peri­­gord, Athleaque, Japan, Lustleight, Minos, Lova­­nia, Kóló, Mikadó. Tot.: 25:1 1., 100:7 II.,'33:1 III. VIDÉ lí. — Kulturünnep Nagybecskereken. A To­rontálmegyei Magyar Közművelődési Egyesület, mint nekünk írják, tegnap tartotta közgyűlését Nagybecskereken a megye székházában Jankó Ágos­ton alispán elnök vezetésével. A közgyűlésen, a­mely a délvidéken a nemzetiségek között valóságos nem­zeti kultúrünnep volt, a vármegye előkelőségei élén megjelent Botka Béla főispán is. A közgyűlést Jankó Ágoston alispán nyitotta meg. Beszédében hangoztatta, hogy az egyesület az egységes magyar nemzeti állam ideáljáért küzdve, nem viseltetik ellenséges indulattal idegen ajkú testvéreink iránt. A magyar kultúráért küzdők — úgymond — nem akarnak senkitől semmit elvenni, nem akarnak senkit nyelvétől, vagy szokásaitól meg­fosztani, hanem ellenkezőleg, részesíteni akarunk mindenkit abban, amink van; azt akarjuk, hogy a­mint e hazában a jogok és kötelezettségek egyfor­mán kiterjednek mindenkire, legyen közös kincsünk a magyar nyelv és a magyar műveltség is. Beszélje mindenki a magyar nyelvet, részesüljön minden pol­gára a hazának abban a műveltségben, a­melyet a magyar nemzet magyar nyelven elérni képes volt. A zajos tetszéssel és éljenzéssel fogadott beszéd után Somfai J­ános titkár ismertette az általa szerkesz­tett terjedelmes évi jelentést, a­mely részletesen be­számol az egyesület munkásságáról. A jelentés sze­rint az egyesület a nép számára ingyenes olvasó­­helyiséget és nyilvános könyvtárt tart fönn, a­me­lyet a lefolyt évben 2600-an látogattak. Az olvasó­­helyiségben a hasznos magyar folyóiratokon, heti­lapokon és szaklapokon kívül több mint ezer köny­vet olvastak a látogatók. Tavaly Nagykikindán az egyesület a Nemzeti szalon művészeivel kiállítást rendezett, az idén pedig szabadlíceumot létesített. Tartott az egyesület a vármegye különböző vidékein ismeretterjesztő előadásokat, magyar nyelvű tan­folyamokat, a­melyek mind szép sikerrel jártak. A D. M. K. E. közvetítésével az egyesület több mint száz torontáli községnek népkönyvtárt szerzett, részt vett a különböző hazafias ünnepeken, februárban pe­dig nagyszabású kulturestét rendezett. Mozgalmat indított a vármegyében a Petőfi-ház érdekében s Fe­­renczi Zoltán dr. közreműködésével Petőfi-estét tar­tott. A magyar nyelvben kiváló eredményt elért ta­nulók között több száz jutalomkönyvet osztott ki, ■több tanítót és tanítónőt pedig a magyar nyelv si­keres tanítása körül szerzett érdemeikért jutalom­­­díjjal tüntetett ki. Gyarapította azonkívül az egye­sület könyvtárát, a­mely több mint kétezer művet tartalmaz. A titkári jelentést a közgyűlés egyhangú örömmel tudomásul vette s Jankó Ágoston alispán ,indítványára Somfai János titkárnak köszönetét fe­jezte ki. Tudomásul vették a zárószámadásokat és megállapították a költségvetést is, majd a tisztújítás következett. Egyhangú lelkesedéssel megválasztották elnöknek: Botka Béla főispánt, alelnöknek újból Jankó Ágoston alispánt és Balázsi József főgimná­ziumi igazgatót, igazgatónak Vinczehidy Ernő drt, titkárnak Somfai János szerkesztőt. Megválasztották azután újból az eddigi tisztikart és az igazgató-vá­lasztmányt. Az új elnök, Botka Béla főispán azután elfoglalta az elnöki széket s szép beszédben köszönve meg a bizalmat, fogadta, hogy odaadással fog küz­deni az egyesület élén a magyar nemzeti kultúráért. Utána Vinczehidy Ernő dr. főjegyző, az egyesület ügyvezető igazgatója nagy tetszéssel fogadott be­szédben fejtette ki azt a programot, a­melyet az egyesület a jövőben maga elé tűzött. Végül a köz­gyűlés Grandjegn József dr., indítványára köszöne­tet szavazott Jankó Ágostonnak és Vinczehidy Ernő dr.-nak lelkes buzgalmukért, mire több folyóügy el­intézésével a közgyűlés véget ért. * — Bihar megye és a kormány. Nagyváradi tudósítónk táviratozza :A holnapi megyegyűlést meg­előzőleg a megyei hatvanhetes­ párt ma Beöthy László volt főispán elnöklésével értekezletet tartott, a me­lyen Tisza István gróf is megjelent. Elsőbben Győr város átiratát tárgyalták, a mely szerint szavazzanak köszönetet a kormánynak, mert a hadseregszállítá­­soknál érvényt szerzett a magyar ipar érdekeinek. Az elnök azt fejtegette, hogy az érdem, a­mit e te­kintetben elértek, a Tisza-kormányt illeti. A jelen­legi kormány nem érlelte meg annyira az ügyet, hogy köszönetet érdemelhet. Az állandó választ­mány javaslata alapján azt indítványozta az elnök, hogy térjenek Győr város indítványán napi­rendre és fölkérte Tisza István grófot, hogyha az átirat mellett fölszólalás történnék, fejtse ki a párt álláspontját a közgyűlésen. Ezután Somogy megye átiratával foglalkoztak, a­mely a méltatlan támadá­sokkal szemben hazafias működéséért üdvözölni óhajtja a kormányt. Ennél az­ átiratnál tíz elnök megjegyezte, hogy nem kifogásolható, ha a kor­mányt támogató többség üdvözlettel hódol a kor­mánynak, de Bihar megye többsége nem viseltetik bizalommal a­ kormány iránt és nem szavazhat bizal­matE kérdésben a közgyűlésen Márkus László dr. szólalt föl a párt nevében. A közgyűlésen, a­mely érdekesnek és viharosnak ígérkezik, a függetlenségi párt vezérszónokai Nadányi Károly és Nadányi Gyula lesznek.* — Bácsmegye törvényhatósági bizottsága, mint Zomborból jelentik, Fernbach főispán elnök­lésével tartott rendes évnegyedes közgyűlésén újvi­déki főszolgabíróvá Nikolics Izidor eddigi zsablyai főszolgabírót és ennek helyére Zsablyára Széchényi Tamás eddigi kulai főszolgabírót, kulai főszolga­bíróvá Sztrilich Béla aljegyzőt választották meg. A közgyűlés tudomásul vette a kormány leiratát, mely­­lyel jóváhagyta a vármegye közönségének azt a ha­tározatát, hogy 7.200.000 korona kölcsön fölvételé­vel vasúti úthálózatát kiépíti. A nagy tárgyhalmaz miatt a közgyűlés folytatását holnapra halasztotta. * — Jóléti akció Trencsén megyében, Tren­­csénből jelentik: A Felvidék népe között mindinkább terjedő kivándorlás meggátlására és a munkahiány folytán elszegényedett lakosság fölsegítésére Smia­­lovszky Valér dr. főispán kezdésére Trencsén vár­megye törvényhatósági bizottsága jóléti bizottságot szervezett. Kötelessége a bizottságnak, hogy tanul­mányozza azokat az eszközöket, melyekkel a nép jó­létét emelni lehet. A bizottság terjedelmes memo­randumot készített, melyben gyárak alapítása, utak készítése és vízszabályozás által állandó keresetet kíván juttatni a munkás­osztálynak, továbbá köz­raktárak fölállítása, az állattenyésztés fejlesztése és olcsó kölcsönök megszerzése útján a földműves-osztály sorsán akar javítani. Az akció megindításához ál­lami segítség kieszközlése céljából március 20-án a főispán vezetésével nagyobbszámú küldöttség megy Budapestre Kossuth Ferenc és Darányi miniszte­rekhez. NYILTTÉR*:»­ MIPS! SOLUMMIEM Legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő«, csűz, köszvény és egyéb meghülési bajoknál. A raktárakban ólommal zárt (plombirfe)üvegekben 1 korona 90 fillérért kapható. — Moll készitmonya kérendő. BRAZAY SUSBORSZESZ FOGKRÉM a’legjobb* Semmering Voz. orvos: Vécsey dr., előbb Winternu­s udv. tanácsosnál és Guggenberg dr.-nál, Brixen. Szanatórium és vízgyógyítóintézet 835 m. a tenger színe fölött. Egész éven át nyitva. 91883 Örökifjú a *** hercegnő. Titkát, mely igen egyszerű, eláruljuk szeretetre­méltó olvasónőinknek, a­kik könynyen utánozhatják, ha naponta használják a Simon-féla krémet, púdert és Szappant. Az utánzatoktól óvakodjunk. J. Simon, 59 Faubourg St.-Martin, Paris. 88532 H­ARISNYÁK Kovács Viktor nagykereskedésében Budapest, VII., Király­ utca 15. Fiók: Andrássy­ út 18. 94381 STSifiapa a fejlődésben vagy a tanulásban 13 visszamaradt gyermekek, vala­mint vérszegény, fáradt és idegesen agyon­­dobgozott, könnyen izgatható, időelőtt kimerült fel­nőttek, mint erősítőszert nagy sikerrel használják Hemmel dr. Staematogen-ját. Az étvágy föltámad, a szellemi és testi erő gyorsan föléled, az egész idegrendszer megerősödik. De határozottan a valódi ,,Hemmel dr.u­fé!e Haem­atogént tessék kérni és a sok utánzat közül egyet se hagyjon az ember magára tukmálni. . •­ E rovatban foglaltakért nem vállal felelős­séget a szerkesztőség. . 15 PALACE HOTEL PENSION BELLEVUE FIRST CLASS. ^ MÉRSÉKELT ÁRAK. Most jelent meg! Most jelent meg! FEHÉR SZÁRNY Imádságos könyv 6-15 éves kis leányoknak. Főegyházraegyes hatósági­­rfg: BaláSiláZy Petra. . . engeaeb­raiBol ................... Bároe poétikus benső áhítattal telt kis munka ez, valóban gyermekeknek irt, hozzájuk szóló, őket felemelő. Kettős hang vonul végig a sorokon, a­z Isten szeretete és a hófehér gyermeklélek szeretete. Kiválóan alkalmas ajándék először áldozó leány­káknak. Kiállítása rendkívül ízléses, diszkrét, a halvány pastellszínű keretrajzok, virágdiszitésén mintha a gyermek ajkának öőhajtása, ak­itata, csókja megakadna. Nem tudnánk buzgó és jó anyáknak jobb tanácsot adni, mint houry a nagy­­hétre a könyvvel lepjék moci leánykáikat. A könyv kiállítása, lapjai diszitése bájos szélrajzokkal alkal­mas arra, houry nyájas benyomásával az imádkozó kedvet bensőbbé t­erve. Erre szolgál öt szent kép sikerült reprodukciója is. -■■■--........- -stj­.t.. .b. A fehérvászonba kötött imádságoskönyv ára: 3 Korona. Kapható a BUDAPESTI HÍRLAP könyv­kiadóhivatalában és minden könyvesboltban. A SZABADELVŰ PÁRT TÖRTÉNETE BEKSIGS GUSZTÁV posz­utumusz mű­ve Megjelent és a BUD­APESTI HÍRLAP­­kiadóhivatalában kapható. ■ Ara helyben 2 kor., vidékre postaszállítással 2 kor. 10 fill. Boksics e müvet a Budapesti Hírlap jubi­láns lapja számára irta, de a szomorú végzet közbelépése folytán nem fejezhette be. A müvet most Rákosi Jenő Budapesti Hírlap ujságvállalata saját költségén ki­adja és az egész nyers bevételt fölajánlja Beksics síremlékére. A ki tehát a köny­vet megveszi, hozzájárul a síremlékhez. 317 .----— EGYESÜLETEK. A Feministák Egyesülete vasárnap tartotta meg közgyűlését. Czóbel Irén és Buday Dezső dr. in­dítványára elhatározta a közgyűlés, hogy nyilvános nagygyűlésen foglal állást a nők egyetemre jutását korlátozó rendeletek ellen és az összes fakultások megnyitását követeli a nők számára, a férfiakkal teljesen egyenlő feltételek mellett. Horváth Janka indítványára hozzáfog az egyesület a magántanító­­nők szervezéséhez. A választás eredménye a követ­­kező: Ügyvezető: Glücklich Vilma fővárosi tanítónő; választmányi tagok: Andreánszky Olga, Babare Adél felsőbb leányiskolái igazgatónők: Benedek Ra­fael, Besnyő Béla dr., Buday Dezső dr., Dirner Gusz­táv dr., Frank Olga dr., Gálló Paula, Gerster Mik­lós, Hellerné-Bolberitz Georgina, Horváth Janka, Malonai Istvánné, Máday Andor dr., Márkus Dezső dr. kúriai bíró, Mellerné-Miskolczy Eugénia, Pickier Blanka, Pogány Paula, Reinitz Ernő, Schwimmer Rózsa szerkesztő, Stein Fülöp dr., Steinberger Sa­rolta dr., Szegváry Sándorné, Szirmay Oszkárné, Willhelm Szidónia. Választmányi póttagok: Gutt­mann Irén, Kármán Márta, Kurucz Zsigmondné. Számvizsgálók: Blumgrund Janka, Budó Márkné, Taubner Margit.* A Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesülete március 22-én, esti hét órakor az egyesület helyiségé­ben fogja megtartani XIV. rendes közgyűlését. * A Magyar Országos Állatorvos­ Egyesület már­cius 24-én délelőtt 10 órakor az állatorvosi főiskola dísztermében tartja XXVII. évi rendes közgyűlését. A megelőző napon délután 5 órakor országos állat­orvosi értekezlet lesz, melyen Kondor Mihály kir. főállatorvos Az állatorvos szerepéről az állattenyész­tési ügyekben címen fog értekezni. A budapesti katolikus egyetemi ifjúság Szent Imre-köre március 20-án (Budapest, IX., Erkel­­utca 20.) fölolvasó estét rendez a melyen Herczegh Mihály,dr. a nemzetközi szabadgondolkozók-xöz tart szabad fölolvasást.* A Dávid Ferenc-egyesület (Koháry­ utca 4.), március 23-án délután hat órakor fölolvasó ülést tart. Belépődíj nincs.

Next