Budapesti Hírlap, 1930. március (50. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-02 / 51. szám

ISS©, március 2. vasárnap KÉPES VASÁRNAPI­G 41 I • ! Ötszáz darabban játszott Szirmai Imre­ az örökdíjú bonvíván Bevallom, a népszerű és örökifjú bonvíván, Szirmai Imre „hidegen“ fogadott. Úri kedves­ségben nem volt hiány, de József­ körúti há­­romszobás lakása­­ jéghideg volt. Nemcsak látogatásom napján volt hideg Szirmai Imre lakása. Hideg az így téli időben, évtizedek óta. Szirmai Imre nem főztet. Még ma sem fázékony, ma is edzett, erős és friss, mint volt a Népszínház aranykorában. Ma is naponta tornászik, naponta hideg zuhanyt vesz, naponta sétál órák hosszat. Szelleme is friss, emlékezőtehetsége pedig szinte meglepő. Miközben az elmúlt időkről beszélgetünk, szinte gondolkodás nélkül vágja ki az évszámokat. Pedig nem tartunk rendszert a beszélgetésben. Hol erre, hol arra terelődik a szó. — Rendszeres életet élek, — mondja, mi­közben régi fényképei közt keresgél — de ami az íróasztalom fiókjait illeti, ebben az egyben bohém vagyok. Rend az igazán nincs a fiók­jaimban. Pedig rendbe kell szednem mindent mihamarabb, mert hiszen minden egyes le­vélre, fényképre szükségem lesz memoárom megírásánál. Számomra nagy gyönyörűséget jelent ez a­ memoár­ írás. Ismét átélem majd egész színészi pályámat. Hiába mondják, hogy jubilálni akarnak, én nem jubilálok. Tréfá­san azt szoktam mondani, hogy jubiláljanak a fiatalok, én még ráérek. De az igazság az, hogy valójában három év múlva ünnepelhe­tem csak színészi működésem ötvenedik év­fordulóját. Én ugyanis a pályámat attól a naptól kezdve számítom, amikor a Színész­­akadémiának elvégzése után elszerződtem, pedig már növendékkoromban zsebemben volt az állami ké­tszáz forintos ösztöndíj, — hű, de nagy pénz volt! — amelynek értelmében a Nemzeti Színház ösztöndíjas tagjának te­kinthettem magamat. A fiókok fényképhalmazából most egy ér­dekes kép kerül elő. Szirmai Imre, mint az Éjjé.H. menedékhely züllött színésze. — Valóban szép fénykép —■ bólint Szirmai -^­­és érdekes emlékek is, fűznek hozzá. A Népszínházban játszottam ezt a szerepet. Az­nap estére is az Éjjeli menedékhely volt mű­soron, mikor a Párizsi Nagy Áruház leégett. Már maszkban rohantam ki a tűz hírére az erkélyre s onnan néztem dermedten a bor­zasztó látványt, hogy ugranak ki az emberek wc. ablakból a tűzoltók ponyvájába. Észre sem vettem, hogy a veszedelem nézőközönségén kí­vül i■ nekem is akadt publikumom. A tömeg­ből néhányan megpillantottak az erkélyen és Szinte borzalommal néztek rongyos ruhámra és maszkomra. Nyilvánvalóan azt gondolták, hogy én is a tű­zből menekültem s most innen az erkélyről nézem a bennmaradtak pusz­tulását. — De emellett a szörnyű emlék mellett de­rűsebb emlékem is fűződik a képhez. Erre a Szerepre Krecsányi szerződtetett engem hu­szonöt estére a Budai Színkörbe. Esténkint huszonöt pengőt kaptam. Úgy a huszadik elő­­adás felé Krecsányi,s­orra nyergét simogatva — ez volt a karakterisztikus mozdulata — hozzám jött és így szólt: — Bocsánat, tisztelt művész úr, meg szeret­ném valamire kérni. Amint látja, a darab szép házakat vonz, szeretném a vendégjáté­kot meghosszabbítani. — Kérem — feleltem örömmel — én a nyaramat már úgyis erre szántam, szívesen játszom tovább. A dolog tehát rendben van. — Nem egészen — simogatta az orrát to­vább Kreosá­tyi —■, mert még egy kérésem volna. Ez pedig az, hogy elégedne meg a mű­vész­ úr ezután esti húsz pengővel. —■ De miért? ~ kérdeztem csodálkozva hiszen ön mondotta, hogy­ a­ színház jól megy. — A színház jól megy, — hümmögött Kre­csányi — de gondoltam a művész úr keveseb­bel is megelégedhet, hiszen — tk krajcárért töpörtőt tetszik vacsorázni. Krecsányinak igaza volt a töpörtő dolgá­ban. A szomszéd hentesnél esténkint nagy­szerű friss töpörtőt lehetett kapni s én ezt hozattam minden­ este és mikor a színpadon szerepem szerint majszolgatni kellett, ezt a tíz krajcár ára töpörtőt fogyasztottam el és jól is laktam vele. De gázsimból neon enged­tem, mert azt mondtam, hogy ha már spóro­lok, akkor­­ nem neki spórolok. Egyre tornyosodnak a fényképek az aszta­lon. Ismét kiválasztunk közülük kettőt. A Lili Plainchardja mind a kettő. Az egyiken mint fiatal tiszt, a másikon, mint tábornok. A kép alján olvassuk: Véletlenül a zsebemben van az Illustration... '— Igen, ebből a mondatból lett később az a szállóige, hogy: Véletlenül nálam van. Sze­relmes, fiatalember imádottjának a fényképe, alanyi költőnek a verse, színdarabszerzőnek újságból kivágott kritikája, ha szóba kerül s megkérdezik, nincs „véletlenül“ magánál, vagy az illető szerénykedő mosollyal így mondja: „Véletlenül“ nálam van. — Érdekes, — folytatja visszaemlékezését a művész — n­övendékkoromban eszem ágában sem volt, hogy énekes színész legyek. Még most is könyv nélkül tudom azoknak a Shakes­­peare-daraboknak a szerepeit, amelyek akko­riban a Nemzeti Színház műsorán szerepeltek. Drámai, színésznek készültem s drámai szí­nésznek kerültem le az iskola elhagyása után Szegedre, ahol mindjárt nagy feladatok elé állítottak. Részt vettem a színházavató proló­gusban, Zsóczy Lajos Utollcsó, szerelem című egy felvon­á­s­os­ába­n és a Piros bugyelláris Török bíróját is én játszottam. Az előadás után bál volt a színházépületben és büszkén dicsekedhetem el azzal, hogy Ferenc József kívánságára Nagy Ibolyával nekem kellett el­táncolnom a csárdást. Szem­edről a Várszínházba kerültem Felek­ Miklós társul a tálhoz és innen Vitt át a Nép­színházba Blaháné. Az én szerencsém, — mert hiszen a színészpályához szerencse is kell — sajnos, mások szerencsétlenségének köszön­hető. Megdöbbentő módon, egymásután dőltek ki a Népszínház nagy művészei és én lettem szerepeiknek örököse. Első operett-szereplé­sem Pálmay Uka kedvéért történt. Ő kért meg, hogy játszam a Nebá­svirágban. Ettől kezdve több operettben játszottam, így a ■Liliben is Küry Klárával együtt. — Nini, — villan fel Szirmai szeme ?— itt van Blaháné képe. Akkoriban egyike volt a legdivatosabb daraboknak a Tündérlak Ma­gyarhonban. És nemcsak én, nemcsak a színé­szek, de az egész közönség valóban tündérlak­­ban érezte magát, amikor Blahénét a színpa­don láthatta. Felejthetetlen gyönyörűség volt­­ vele játszani. Ha másért nem, mzért érdemes volt élni... ördöngős fiókok! Úgy ontják a képeket s a képekkel együtt annyi emlék bukkan fel, hogy szinte megakad a beszélgetés. De Pálmay Ilka, Küry Klára és sok más nagynevű szí­nésznő dedikált fényképe között most már negyedszer találkozunk egy szépasszony ké­pével, aki mindig más és más dedikációkat írt emlékül szánt fényképére. Az egyikre ezt írta: „Cácik maga tudja, hogy milyen szeretettel adom e képet.“ A másikon már csak annyi van: „Barátsággal adja ezt a képet híve.“ A harmadikon pedig mindössze ennyi áll: „Szir­mai Imrének, volt barátimnak.“ Ennyire zsugorodott össze az öt évig tartó nagy szerelem a művész és egy társaságbeli hölgy között, akiért Szirmai Imre, a bonviván színpadi penge helyett éles kardot ragadott. Párbajt vívott. Az a kedélyes korszellem, amely azt az időt jellemzi, tréfás oldaláról fogta fel az ellenfél súlyos sebesülésével végződő párbajt is."Szir­mai Imréről nagy ka­rikatúráit közölt egy vicclap. Kivont kardja hegyére átszúrt női szívet rajzoltak és a rajzhoz tartozó kedves kroki írója, Faragó Jenő megjegyezte: „An­nak a szimbólumául rajzolták a szívet, hogy Szirmai Imre, az asszonyok kedveltje hány női sávot szúrt át.“ — Huszonöt éven­ át — tér át ismét a régi témára Szirmai — szinte kéthetenkint játszot­tam új és új szerepet. Ez huszonöt év alatt körülbelül ötszáz szerepet jelent. Óriási munka volt. A Bob herceg volt huszonöt év után az első darab, amelyből kimaradtam. A Bob herceg után ismét a régi tempó követke­zett, egészen a Népszínház bukásáig. Ekkor hívott át a Király-Színházba, Beöthy László. Közben a Blatta Lujza­ Színház igazgatója lettem. Négyévi direktoroskodás után ismét visszatértem a Király-Színházba, ahol ma már néhanapján játszom csak. De nem is bánom, — teszi hozzá — elég volt. Közben egészem besötétedett. Indulni készü­lünk. Miközben megmutatja a lakást, a háló­ban, ágya felett színes fotográfiát látunk Az ő arcképe. Az ágy fölött két régi olajfestmény: Szir-­­mai Imre szülei. — Az én drága jó apám és anyám, — mondja Szirmai palástok­ , m­eghatódással imádtam őket. Egy napon vesztettem el apal­mát is, anyámat is. A téli szürkületben, miközben együtt me­gyünk a Nemzeti Szilárdé felé, az emberek­ legnagyobb része ismerősként tekint a mű­vészre. Őt ma úgyszólván mindenki ismeri. A Rákóczi-téren egy fiatal zeneszerzővel ta­lálkozunk. Most fejezte be új operettjét. — Kedves mester, ragyogó szerepet írtunk önnel... — újságolja. —­ És ki fogja játszani? — kérdezi Szirmai mosolyogva. — Mert nem ez az első eset, ami­kor egy nagyszerű szerep hírével örvendez­tetnek meg, de végül mégsem én játszom a szerepet. Pedig a közönség várja Szirmait a szim pads®. I-­ M. I. Szirm­ai Imre a „Lili“-ben mint tábornok Szirmai Imre as „Éjjeli menedékhely“ ssiness-szerepéből Sz­innai Imre mint „párbajhős“ Szirmai Imre a „Lili“-ben mint f­őhadnagy

Next