Budapesti Hírlap, 1923. január (43. évfolyam, 1–24. szám)

1923-01-14 / 10. szám

WV*T: 8 BüWEsnflmuí (10. se.) I9f3 JnmiSr M. LEGÚJABB. » magyaroktól a szerb kényszer-államkött csöat oly összegben hajtotta be, ft mint .tó­nak látta, « ki pedig nem fize’ett, egyszí­nűén rendőri felügyelet alá helyeztette. •Zenfa városában, a mely tiszta magyar, egy szerb orvos lett a polgármester, a ki minden akta elintézéséért külön dijat kö­vetelt. Bácsalmáson a szerb főszolgabíró egy kereskedőtől jogtalanul elkobzott kü­lönféle árut s mikor ez a miatt feljelentést tett, az akta egyszerűen eltűnt A Re­publika arra a következtetéseikre jut, hogy a bácskai magyarok azért nem tudnak bele­törődni az uj viszonyokba, mert az ilyen visszaélések mindennaposak. — (A birtakrendoző lírák elleni pnjia­­■sóit,) A nemzetgyűlés január 10-iki illésén az Országos Földbirtokrendező Bíróságnál al­kalmazott birtokrendező bírákra vanotkozóan elhangzott támadásról a Magyar Távirati Iroda illetékes helyről a következő felvilágosítást kapta: A Földbirtokrendező Bíróságnál alkal­mazott bírákat már régebben külön rendelke­zéssel felhívták, hogy tartózkodjanak az olyan magatartástól, a mely alkalmas lenne arra, hogy az eljárás pártatlanságába vetett hitet és bizalmat megingassa. Ha tehát bár­milyen ebbe a tilalomba ütköző visszaélés előfordulna, a feljelentéssel az illetékes fe­lettes hatóságihoz kell fordulni, a mely megfelelő módon fog eljárni. —! (ál *cr<ésea párt klubjának Igaxga {tója.) Az egységes korminyzópárt vezetősége Takács Gézát, a párt főtitkáréi a klub igazga­tójává nevezte ki­— (Letartóztatott kommunisták.) A rendőrség letartóztatott égy kommunista szö­vetkezés hét tagját: Simon János 25 éves ügy­nököt, Osztás Ida) 24 éve® ápolónőt, ifj. Rutai János 26 éves lakatossegédet, Kójise Ferenc 26 éve« gyári munkást, Friedrich János 34 éves arcképfestőt, ifj. Sorka János 21 éves esz­tergályost és Ország György 21 éves mészáros­segédet. Simon Jánost három évvel ezelőtt kommunisa üzelmek miatt elitélték. A detek­tívek Simont, a kineik büntetését az amensztia rendelet következtében elengedték, állandóan figyelték és azt tapasztalták, hogy titokban iz­gatja a munkásokat a szociáldemokrata elv alapján álló vezetőség ellen, nyilvánvalónak Játszott, az volt a terve, hogy a vezetőséget ki­­jjulktatva, azokat az embereket helyezze be, a kik vele azonos elveket vallanak. A további megfigyeli« alatt mind több gyanuok merült fel Simon János ellen, a kit végre előállítottak a főkapitányságra. A rendőrségen elmondatta, egész bolysevista pályafutását a részletesen is­mertette azoknak munkáját, a kiket az uj kom­munista szervezkedésbe bevont a a kikkel együtt pénzhamisításra és betörésre készült, hogy pénzhez jussanak, a mellyel propaganda munkájúikat folytathatják. A rendőrség ilyen módon elfogta társait is, a kik szintén oeia­­merték, a mit Simon már megvallott, mire va­lamennyit letartóztatták. i. ' — (Gyilkosság vagy öngyilkosság?) Teg­nap este a Losonczi-utca 21. számú ház előtt revolvergolyó érte Banal Ferenc 23 éves ácssegédet, a ki összeesett és meghalt. !A lövés zajára figyelmessé lett emberek látták, hogy az esemény helyéről sietve távozik egy alacsony termetű, munkáskiil­­sejü ember, a kit el is fogtak, de a kinek sikerült elmenekülnie, mire rendőr érkezett. Mikor később a rendőri bizottság a nyomo­zást végezte, a halott zsebében búcsúzó le­veleket találtak, a melyekben bejelenti ön­gyilkosságát. Az eset helyén azonban nem találták meg a fegyvert, a mely Banai éle­tét kioltotta. így a rendőrség azt hiszi, hogy csakugyan öngyilkosság történt s az elme­­nekült ember az öngyilkos revolverét lopta el. A rendőrség most keresi az elmenekült embert. — (Kérelem.) A kővetkező sorok közlésére kértek bennünket: A nagyváradi premontrei főgimnáziumnak az ország meg nem- szállott részein élő volt növendékeit felkérem, hogy címüket tudassák velem, Matavovszky Béla, £ győri felső kereskedelmi iskola igazgatója. l— Dr. Risiger Jenő elme- és kedélybetegek gyógyintézete, I., Lenke-u. Telefon: József 83—21. »— Iparosok, kereskedők! Általános kere­seti adótéryény aiapján előirt üzleti könyvek felülbélyegezve kaphatók: Szödényi papirke­­geskedés, IV., Veres Pálné-utoa 3- i— Arany-, ezüst-, platinabeváltáa IV., Vármegye-utca 7. Pénztári órák 9—5-ig. r— Saját érdekében használt férfiruha, fe­hérnemű, szőnyeget mielőtt elad, hivassa Rőt­­'fenberget, Klrály-u. 40. Tel. 65—24. fc— Szőrmekakátok Evetovies szűcsnél, Er­­fcsébet-tér 8., I. emelet. >— Szépségápolás, arcmassage, hajeltávolitás yilannyal. Szépitőszerek, Gáog, kozm. intézet, Muzeum-körut 13. í— Meiiil-fóio indiai és kínai teakeveré­kek közismert minőségűek, aromásak, illato­sak, kiadósak. Vásároljon csak/ Meinl-teát. RonfiRCRSáBis tslolsli 0MFŐpSSSíS§2» Róma, jan. 13. Hivatalos körökben, a Chicago Tribune jelentése szerint, azt mondják, hogy Mussolininek a kontinen­tális blokkra vonalkozó javaslatát Francia­­ország és Belgium elfogadták és hogy a blokk máris megkezdte működését. A kon­tinentális blokk programja még nincs min­den részleteiben végleg meghatározva. A terv nagy vonásokban két részből áll. Elő­ször a jóvátéleli kérdésben fogják a leg­kedvezőbb megállapodást megkötni, azután pedig egyesíteni fogják az összes gazdasági erőket, hogy valamely érdekelt nemzet helyzetét megjavítsák. A Ruhr-vidék meg­szállása fokozatosan csökkenni fog oly mértékben, a hogy azok az intézkedések, a melyeket a föntemlitett bizottság java­solt, eredményesekké válnak. O szerbek essest iMozsgösi­fanszh. Belgrád, jan. 13. (Avata.) A szerb táv­irati irodát felhatalmazták arra, hogy hatá­rozottan megcáfoljon minden hirt, a mely Szerbia állítólagos mozgósítására vonat­kozik. 13 SblEéOiÍKlsrii szülés gfgassiiiéss®. Berlin, jan. 13. A birodalmi gyűlés épületének zászlóit fé^ái'üőcra eresztették. Loebe elnök rövid beszéddel nyitotta meg az ülést, a melyben kijelentette, hogy a birodalmi ggülcs ma állást foglal a felháborító francia katonai erőszak ellen. Az elnök beszéde után Cuno birodalmi kancellár ismertette részletesen a franciák és a belgák fegyveres levonulá­sát. Sfressemann képviselő a -polgári pár­tok nevében kitartásra szólította fel a megszálilt területen élő testvéreket. A különböző pártok szónokainak felszó­lalása után a birodalmi gyűlés 283 szava-Maróczy Angliában* — Emlékezés a hastingsi versenyre. — Az angol világlapok megemlékeztek Ma­­róczy Gézáról, a the Hungarian Champion­­ról,- a ki hosszabb külföldi tartózkodás után most Angliát választotta második hazájá­nak. A Hastingsi Sakk-Kör felkérte a ma­gyar sakk-matadort, bogy mint klubmes­ter három évig Hastingsban telepedjék meg. A klasszikus mérkőzések egykori színhe­lyén, ezelőtt 28 éve, a hastingsi fő tornán az ifjú magyar amatőrt mesterré avatták. Itt tűnt föl egyébként Maróczyéval egyidő­­ben a zseniális Pillsbury csillaga. A krónikás a sakkvilág nagy eseményé­ről következőkben számolt be: — Ha valaki két hónappal ezelőtt azt merte volna megjövendölni, hogy abban a társaságban, a mely Hastings városában erejét a kockás harcmezőn összeméri, egy Pillsbury nevű fiatalember fogja kivívni az első helyet,' azt a jövendőmondót mindenki ugyancsak megnézte volna. Mert bár igaz, hogy Harry Nelson Pillsbury, az alig 23 éves bostoni sakkjátszó, az amerikai ver­senyekben kivívott sikerei folytán már elég jó névvel birt a sakkvilágban, azt bizony nehéz lett volna elképzelni, hogy egy Las­ker, Steinitz, Tarrasch, Csigorin és még annyi sok' fényes név birtokosa közt ilyen eredményt vívhasson ki. A hihetetlen azon­ban megtörtént és Pillsburg nyerte meg az első dijat. — Az amatőr-versény eredménye nagy őrömet szerzett a Budapesti Sakkörnek, mert alhban a kör jeles fiatal tagja, Maróczy Géza vívta ki az első dijat és ezzel a sakk­mester cimet. 32 versenyző mérkőzött e versenyben, közöttük számos ismert nevű erős játszó s így itt az első helyre jutni nehéz feladat volt. Maróczy sikere tehát rendkívül fényes, úgy hogy arra a fővárosi sakkegyesület, melynek kebeléiben fejlődött ő szerény kezdőből erős játszóvá, méltán büszke lehet, Maróczy Géza régi versenytársai sorá­ból: Atkins, Michell, Wahltuch, Blake, Lo­mon ma is gyakran szerepelnek versenye­ken. A mkior mesterünk ismét visszatér fé­nyes pályafutása kiinduló pontjára, a Morphy-könyv szerzője, méltán idézheti a boldogult amerikai emlékezetes mondását: Farwell, but rohenewer welcome the hour... Bált c és cgjrj&Sá ftUiőmSpgesséfsek VERV WEEE KMdcili-ut 1. rafta! 12 szavazat ellenében a következő in­dítványt fogadta el. A birodalmi gyűlés ünmepiesen tiltakozik a Ruhr-terület erőszakos megszállásával el­követett jog- és szerződésszegés ellen. A bi­rodalmi gyűlés a kormányt az,erőszakos aktus elhárítására célszerűnek mutatkozó intézkedéseiben teljés erejéből támogatni fogj" _____ ü fparecla cEtnélet gsp®&álau London, jan. 13. A Renfer-iroda washingtoni híradása sze­rint a külügyi hivatalban hangoztatják, hogy még mindig érvényben van Hughes államtitkárnak az a javaslata, hogy a -jóvá­­tételi problémát pénzügyi szakértők nem­zetközi testületé elé utalják. Az amerikai kormány felfogása, úgy látszik, az, hogy Németország fizetőképességéről alkotott francia elméletet most teszik próbára. Ha ez az elmélet helyesnek bizonyul, akkor amerikai kezdeményezésre ebben a kér­désben nem lesz szükség. Ha azonban ki­tűnik, hogy a francia teória téves, akkor Hughes államtitkár javaslatát uj konferen­cia alapjául el kell fogadni. E voSf morearfcszi aaSéíssá­§§ánals S-sS®SB?ssa. Pária, jan. 13. A Temps jelentése szerint a jóvátételi bizottság! kedden délelőtt és délután meghallgatja Ausztria és Magyar­­ország képvicslőit, a volt osztrák-magyar menarkia adósságainak az utódállamok, kö­zött leendő fölosztása ügy eben. H méBBíetek esflaöl rss§. kezcSik es sffiéEítsa&sfliEífásf» London, jan. 13. (Fteuter.) Esszenbőt je­lentik: A német és a francia szén-bizottság ma délelőtt együttes ülést tartottak. A né­metek elhatározták, hogy franda-némeí bi­zottság ellenőrzése mellett újra megkezdik a szénszállításokat. Meeükys-bál. A Vigadó csillárainak vakító fénye hó­fehér plasztronok éa pompás báli ruhák selymén táncol, a délszaki növényekkel díszített langyos termekben Budapest or­vostársadalmának kiválóságai á dórnak a farsang örömeinek. Régi szép idők emlékét elevenítette fel a ma esti medikus-Ml és fehér leányszoibiák ragyogó á mait vará­zsolta valósággá az a munka, a mit n ren­dezőség végzett. _ Féltizenegy órakor hercegi koronáival di­­szitatt autó .ajtaja nyílik meg a hatalmas bo thajtás alatt, rendezők sorfala fogadja szerető tisztelettel és hódolattal vendégeit: József királyi herceget, feleségét. Auguszta királyi hercegasszonyt. Zsófia kir. herceg­nőt és József Ferenc kir. herceget. Bokré­­tás-pálcás urak sora között vonulnak fel a pálmákkal szegélyezett szőnyege® lép­csőn. Bársojig János dr. rektor, a bál yé­­dője fogadja a királyi vendégeket, a kik a bálanyták hosszú sorától kisérve foglalják el a részükre felállított emelvényt. Radics Béla húrjairól fölzendül a hagyo­mányos medikus csárdás és a „Hallod-e Katika...“ pattogó hangjára Zsófia kir, hercegnő Zsadányi Gáborral és Melichár Málta Öltük Andrással megnyitják az idd farsang egyik legfényesebb bálját. Radics csárdásai és Fricsay keringői káprázatos hullámzásban tartják a táncolók fényes seregét, mely a szürke virradatig maradt együtt, mert szépT"volt, kedves volt az idei medikus-bál.. A Vigadó öregfreskós mehnyezete pedig ismét egy régen látott fényes és meleg báli éjszaka emlékeivel lett gazdagabb. A megjelent leányok névsorából a kővet­kezőket tudtuk föl jegy ezni: Procfinow Jolánka, Kiss Manyi, Péterffy Mária és Margit, Urbanetz Mária és Lonci, Reuth Klári, Nimcsilk Hédi, Kiss Margit., Adorján Vera, Végess Pici és Eunni, Melichár Marosa, Lengyel Ilona, Zempléni Éva, Krizsán Ilona, Kinger Káté és Erzú, 1’áHTy Margit, Ostián Vilma) és Lilly, Szent’ványi Józsa, Martonek Aranka, Ördögh Elza, felsöbüki Nagy Boriska, Lovasa Médi, Péterffy Lilly, Garády Aranka, Mészáros Irma és Babi, Riedl Klári óí Margit, Kövess Imi. Balnesy Ilona, Horgo­nyt Káté, Bakács Edith, Bodnár Angéla, Sze­mere Erzsi és Manci, Olleschák Ilonka, Szent­­györgyi Alice, Tömöry Mi.vi, Urnv Vilma és Márta^ Ince Etus, Jáü Margit, Kiss Margit, Sebestyén Kató, Pétéi ffy Vilma. Ludwig Titi, Hrasditz Margit, Host Magda, Böckly Elli, Am­brus Erzsébet és Emilia, Vaterich Ella és Lili, Radó Edith és Margit, Virágh Ilonka, Turcsá­­nyi Tünde, Valkányi Irma, Répássy Magda, Siposs Lili, Dietzl Klárika, Grazi Tessa, Purgly Pálma, Mander Babi, Budmszky Irma, Sipos Maca, Vály Nelli, Szaploncay Helén, Rozgo­­nyi Baba, Buday Juliska, Sereghy Magda, Ká­­szonyi Ilonka, Dócsy, Vali, Ghiczy Ella, Maasburg Juliska bárónő, Gersich Margit és Annus, Dömötör Piroska, Noszkay Vica és Médi, Radanovich Mici, Marton Margit, Varjú Ibolya, Pamlényi Clementin és Gabriella, Ke­lemen Kató, Baitrock Ica, Dömötör Margit, Gömbös Juliska és Teréz, Pelry Lenke, Kloiber Baba és Lili, Balázs Irén, Biró Juliska, Preiz Margit, Pozsgay Juliska, Adorján Vera, Nagy, Boriska és Karolin, Barlóffy Margit, Záneczky Máríha, Vladár Mártha és Baba, Babarczy, Mária Beer Kató, Kétldy Margit és Katalin bárónők, Prager Valéria, Schutt ler Margit, Palaky Ilonka és Juliska* Szirmay Elli és Médi, Dantis Ilonka, Pongrácz Kató, Fehér Emilia és Irén, Szemző Karola, Becht Magda, Jakabffy Iluci és Sári* Frey Síjlly, Jaross Médi, Elek Ilonka, Cselé­­nyi Manci, Máté Évi, Heder Klára. A Katolikus Egyetemi Hallgatónők Szent Margit-Küre január 16-án, este 9 órakor a Geliért-szálló termeiben az egyesület segitő­­alapja javára József kir. herceg és Auguszta kir. hercegasszony diszvédőségével, a kultusz­­miniszter és az egyetem rektorának, valamint dékánjainak íővédőségével rendezi Margit, bálját. A bálbizottság élén Friedrich Sári, Adler Erzsi és Takáts Ilonka, Szósz Rózsa dr. és Szabó Györgyi -állnak. A meghívottak a bálirodában (IV, Kossuth Lajos-utca 1, IV. lépcső, I. emelet) délelőtt 12—2-ig és délután 5—7-ig vehetik át jegyeiket. A Protestáns-bál. A jövő szombaton, január 20-án megtartandó Protestáns-bál a szezon egyik legfényesebb báljának Ígér­kezik, A bál elnöksége a napokban tisztel­gett József királyi hercegnél, a ki megi ígérte, hogy családjával együtt megjelenik a bálon- A háziasszonyok ismerkedési teája csütörtökön, 11-én esle volt a Geilért-szá.1- lóban és fényesen sikerült, úgy hogy a bál sikere máris teljesen biztosítva van. Külö­nösen sok vidéki úri család fog a báJoo résztvemii. A vasutasok és hajósok estje január 2^-én lesz a Gsengeri-utcai Klubban. Tánc előtt a m. kir. Operaitól tagjai és zenekara a Szevillai borbélyt fogják előádni. Meg­hívókat a Klubban levő rendezőbizottság­tól lehet kapni. A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club január 24-én a Vigadóban tartja me® Atléta Bálját, melynek rendezői arra kérik a védőnőket, a bá1 anyákat és rendezőket, hogy január 17-ón, délután a Geliért-szálló koncerttermében az ösmerkedő-estén je­lenjenek meg. A Szepesi Egyesület január 25-én tartja zártkörű táncestéjét a Geliért-szálló nagy halijában. A jegyek borítékos meghívó föl­mutatása ellenében Wein Károly és Társai üzletében (Váci-utca 30/b.) és a Scholtz Test­vérek könyvkereskedésében (Ferenc-körut 19—21.) válthatók meg előre. Meghívók elő­jegyzése ugyanott történik. A Közgazdász Bált január 27-én fogják megtartani. A bál elnöksége (Szeri«-utca 19.) délután 4—8-ig tartja hivatalos óráit; 25-én, 25-án és 27-én pedig a Hungária­­sziálló sárgatermében egész nap az érdek­lőkők rendelkezésére áll-A Vivő és Atlétikai Club január 28-án vasárnap este rendezi a Fővárosi Vigadó helyiségeiben hangversenyét és bálját. A fényesnek Ígérkező est védői: Székely Fe­renc udvari tanácsos, Baracs Marcell dr.* Klein Elök, Bauer Jenő, Gáspár Fülöp, Csángó Jenő és Dombováry Géza <tr. Meg­hívók és jegyek a klub rodában (Sorrentó­­kúvélxáz, Teréz-körút 19. Tel.: 143—76.) kaphatók. A balatoni Jakt-Klub bálját február 8-án fogják megtartani, Jankooich Bésán Endre gróf védősőga alatt a Gellert-szállóban. A pozsonyi „Erzsébet-Egyetem“ február 13-án rendezi a Gel'ért-száJló termeiben idei bálját. Meghívók iránt való megkere­sések a bllfci/ottság.oz 'T ríZvá-osi ke­resztény kaszinó, VII, Vőrösmarty-utca 35.); intézendőlc. A szovjet Bima-szövetséget akar, — Rakcvszky az utódállamok imperialista politikájáról. — Bécs, jan. 13. j (Saját tudósítónktól.) Egy szófiai lap tudósitójának alkalma volt beszélgetni a szovjet-kormány lausannei delegátusával, Rakovszkyval. Rakovszkg nyilatkozatában többek között a következőket mondotta: — Az utódállamok, sajnos, a volt osztrák-magyar monarkiának csak a rossz tulajdonságait sajátították el. Imperialista politikát folytatnak s emellett még a ki­sebbségeket is elnyomják. Ennek a helyi télén politikának az lesz a következménye, hogy a volt monarkia területein állandó; tűzfészek keletkezik, a mely minden perc­ben fölboríthatja Közcp-Európát. A béke lehetőségének egyetlen módja egy Durva­­szövetségnek a megalakítása lenne. Mini den állam kisebbségének meg kell adni az önrendelkezés jogát, hogy szabadon vá­laszthasson hovátartozósága felől. Ez a békének az alapja. A szovjet-kormány nemcsak a háború utáni békeszerződéseket nem ismeri el, hanem érvénytelennek te­kinti mindazokat a szerződéseket is, a me­lyeket az államok egymással 1912. óta kötöttek. / «

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék