Budapesti Hírlap, 1918. december (38. évfolyam, 282–306. szám)

1918-12-21 / 299. szám

10 Budapesti Hírlap (299 ^ 1918. december 21. v $ korona 40 fillér, II. osztálya bús 6 korona, leves­­csont 1 korona 50 fillér. Figyelmezteti a tanács az akcióhusárusitúkat. hogy az üzletük belsejében ki- | függesztendő 4. szánni árjegyzéket a közvágóhidak igazgatóságánál hétfőtől kezdve vegyék át. SZÍNHÁZ és zene. * (Operaház.) Azelőtt esztendők is leperegtek, i niig egyszer sorát tudták keríteni a Zsidónőnek. ílalévy operájához most már átlag kéthetenkint vau Szerencsénk, olyan előadásban, mely egy kis ridéki színpad igényeit sem elégíthette volna ki. A főszereplők kivétel nélkül nem tudják megállni helyüket, színpadon és zenekarban jisszevisszaság 1 és szürke unalom. Ma két uj mellékszereplővel találkoztunk, a kik. minden­esetre jobb sorsot érdemeltek volna a vezetőségtől. Az .'gyík Vlahovics Pál. Linót herceg szentélvesitője. Ez •MZ értékes hangú fiatal ienorista már két éve tagja a színháznak cs csak egyetlenegyszer tudóit szóhoz jutni. Természetes, hogy a gyakorlat hiánya aztán énekét bizonytalanná teszi. A másik uj közreműködő Valló Imre. Ruggiero személyesitöje kdmolyabb mű­vészi föladatokat érdemel. * (Andrássy-uti Színház.) Az Andrússy-jiti Színház, a mely csak nemrégen tárta ki újból kapu­ját a közönségnek, ina este mutatta be uj műsorát. Mulattató tréfák, bohózatok, kupiék és szatírák igye­keztek megbirkózni a komor idők nyomott hangula- Jával. A gyakorta fölcscndülö kacagás muta.ta, hogy •sikeresen és végeredményben á színház s a közönség nézőpontjából ez manapság fontosabb minden mű­vészeti vagy dramaturgiai követelésnél. A műsort Békeffi László Szerkesztő úr című szatírája nyitja meg, Somiárnak, Jancsónök és a szerzőnek alkal­mat nyújtva, hogy tobzódó komikai vénájukat kiél­hessék. Gábor Andornak Az orvos cimü tréfája cs Szenes Béla kis jelenete: A francia, csak folytatják és még szélesebb mederbe terelik a fölszabadult jó­kedvet, a miben egyenlő értékű segítőtársuk Ba­ross, Somiár, Búnóczi, Korth’J Mára és Rajna Alisz, ,»z ötletes apróságok jókedvű szereplői. Tarlósabb derültséget váltott ki Bródy Miksa Művész ur! cimü bohózata, a melyben a szerző a művészekért ra­jongó módom hisztérikát állítja elénk sok humorral és ötletességgel, kegyetlen rajzát adva a hirtelen • meggazdagodott középosztálynak. A főszerepet Kö­kény Hona játszotta pompásan. Bánóczy Dezső, Bé­­keffy László, Boross Géza és Rajna Alisz voltak a sikerben osztályosai. A humor jegyében kértek még szót és arattak tapsot Ilarsányi Zsolt, Gábor Andor és Békeffg László, egy-egy sikerült kis tréfával, me­lyekben mindenik szereplő tehetsége legjavával szállt síkra a teljes elismerésért. E sok tréfa és mulattató bohózat közepette azonban a színház arról is gondos­kodott, hogy a komolyabb művészi élvezetre vágyó­dok is megtalálják a maguk kielégülését. Ifjú Radö Antal dr. adott rá alkalmat Thca asszony cimü egy­­felvonásos játékával, a melyben a tehetséges fiatal szerző sok pszikológiával, előkelő irásmüvészettel és alapos színpadi ismerettel állítja elénk egy öregedő ; szülésznő tragikus alakját, a ki önmagával és a v-i- | Iágrenddel végzetes konfliktusba keveredik. A szép j és előkelő színészi kvalitások kibontására alkalmas szerepet Mészáros Giza játszotta nagyon finoman. Tompa Béla egy fiatal újságíró szerepében nyújtott szimpatikus alakítást. Bánóczi Dezső egy öreg Orvos szerepében megragadó volt. A közönség a művészek­kel együtt a szerzőt is sokszor szólította a lámpák elé. — Ezt a gazdag műsort a magánszámok egész légiója egészíti ki, a melyekből főként Keleti Artúr Sirató [ ének és Gyóni Géza Dögmadarak cimü megzenésített versei emelkednek ki Ürmössy Anna és Tompa Béla interpretálásában. Az uj műsor — az előjelekből ítélve — valószínűen épp olyan hosszú életű lesz, mint elődei, a mi közvetve a színház rendezőjének is érdeme. * (A zenész-sztrájk véget ért.) Műit értesü­lünk, a színigazgatók és a sztrájkoló zenészek között a tárgyalás ma délután ideiglenes megoldásra veze­teti, a melynek következéseképp csaknem mindenütt munkába léptek. A végleges megegyezés a közeli na­pokra marad. * (Vizsgálati előadás.) A Színművészeti Aka­démia ma este as Urániában vizsgálati előadást tar­tott, a melyen a Vasgyáros, a Dolaoai nábob leánya és a Remény egy-egy felvonása került sziinc. A Vas­gyáros hősnőjének szerepéken feltűnt Beleznai Er- ( zsebet, intelligens és érzéssel teljes játékával elönyö-1 .seri érvényesült Aílienais szerepében Kurzor Erzsé­bet is. A férfiszereplők közül Molnár Dezső Biiguy , herceg szerepében, Mihály fi László Derblay szere­pében és Bónis László (Oktáv) tűnt ki kellemes be­szédével és meglepő színpadi jártasságával. A Dolo­­vai nábob leánya harmadik felvonásában Spettl i Ilona mint Szentirmaynó és Molnár Dezső mint I Tarján főhadnagy belső hévtől álhatóit, tisztán arli­­kóláit* értelmes deklámációjával kellemes hálást 1 tettek a közönségre. A többi férfiszereplő is, mint i Mihályfl László (Bil.czki) és Retkes Sándor (Miska) ügyes alakítást nyújtott. A Reményben Lőrincz Kor­nélia, Engel Sári, Márk Margit jeleskedtek, míg a férfiszerepekben Csia Sándor és Mihúlvfi László já­téka szolgált rá az elismerésre. Színház. * (Barabváltozás az Operában.) B. Sándor Erzsi gyöngétkedése mialt a holnapra, szombatra hirdetett Mignon helyett Faust kerül színre. Az elő­adás fél bét órakor kezdődik. * (Térj és feleség-.) A Vígszínházban szomba­ton kerül bemutatóra a Férj és feleség. Lakatos László uj vigjátéka. A vezető szerepeket Gonibaszöai l'rida és Csortos Gyula játszók. * (Városi Színház.) A jövő szombatra halasz­tották a Marosa katonáin cimü operett bemutatóját. A december 2í-re és 22-re előreváltott jegy föltétlenül érvénytelen; a pénztár becseréli vagy visszaváltja, * (Medgyaszay Színház.) A Medgyaszav Szín­ház a, záróúráru való tekintettel előadásait a mai nap­tól. siómbaUöl kezdve ismét pontosan hat órakor kezdi. Az igazgatóság ezúton is kéri a közönséget, hogv.helyét pontosan foglalja el, mert az előadás meg­kezdése uhui a nézőtérre vezető ajtók zárva ma­radnak. Hangverseny. * (Kamarazene.) A flauscr—hűiig—Ipolyi— Sun vonósnégyes társaság hangversenye ma. december 21-én lesz a Zeneakadémiában. (Harmónia-) * (Mesedélután.) Nagy karácsonyi gyermek­délután lesz 29-én. vasárnap három órakor a Vigadó­ban. A gazdag műsor keretében Oszkár bácsi, a gyer­mekvilág mesemondója karácsonyi meséket mond. Lesz több szórakoztató jelenei, szinrekerül a Kará­csonyi ólom. Több zenés és táncos jelenet, az ünnepi műsort a büvcsziskola teszi rendkívül változatossá. Varieté-színház. * (Intim-Kabaré.) Az Intim-Kabaréban estén­­kiní a kitűnő uj műsor kerül színre. Za'os sikere van minden darabnak és szólónak. Kedden. 24-én délután bárom órakor mérsékelt helyáru előadást tart a jeles művészgárda. Jegy egész bélre előre váltható. KÉPZŐMŰVÉSZET. (Magyar képzőművészet a külföldön.) A stokholmi és ziiriki magyar kiállítások nagy­bizottsága szerdán délután Zala Gvörgv elnöklésé­vel ülést tartóit a Nemzeti Szalonban. A bizottság a kiállítás előkészítéséről szóló jelentések meghallga­tása és a kiállítási helyiségek tervrajzának meg­tekintése után elhatározta, liogv a kiállítási bizott­ság elnökségébe Károlyi Mihály gróf miniszterelnököt és Lovászii Márton kultuszminisztert, a több nyel­ven kiadandó katalógus előszavának megírására pedig Bcrzeviczy Albert dr.-t fogja felkérni. Ezután a zsűrire beérkezett szavazatokat bontotta fel a bi­zottság és megállapitoUa, hogy a zsűri tagja lett: Csók István, Dudás Andor, fílalz Oszkár, Ivéinyi- Grünwahl Béla. Kőrös fog Kriescli Aladár. Pcniele u Molnár János. Perimutter Izsák, Sziámii Lajos, Yaszary János festők és Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Ligeti Miklós. Róna József. Szentgyörayi István, Teles Ede szobrászművészek. Mindennemű tülvi'á­­gositást Déry Béla igazgaló ad a Nemzeti Szalonban. TUDOMÁNY ÉS IRODALOM. * (A Tudományos Akadémia szózata.) A Tudományos Akadémia november 28-iki ülésén Se­bestyén Gyula indítványára elhatározta, hogy Ma­gyarország érdekében szózatol intéz a vi’ág vala­mennyi akadémiájához. A szózatol Sebestyén Gyula szövegezte meg s végleges formájában — mint már megírtuk — az Akadémia tegnapi összes ülése elé terjesztette, a mely jóváhagyta. A szózatot lapunk vezető helyén közöljük, az Akadémia ped'g intézke­dett, hogy azt egyidejűén angol, francia, olasz és né­as ördilg ÜCoJiiar Ferenc sziumüvo ?> lolvonavb «n. — Filmro irtn üiklo3i Iva t. LJondezte Kertész iaiihaly. — A • hónix attrakcios Hímje. - Szereplők. Kramer Loopoci. lüai­­ton Erzsi, Várísonyi Milia y, Tanay l‘r:gye*, Spohuits Uisa, .fc-lary Lotto, ivethey Lajos. - Azonkívül; Ersisf Eubiisch felléptével A x>£i * ív. Bohózat 3 felvonásban. Bemutatásra kerül a ROYAIi-Apollóin! 4 es 8 órakor. inét nyelven is kiadott szöveggel sürgősen ezét­­küldjék. * (Természettudományi Társulat.) A Ter­mészettudományi Társulat szerdán délután Ilosvau Lgjos dr. államtitkár elnöklésével rendkívüli köz­gyűlést tartott, melynek egyedüli tárgya az alap­szabályoknak a rendkívüli politika és gazdasági vi­szonyuknak megfelelő módosítása volt. Többeknek hozzászólása után nyomtatásban közzétett választ­mányi javaslat értelmében megváltoztatták, a társu­latnak dinét, vagyis abból a „királyi" szót kihagy, tók és fölemelték a tagdíjat és az oklevélnek diját száz .százalékkal. * (Joffre a francia akauemia tag-ja.) Páris­­ból jelentik: Joffre tábornagyot tegnap iktatták be ünnepélyesen a francia akadémia tagjai sorába. KŰZGAZDftSAO. — Az ötszáz holdnál kisebb birtcv kok sorsa. A földmivelési miniszternek a bir­­tokreform ügyében történt megnyilatkozásai élénken foglalkoztatják az ország közvélemé­nyét. A miniszter egyik minapi nyilatkozatá­nak visszhangja gyanánt a következő' levelei kaptuk: Igen tisztelt Szerkesztő ur! A Budapesti Hírlap 280. számában megjelent A birtokreform alapelvei cimü cikkben a földmivelési miniszter ur ama nyi­latkozata, hogy a négy-ötszáz holdon aluli olyan birtokok fölosztása, melyek közvetetten a község közelében vannak, mellőzhetetlen, — mélyen meg­rendített és aggodalommal tölt cl. Igen kérem, ke­gyeskedjék engem fölvilágosítani, miért mellőzhetet­len ezen közelfekvő birtokok fölosztása9 Az én föl­­diem közvetetten a falusi nép beltelkei mellett fek­szik; huszonnyolc éve önállóan kezelem; minden rögje, hantja ismerős, kedves nekem, végtelenül fáj­lalnám, ha elvennék tőlem. A népnek közömbös, hot kap földet, ő. pár száz lépéssel szívesen megy mész­­szebb a földjét megmunkálni, de nekem nagyon sé­relmes, ha az én jól kezelt földemet elveszik tőlem másnak kiosztják, én pedig valahol messze kapok rosszul kezelt földet. Vagy most öregségemre papír­pénzzel a zsebemben menjek a nagyvilágba, holott becsülettel dolgoztam s megéltem kis birtokomból! Ismételve kérve kérem fölvilágosító szives válaszát mert nagyon óhajtanám tudni, miért nagyon fontol és mellőzhetetlen a községhez közelfekvő földek föl­osztása. Kiváló tisztelettel özvegy Zs, Gy.-né, Mo­­nosbél. Hogy alaposan válaszolhassunk a fölvé­telt kérdésre, fölkerestük ma Búza Barna föld­­mivelési minisztert, a ki előttünk a következő nyilatkozatot tette: — A kormány már elfogadta a birtokpo­litikai reform tervezetének azt az intézkedését, hogy a 200 holdon aluli földbirtokhoz a reform kapcsán úem szabad hozzányúlni, illetve meg keli hagyni minden körülmények kqzöltj A 20(1 holdtól 500 holdig terjedő földbirtokot csakis | ott fogjuk igénybe venni, a hol a népnek löld­­; szükséglete igen nagy. De ott is úgy fog tör­­| déiini a föld igénybevétele, hogy máshol viszont \ megfelelő földterülettel kárpótoljuk az illető tu­lajdonost. A falu közelében fekvő földterülete­ket hamarább vesszük igénybe, mert hiszen ta­pasztalat szerint a falu közelében fekvő terüle­tek után mutatkozik a földéhség. Ha tehát a falu közelében nagy birtok található, azt fogjuk előbb parcellázni, ez azonban 500 holdnál kisebb j nem igen lehet. — Általában az az alapelv a földbirtokre­­formnál, hogy az olyan földterületeket, a melye­ken intenzív gazdálkodást folytatnak, kímélni kell és az ilyen szempontból előterjesztett kivan súgókat a lehetőség szerint méltányolni fogjak. — Tízmillió államhitel borkészletekre. A földmivelési miniszter, mint jelentettük, intézkedési tett a magyar bor védelpie érdekében. Ennek ered­ménye gyanánt Sátoraljaújhelyeit az érdekeltek, a kormány és a Pénzintézeti Középpont részvételével Államilag ellenőrzött borkiviteli szövetkezet néven uj vállalat alakul, melynek részére a Pénzintézeti Középpont a kormány rendelkezése folytán mintegy ti:, millió korona hitelt bocsát rendelkezésére. A szö­í vetkezet csakis olyan bormennyiségre nyújt előleget J a termelőnek, a mely még nincs valamely banknál lombárdirozvu. A lombárd-elöleggel megterhelt bor­­; mennyiségeket a szövetkezet csak értékesítésre fogja ; átvenni. — Gazdatisztek szervezkedése. A megala­kult Országos Gazdatiszti Tanács föladata állandó érintkezést tartani fönn az ország gazdatisztjeivel, érdekeiket megvédeni, sérelmeiket orvosolni, állás­nélkülieket, elsősorban a hadviselteket elhelyezni és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék