Budapesti Hírlap, 1909. július (29. évfolyam, 154-180. szám)

1909-07-07 / 159. szám

10 BUDAPESTI HÍRLAP (159. sz.) 1909. julius 7. — (A pétervári kolera.) Pétervárról jelen­ik : Tegnap óta 83 új kolera-megbetegedés és 29 clera-haláleset történt. A betegek száma 693. — (A megmérgezett színész.) Berlinből je­­entik: A Metropol-szinházban tegnap a Felső tízezer cil operette előadásának első felvonása végén ki­lós jelenet történt. Wright amerikai származású spekes nyilt színen gyomorgörcsöt kapott s kínjában slterü­lt a földön. Szereplő társai kivitték a színfalak mögé, a rendező pedig jelentette a közönségnek, hogy az előadást nem lehet folytatni és a függönyt lebo­ntották. A közönségnek visszafizették a jegy árát. I Wright valószínűleg gombamérgezéstől lett rosszul. Állapota súlyos ugyan, de nem életveszedelmes.­­ (Pénzhamisító család.) Titelből jelentik: A felsőkabosi csendőrség ma elfogta Sijad Péter földmivelőt, feleségét és két fiát, a­kik hamis ötko­­■onást gyártottak. A hamis pénzt ónkanalakból ké­szítették. Sijad fiai és felesége a vásárokon hozták irgalomba a hamisítványt. A négy tagból álló hami­­sító családot a csendőrség az újvidéki ügyészségre k­sérte. Nagyszámú hamis ötkoronást találtak laká­­nkon, a melyeket a préssel együtt elkoboztak.­­ (Meggyilkolt orosz tábornok.) Pétervár­­■ól jelentik nekünk: Vali Kán vezérőrnagyot, a leg­gazdagabb orosz emberek egyikét, Pétervár közelében évő birtokán meggyilkolva találták. Azt hiszik, hogy a tábornok rablógyilkosságnak lett áldozata.­­ (Zsebtolvajok aratása.) Vasárnap tölte­tével történt zsebtolvajlás a fővárosban. Különösen­­ villamosokon, vicinális vasutakon garázdálkodtak a tolvajok. Legdusabb­ zsákmányuk a rákosszent­­mihályi vicinális vasút budapesti állomásán volt, a­hol Tóth Dezső járásbíró hétszáznyolcvan koro­nával megtömött pénztárcáját, Simáder Henrik nyugalmazott százados százhúsz koronát érő, Hasz­­er Ferenc szűcs százhatvan koronát érő és Hofm­­­ann Vilmos vasesztergályos száznegyven koronát érő aranyóráját lopták el. A rendőrség természete­sen keresi a tolvajokat.­­— (A bikaviadal ellen.) Madridból jelentik nekünk. Ebben az évadban a bikaviadalokon száz­­izenegy matador sebesült meg s ezek közül öten meghaltak. Jövő vasárnap Barcelonában népgyűlés esz, a­melyen követelni fogják a bika­viadalok meg­szűnte­tését.­­ (Eltűnt emberek.) A rendőrségen a kö­vetkező emberek eltűnését jelentették be: Trisinay József magánhivatalnok (Erőd­ utca 2.), Friedlan­­ier Frigyes tanuló (Attila­ körút 49. sz.), Einnen­­bierg Frigyes tanuló (Döbrentei­ utca 41. sz.), Peszeki Gyula lakatosinas (Csobánc-utca 6. sz.), Schandl Margit tanulóleány (Lónyay-utca 9. sz.), Kellesi Mária iskolásleány (József-körút 15. sz.), Lénárt Erzsébet gyári munkásnő (Gömb-utca 29.), Rinka György szíjgyártó-segéd (Nagyfuvaros-utca 26. sz.). Az eltűnt embereket keresi a rendőrség.­­ (Halálos végű játék.) A Futó­ utca 34. számu házának udvarán több tíz-tizenöt éves fiú azzal mulatott, hogy egy nagyobb súlyú vasgolyót ki tud messzebbre dobni. Coldstein Mihály tizenkét éves fiú volt valamennyiek között a legügyesebb, go­lyóját többször egymásután néhány méternyi távol­ságra hajította. A játékot egyszerre megzavarta a szerencsétlen véletlen. Goldstein éppen ismét elhají­totta a nehéz golyót, a­mikor az utcáról hirtelen futva érkezett az udvarra Ralofszky Károly tizenkét éves tanuló. A golyó homlokon találta a szerencsésen kis­fiút, a­ki szótlanul összeesett, s azonnal meghalt. Goldstein Mihályt bekísérték a rendőrségre, a­hon­nan átvitték a gyermekbíróságra.­­ (Öngyilkosság féltékenységből.) Ber­linből Írják: Tegnap délután Berlin egyik kerületé­ben öngyilkos lett egy fiatal úri leány, mert a vőlegé­nyét egy szemrevaló nővel látta az utcán menni. A féltékeny leány este szemrehányást tett a vőlegényé­nek s megkérdezte tőle, hogy ki volt az a nő, a kivel látta. A vőlegény azt mondta, hogy a nő egy régi ismerőse s véletlenül találkozott vele. Ezt nem akarta a menyasszony elhinni, akárhogy erősitgette is a vő­legény. Hevesen összeszólalkoztak és veszekedés köz­ben a leány egyszerre fölrántotta az ablakot s leug­rott a harmadik emeletről. Összezúzott testtel te­rült el a kövezeten. Mire orvost hívtak, már meghalt.­­ — (Életunt emberek.) A Hungária-fürdőben ma délután egy fülkében revolverrel mellbe lőtte magát Molnár Antónia huszonegy éves vöröskereszt­­ápolónő. Súlyos sebével a Rókus-kórházba vitték. Tettének okát nem tudják. — Bene Pál huszonnyolc éves pincér a Szondy­ utca 50. számú házában lévő lakásán mellbe lőtte magát. Sérülése könnyebb ter­mészetű. — Deák Lajos tizenkét éves ácssegéd a Zsigmond­ utca 11. számú ház előtt ötször magára lőtt. Súlyos sebével az Irgalmasok kórházába vitték. *— Bródi Hirsch Mózes ötvenéves kereskedő ma dél­után Budán a Szent János-tér 4. számú házában a negyedik emeletről leugrott az udvarra. Holtan terült el. Holttestét bevitték a törvényszéki bonctani inté­zetbe. Tettének okát nem tudják. . . — Küszöbről-küszöbre jár, hol be, hol ki, a ki lakást keres, pedig elkerülhetné ezt a kellemetlensé­get, ha a Budapesti Hírlap apróhirdetéseinek Lakás, bérlet című rovatában hirdetne. — Uszóruha és fürdőköpeny minden nagyságban Lchneider Józsefnél, IV., Deák Ferenc­ utca 3. sz. —■ Szép a bajusz Hajdúsági pedrővel. FŐVÁROSI ÜGYEK. — Odessza város kérelme. Odessza város tanácsának műszaki osztálya azzal a kérelemmel for­dult a székesfőváros hatóságához, hogy a magyar vá­rosok részéről Budapesten tartott ez évi kongresszus­nak tárgyalt anyagából a városok csatornázására vo­natkozólag hozott határozatokat, illetőleg terveket küldené meg, oly célból, hogy ez Odesszában az idén tartandó hasonló célú országos kongresszuson ismer­tethetők s az orosz városok tervbe vett csatornázásá­nál esetleg fölhasználhatók legyenek. Bárczy István polgármester elrendelte, hogy a kérést­ azonnal tel­jesítsék. — Vásárcsarnoki ügyek. A főváros vásár­­csarnoki bizottsága ma délelőtt Melly Béla dr. taná­csos elnöklésével ülést tartott, a­melyen Szabó Fe­renc helyettes vásárigazgató előadása mellett tár­gyalták a főváros vásárcsarnokainak jövő évi költség­­vetését. A költségvetés a jövő évi bevételt 1.188.863 koronában, az összes kiadást pedig 679.139 koronában állapítja meg; a tiszta bevétel e szerint 509.724 ko­ronát tesz ki. Ez az összeg a befektetett 11.795.846 koronának 4,3 százalékos kamatozását jelenti. A bi­zottság a költségvetéshez vita nélkül hozzájárult és a pénzügyi bizottsághoz utalta. Évek hosszú sora óta panaszolják, hogy a középponti vásárcsarnok épülete szűk a forgalom lebonyolítására és a főváros már hosszú idő óta tervezi a vásárcsarnok kibővítését, illetőleg az árusok egy részének a csarnok mögé való kitelepítését. A vásárcsarnoki bizottság mai ülésén újra szóba került ez a terv és a bizottság javaslatot tett a tanácsnak a középponti vásárcsarnok mögött lévő térségen lévő több épület kisajátítása iránt. Az ily módon megszerzett területre a vásárcsarnokból számos árust telepítenének ki. — A múlt hónap adója. A főváros pénztárai­nál ez év júniusban a következő adóösszegek folytak be: állami adóban 951.196 korona 83 fillér, községi adóban 443.941 korona 52 fillér, at­ adóban 9773 ko­­­ona 56 fillér, kereskedelmi és iparkamarai illeték címén 5588 korona 11­­11., betegápolási pótadó címén 36.972 korona 25 fillér, vagyis összesen 1.447.472 ko­rona 27 fillér. Ezt az összeget 19.063 fél fizette be. Az összes kerületi pénztáraknál ez év január elsejétől június végéig 153.287 fél fizetett 27.606.859 korona 98 fillért. A múlt évnek ugyanez időszakában 163.015 fél 25.994.889 korona 27 fillért fizetett, vagyis ez évben 1.611.970 korona 71 fillér többlet mutatkozik. — Új társaskocsi-állomás. A főváros köz­gyűlése elhatározta, hogy a II. kerületi Széna­ téri társas­kocsi végállomást áthelyezteti a Marcibányi­­térre. Ezt a határozatot a társaskocsi-vállalat meg­­fölebbezte. A belügyminiszter ma érkezett leiratában tudatja, hogy a fölebbezést elutasítva, jóváhagyta az áthelyezésre vonatkozó határozatot. — A főváros és a­ kertészeti kiállítás. A belügyminiszter jóváhagyta a közgyűlésnek azt a határozatát, a­mellyel az Országos Magyar Kerté­szeti Egyesületnek 1910 május 1-től 15-ig terjedő időben rendezendő kertészeti kiállítás céljára a Vá­rosligetben az Iparcsarnok körüli területet áten­gedte, az Országos Magyar Kertészeti Egyesületnek a kiállítás anyagi támogatására 12.000 korona se­gítséget szavazott meg, és a székesfőváros kertésze­tének a kiállításon 3000 korona költség keretén be­lül való résztvételét rendelte el e­zért. Kövessy Albert, a pécsi színház igazgatója szer­ződtette Hidy Irént, Fábián Linkát, Kovács Han­nát, Nagy Sándort, Faludy Károlyt, Lévay Elemért, Lehel Károlyt, Kertész Istvánt, Sándor Ilonkát és Józsa Lajost. Almássy Endre, a szegedi színház mű­vezető igazgatója szerződtette Nyáray Antalt, Qofin Lajost és Várnay Jankát. Palágyi Lajos, a miskolci színház igazgatója szerződtette Kormos Ilonkát, Széchy Magdát, Makay Margitot, Falussy Istvánt és Sarkady Vilmost. Komjáthy János, a kassai színház igazgatója szerződtette Hornyik Jankát és Odry Gergelyt. Nádasy József, a Sopron-szombathelyi szín­házak igazgatója szerződtette Vida Ilonát, Albert Gizellát, Csornay Amáliát, Solti Ernőt, Szentiványi Lajost, Szabó Dánielt, Bene Valériát, Erdei Flórát, Szalóky Szidit, Ernyey Auréliát és Imrey Erzsit. * (Horvay Kálvin­ szobra.) A genfi Kálvin­­ünnep alkalmából pályázatot hirdettek egy Kálvin emlékezetét megörökítő szoborműre. A pályázaton a magyar szobrászok közül részt vett Horvay János, a­kinek munkájáról a zsűri nagy elismeréssel nyilat­kozott. A szobrot díjjal tüntették ki és elhatározták, hogy a terv eredeti nagyságában ércbe öntetik. Az öntést Budapesten végezték és a minap készültek el vele. A szobrot a genfi nemzeti múzeumban helye­zik el. * (Képzőművészet.) Még mindig nagy a fő­városban a műteremhiány. Művészekből álló nagyobb küldöttség kereste föl ezért Bárczy István polgár­­mestert, s kérte, hogy a főváros segítsen a bajon és építsen műterem-bérházakat. A polgármester tanul­mányozta a kérdést s közölte is már véleményét a művészekkel. Külön műtermes házak építését költ­ségesnek és célszerűtlennek tartja. Hajlandó azon­ban a főváros most épülő bérházait alkalmas műter­mekkel ellátni, melyek manzardszerűen közvetetlenü­l a tető alá kerülnének, s hogy lakás is legyen mel­lettük, külön lépcsővel összekapcsolná a műtermet az alatta fekvő harmadik vagy negyedik emeletbeli la­kással. Egy-egy épületben három-négy, sőt még több pompásan fölszerelt műterem létesíthető s így rövid idő múlva körülbelül negyven műterem áll majd a művészek rendelkezésére. Bárczy polgármester elha­tározását a művészek nagy örömmel fogadták.­­ A Rákóczi sírja fölött elhelyezendő emlékmű pályázata szeptember 30-ikán jár le. A bizottság augusztusban fogja közzétenni, hová kell beküldeni a pályamun­kákat. • , * (Füzetek.) A" Hadsereg legújabb kettős számában Pilch Jenő az 1809-iki magyar nemesi felkelésről ír. Molnár Elek a honvédség önkéntesei­nek és tartalékosainak kiképzésével foglalkozik. "Sok illusztráció és aktuális ismertetés tarkítja a füzetet.­­ Az Amatőr című fényképészeti szaklap­ban Papp Béla a szellemek fotográfozásának titok­zatos problémájának adja kulcsát, Blau Miklós a fényképezésnek a mérnöki szolgálatban való fontos­ságát ecseteli, Sztankovszky József az Erit-lemeze­­­ket ismerteti. A füzethez csatolt tizenkét művészi fénykép mindenike előkelő ízlésre vall. IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. * (Bárdossy Ilona Londonban.) Bárdossy Ilona asszony, az Operaház művésznője, most Lon­donban tartózkodik s az utóbbi napokban több hang­versenyen és dalestén működött közre kiváló siker­rel. Az angol közönség valósággal ünnepli a kitűnő magyar énekesnőt s a londoni sajtó is nagy­ elisme­réssel nyilatkozik róla. . . (Vidéki színészet.) A vidéki színigazgatók most szervezik társulatukat a téli évadra s most szer­ződtetik az uj tagokat. Újabban a következő szerző­dések történtek: Krecsányi Ignác, a buda-temesvári színházak igazgatója szerződtette Ocskay Kornélt és Fekete Lászlót. Erdélyi Miklós, a nagyváradi szín­ház igazgatója szerződtette Sinkó Gizellát, Nagg Krisztinát, Széchy Ferencet és Szathmáry Józsefet. Balla Kálmán, a pozsonyi színház igazgatója szer­ződtette Déry Rózsit, Klenovics Györgyöt, Kondor Miklóst, Bán Tivadart, Harsányi Irént, Marton Er­zsit, Jászai Erzsit, Binder Károlyt és Vásárhelyi Te­ TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — Uj Ítélőtáblát bírák. A király, mint a hivatalos lap mai száma jelenti. Scholmarchi Adolf pancsovai törvényszéki bírót a temesvári, Szoboszlay Sándor debreceni törvényszéki bírót a debreceni­­ ítélőtáblához bíróvá nevezte ki. ( Eulenburg herceg­ pőre, Berlinből je­lentik nekünk) A törvényszéki orvosok, a­kik Eulenburg herceg egészségét megvizsgálták, kije­lentették, hogy a herceg állapota nem oly aggasztó, hogy miatta a holnapra kitűzött végtárgyalást el kellene halasztani. ‘ 1 .• A zágrábi per. Zágrábból jelentik. Ma több kosztajnicai tanút hallgattak ki, a­kik meg­erősítették, hogy az ortodox lakosság körében tel­jes nyilvánossággal agitáltak a Szerbiához való csat­,­­lakozás érdekében lázadás előkészítésére. Szofinics Izzef boszna-gradiskai mohamedán rendőr részletes vallomást tett, mely szintén megerősíti a nagyszerb propaganda szimptómáit. Szünet után befejezték az úgynevezett általános tanuk kihallgatását és a tárgyalást a holnapi gÖrög ünnep miatt holnap-­ utánra halasztották. Pénteken kezdik meg Nasztics György koronatanú kihallgatását. ■— Kivégzés Berlinben. Berlinből jelentik nekünk. Sok év óta ma volt itt ismét kivégzés. Egy,­ König nevű munkás ez évi januárban egy Berlin kö­zelében lévő erdőben megtámadta barátját, a­ki egy­ üveggyárban dolgozott, tőrrel agyonszurta s elvette tizenhét márka heti keresetét. A potsdami­­ esküdtbi­­róság halálra ítélte Königet s a császár elutasította kegyelmi kérvényét. Az elitélt szótlanul vette tudo­o­másul, hogy kegyelemre ne­m számíthat, s azután zárt bérkocsiban két­ rendőr kíséretében elszállították Plötzenseebe, a­hol a kivégzésig a gyilkosok cellájába zárták. A kivégzést a borostói hóhér végezte. — A hamis esküvel vádolt sajtófőnök. Berlinből jelentik: A Haman ellen megindított.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék